Ринденко Н. М. ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПРИКОРДОННОЇ ВАРТИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

УДК: 378.147:811:355.23(438)

 

ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПРИКОРДОННОЇ ВАРТИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Ринденко Н. М.

Навчальний центр Державної прикордонної служби України імені генерал-майора І. Ф. Момота, Україна, Оршанець

 

У статті здійснено аналіз польського досвіду впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов прикордонників; розкрито особливості й визначено зміст дистанційного курсу навчання іноземних мов в Головному центрі підготовки Прикордонної варти Республіки Польща.

Ключові слова: дистанційне навчання, Прикордонна варта, професійна підготовка.

 

Рынденко Н. Н. Особенности дистанционного обучения иностранным языкам в учебных заведениях Пограничной охраны Республики Польша/Учебный центр Госцдарственной пограничной службы Украины им.генерал-майора И.Ф.Момота,Украина, Оршанец

В статье произведен анализ польського опыта внедрения информационно-коммуникационных технологий в обучении иностранных языков пограничников; раскрыто особенности и определено содержание дистанционного курса иностранных языков в Главном центре подготовки Пограничной охраны Республики Польша.

Ключевые слова: дистанционное обучение, Пограничная охрана, профессиональная підготовка.

 

Ryndenko N. N. The Peculiarities of the Distance Learning of Foreign Languages in the Training Centers of the Border Guard Service of the Republic of Poland/ Training Center of the State Border Guard Service of Ukraine after major-general I. Momot, Ukraine, Orshanets

The article is devoted to the analysis of the polish experience of the information communication technologies implementation to the foreign languages training of the border guards. The peculiarities and the content of the foreign languages distance courses in the Training Center of the Border Guard Service of Republic of Poland have been defined.

Key words: distance learning, Border Guard Service, professional training.

 

Вступ.

Одним із шляхів підвищення рівня професіоналізму прикордонників є ефективне функціонування й удосконалення системи підготовки. Особлива роль тут належить дистанційному навчанню. Дистанційне навчання – визнана форма професійної освіти, яка сприяє реалізації світової концепції безперервної освіти. Майже всі навчальні заклади провідних країн світу, що готують правоохоронців, застосовують елементи дистанційного навчання й електронні матеріали в якості супроводження навчання та перепідготовки. Це пов’язано з економією ресурсів і часу, можливістю отримувати освіту без відриву від виконання службових обов’язків, із розширенням сфери додаткової освіти, коли мотивацію службовців формують конкретні знання і компетенції.

Ми впевнені, що вирішення проблем стосовно якості підготовки фахівців у контексті євроінтеграційного й євроатлантичного курсу України

є неможливим без вивчення, аналізу та запозичення зарубіжного досвіду професійної освіти правоохоронців. Тому вважаємо актуальним дослідження позитивного досвіду застосування технологій дистанційного навчання, зокрема в галузі комунікативної підготовки фахівців прикордонних відомств європейських країн на прикладі Прикордонної варти Республіки Польща (ПВ РП).

Метою статті є висвітлення досвіду ПВ РП щодо організації дистанційного навчання іноземних мов професійного спрямування у відомчих навчальних закладах.

Існують різні підходи щодо трактування поняття «дистанційна освіта» в педагогіці, однак майже всі вони зводяться до того, що це процес навчання, при якому викладач знаходиться віддалено у просторі і часі від того, хто навчається. В сучасних умовах така форма навчання реалізується через інформаційно-комунікаційні технології. У Західних суспільствах вже звичним є поняття «е-learning» (скорочення від англ. Electronic Learning) – система електронного навчання, синонім таких термінів, як електронне навчання, дистанційне навчання, навчання із застосуванням комп’ютерів, мережеве навчання, віртуальне навчання, навчання за допомогою інформаційних, електронних технологій. Фахівці ЮНЕСКО вважають, що e-learning – це використання нових мультимедійних технологій та Інтернету з метою поліпшення якості навчання шляхом полегшення доступу до ресурсів і послуг [1]. Дослідники підкреслюють, що саме через ті можливості, які відкриває дистанційне навчання, а саме: індивідуалізація процесу навчання з урахуванням професійних потреб і особливостей слухачів, інваріантність стосовно часу і простору, доступність матеріалів через всесвітню мережу й можливість обмінюватися інформацією, ця форма навчання має виключне значення для тих, хто здобуває другу освіту, підвищує кваліфікацію, набуває нової освіти або проходить курс перепідготовки [2, с. 79].

