Пікуліна О. А. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

УДК: 334.021

 

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Пікуліна О. А.

Вінницький національний торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця

 

Обгрунтовано основні заходи та механізми покращення податкової системи України. Вивчено головні проблеми податкової системи України. Визначено значимість покращення податкової системи України і її вплив на економіку країни вцілому. Розглянено податкову систему Великобританії, її структурну організацію. Порівняно податкові системи України та Великобританії. Визначено основні напрямки та шляхи реформування та покращення податкової системи України.

Ключові слова: податкова система, історичний досвід, податки, організаційна структура, ліквідація недоліків, досвід.

 

Пикулина Е. А. Пути улучшения налоговой системы Украины на примере Великобритании / Винницкий национальный торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, Винница

Обоснованы основные мероприятия и механизмы улучшения налоговой системы Украины. Изучены главные проблемы налоговой системы Украины. Определена значимость улучшения налоговой системы Украины и ее влияние на экономику страны в целом. Рассмотрено налоговую систему Великобритании, ее структурную организацию. По сравнению налоговые системы Украины и Великобритании. Определены основные направления и пути реформирования и совершенствования налоговой системы Украины.

Ключевые слова: налоговая система, исторический опыт, налоги, организационная структура, ликвидация недостатков, опыт.

 

Piculina E. A. Ways to improve the tax system of Ukraine on the example of the UK / Vinnitsa national trade and Economics Institute of KNTEU, Ukraine, Vinnitsa

The main activities and mechanisms for improving the tax system of Ukraine. Studied the main problems of the tax system of Ukraine. The importance of improving the tax system of Ukraine and its impact on the economy as a whole. The tax system in the UK, its structural organization. Compared to the tax system of Ukraine and the UK. Defines the main directions and ways of reforming and improving the tax system of Ukraine.

Key words: tax system, historical experience, taxes, organizational structure, eliminate weaknesses, experience.

 

Вступ. Удосконалення податкової системи України стано¬вить у сучасних умовах одну з актуальних проблем. Від її вирішення залежить наповнення державного бюджету, подальше розгортання підприємництва, інвес¬тування важливих галузей народного господарства та соціальний захист населення. Недоліки податкової системи негативно впливають на регулювання економічних процесів у ринкових умовах, призводять до тінізації еко¬номіки. Водночас, трансформація податкової системи неможлива без виявлення причин та детермінантів її не¬досконалості.

В умовах світової фінансової глобалізації зростає необхідність адаптації національного податкового законодавства відповідно до світових вимог та стандартів. Для здійснення науково обґрунтованого реформування вітчизняної податкової системи необхідно вивчити та узагальнити історичний досвід зарубіжних країн з питань оподаткування підприємницької діяльності.

Вивченням податкової політики займалися такі вітчизняні вчені як Ляшенко В. І., Воронкова О. М., Нестеренко Г., Орлова В.О. та багато інших. Метою написання даної роботи є вивчення основних проблем, пов’язнаних з податковою системою України та визначення напрямків її вдосконалення.

Податкова діяльність держави є важливою складовою її фінансової діяльності. Вона пов’язана з таким напрямом останньої, як мобілізація коштів, необхідних для забезпечення існування держави та виконання нею визначених функцій. Звідси випливає і актуальність обраної теми, оскільки раціонально організована робота податкових органів забезпечить ефективність збору податків та обов’язкових платежів до бюджету країни.

Фіскальна служба виникла відповідно до Закону Ук¬раїни «Про державну податкову службу в Україні» від 4 грудня 1990 року [1]. Але її формування фактично було здійснено після прийняття в липні і серпні 1996 р. указів Президента Уксаїни «Про заходи з реформування податкової політики» та «Про утворення Державної подат¬кової адміністрації України та місцевих державних по¬даткових адміністрацій».

