Бакалець Р. І. РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ У ВІДТВОРЕННІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК: 347.453

 

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ У ВІДТВОРЕННІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Бакалець Р. І.

Львівська державна фінансова академія, Україна, м. Львів

 

Дана наукова праця присвячена розробці теоретичних положень, методичних і практичних рекомендацій щодо необхідності розвитку фінансового лізингу для матеріально-технічного оновлення комунальних підприємств. В дослідженні основну увагу було приділено визначенню ролі фінансового лізингу у відтворенні основних засобів комунальних підприємств. Обґрунтовано практичне значення лізингових компаній для оновлення основних фондів. Запропоновано алгоритм функціонування лізингової компанії для реалізації проектів по оновленню парків електротранспорту України. Результати статті дали можливість спрогнозувати тенденції розвитку ринку та ввести ряд практичних пропозицій щодо вдосконалення введення лізингового бізнесу в Україні.

Ключові слова: фінансовий лізинг, основні засоби, комунальне підприємство, лізинг транспортних засобів.

 

Бакалец Р. И. Роль финансового лизинга в воссоздании основных средств коммунальных предприятий / Львовская государственная финансовая академия . Украина, г. Львов

Данный научный труд посвящен разработке теоретических положений, методических и практических рекомендаций относительно необходимости развития финансового лизинга для материально-технического обновления коммунальных предприятий. В исследовании основное внимание было уделено определению роли финансового лизинга в воссоздании основных средств коммунальных предприятий. Обосновано практическое значение лизинговых компаний для обновления основных фондов. Предложен алгоритм функционирования лизинговой компании для реализации проектов по обновлению парков электротранспорта Украины. Результаты статьи дали возможность спрогнозировать тенденции развития рынка и ввести ряд практических предложений относительно совершенствования введения лизингового бизнеса в Украине.

Ключевые слова: финансовый лизинг, основные средства, коммунальное предприятие, лизинг транспортных средств.

 

Bakalets R. I. Role of financial leasing in recreation of the fixed assets of communal enterprises / Lviv State Academy of Finance, Ukraine, Lviv

This scientific work sanctified to development of theoretical positions, methodical and practical recommendations in relation to the necessity of development of the financial leasing for the material and technical updating in communal enterprises. In this research, basic attention spared to determination of role of the financial leasing in the recreation of the fixed assets in communal enterprises. The practical value of leasing companies is reasonable for updating of capital assets. The algorithm of functioning of leasing company offers for realization of projects on updating of parks of electric based transport in Ukraine. The results of the article gave an opportunity to make prognostication about market progress trends and enter the row of practical suggestions in relation to perfection of introduction with leasing business in Ukraine.

Key words: financial leasing, fixed assets, communal enterprise, leasing of transport vehicles.

 

Вступ

Дослідження аспектів застосування фінансового лізингу проводиться в Україні з часів її незалежності. Було встановлено, що використання фінансового лізингу позитивно впливає на розвиток бізнесу як у виробничій галузі, так і у сфері послуг.

Світова практика довела ефективність надання лізингових послуг як одного зі способів фінансування капіталовкладень під час збереження фінансової незалежності підприємствами [1, c. 75-79.].

Механізм лізингу – конкурентоздатний фінансовий інструмент, який з рядом переваг застосовують для оновлення матеріально-технічної бази у різноманітних сферах діяльності. На практиці лізингові відносини керуються Законом України «Про лізинг», в якому зазначається, що лізинг – це господарська операція, за якою суб’єкт підприємницької діяльності (лізингодавець) передає матеріальні цінності іншому суб’єктові підприємницької діяльності (лізингоодержувачу) в користування за плату для підприємницької діяльності [2]

Проблемним аспектам розвитку лізингових відносин щодо оновлення основних засобів підприємств в Україні присвячено чимало наукових праць як в Україні, так і поза її межами. Найбільш вагомий внесок у дослідження даної тематики внесли: Н. М. Внукова, А. Л. Походзяєв, Ю. В. Свідзінський, Брус С.І. Нагорна О.В., Ю. В. Волошин, О. О. Ляхова, О. Д. Ладюк, , Л. Я. Снігур. Дослідження, спрямовані на пошук шляхів удосконалення реалізації потенціалу лізингової діяльності в Україні, залишаються актуальними.

