Тетянко Н. А. СТАН СПРАВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ, ПРОБЛЕМИ З ФІНАНСУВАННЯМ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

УДК: 338.43.02+338.434+336.648+336.77.067.21(22)

 

СТАН СПРАВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ, ПРОБЛЕМИ З ФІНАНСУВАННЯМ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Тетянко Н. А.

Уманський національний університет садівництва, м. Умань

 

В статті розглянуто стан фінансування підприємств агропромислового комплексу України в умовах складної економічної та політичної ситуації, що склалась в країні. Були визначені нагальні проблеми сільськогосподарських підприємств та окреслені шляхи їх розв’язання з використанням внутрішніх резервів країни та залучення іноземних інвестицій.

Ключові слова: фінансові ресурси, інвестиційна привабливість, кредитування аграрного сектору,посівна кампанія, пільгове кредитування, кредитоспроможність, короткострокові позики, середньо термінові кредити, довготермінові кредити, функціональна спрямованість позик, державне субсидування, орендодавці землі, девальвація гривні, угода про асоціацію з ЄС.

 

Тэтянко Н. А. Состояние дел в сельском хозяйстве Украины, проблемы с финансированием и перспективы их решения с привлечением иностранных инвестиций/ Уманский национальный университет садоводства. Украина

В статье рассмотрено состояние финансирования предприятий агропромышленного комплекса Украины в условиях сложной экономической и политической ситуации, которая сложилась в стране. Были обозначены насущные проблемы сельскохозяйственных предприятий и очерчены пути их решения с использованием внутренних резервов страны и привлечением иностранных инвестиций.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, инвестиционная привлекательность, кредитование аграрного сектора, посевная кампания, льготное кредитование, кредитоспособность, краткосрочные займы, среднесрочные кредиты, долгосрочные кредиты, функциональная направленность кредитов, государственное субсидирование, арендодатели земли, девальвація гривны, соглашение про асоциацию с ЕС.

 

N. Tetyanko. The state of agriculture, problems of the financial providing and prospects of decision are with the use of foreign investments / Uman National University of Horticulture. Ukraine

The article deals with the state of the financial providing in the agrarian sector of Ukraine in the conditions of difficult economic and political situation in a country. There were defined the problems of the financial providing and prospects of decision are with the use of foreign investments.

Key words: financial resources, investment attractiveness, crediting of the agrarian sector, sowing, preferential crediting, mortgage lending, credit status, short-term loans, mid-term loans, long-term loans, functional orientation of the credits, state subsidizing, lessors of earth, devaluation, agreement about an association by a European union.

 

Не є секретом той факт, що більшість вітчизняних суб’єктів господарювання останнім часом відчувають гостру потребу у фінансових ресурсах і суб’єкти аграрного бізнесу не є виключенням. Низька кредитоспроможність сільськогосподарських підприємств порівняно з іншими галузями народного господарства, пов’язана з особливостями їх діяльності та фінансування (нерівномірність грошових находжень в зв’язку з сезонністю виробництва, високий рівень ризику основної діяльності, який більшою мірою залежить від неконтрольованих підприємством зовнішніх факторів) завжди робила їх менш привабливими в очах потенційних інвесторів. За результатами ж 2014 року і без того млявий процес кредитування сільськогосподарських підприємств в Україні ще значно сповільнився. Призупинення процесів по залученню кредитних ресурсів в агропромисловий комплекс напряму пов’язане з військовими діями на території країни, погіршенням індексів та ставленням інвестиційних партнерів до вкладання коштів в економіку України. Станом на жовтень 2014 року в аграрний сектор було залучено 8,8 млрд. грн.., що на 2,9 млрд. грн.. менше ніж у 2013 році. При цьому приблизно збереглося співвідношення між коротко-, середньо- та довготерміновими позиками. Так короткострокові кредити становили 6,1 млрд. грн.., середньострокові – 1,8 млрд. грн., довгострокові – лише 894 млн. грн.

Аналіз стану економіки України в першому кварталі 2015 року свідчить про те, що сільське господарство майже повністю зникло з переліку бюджетоутворюючих галузей країни. Сільське господарство Україні завжди було одним з інституційних базисів розвитку багатьох інших секторів економіки країни, а саме тракторного та сільськогосподарського машинобудування, машинобудування для харчової промисловості, агрохімії (виробництво мінеральних добрив та мікробіологічна промисловість), комбікормової промисловості, системи матеріально-технічного обслуговування сільського господарства, меліоративного та сільського будівництва, харчової промисловості, холодильного, складського, спеціалізованого транспортного господарства, торгівельних та інших підприємств та організацій, що займаються доведенням кінцевого продукту до споживача, включаючи оптові ринки, роздрібну торгівлю і громадське харчування. До кожної сфери також справедливим буде віднести відповідні галузі науки та підготовки кадрів.