Розвиток програм дистанційного навчання для підтримання й відновлення наявних знань і оперативного донесення актуальної інформації до персоналу без відриву від виконання службових обов’язків є одним із пріоритетних завдань керівництва Європейського Союзу (ЄС), що підтверджується багатьма нормативними документами [3; 4; 5]. Безумовно, основною формою підготовки прикордонників є традиційне очне навчання, втім як засіб супроводження стаціонарного навчання, вдосконалення кваліфікації без відриву від виконання своїх функціональних обов’язків, перепідготовки кадрів, як засіб навчання протягом усього професійного життя інноваційні електронні форми навчання вже переважають традиційну форму.

У Польщі дистанційне навчання розвивається в межах загальної стратегії «безперервного навчання» і використовується, як правило, для підвищення кваліфікації. У Головному центрі підготовки ПВ РП для реалізації дистанційного навчання застосовують локальну відомчу електронну мережу (Інтранет), побудовану за принципами локальної мережі Інтернет, яку в перспективі й буде замінено Інтернетом. Це пов’язано з необхідністю надати можливість слухачам виконувати завдання і звертатися до сервера баз даних не тільки з робочого місця в прикордонному підрозділі, а і з домашнього комп’ютера. Курси дистанційного навчання у Головному центрі підготовки діють з 2011 року і здійснюються на базі модульного середовища платформи MOODLE.

Головною метою впровадження дистанційного навчання є забезпечення доступу персоналу ПВ РП до навчально-методичних та інформаційних ресурсів прикордонних навчальних закладів шляхом використання сучасних інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж. Під час обміну досвідом щодо впровадження дистанційного навчання у навчальний процес експерти ПВ РП основними перевагами дистанційного навчання назвали значне скорочення часу на підготовку великих за кількістю осіб груп, уніфікація форм передачі інформації, можливість навчання окремих груп за потребою, більш ефективний моніторинг результатів підготовки. До недоліків вони віднесли відсутність безпосереднього контакту з викладачем та можливі технічні обмеження.

Значну увагу в навчальних закладах ПВ РП приділяють вивченню іноземних мов дистанційним шляхом. Застосування електронного дистанційного навчання у контексті професійної підготовки до іншомовного спілкування фахівців-прикордонників – це спосіб поліпшити досвід традиційного навчання мови, а також забезпечити персонал прикордонних відомств можливістю опанувати іншомовні знання і навички для їх подальшого використання у своїй професійній діяльності за межами академічних умов без відриву від виконання функціональних обов’язків.

У рамках реалізації концепції «навчання протягом усієї служби» викладачами Головного центру підготовки було створено дистанційний курс вивчення іноземної мови «Професійна лексика персоналу Прикордонної варти для спілкування з іноземцями» („Słownictwo branżowe funkcjonariuszy Straży Granicznej w komunikacji z cudzoziemcami”), який триває 80 днів. Основною метою курсу є постійне підтримання й удосконалення знань, умінь і навичок з іноземної мови професійного спрямування персоналу ПВ РП з мінімальним відривом від виконання службових обов’язків.

Курс складається зі вступу, в якому описано організаційно-методичні рекомендації до його проходження, і 8-ми тем: «Допомога іноземцям», «Опис розшукуваної особи», «Документи на право перетину кордону», «Перевірка документів і грошових коштів», «Контроль багажу», «Контроль транспортних засобів», «Злочини та відповідальність з прикордонних питань», «Затримання особи». Кожна тема складається з інструкції щодо її опрацювання, 9-ти різних видів інтерактивних вправ і тестових завдань для опрацювання лексичного матеріалу і тренування рецептивних, репродуктивних і продуктивних умінь та навичок курсантів і водночас – для контролю рівня сформованості їхньої мовленнєвої компетенції, а також – зі словника-мінімуму професійно спрямованої лексики, граматичної довідки й довідки з переліком основних мовних формул для вираження різних комунікативних намірів і підсумкового тесту.

Усі навчальні матеріали курсу розроблено викладачами циклу іноземних мов. Вони включають у себе текстові навчальні матеріали, графічні матеріали, навчальні відеофільми і відеофрагменти, презентації, тести професійного спрямування. Навчальні матеріали є інтерактивними, адаптованими до потреб службовців і надають можливість організовувати їхню ефективну самостійну роботу. Під час розробки матеріалів було використано комп’ютерну програму для створення тестових завдань Hot Potatoes. Використання електронних навчальних матеріалів з іноземної мови надає усі можливості для якісного опанування предмету. За допомогою поєднання звукових, графічних, анімаційних і текстових ефектів можливо вельми вдало імітувати ефект занурення в активне мовне середовище, реалізуючи сучасні лінгвістичні, технологічні, методичні й педагогічні технології.

