Рябокінь І. В. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ОБЛІКУ, АУДИТУ І АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ НА ПОТОЧНИХ РАХУНКАХ У БАНКУ

УДК 657.471/045

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ОБЛІКУ, АУДИТУ І АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ НА ПОТОЧНИХ РАХУНКАХ У БАНКУ

Рябокінь І. В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця

 

Розглянуто основні особливості обліку операцій на поточних рахунках у банку, окреслено основні напрямки удосконалення організації та методики їх обліку, аудиту та аналізу. Висвітлено обґрунтування необхідності дотримання чинного законодавства України, впровадження нових нормативно-правових актів, які б стимулювали та забезпечували удосконалення організації і методики обліку, аудиту і аналізу операцій на поточних рахунках у банку. Організація операцій на поточних рахунках у банку в багатьох випадках залежить від дій державних органів виконавчої влади, тому, без спеціального механізму державної політики та заходів державної підтримки, їх нормальне функціонування в Україні неможливе.

Ключові слова: операції на поточних рахунках у банку, безготівкові операції, безготівкові розрахунки, облік безготівкових розрахунків, аналіз і аудит безготівкових операцій.

 

Рябоконь И. В. Совершенствование организации и методики учета, аудита и анализа операций на текущем счете в банке / Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, Винница

Рассмотрены основные особенности учета операций на текущих счетах в банке, определены основные направления совершенствования организации и методики их учета, аудита и анализа. Освещены обоснования необходимости соблюдения действующего законодательства Украины, внедрение новых нормативно-правовых актов, которые бы стимулировали и обеспечивали совершенствование организации и методики учета, аудита и анализа операций на текущих счетах в банке. Организация операций на текущих счетах в банке во многом зависит от действий государственных органов исполнительной власти, поэтому, без специального механизма государственной политики и мер государственной поддержки, их нормальное функционирование в Украине невозможно.

Ключевые слова: операции на текущих счетах в банке, безналичные операции, безналичные расчеты, учет безналичных расчетов, анализ и аудит безналичных операций.

 

Riabokon I. V. Improving the organization and methods of accounting, auditing and analysis of operations on the current account in the bank / Vinnitsa trade and economic institution KNTEU, Ukraine, Vinnitsa

The main features of accounting transactions in current accounts at the bank, outlined the main directions of improvement of organization and methods of accounting, auditing and analysis. Deals with the rationale for compliance with the current legislation of Ukraine, introduction of new legal acts, which would stimulate and ensure the improvement of organization and methods, auditing and analysis of transactions on current accounts at the bank. Company operations in current accounts at the bank in many cases depends on the actions of government agencies because, without a special mechanism of public policy and state support measures, their normal functioning in Ukraine is impossible.

Keywords: operations on current bank accounts, non-cash transactions Non-cash transactions, non-cash payments accounting, analysis and audit of non-cash transactions.

 

Вступ. Фінансові відносини суб’єктів господарювання здійснюються у середовищі, яке характеризується системою діючих у державі правових і економічних умов. Фінансове середовище визначає обсяги й ефективність фінансових відносин суб’єктів господарювання з партнерами, визначає форми розрахункових операцій. У середовищі фінансових відносин функціонує фінансовий менеджмент, який, перш за все, здійснює управління грошовими потоками суб’єктів господарювання.

Основним джерелом інформаційного забезпечення управління фінансами на підприємствах є система обліку, результати аналізу та контролю операцій, пов’язаних з безготівковими розрахунками.

Реформування системи бухгалтерського обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів стало важливою умовою досягнення ефективності трансформаційних процесів, що відбуваються в економіці України.

Одночасно, у зв’язку з постійними змінами зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на результати господарської діяльності, посиленням зацікавленості в раціональності та доцільності розпорядження підприємствами наявними ресурсами, зростає необхідність проведення своєчасного й якісного аналізу та контролю господарської діяльності.

Зазначене особливо стосується операцій, пов’язаних з безготівковими розрахунками суб’єктів господарської діяльності, оскільки саме безготівкові розрахунки є ланкою, що сполучає кожний суб’єкт господарської діяльності з оточуючим ринковим середовищем, державними фінансами та дозволяє брати участь у процесі виробництва, розподілу та споживання.

Питання обліку, аналізу та контролю операцій, пов’язаних з безготівковими розрахунками розглядалися в роботах ряду як вітчизняних (М. Білухи, І. Бланка, Ф. Бутинця, С. Голова, В. Горелкіна, В. Завгороднього, А. Кузьмінського, А. Мазаракі, Є. Мниха, В. Сопка та ін.), так і закордонних науковців (Д. Блейка, Ф. Вуда, Є. Брігхема, Глена А. Велша, Деніела Г. Шорта та ін.).

