Нечипор Н. М. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В КОНТЕСТІ ФОРМУВАННЯ ЙОГО БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

УДК 378: 355.1

 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В КОНТЕСТІ ФОРМУВАННЯ ЙОГО БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Нечипор Н. М.

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна, Львів

 

У статті розкрито зміст поняття „безпечне освітнє середовище вищого військового навчального закладу”; визначено складові безпеки освітнього середовища та компоненти його моделі (структури); визначено принципи формування безпечного освітнього середовище вищого військового навчального закладу; охарактеризовано критерії та показники безпеки освітнього середовища, її специфічні параметри і показники; перелічені практичні та педагогічні умови формування безпечного освітнього середовища; проаналізовано етапи моделі формування безпечного освітнього середовища у вищому військовому навчальному закладі для успішного його функціонування як захищеного і надійного та підвищення якості професійної підготовки майбутніх офіцерів Збройних сил України.

Ключові слова: безпека, безпечне освітнє середовище, вищий військовий навчальний заклад, модель, структура, принципи, критерії, показники, параметри

 

Нечипор Н. М. Учебно-воспитательный процесс высшего военного учебного заведения в контексте формирования его безопасной образовательной среды / Академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, Украина, Львов

В статье раскрыто содержание понятия "безопасная образовательная среда высшего военного учебного заведения"; определены составляющие безопасности образовательной среды и компоненты его модели (структуры); определены принципы формирования безопасной образовательной среда высшего военного учебного заведения; охарактеризованы критерии и показатели безопасности образовательной среды, ее специфические параметры и показатели; перечисленные практические и педагогические условия формирования безопасной обрзовательной среды; проанализированы этапы модели формирования безопасного образовательной среды в высшем военном учебном заведении для успешного его функционирования как защищенного и надежного и повышения качества профессиональной подготовки будущих офицеров Вооруженных сил Украины.

Ключевые слова: безопасность, безопасная образовательная среда, высшее военное учебное заведение, модель, структура, принципы, критерии, показатели, параметры

 

Nechypor N. M. Educational process in Higher Military Educational Establishment in the contest of its safe educational environment / Hetman Petro Sahaidachnyi Army Academy, Ukraine, Lviv

Article deals with the development of concept contents „a safe educational environment of Higher Military Educational Establishment”; the security constituents of educational environment and the components of its model (structure) are determined; the principles of a safe educational environment forming in Higher Military Educational Establishment are determined; the safety criteria and indicators of educational environment, its specific parameters and indicators are described; practical and pedagogical conditions of safe educational environment are proposed; analyzed phases of a model forming of a safe educational environment in Higher Military Educational Establishment for its successful functioning as a safe and effective one and for quality increasing of professional training of Ukrainian Armed Forces future officers.

Keywords: safety, safe educational environment, Higher Military Educational Establishment, model, structure, principles, criteria, indicators, parameters

 

Введення. Інтеграція освітніх процесів в рамках Болонського процесу, побудова відкритих освітніх систем спонукає навчальні заклади, в тому числі й військові, вживати цілий комплекс заходів задля створення таких умов їхнього функціонування, котрі б у сукупності формували відповідне освітнє середовище (ОС). Таке середовище повинне забезпечувати всебічне навчання та виховання фахівців, тобто виконувати основну мету – сприяти високій якості професійної підготовки майбутніх офіцерів. Для досягнення цієї мети освітнє середовище, з точки зору сучасних проблем і викликів, повинно являти собою певну зону безпеки, у якій би відчували себе повноцінно реалізованими та захищеними усі суб’єкти навчально-виховного процесу.

Здебільшого, коли розглядається безпека суб’єктів навчання, увага концентрується на загальних проблемах безпеки держави, громадської та особистої безпеки, безпечних умов навчання та, власне, на правилах безпечної поведінки окремого індивіда.

В рамках цього питання окремо стоїть проблема ОС, якість та повноцінне функціонування якого залежить від його безпеки, тобто йдеться про безпечне освітнє середовище (БОС) навчального закладу.

Варто наголосити, що однією з головних умов підвищення доступності якісної конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства є саме створення БОС. Таку умову ставить не тільки Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 р., а й сам навчальний заклад, котрий зацікавлений у добрій якості своєї продукції – висококваліфікованих фахівцях.

