кандидат технічних наук, Кіт Ю. В., кандидат технічних наук, Комаров В. І. ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

УДК 378.016:331.45

 

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

кандидат технічних наук, Кіт Ю. В.,

кандидат технічних наук, Комаров В. І.

Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів

 

Підвищення ефективності та якості навчання з охорони праці студентів вищих навчальних закладів – майбутніх спеціалістів, керівників та роботодавців є одним із найважливіших напрямків профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань. Мінімізація рівня виробничого травматизму можлива тільки при наявності освічених, кваліфікованих кадрів, що пройшли відповідне навчання з охорони праці, тому підвищені вимоги, що пред´являються до змісту навчальних планів і програм, рівня підготовки викладацького складу, технічної оснащеності навчального процесу є визначальними факторами якісної підготовки студентів. Окремої уваги потребують питання методичного забезпечення навчального процесу, безпосередньо пов´язаного з якістю навчання. Не можуть не пред´являтися високі вимоги до підготовки викладача: до його знань, навичок, досвіду роботи (у тому числі педагогічного), вміння ефективно використовувати сучасні методи і засоби навчання. Високі вимоги пред´являються і до організації навчального процесу, його технічного оснащення.

Ключові слова: охорона праці, навчання, заклади освіти, нещасні випадки, ризик, ризик-менеджмент, інтегрована система менеджменту.

 

Кит Ю. В., Комаров В. И. Проблемы обучения охране труда в высших учебных заведениях / Национальный университет «Львовская политехника», Украина, Львов

Повышение эффективности и качества обучения по охране труда студентов высших учебных заведений – будущих специалистов, руководителей и работодателей является одним из важнейших направлений профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Минимизация уровня производственного травматизма возможна только при наличии образованных, квалифицированных кадров, прошедших соответствующее обучение по охране труда, поэтому повышеные требования, предъявляемые к содержанию учебных планов и программ, уровню подготовки преподавательского состава, технической оснащенности учебного процесса являются определяющими факторами качественной подготовки студентов. Особого внимания требуют вопросы методического обеспечения учебного процесса, непосредственно связанного с качеством обучения. Не могут не предъявляться высокие требования к подготовке преподавателя: его знаниям, навыкам, опыту работы (в том числе педагогическому), умению эффективно использовать современные методы и средства обучения. Высокие требования предъявляются и к организации учебного процесса, его технической оснащенности.

Ключевые слова: охрана труда, обучение, учебные заведения, несчастные случаи, риск, риск-менеджмент, интегрированная система менеджмента.

 

Kit Y. V., Komarov V. I. Problems of teaching health and safety in higher education institutions / National university «Lviv polytechnic», Ukraine, Lviv

Improving the efficiency and quality of training in OSH university students - future specialists, managers and employers is one of the most important areas of prevention of occupational accidents and diseases. Minimization of occupational injuries is possible only if educated, qualified personnel properly trained labor protection, so the increased requirements for the content of curricula and programs, the level of teacher training, technical equipment of the learning process are the determining factors of quality training students. Require special attention methodological problems of the educational process directly related to the quality of education. Can not place high demands on teacher training, his knowledge, skills, work experience (including the teacher), and the ability to effectively use modern methods and means of instruction. High demands are made to the organization of educational process, its technical equipment.

Keywords: health and safety, training, education, accidents, risk, risk management, integrated management system.

 

Вступ

Грунтовні зрушення, що відбуваються у світовій охороні праці, пов´язані, в першу чергу, зі зміною загальної парадигми. В основу формування нової концепції покладений такий всесвітньозначущий документ – «Глобальна стратегія Міжнародної організації праці (МОП) в галузі охорони та гігієни праці» [1], який був прийнятий на 91-ій сесії Міжнародної конференції праці у 2003 році.

На сьогоднішній день це є найважливіший міжнародний документ, що визначає основні напрями розвитку і вдосконалення системи охорони праці на декілька наступних десятиліть. Глобальна стратегія з охорони праці засвідчує, що на сучасному етапі «існує підвищене загальне усвідомлення важливості охорони праці, також як і високий рівень державних зобов´язань із реалізації національних систем управління охороною праці» [1].