Одночасно, у зв’язку з реформуванням національної економіки України постає необхідність постійного поглиблення вивчення питань обліку, аналізу та контролю операцій, пов’язаних з безготівковими розрахунками між суб’єктами господарської діяльності.

Вищезазначене обумовлює актуальність вибраної теми статті та загальноекономічне значення проведеного дослідження.

Саме безготівкові розрахунки є ланкою, що сполучає кожний суб’єкт господарської діяльності з оточуючим ринковим середовищем, державними фінансами та дозволяє брати участь у процесі виробництва, розподілу та споживання.

У зв’язку з реформуванням національної економіки України під впливом глобальних інтересів постає необхідність постійного поглиблення вивчення питань обліку пов’язаних з безготівковими розрахунками між підприємствами за продукцію та послуги, зокрема й в іноземній валюті. За останні роки все більша кількість вітчизняних підприємств виходить на зарубіжний ринок. Через це виникає необхідність здійснювати різноманітні операції в іноземній валюті – господарські операції, вартість яких визначена в іноземній валюті або які потребують розрахунків в іноземній валюті.

До таких операцій можна віднести [2, с.42]:

- одержання або надання позик в іноземній валюті;

- придбання запасів, основних засобів, інших активів, робіт, послуг в іноземних постачальників;

- продаж готової продукції, товарів, робіт, послуг іноземним покупцям;

- виплата витрат на відрядження за кордон тощо.

Із введенням у дію національних стандартів бухгалтерського обліку змінилася методика обліку як дебіторської, так і кредиторської заборгованості.

Особливістю бухгалтерського обліку поточної кредиторської заборгованості є те, що до її складу включається залишок довгострокової заборгованості, до погашення якого лишилося менше року або операційного циклу. Крім зазначеного у складі поточної кредиторської заборгованості відображаються відстрочені податкові зобов’язання, що виникають внаслідок розбіжностей між бухгалтерським і податковим обліком господарських операцій [4, с.76].

Недоліком національних стандартів є вимога щодо відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності довгострокової заборгованості за теперішньою вартістю (тобто враховуючи механізм дисконтування). Зазначена вимога має економічне обґрунтування тільки стосовно зобов’язань, що виникли внаслідок випуску облігацій.

На підставі вищевикладеного можна запропонувати до використання, при визначенні собівартості валюти, що не підлягає обов’язковому продажу, методи, передбачені чинним законодавством України для списання запасів. Також, варто зосередити увагу на удосконаленні бухгалтерського обліку курсових різниць [4, с.21].

Одним з напрямів удосконалення аналізу безготівкових операцій можуть бути два шляхи складання планів руху безготівкових грошових коштів: активний та пасивний.

При активній стратегії розвитку підприємства, основна увага зосереджується на отримані визначеного обсягу чистого грошового потоку. За константу є грошовий вираз результату фінансово-господарської діяльності підприємства − залежно від параметрів константи планується здійснення господарських операцій за відповідний період.

При пасивній стратегії розвитку підприємства доцільно основну увагу зосередити на очікуваних позитивних та негативних грошових потоках і, вже на їх підставі, планувати чистий грошовий потік [4, с.100].

На нашу думку, з метою поліпшення організації економічного аналізу та отримання більш точних результатів доцільно ввести до відділів бухгалтерії посаду бухгалтера, функціональні обов’язки якого включали б проведення економічного аналізу господарської діяльності базового підприємства.

Раціональне, ретельно зважене використання грошових коштів та ефективне розміщення їх надлишків дасть змогу керівництву підвищити платоспроможність підприємств.

Доцільно підприємствам на початку кожного місяця формувати звіт за попередній місяць про надходження і використання грошових коштівта порівнювати його з нормативними (плановими) показниками. Така система контролю, на наш погляд, є перспективною і вона значно вплине на підвищення ефективності усього процесу управління діяльністю підприємства. Важлива роль у вирішенні цього питання покладається на необхідність застосування конкретних прийомів управління грошовими коштами, джерелом якого є достовірне інформаційне, матеріально-технічне та організаційне забезпечення ведення обліку грошових коштів. При цьому, впровадження автоматизованого обліку грошових коштів забезпечить високу точність та правильність облікових даних; підвищення продуктивності праці працівників [5, с.32].

До основних пропозицій, які стосуються макрорівня, потрібно віднести врегулювання законодавства щодо зниження рівня податкового тиску.

Зазначене дасть можливість більшості підприємств вийти з тіньової економіки і реально оцінити стан економіки з метою подальшого прийняття стратегічних рішень на рівні держави.