Кожен навчальний заклад сам створює своє БОС, а тому проблема формування останнього знаходиться в центрі уваги багатьох зарубіжних і вітчизняних дослідників педагогіки і психології (Баєва І. А., Величко Е. В., Гафнер В. В., Гаязова Л. А., Коджаспірова Г. М., Обозова О., Петров С. В., Пилипенко В. Ф., Чесноков Н. А., Шевченко Л. С., Johnson S. L., Langhou R. D., Annear L., Robers S., Zhang J., Truman J. та інші).

У дослідженнях цих авторів практично не зустрічається вивчення проблеми БОС у військових навчальних закладах. Поясненням може бути те, що ці автори не знайомі зі специфікою цих закладів, а тому ми ставимо за мету в деякій мірі заповнити цю прогалину.

Важливо у нашому дослідженні побудувати модель (структуру) БОС. Проте перш ніж перейти до її побудови, варто згадати дослідника ОС, Ясвіна В. А., котрий, оцінюючи ОС як системний інструмент формування особистості, пропонує структуру ОС, яка включає в себе три базові компоненти: просторово-предметний, соціальний та психолого-дидактичний [4, с. 11-15].

Враховуючи ряд особливостей військової підготовки, які зумовлені метою та змістом військової освіти пропонуємо такі компоненти структури ОС у ВВНЗ: просторово-предметний включає матеріальні, просторові, часові умови функціонування ВВНЗ; організаційно-нормативний містить професійний статус учасників освітнього середовища („військовослужбовець”, „педагог” і т.д.), стандарт військової освіти, набір законодавчих документів, які стосуються безпосередньо військової підготовки, військові статути і норми внутрішнього розпорядку та функціонування ВВНЗ; соціально-психологічний стосується системи виховного процесу у навчальному закладі та усього різноманіття міжособистісної взаємодії (у тому числі стосунки на основі підпорядкування (субординації)) усіх суб’єктів навчально-виховного процесу (курсантів, офіцерів, педагогів, працівників адміністративного апарату, батьків та ін.); дидактично-ціннісний (компетентнісний) включає: комплекс освітніх програм підготовки військових фахівців; освітніх концепцій та технологій (зміст, принципи, методи, засоби навчання та виховання); теоретичні і практичні знання, навички, вміння, спроектовані на майбутню професійну діяльність; систему ціннісних орієнтирів усіх суб’єктів ОС ВВНЗ тощо.

Зауважмо, що проблема побудови структури БОС мало досліджена.

Одним з небагатьох авторів, які досліджують питання саме безпечного освітнього середовища є Обозова О., котра виділяє такі його компоненти: матеріально-технічні умови праці та навчання; змістовно-методичні умови; стосунки „педагог – педагог”, „педагог – учень”, „учень – учень”; безпечна особистість [3, с. 5].

Погоджуючись з думкою автора стосовно компонентів безпечного освітнього середовища, класифікуємо та розширюємо розуміння суті безпеки в ОС, враховуючи при цьому специфіку військового ВНЗ. За характером прояву безпеки в ОС ВВНЗ виділяємо такі її складові: матеріально-технічну, психологічну, когнітивну та поняття „особистість військовослужбовця безпечного типу поведінки”.

До матеріально-технічної складової безпеки ОС ВВНЗ належить матеріально-технічна база навчального закладу, його територія, умови праці та навчання тощо, технологічний стан, який відповідає вимогам Законів України „Про охорону праці”, „Про пожежну безпеку” тощо, і забезпечує високий рівень безпеки усіх суб’єктів навчально-виховного процесу ВВНЗ та успішного функціонування навчального закладу. Матеріально-технічна складова безпеки ОС присутня у просторово-предметному компоненті ОС ВВНЗ.

До психологічної складової безпеки ОС військового закладу ми відносимо усі можливі взаємовідносини у ВВНЗ, наприклад, „курсант – командир”, „курсант – педагог”, „курсант – курсант”, „педагог – педагог”, „начальник – підлеглий” і т.д. До психологічної складової безпеки, крім можливих взаємовідносин, належить й морально-психологічний клімат як результат взаємовідносин між суб’єктами навчально-виховного процесу ВВНЗ. Отже, психологічна складова безпеки ОС міститься у соціально-психологічному компоненті ОС ВВНЗ.