В основу Глобальної стратегії покладено два наріжних камені: перший – поширення культури охорони праці, другий стосується важливості управління проблемами охорони праці засобами «системного підходу». Управління охороною праці, що здійснюється на системній основі, як на національному, так і на міжнародному рівнях, є найбільш ефективним інструментом посилення дієвості національних програм, систем і дій.

Метою має стати збереження здоров´я та працездатності працівників протягом всього терміну їх трудової діяльності.

Глобальна стратегія МОП включає в себе необхідний інструментарій, використовуючи який соціальні партнери здатні втілити цілі у реальність. Важливим інструментом стратегії є навчання з охорони праці.

Впровадженню культури охорони праці з метою скорочення кількості смертельних нещасних випадків і захворювань внаслідок професійної діяльності сприяє організація кампаній інформаційного та роз´яснювального характеру. Започаткований конференцією Всесвітній день охорони праці, що відзначається щорічно 28 квітня, є інструментом такої загальносвітової кампанії.

Фундаментом впровадження нових моделей у охороні праці є міжнародний стандарт SA 8000 – 2001 «Social Accountability» (Соціальна відповідальність) [2], розроблений у 1997 р. і переглянутий у 2001 р. Цей стандарт поширюється на дотримання прав персоналу на працю і на дотримання вимог з охорони праці. Мета стандарту – поліпшення умов праці та життєвого рівня працівників.

Особливе місце в цьому переліку доленосних для охорони праці документів займає британский стандарт BS OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety (OH&S) management systems – Requirements / Системи менеджменту професійного здоров´я і безпеки. Вимоги» [3]. Даний стандарт став повністю сумісний за змістом з аналогічним документом ILO-OSH 2001 – ще одним найважливішим для охорони праці документом останнього періоду.

Вимоги стандарту використовуються в системі менеджменту професійного здоров´я і безпеки, до яких відносяться «умови та фактори, що впливають або здатні впливати на здоров´я та безпеку співробітників, тимчасових працівників, підрядників, відвідувачів і будь-яких осіб, які перебувають на робочому місці» [3].

Його основною перевагою була схожість підходів та побудови із ISO 9001 «Системи менеджменту якості. Вимоги» та ISO 14001 «Системи екологічного менеджменту. Вимоги», що дозволяло полегшувати розуміння загального підходу до систем менеджменту, заснованого на циклі Демінга, а також створювати інтегровані системи менеджменту якості, охорони навколишнього середовища та охорони праці і здоров´я – та в цілому побудувати єдину систему менеджменту організації [4].

Стандарт BS OHSAS 18001:2007 широко використовується для сертифікації в усьому світі систем менеджменту OH&S підприємств міжнародними сертифікаційними центрами та організаціями і має де-факто статус «міжнародного стандарту», хоча офіційно є британським стандартом. Але бути міжнародним де-факто стандарту вже не довго. У межах международної організації зі стандартизації (ISO) створено комітет ISO/PC 283 – «Системи менеджменту професійної безпеки та здоров´я». Мета даного комітету – розробити міжнародний стандарт системи менеджменту OH&S на основі BS OHSAS 18001:2007. Новий стандарт буде мати позначення ISO 45001 і опублікування його заплановане на жовтень 2016 р. В Україні він набув юридичної сили 1 січня 2011 р. введенням у дію ДСТУ ОНSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги», розроблений на основі британського стандарту BS OHSAS 18001:2007.

Формулювання мети статті та завдань

Навчання та професійна підготовка студентів у галузі охорони праці – важливі складові діяльності, спрямованої на забезпечення у майбутньому здорових і безпечних умов праці. Навчальні курси з охорони праці вимагають доповнення новими поняттями – ризик, ризик-менеджмент, ідентифікації небезпек та оцінки професійних ризиків для персоналу, методологія PDCA в OH&S, цикл Демінга, та відповідними цим поняттям методиками, що потребує, як мінімум, не скорочувати навчальні години цих курсів. Навчання є одним із найважливіших превентивних елементів професійної підготовки фахівців для сучасного виробництва.