Так, до прикладу, відсутність попиту в аграріїв на добрива призвела до того, що за результатами 2014 року Україна скоротила виробництво основної хімічної продукції, добрив та азотних сполук, пластмас та синтетичного каучуку на 23,7%. Внаслідок кризи в агропромисловому комплексі України страждає і сільськогосподарське машинобудування, яке станом на 1 січня 2015 року скоротило виробництво машин та обладнання для сільського господарства на 13,8%.

Якщо говорити про результати посівної кампанії, то в 2014 році порівняно з 2013 роком загальна посівна площа скоротилась на 1,3% (зростання цін на пальне також зробило свою справу). На часі посівна кампанія 2015 року, а ціни на паливно-мастильні матеріали твердо прив’язані до курсу долара. Бензин та дизпаливо на даний момент вартують дорожче більш ніж в два рази порівняно з початком 2014 року. Відповідно, всі витрати як і на закупівлю палива, так і на проведення посівних робіт хтось має оплатити – або аграрії з власної кишені, або держава. Однак і в тому, і в іншому випадку розплачуватись будуть в підсумку кінцеві споживачі. Ускладнює ситуацію з подорожчанням палива і диференційований акциз, що був введений кілька років тому в податковий кодекс. Відповідно до цього акцизу: чим нижча закупівельна ціна на паливо, тим вища ставка акцизу. Таким чином, Україна в 2015 році вперше за роки незалежності має всі шанси повністю провалити посівну кампанію.

Не кращою є ситуація і зі збиранням зернових. Так в 2014 році валовий збір соняшника на зерно порівняно з 2013 роком зменшився на 7,7%, в першу чергу за рахунок зниження його врожайності на 11,4%, яка в середньому становила 19,4ц з гектара. Урожай ріпаку порівняно з 2013 роком знизився на 5,8%, що зумовлено зменшенням площі його збору на 12,4%. А всім відомо, що криза на ринку зернових культур – це криза в тваринництві.

Слід зауважити, що протягом 2014 року влада абсолютно не запроваджувала механізмів підтримки ключових секторів агропромислового комплексу України. Зміни в Податковому кодексі України в кінцевому підсумку вилилися в підтримку тих же агрохолдингів (в нерівних умовах експорту), а не самостійних підприємств, і як наслідок – занепад ще й м’ясного та молочного тваринництва України. Станом на 1 січня 2015 року поголів’я великої рогатої худоби склало 4,2 млн. голів, що на 3,4% менше , ніж на 1 січня 2014 року, свиней – 7,6 млн. голів(на 1,9% менше), овець і кіз – 1,5 млн. голів (на 1,8% менше), птиці усіх видів – 218,4 млн. голів (на 1% менше). За підсумками 2014 року значно знизилося й виробництво тієї продукції, що зазвичай експортували у великих кількостях, так на 7,8% скоротилось виробництво плодово-ягідної продукції, на 4,5% - виробництво винограду (тут звісно далася взнаки анексія Криму).

При цьому слід зазначити, що за прогнозами експертів ще на початку 2014 року, передбачалось, що агросектор за підсумками року стане лідером національної економіки з експорту товарів і послуг. Збільшення обсягу виробництва підприємств АПК обумовлювали суттєвим прогнозним зростанням врожайності зернових культур на 16,5%. Однак, істотна девальвація національної валюти, інфляція і зниження вартості агрокультур в умовах звуження ринку кредитування, як наслідок різкий дефіцит грошей, зробили стан справ в агрокомплексі не таким оптимістичним, як очікувалось

Існує ще одна не менш суттєва проблема сільського господарства на даний момент – втрати орендодавців в результаті девальвації гривні. В переважній більшості договори оренди земель у населення укладені на тривалий термін, а з урахуванням девальвації гривні власники земельних паїв цього року будуть отримувати втричі менше від їхньої оренди. В цей же час крупні сільськогосподарські товаровиробники , зрозуміло, переглядати контракти та договірну базу не поспішають.