У ході спеціально проведеного дослідження виявлено, що обов’язковим елементом організації навчання за дистанційною формою вважається нормування навчальної роботи. Передбачений загальний термін навчання, терміни за модулями й темами модулів, графіки навчання, нормативи часу для засвоювання матеріалу за дистанційною формою доводяться до службовців, утім кожна особа може гнучко змінювати їх під свої потреби.

Після завершення курсу прикордонники повинні оперувати відповідним професійним лексичним мінімумом, практичною граматикою іноземної мови, вільно спілкуватися у типових сферах і ситуаціях.

На сьогоднішній день курс дистанційного навчання з іноземної мови професійного спрямування є вельми популярним серед персоналу ПВ РП. Бажаючих отримати необхідні професійні знання без відриву від служби велика кількість. Результати опитування, проведеного серед викладачів циклу іноземних мов, показали, що кожен викладач іноземної мови є куратором групи з 35-40 курсантів (хоча досвід свідчить, що для ефективного контролю за діяльністю учасників курсу на кожного викладача повинно припадати максимум 20 осіб). До того ж, відсутність фінансування не дозволяє проводити підсумковий іспит у Головному центрі підготовки або відряджати викладачів до прикордонних підрозділів для проведення підсумкового контролю, а це, у свою чергу, не дозволяє точно визначити рівень самостійності службовців у виконанні завдань, ступінь засвоєння ними матеріалу і відповідно – рівень їхньої підготовки.

Варто зазначити, що в організації курсів дистанційного навчання зацікавлена сама служба, адже функціонуюча система дистанційного навчання в системі курсів підвищення кваліфікації, підготовки й перепідготовки всіх категорій персоналу ПВ РП здійснює значну економію коштів, що витрачаються на проїзд, проживання і добові в період відряджень для проходження курсів.

Висновки.

Отже, створення і запровадження елементів дистанційного навчання допомогло забезпечити безперервність і вдосконалити систему професійної підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації персоналу ПВ РП, що є основною тенденцією розвитку європейської правоохоронної освіти й підготовки. З використанням інформаційних технологій з’явилася можливість необмеженого, швидкого і дуже дешевого розповсюдження навчальної інформації, а також підвищення інтенсивності навчального процесу і значення самостійної роботи тих, хто навчається.

Таким чином, можна стверджувати, що вивчення передового досвіду європейських країн із упровадження дистанційного навчання в систему професійної освіти персоналу прикордонних відомств є актуальним і перспективним для Державної прикордонної служби України, адже сучасна система підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації персоналу повинна не тільки забезпечувати знаннями, але постійно і швидко оновлювати знання, формувати потребу в неперервному самостійному оволодінні ними впродовж усього активного життя.

 

Література:

1. Bates T. National strategies for e-learning in post-secondary education and training / Bates Tony – UNESCO, 2001. – 132 p.

2. Сисоєва С. О. Проблеми дистанційного навчання: педагогічний аспект / С.О.Сисоєва // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2003. – Випуск 3-4. – 308 с.

3. Common Core Curriculum for Border Guard Basic Тraining in the European Union [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.statewatch.org/news/2012/mar/frontex-ccc-training.pdf

4. Communication from the Сommission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Establishing a European Law Enforcement Training Scheme. Brussels, 27.3.2013 COM(2013) 172 final [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/police-cooperation/europol-cepol/docs/law_enforcement_training_scheme_en.pdf

5. EU Schengen Catalogue [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.schengen.mai.gov.ro/English/Documente/utile/catutil/Updated%20EU%20Schengen%20Catalogue.pdf

References:

1. Bates T. National strategies for e-learning in post-secondary education and training / Bates Tony – UNESCO, 2001. – 132 p.

2. Sysoieva S. O. Problemy dystanciinoho navchannia: pedaghoghichnyi aspekt / S.O.Sysoieva // Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka: Naukovo-metodychnyi zhurnal. – 2003. – Vypusk 3-4. – 308 s.

3. Common Core Curriculum for Border Guard Basic Тraining in the European Union [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.statewatch.org/news/2012/mar/frontex-ccc-training.pdf

4. Communication from the Сommission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Establishing a European Law Enforcement Training Scheme. Brussels, 27.3.2013 COM(2013) 172 final [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/police-cooperation/europol-cepol/docs/law_enforcement_training_scheme_en.pdf

5. EU Schengen Catalogue [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.schengen.mai.gov.ro/English/Documente/utile/catutil/Updated%20EU%20Schengen%20Catalogue.pdf

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.