Основними функціями контролю грошових потоків є [5, с.98]:

− спостереження за процесом реалізації фінансових завдань щодо їх формування, встановлених системою планових фінансових показників і нормативів;

− вимір ступеня відхилення фактичних результатів розвитку грошових потоків від планових;

− діагностика розмірів відхилень серйозних порушень у плановому розвитку грошових потоків підприємства і пов’язаного з цим зниження темпів його економічного розвитку;

− розробка оперативних управлінських рішень щодо нормалізації грошових потоків підприємства згідно з передбаченими цілями та показниками;

− коригування в разі потреби окремих цілей і показників розвитку грошових потоків у зв’язку із змінами зовнішнього економічного середовища, кон’юнктури фінансового і товарного ринку та внутрішніх умов здійснення господарської діяльності підприємства.

Висновки. Отже, можна сформулювати такі висновки:

1. З метою удосконалення організації і методики обліку операцій на поточних рахунках у банку на мікрорівні необхідним є:

- зміна підходів до організації бухгалтерського обліку на базових підприємствах, про що свідчить узагальнення теоретико-методологічних основ вивчення обліку грошових коштів в умовах ринкових перетворень.

- реформування вітчизняної системи бухгалтерського обліку згідно з міжнародною обліково-економічною теорією і практикою та прийняття національних стандартів бухгалтерського обліку, що підтверджує правомірність і доцільність поділу економічної інформації на фінансову й управлінську в межах єдиної бухгалтерії, паралельне функціонування якої на базових підприємствах надасть можливість вирішити внутрішні управлінські проблеми та задовольнити інформаційні потреби зовнішніх користувачів;

- створення фінансово-аналітичної служби, яка буде оперативно проводити оцінку фінансового стану на основі бухгалтерської звітності;

- моделювання ринкового конкурентного середовища і перспективний аналіз зміни об’єктів виробництва, що передбачає пошук стратегічних зон господарювання, привабливих з погляду найкращих умов для розвитку потенціалу базових підприємств, що сприятиме підвищенню їх іміджу в діловому світі;

- постійний внутрішньогосподарський аудит формування та використання грошових коштів, щоб підтвердити правильність їх віднесення на валові доходи та валові витрати.

 

Література:

1. Коваль М. І. Удосконалення обліку, аналіз та аудит готівкових розрахунків підприємства / М. І. Коваль, Ю. О. Нетреба // Наукові праці МАУП. Сер. : Економічні науки. Психологічні науки . - 2013. - Вип. 2. - С. 18-23.

2. Парді С. Р. Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2013. Т. 18. Bun. 2/1. – С. 82 - 86.

3. Піхняк Т. А. Економічна сутність безготівкових розрахунків [Текст] / Т. А. Піхняк, М. А. Кобилецька // Молодий вчений. — 2014. — №6.

4. Титаренко Я. Проблеми організації обліку грошових коштів та рекомендації щодо її удосконалення. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 4_SND_2012/Economics/7_100051.doc.htm

5. Шевчук О. А. Аспекти організації бухгалтерського обліку безготівкових розрахунків // Збірник тез та текстів виступів на міжнародній науковій конференції «Розвиток науки про бухгалтерський облік» 23-24 листопада 2000 р. Част. ІІІ. − Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 174-177.

 

References:

1. Kovalj M. I. Udoskonalennja obliku, analiz ta audyt ghotivkovykh rozrakhunkiv pidpryjemstva / M. I. Kovalj, Ju. O. Netreba // Naukovi praci MAUP. Ser. : Ekonomichni nauky. Psykhologhichni nauky . - 2013. - Vyp. 2. - S. 18-23.

2. Pardi S. R. Shljakhy vdoskonalennja obliku ghroshovykh koshtiv // Visnyk ONU imeni I. I. Mechnykova. – 2013. T. 18. Bun. 2/1. – S. 82 - 86.

3. Pikhnjak T. A. Ekonomichna sutnistj bezghotivkovykh rozrakhunkiv [Tekst] / T. A. Pikhnjak, M. A. Kobylecjka // Molodyj vchenyj. — 2014. — #6.

4. Tytarenko Ja. Problemy orghanizaciji obliku ghroshovykh koshtiv ta rekomendaciji shhodo jiji udoskonalennja. –[Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.rusnauka.com/ 4_SND_2012/Economics/7_100051.doc.htm

5. Shevchuk O. A. Aspekty orghanizaciji bukhghaltersjkogho obliku bezghotivkovykh rozrakhunkiv // Zbirnyk tez ta tekstiv vystupiv na mizhnarodnij naukovij konferenciji «Rozvytok nauky pro bukhghaltersjkyj oblik» 23-24 lystopada 2000 r. Chast. III. − Zhytomyr: ZhITI, 2000. – S. 174-177.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.