Виклад основного матеріалу

В усіх згаданих документах особливе значення акцентується на навчанні та підготовці кадрів. Так, стандарт SА 8000 встановлює вимоги соціальної відповідальності організації. «В галузі охорони праці одним з критеріїв соціальної відповідальності є:

3.3. Компанія повинна надавати персоналові, включаючи новий персонал, можливість пройти регулярне і задокументоване навчання з техніки безпеки й охорони праці» .

У Настановах із систем управління охороною праці (МОП-СУОП 2001)/(ILO-OSH 2001) у розділі 3.4. «Компетентность и подготовка» вказано:

«3.4.3.(в) передбачати ефективну та своєчасну первісну та повторну підготовку з відповідною періодичністю.

3.4.4. Підготовка повинна надаватися всім слухачам безкоштовно та здійснюватися, по можливості, в робочий час».

Про необідність навчання з охорони праці вказується і у інших міжнародних документах.

В Україні порядок проведення навчання з охорони праці регулюється НПАОП 0.00–4.12.05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» [5]. Воно спрямоване «…на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників…», тобто навчання триває протягом всього трудового життя. Коли ж навчання слід розпочати? Згідно Положення вивчення основ охорони праці починається в професійно-технічних та вищих навчальних закладах [5, п. 2.1.] відповідно з початком професійної підготовки спеціалістів. З цього випливає висновок, що дисципліна «Охорона праці» є складовою частиною фахової підготовки спеціалістів, що укладається в русло загальносвітових тенденцій.

Але мають місце і такі думки, що курс охорони праці можна скоротити, або зовсім ліквідувати. Противники вивчення охорони праці у ВУЗі кажуть, що випускники підуть на виробництво і там їх навчать охороні праці. Такі погляди не відповідають сучасним тенденціям і протрічать законодавству України з охорони праці. Випускник ВНЗ – фахівець, молодий керівник – зобов´язаний забезпечити здорові та безпечні умови праці для підлеглих в повному обсязі. Він несе за це відповідальність, в тому числі і кримінальну. Такий обов´язок покладається на керівника одночасно з отриманням у своє підпорядкування виробничого персоналу, для якого він, разом з іншими службами менеджменту установи, повинний забезпечити виконання вимог охорони праці, при тому він має бути основною «рушійною силою» цього процесу. До такого виду діяльності фахівець має бути підготовлений заздалегідь, а саме під час професійного навчання.

Аналіз декількох десятків робочих програм різних ВНЗ України з дисципліни «Охорона праці» показав, що існує велика розбіжність у кількості годин для для аналогічних форм навчання і для споріднених спеціальностей. Ця тенденція може підсилитися і привести до ще більшої різниці у навчальних годинах після введення у дію Розпорядження Кабінету міністрів України від 30 травня 2014 р. № 590-р «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 жовтня 2010 р. № 969/922/216».

Таке рішення з автономності вищої освіти може бути не завжди правильно розтлумачене на місцях. Міністерство освіти і науки на своєму офіційному веб-сайті [6] надає пояснення з цього приводу:

«2 червня, 2014

Скасування зазначеного наказу надасть можливість вищим навчальним закладам самостійно встановлювати структуру і обсяги підготовки з дисциплін охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту в залежності від характеру майбутньої професійної діяльності фахівця; визначати необхідність включення розділів з «Охорони праці», «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних проектах (роботах) та вводити до індивідуальних комплексних контрольно-кваліфікаційних завдань питання з охорони праці.

У свою чергу, Міністерство освіти і науки ініціює внесення змін до галузевих стандартів вищої освіти».

Отже, на думку авторів, не слід спішити з «революційними» змінами в курсах охорони праці, а сподіватись на активну позицію методичної підкомісії охорони праці МОН України.

 

Висновки

Цілком самостійна та самодостатня дисципліна «Охорона праці» становить важливу складову фахової підготовки спеціалістів. Зниження уваги до якості навчання майбутніх фахівців не відповідає сучасним уявленням про роль охорони праці взагалі.

Дослідження, проведене перед Глобальним економічним форумом, містить дані за 2002 рік з щорічного аналізу стійкості компаній за групою індексів стійкості Доу Джонса (DJSI). Аналіз проводився серед 1336 компаній (членів NYSE) силами фахівців зі сталого управління активами (компанія SAM Research Inc). На питання, за якими критеріями вони «відбирають і оцінюють основних постачальників товарів і послуг у всьому світі», отримали відповіль, що з десятків показників охорону праці та здоровʼя своїх працівників вони ставлять на друге місце [7].