Когнітивна (змістова) складова безпеки ОС ВВНЗ відображає смислове наповнення, яке ми бачимо в організаційно-нормативному та дидактично-ціннісному компонентах ОС ВВНЗ. Когнітивну складову безпеки ОС військового закладу становлять: зміст основних положень законодавчих актів, нормативних документів, стандартів, інструкцій, зокрема тих, які стосуються загальної безпеки чи будь-якої з її видів, які відповідають освітньо-кваліфікаційним характеристикам (ОКХ) та освітньо-професійним програмам (ОПП); зміст навчальних програм; зміст спеціальних навчальних дисциплін, які сприяють формуванню БОС у ВВНЗ.

Важливим для формування БОС є останній компонент „особистість безпечного типу поведінки”, під яким розуміють „людину, безпечна поведінка якої передбачає наявність чотирьох основних компонентів: передбачення небезпеки (знання небезпек, що оточують людину, знання фізичних властивостей цих небезпек, уміння розпізнавати природу небезпеки та інше); запобігання впливу небезпеки; подолання небезпеки; створення режиму безпеки” [2, с.7].

Тому включаємо до ряду складових безпеки ОС ВВНЗ поняття „особистість військовослужбовця безпечного типу поведінки”, яка володіла б такими навиками, як: аналіз та розуміння природи виникнення небезпечних ситуацій в ОС; виявлення, запобігання та передбачення виникнення та впливу небезпек, загроз чи ризиків в ОС, усвідомлення реальних можливостей щодо їх подолання; вміння правильно оцінювати ситуацію і підбирати ефективні способи та методи боротьби чи протидії тій чи іншій небезпеці. Такі навики, вміння та знання, високим рівнем культури безпеки, є запорукою успішного формування високоякісного фахівця для ЗС України, який вміло виконує свій головний обов’язок ̶ оборону держави.

Отже, модель (структуру) БОС у ВВНЗ будуть складати: види безпеки в ОС ВВНЗ (психологічна, інформаційна, безпека життєдіяльності, безпека військової служби та інші), складові безпеки ОС ВВНЗ (матеріально-технічна, психологічна, особистість військовослужбовця безпечного типу поведінки, когнітивна) та компоненти ОС ВВНЗ (просторово-предметний, соціально-психологічний, дидактично-ціннісний (компетентнісний)).

Важливими є педагогічні зусилля стосовно розвитку та захищеності ОС у ВВНЗ, до яких можемо віднести практичні умови (високий рівень матеріально-технічної бази ВВНЗ; належна організація навчально-виховного процесу; дотримання усіх видів безпек ОС тощо) та педагогічні умови (високий рівень культури безпеки; організація і проведення моніторингу безпеки ОС ВВНЗ; психолого-педагогічний супровід професійного становлення особистості військовослужбовця; введення спецкурсу стосовно формування знань проблеми БОС ВВНЗ та умінь виявляти, протидіяти і запобігати загрозам, небезпекам, ризикам в ОС ВВНЗ; розробка внутрішньовідомчого стандарту БОС ВВНЗ тощо) та дотримання принципів формування БОС ВВНЗ, серед яких виділяємо: принцип опори на систему педагогічних принципів (принципи навчання та виховання); принцип опори на військове законодавство; принцип забезпечення усіх видів безпеки (психологічної, інформаційної, безпеки життєдіяльності, безпеки військової служби та інших); принцип чіткого розмежування повноважень та взаємодії структурних одиниць установи з питань безпеки ОС ВВНЗ; принцип виховання культури безпеки (формуванні в усіх учасників навчально-виховного процесу навичок прогнозувати і виявляти небезпеки та загрози в ОС і протидіяти їм, обираючи при цьому ефективні способи та методи боротьби з ними).

Погоджуючись з думкою Гаязової Л. А. стосовно визначення безпеки ОС ВВНЗ, під якою автор розуміє такий стан просторово-предметних, організаційно-нормативних, соціально-психологічних та дидактично-ціннісних компонентів ОС, який забезпечує життя і здоров’я суб’єктів освіти, виступає умовою для розвитку і формування особистості і забезпечує правову, соціальну, психологічну, інформаційну захищеність усіх учасників освітнього процесу [1].