Метою статті є обгрунтування ефективності застосування фінансового лізингу на вітчизняному ринку в сучасних умовах. Завдання статті – визначення ролі фінансового лізингу в оновленні основних засобів комунальних підприємств та складення алгоритму щодо практичного впровадження та реалізації лізингових угод.

Лізингові послуги – ефективний фінансовий важіль, що сприяє створенню нових, та технічному оновленню існуючих підприємств різноманітних форм власності та специфіки діяльності. Про це свідчить дослідження ринку лізингових послуг в Україні, проведене Асоціацією «Українське об’єднання лізингодавців» спільно з Національною комісією фінансових послуг. Отже, основні результати дослідження представлені наступними даними:

У порівнянні з кінцем аналогічного періоду минулого року зростання вартості діючих договорів складає 33,78% або 15 млрд. грн. Серед діючих договорів фінансового лізингу на кінець 2 кварталу 2014 року, як і раніше, переважають угоди в галузі транспорту (67,07%) сільського господарства (17,04%), будівництва (3,32%), при чому, питома вага договорів у галузі транспорту збільшилася майже на 13 процентних пункти у порівнянні з кінцем 2 кварталу 2013 року, а в галузі сільського господарства зменшилася майже на 5 процентних пункта. Основними джерелами фінансування лізингових операцій в поточному періоді були позичкові кошти, в тому числі банківські кредити (71,39%), при цьому їх питома вага власних коштів збільшилася на 11 процентних пунткта.[3,4].

За вищенаведеними даними угоди в галузі транспорту та сільського господарства переважають, однак вони не забезпечують усіх нагальних потреб суспільства. Однією з важливих проблем сьогодення в Україні є громадський електротранспорт. На сьогоднішній день потребують значних фінансових інвестицій комунальні підприємства, що займаються наданням послуг з перевезення громадян.

За даними Forbes.ua [5] на балансі міських підприємств що займаються перевезеннями громадян близько 6682 одиниць електротранспорту, 77% з яких відпрацювали свій ресурс. Тролейбусний парк потребує заміни – 50% транспорту, трамвайний - 97%. Величина показників – вражає, і вимагає відповідної реакції держави та міських громад. За попередніми розрахунками для заміни основних засобів на нові, вітчизняного виробництва підприємств ЛАЗ та «Богдан», необхідно близько 24 млрд.грн. [5].

У складі вищевказаних підприємств створені лізингові компанії ТОВ «ЛАЗ Фінанс» та ТОВ «Богдан-Лізинг», які активно працюють на вітчизняному ринку. Для реалізації даного проекту необхідними є: достатні виробничі потужності вітчизняних виробників, спрощення процесу тендерних торгів з урахуванням можливостей кожного окремого підприємства-покупця, гарантії міст-лізингоотримувачів щодо виплати лізингових платежів та розроблення державної програми підтримки як для лізингодавця так і для лізингоодержувача. Також значну увагу слід приділити лояльності лізингодавців при укладанні договорів щодо відсоткової ставки, авансових платежів, термінів сплати лізингових платежів та можливості відтермінування сплати відсотків по лізинговому договору на початкових термінах його дії.

Автором пропонується алгоритм організації проекту, для здійснення лізингових операцій по наданню у фінансовий лізинг трамвайних вагонів та тролейбусів вітчизняного виробництва для міст України. Схематично основних учасників лізингового проекту зображено на рис. 1.

Замовниками-спонсорами у проекті будуть міста-лізингоодержувачі, виконавцями – лізингові компанії ТОВ «ЛАЗ Фінанс» та ТОВ «Богдан-Лізинг», або будь-які інші виробничі, державні лізингові компанії та лізингові підприємства інших форм власності, котрі мають відповідні виробничі потужності, досвід у даній галузі тощо.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Bakalec.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.