Справедливо буде зауважити, що вітчизняні аграрії втратили і в результаті підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом. В документі, що вже діє, досить жорстко регламентовані норми, у відповідності до яких встановлюються нерівні умови торгівлі як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. По-перше, невідповідність продукції, що поставляється технічним регламентам і нормам ветеринарного, санітарного та фіто санітарного контролю. Таким чином, вітчизняна сільськогосподарська продукція фізично не може потрапляти на ринки країн ЄС. По-друге, доволі жорстке квотування поставок сільськогосподарської продукції де-факто не пускає вітчизняних сільгоспвиробників на європейські ринки. Більш того, у відповідності з вищезазначеним документом, саме вітчизняні аграрії будуть витіснятися з вітчизняного ринку, внаслідок чого постраждає весь агропромисловий комплекс.

Найгострішою проблемою в агропромисловому комплексі України є недосконалість кредитно-фінансових відносин в сфері ціноутворення, оподаткування, страхування та кредитування. Відсутність фінансово-кредитних та фіскальних механізмів заганяють сільгоспвиробників у боргову яму. Ціни, курс національної валюти, законодавчі ініціативи є абсолютно непередбачуваними, навіть в короткостроковій перспективі. Так по раніше отриманим валютним кредитам (головним чином лізинг) заборгованість серед сільгоспвиробників зросла втричі та досягла жахаючого рівня.

Існує численна кількість інших проблем в агропромисловому комплексі України, як і в економіці країни в цілому. На думку експертів, не варто тішитися ілюзіями – застій в українській економіці надовго. Ні уряд, ні міжнародні кредитори, ні місцеві експерти не вірять в її швидке одужання. За оцінками Державної служби статистики падінні ВВП за третій квартал 2014року становило 5,3% (в аналогічному періоді 2013 року, до прикладу, падіння склало лише 1,5%), а за результатами року ВВП «просів» більш ніж на 7%.

В 2015 році зростання ВВП навряд чи варто очікувати. Навіть український уряд, що зазвичай випромінює невиправданий оптимізм, налаштований доволі прозаїчно. Якщо ще літом Міністерство економічного розвитку прогнозувало позитивну динаміку ВВП в 2015 році до 2%, то вже зараз прогноз переглянуто, НБУ озвучив думку, що ВВП за 2015 рік впаде ще більш ніж на 4%.

Як бачимо ситуація в агросекторі доволі складна, але поки не безнадійна. Аграрії розраховують протриматись за рахунок кредитування на внутрішньому ринку, обіцяних державних компенсацій за кредитними ставками та певних інвестиційних надходжень від закордонних партнерів. Навіть зараз, в часи інвестиційної непривабливості аграрного виробництва для інвесторів, ряд банків кредитує сільськогосподарських товаровиробників («Райффайзен Банк Аваль», «Креди Агріколь», «Промінвестбанк», «Ощадбанк», «ЮНІСОН»), хоча справедливим буде сказати, що здебільшого це короткострокові позики в невеликих обсягах. Це переважно кредити терміном до 1 року на поповнення обігових коштів та придбання ПММ, добрив, кормів, ремонт обладнання та комплексне кредитування на проведення посівних та збиральних кампаній, а також кредити терміном до 5 років на придбання транспорту, виробничого обладнання, будівель та споруд. При цьому середня процентна ставка по кредитних продуктах є достатньо високою – від 24% річних у гривні, від 15% у доларах США, від 13% у євро. Тут аграрії великі сподівання покладають на обіцяну допомогу з боку держави, яка декларувала, що в 2015 році підтримка сільського господарства буде базуватися на компенсації державою ставок по кредитам для аграріїв, оскільки на думку Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, це є найбільш прозорий та ефективний механізм.

На підтримку українських фермерських господарств в 2015 році за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам» передбачається виділити 25,6 млн. грн.., а також виділити 3,8 млн. грн.. за програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу». За програмою «Збільшення статутного капіталу НАК «Украгролізинг» для закупівлі технічних засобів для АПК з наступною передачею їх на умовах фінансового лізингу» держава планує виділити в 2015 році 54 млн. грн..

Неабиякі надії вітчизняні аграрії покладають і на допомогу іноземних інвесторів, доречі, в цьому плані вже є певні позитивні зрушення. Канада та Ізраїль підписали меморандум про співробітництво, який включає надання допомоги 30 тис. фермерських господарств в Україні. Даний документ був підписаний 24 лютого 2015 року у Києві. За словами посла Канади в Україні Романа Ващука тисяча господарств буде включена до цього проекту вже цього року, а взагалі цим проектом будуть охоплені 30 тисяч дрібних та середніх фермерських господарств. Мова йде про важливу ініціативу для всієї степової України та її сільського господарства. Це допомога не латифундистам а дрібним сімейним фермерським господарствам, в цьому проекті Канада та Ізраїль, які мають успішні агропромислові комплекси об’єднали свої зусилля. Зі слів Романа Ващука український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва буде впроваджуватись в чотирьох областях – Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській.