Виникає необхідність визначення критеріїв і показників безпеки ОС ВВНЗ, серед яких ми виділяємо: захищеність від усіх видів насильства у взаємодії для всіх учасників ОС. Показником за цим критерієм є оцінка рівня своєї захищеності суб’єктами ОС, досліджена в усіх можливих діадах (курсант – курсант, курсант – командир, курсант – педагог, педагог – група, начальник – підлеглий і т.д.). При цьому інтегральним показником саме психологічної безпеки ОС слід визначити переживання емоційного благополуччя всіма суб’єктами освітнього процесу [1]; референтна значимість середовища. Невизнання референтності ОС, що виражається в намірі його покинути, запереченні його порядків, цінностей і норм становить суттєву загрозу безпеці ОС. Інтегральний показник даного критерію визначається як середнє значення оцінки усіма учасниками свого ставлення до ОС, тобто рівень його референтності; задоволеність всіх учасників основними характеристиками ОС і процесів взаємодії у ньому. До основних характеристик ОС ми відносимо параметри всіх чотирьох його компонентів: просторово-предметного, організаційно-нормативного, соціально-психологічного і дидактично-ціннісний (компетентнісного). Свідченнями такої задоволеності виступають оцінки як окремих складових ОС так і його функціонування в цілому, тобто процеси взаємодії в ньому оцінюються як рівень емоційного комфорту, поважливі взаємовідносини, особистісно-довірче спілкування між усіма учасниками освітнього процесу. Сумарна оцінка окремих характеристик ОС служить показником рівня задоволеності за даним критерієм.

Проте враховуючи особливості військового ОС вважаємо за необхідне виділити, в рамках зазначених вище базових критеріїв, специфічні параметри, показники яких принципово важливі для формування БОС саме військового закладу, до них належить: професійна адаптація суб’єктів ОС ВВНЗ, що є одним з видів соціальної адаптації. Рівень даного параметра істотно впливає на показники безпеки ОС за всіма трьома базовими критеріями; наявність комунікативної культури; безпека життєдіяльності суб’єкта в ОС ВВНЗ, насамперед курсанта, загроза, яка полягає у неготовності до перенесення значних морально-психологічних і фізичних навантажень; ефективність виховної системи ВВНЗ. Ефективність виховної системи ВВНЗ тісно взаємопов’язана з БОС і суттєво впливає на його показники за всіма трьома критеріями; екстремальна компетентність; рівень психологічної стійкості та витривалості. Важливим є педагогічний вплив, який крім викладацької діяльності, має включати також психолого-педагогічну підтримку (епізодична, адресна, спрямована на подолання конкретних труднощів) та психолого-педагогічний супровід, що має безперервний, комплексний характер і опосередкованість наданої допомоги; морально-психологічний клімат; інформаційна безпека, яку слід розглядати у двох аспектах: як безпеку інформаційного ОС ВВНЗ та безпеку інформаційного простору.

Однак, крім визначення критерії та показників БОС, дуже важливо дослідити процес формування БОС ВВНЗ, який проходить 3 етапи.

На 1-ому етапі ми визначаємо стан безпеки ОС ВВНЗ згідно з базовими критеріями безпеки ОС, а також виявляємо їх специфічне змістовне наповнення для ВВНЗ, та оцінюємо відповідно до отриманих показників. Інструментом для визначення стану ОС ВВНЗ, виявлення небезпек, загроз та ризиків його безпеці, слугує система моніторингу і пов’язані з ним процедури діагностики та експертизи. Моніторинг носить постійний характер, тобто проводиться протягом усього навчально-виховного процесу військового ВНЗ, що дає можливість визначити організаційно-управлінські засоби вироблення оптимальної стратегії підвищення ефективності формування БОС ВВНЗ, тобто заходи протидії виявленим загрозам та небезпекам в ОС цього закладу, що і є змістом 2-ого етапу.

2-ий етап формування БОС включає впровадження та застосування цих заходів протидії з одночасним продовженням процесу моніторингу для спостереження за результативністю вжитих заходів (мінімізація, усунення та запобігання загрозам та небезпекам). Вибір та застосування необхідних заходів зумовлений характером виявлених ризиків, загроз і небезпек.

На 3-ому етапі відбувається внесення змін щодо вдосконалення діяльності компонентів БОС, які зазнали деструктивного впливу, виявленого на основі результатів постійного моніторингу. В результаті цих змін отримує свій розвиток і цілеспрямовано формується весь спектр складових ОС ВВНЗ, що забезпечують його безпеку і, як наслідок, високу якість професійної підготовки військовослужбовця, що є основною метою навчально-виховного процесу ВВНЗ.