Природно, компанії, які піклуються про свою репутацію, стежать за роботою своїх постачальників.

Висновок, зроблений за результатами аналізу, свідчить: витрати на охорону праці окуповуються в масштабі як країни, так і окремого підприємства. Вкладення коштів в охорону праці справляє позитивний і продуктивний вплив на стан всієї національної економіки.

Хіба це не показник ставлення до охорони праці у світі ?!

І на завершення хотілось би навести слова Генерального директора МОП Хуана Сомавіа, який у передмові до Настанов ILO-OSH 2001 зазначив:

«Хвороби і травми не є неминучими супутниками трудової діяльності, а бідність не може слугувати виправданням неуваги до безпеки і здоровʼя працівників... Гідна робота – це безпечна робота».

 

Література:

1) Global Strategy on Occupational Safety and Health. Conclusions adopted by International Labour Conference at its 91stSession. 2003. International Labour Office. 4, Route des Morillons CH-1211 Geneva 22 Switzerland. [Електронний ресурс] // http://www.ilo.org/safework/info/policy-documents/WCMS_107535/lang--en/index.htm;

2) Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». SAI SA8000: 2001 Social Accountability International. [Електронний ресурс] // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0015697-07;

3) Стандарт BS OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety management systems – Requirements/ Системи менеджменту професійного здоров'я і безпеки. Вимоги». [Електронний ресурс] // http://assistem.kiev.ua/doc/ohsas18001-2007.pdf;

4) В. Цопа Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья по стандарту BS OHSAS 18001:2007 и руководству МОТ ILO-OSH 2001 "Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці" № 1, 2014, С. 46-51;

5) НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.;

6) [Електронний ресурс] // http://www.mon.gov.ua/ua/news/33741-uryad-skasuvav-normu-schodo-obovyazkovogo-rozdilu-pro-ohoronu-pratsi-v-diplomnih-robotah;

7) World Economic Forum and Prince of Wales International Business Leaders Forum: Responding to the Leadership Challenge: findings of a CEO survey on global corporate citizenship. [Електронний ресурс] // Online at www.weforum.org/pdf/GCCI/Findings_of_CEO_survey_on_GCCI.pdf

 

References:

1) Global Strategy on Occupational Safety and Health. Conclusions adopted by International Labour Conference at its 91stSession. 2003. International Labour Office. 4, Route des Morillons CH-1211 Geneva 22 Switzerland. [Електронний ресурс] // http://www.ilo.org/safework/info/policy-documents/WCMS_107535/lang--en/index.htm;

2) Mizhnarodnyi standart SA8000: 2001 «Sotsialna vidpovidalnist». SAI SA8000: 2001 Social Accountability International. [Електронний ресурс] // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0015697-07;

3) Standart BS OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety management systems – Requirements/ Systemy menedzhmentu profesiinoho zdorovia i bezpeky. Vymohy». [Електронний ресурс] // http://assistem.kiev.ua/doc/ohsas18001-2007.pdf;

4) V. Tsopa, Systemы menedzhmenta bezopasnosty truda y okhranы zdorovia po standartu BS OHSAS 18001:2007 y rukovodstvu MOT ILO-OSH 2001 "Okhorona pratsi. Na dopomohu spetsialistu z okhorony pratsi" # 1, 2014, S. 46-51;

5) NPAOP 0.00-4.12-05 «Typove polozhennia pro poriadok provedennia navchannia i perevirky znan z pytan okhorony pratsi», zatverdzhene nakazom Derzhnahliadokhoronpratsi vid 26.01.2005 r. # 15.;

6) [Електронний ресурс] // http://www.mon.gov.ua/ua/news/33741-uryad-skasuvav-normu-schodo-obovyazkovogo-rozdilu-pro-ohoronu-pratsi-v-diplomnih-robotah;

7) World Economic Forum and Prince of Wales International Business Leaders Forum: Responding to the Leadership Challenge: findings of a CEO survey on global corporate citizenship. [Електронний ресурс] // Online at www.weforum.org/pdf/GCCI/Findings_of_CEO_survey_on_GCCI.pdf

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.