Новий спільний проект спрямований на обмін досвідом вирощування, зберігання, маркетингу готової продукції, а також застосування нових методик в галузі агропромисловості. Грантова допомога спрямована на надання обладнання, проведення навчання, а також практичної та методичної допомоги в налаштуванні ефективного ведення сільського господарства для фермерів та власників домогосподарств (із залученням ізраїльських та канадських фахівців). Для підтримки малих та середніх агробізнесів буде створений кредитний механізм для полегшення доступу до фінансування. Місцевим сільськогосподарським навчальним закладам буде надана допомога в розробці нових курсів по ефективному та екологічно стійкому управлінню малими плодоовочевими господарствами.

Бюджет проекту склав 19,3 млн. канадських доларів. За деякими даними компанії зі світовим ім’ям готові інвестувати в Україну до 1,5 млрд. доларів, оскільки бачать перспективи розвитку. Зокрема Японія не виключає можливості інвестування в агропромисловий сектор України.

Не зважаючи на величезну кількість проблем в агропромисловому комплексі України, як і в економіці країни в цілому, слід пам’ятати, що Україна ще має високий потенціал нарощування потужностей в аграрному секторі економіки, переважно завдяки родючим землям та сприятливому клімату. Тому, перш за все, необхідно створити ефективний та професійний менеджмент в усіх аграрних відомствах, аби не допустити, щоб Україна, яка перестала бути промисловою країною, перестала бути й аграрною.

 

Література:

1. Ващук К. Канада та Ізраїль допоможуть 30 тис. фермерських господарств в Україні/ К.Ващук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rbc.ua/rus/news/kanada-i-izrail-okazhut-pomoshch-30-tys-fermerskih-hozyaystv-24022015112800

2. Колтунович А. Україна – 2015: криза сільського господарства? / А.Колтунович // Ринок землі. – 2015. – №1-2. – С. 17-21.

3. Коробейніков М. Закордонна практика кредитування сільського господарства та її позитивне використання в умовах сучасної Росії/ М. Коробейніков// Міжнародний сільськогосподарський журнал . – 2011. - №4.

4. Костюк В.А. Іпотечне кредитування – запорука сталого розвитку аграрного сектору економіки / В.А. Костюк // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К.: НАУ, 2007. – Вип. 111.– С.245-250

5. Лупенко Ю.О. Основні засади становлення та функціонування іпотечного кредитування аграрного сектора економіки / Ю.О. Лупенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kupalka.ru/upload/files/agrostrah/lupenko.pdf.ISSN 1728-4236 ВІСНИК ЖДТУ. 2014. № 2 (68)

References:

1. Vaschuk K. Canada ta Izrail dopomozhut 30 tys. Fermerskyh gospodarstv v Ukraini/K. Vaschuk // http://www.rbc.ua/rus/news/kanada-i-izrail-okazhut-pomoshch-30-tys-fermerskih-hozyaystv-24022015112800.

2.Koltunovych A. Ukraina – 2015: Kryza silskogo gospodarstva?/A. Koltunovych//Rynok zemli. – 2015. - №1-2. – P. 17-21.

3. Korobeinikov M. Zakordonna praktyka kredytuvannya silskogo gospodarstva ta yiyi pozytyvne vykorystannya v umovah suchasnoyi Rosiyi/M. Korobeinikov//Mizhnarodnyi sils’kogospodarsky zhurnal. – 2011.- №4.

4. Kostyuk V.A. Ipotechne kredytuvannya - zaporuka stalogo rozvytku agrarnogo sectoru ekonomiky/V.A. Kostyuk//Naukovyi visnyk Nasionalnogo agrarnogo Universytetu.- K.:NAU 2007, Vyp.111.-P.245-250.

5. Lupenko Yu.O. Osnovni zasady stanovlennya ta funkzchionuvannya ipotechnogo kredytuvannya agrarnogo sectoru ekonomiky/ Yu.O. Lupenko// http://www.kupalka.ru/upload/files/agrostrah/lupenko.pdf.ISSN 1728-4236. VISNYK DTU. 2014. № 2 (68)

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.