Висновок. Враховуючи вищесказане, можемо дійти до висновку, що основу безпеки будь-якого навчального закладу складають види безпеки (психологічної, інформаційної, безпеки життєдіяльності, безпеки військової служби та інших), які взаємопов’язані та взаємодіють між собою в ОС та, в тій чи іншій мірі, притаманні кожному компоненту ОС ВВНЗ через його складові безпеки, виконують роль певної „платформи” для успішного функціонування цього середовища як захищеного та надійного.

В нашому дослідженні ми обрали найважливіші, на нашу думку, принципи, тобто ті, які є системоутворюючими для безпеки ОС у ВВНЗ, іншими словами, недотримання яких або навіть одного з них приводить до руйнування всієї системи БОС. Відтак, важливість слідування цим принципам у процесі діяльності ВВНЗ є очевидною. Вміле поєднання, пропорційне використання та їх застосування може сформувати БОС, без якого неможливо забезпечити високу якість професійної підготовки військовослужбовців.

Базовими діагностичними показниками безпеки ОС є рівень захищеності від усіх видів насильства у взаємодії, рівень ставлення до середовища (позитивний, нейтральний, негативний) і рівень задоволеності характеристиками цього середовища. Таким чином, безпечним ОС можна вважати за умови, якщо більшість його учасників мають позитивне ставлення до нього та відзначають високий рівень задоволеності характеристиками ОС та захищеності від насильства у взаємодії його суб’єктів.

Вищезгадані компоненти моделі (структури) БОС, його принципи формування та критерії оцінки безпеки ОС ВВНЗ, параметри і показники, а також загрози, небезпеки та ризики усім видам безпеки є конструктами єдиної системи БОС ВВНЗ, його моделі формування. Ці конструкти взаємопов’язані, зумовлені один одним, тому ігнорування будь-якого з них може призвести до ланцюгової реакції деструктивних змін або зниження ефективності підготовки військових фахівців. Тому важливою умовою успішного формування БОС є створення злагодженої системи, встановлення параметрів функціонування усіх конструктів БОС, кожен з яких виконує покладене на нього завдання.

Отже, безпечне освітнє середовище ВВНЗ - це стан захищеності ОС військового навчального закладу від небезпек, загроз та ризиків різноманітного характеру, які спричиняють негативний вплив на це середовище чи вносять до нього деструктивні зміни. Тому, виникає необхідність глибше досліджувати проблему формування БОС у ВВНЗ, яке виступає запорукою підготовки високоякісних фахівців ЗС України.

 

Література:

1. Гаязова Л. А. Обезпечение комплексной безопасности образовательной среды и ее психологическое сопровождение. [Электронный ресурс] Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-kompleksnoy-bezopasnosti-obrazovatelnoy-sredy-i-ee-psihologicheskoe-soprovozhdenie.

2. Костюк Марина. Формування особистості безпечного типу поведінки // Zrównoważony rozwój - Debiut naukowy 2011 / redakcja naukowa Teresa Jemczura, Henryk Kretek. – Racibórz, 2012. – С. 269-276., Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/14418/1/Марина%20Костюк.pdf.

3. Обозова О. Психологічна безпека освітнього середовища // Психолог.-2011. № 10 (442) - С. 3-6.

4. Ясвін В. А. Тренінг педагогічної взаємодії у творчому освітньому середовищі / За ред. В. І. Панова. - М., 1997.

 

References:

1. Gayazova L. A. Ensuring of c ex safety of educational environment and its psychological support. [Electronic resource] Access: http://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-kompleksnoy-bezopasnosti-obrazovatelnoy-sredy-i-ee-psihologicheskoe-soprovozhdenie

2. Kostjuk Maryna. Formuvannja osobystosti bezpechnogho typu povedinky // Zrównoważony rozwój - Debiut naukowy 2011 / redakcja naukowa Teresa Jemczura, Henryk Kretek. – Racibórz, 2012. – S. 269-276., Rezhym dostupu: http://eprints.zu.edu.ua/14418/1/Maryna%20Kostjuk.pdf

3. Obozova O. Psykhologhichna bezpeka osvitnjogho seredovyshha // Psykhologh.-2011. № 10 (442) - S. 3-6.

4. Jasvin V. A. Treningh pedaghoghichnoji vzajemodiji u tvorchomu osvitnjomu seredovyshhi / Za red. V. I. Panova. - M., 1997.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.