Згідно з постановою КМУ №236 від 21 травня 2014 року податкова служба носить назву – Державна фіскальна служба [2]. У цей період наша країна зробила ряд ва¬гомих кроків на шляху до правової цивілізованої дер¬жави з ринковими відносинами. Зрозумілою є необхідність модернізації Державної фіскальної служби України для відчут¬ного послаблення податкового тиску, спрощення проце¬дур податкового адміністрування, а також створення умов для надійного захисту прав платників податків.

Податкова система в ході трансфор¬мації економіки України від планового ведення госпо¬дарства до правової цивілізованої країни з ринковими відносинами частково реформувалася. Було прийнято ряд нормативних актів, спрямованих на чітке визначен¬ня прав і о6ов’язків органів державної фіскальної служ¬би та платників податків, спрощення механізму їх стяг¬нення, оптимізації циркуляції інформації завдяки комп'ютеризації [3].

Серед дослідників існує думка стосовно великого по¬даткового тиску в Україні. Понад те, в засобах масової інформації податкову систему почали називати «фіскальною», «пригноблюючою», «антигуманною», «то¬талітарною» та ін. Для з'ясування, чи відповідають подібні характеристики суті питання, потрібно, по-пер¬ше, встановити розмір сукупного податкового тиску на підприємницьку структуру в Україні, а по-друге, порівня¬ти його з провідними цивілізованими країнами світу.

Важливим напрямом удосконалення податкової системи має бути підвищення ефективності роботи фіскальної служби. До чинників, які сприятимуть цьому процесу, слід віднести такі: оптимізація організаційної структури управління, мінімізація інфор¬маційних потоків та подальша автоматизація їх оброб¬ки, покращення добору, розстановки та зростання ефективності справляння податків, зборів, обов'язкових платежів [4].

Податкову систему України можна розвивати, аналізуючи і вивчаючи досвід розвинутих країн сівіту. Можна розглянути податкову систему Великобританіїї, яка є досить розвинутою і почала формуватись ще у XVII столітті.

Головними джерелами державних доходів у Великобританії є податки, а саме: податки на дохід (включаючи прибуток), в які входять прибутковий податок з фізичних осіб, корпоративний податок (стандартна ставка — 33 %) і податок на нафтовий дохід; податок на капітал, який включає податок зі спадщини, податок на приріст капіталу, консульський збір та імпортні мита; непрямі податки — ПДВ, акцизи і митні платежі; платежі за державним страхуванням, які дають право на отримання допомог. Основні принципи податкової системи Великої Британії є: заохочувати зайнятість і стимулювати кожного до праці; сприяти накопиченню і довгостроковим інвестиціям; бути справедливою.

Особливості податкової системи Великої Британії. Податки відіграють основну роль (близько 90 %) у формуванні дохідної частини англійського державного бюджету. їх ставки наведені у табл. 1.

Таблиця 1.

Основні ставки податків у Великій Британії

Назва податку Ставка,%

Прибутковий податок з населення: з доходом 2500 ф. ст. 20

з доходом від 2 500 до 23 700 ф. ст. 25

з доходом більше 23 700 ф. ст. 40

Прибутковий податок з корпорацій 33

Податок на приріст капіталу До 40

Податок зі спадщини: до 150 000 ф. ст. 0

більше 150 000 ф. ст. 40

Податок на додану вартість 17,5

Акцизи Різні

Гербовий збір Від 0,5 до 2

 

На частку прибуткового податку з населення припадає 64 % від надходжень у вигляді прямих податків у державний бюджет Великої Британії, а на частку податків з доходів компаній — 19%.

Уряд з допомогою казначейства (Міністерства фінансів) здійснює управління і регулювання податкової системи країни. Ця діяльність контролюється парламентом.

Організація податкової служби Англії покладена в основному на два урядових департаменти: Управління податкових зборів (УП3) і Управління митних зборів і акцизів (УМЗА). УПЗ безпосередньо контролює стягнення податків з юридичних і фізичних осіб. У компетенції Управління мита і акцизів знаходиться вся система непрямого оподаткування.

Управління податкових зборів збирає прямі податки, такі, як: прибутковий податок, податок на доходи корпорацій, податок на приріст капіталу, податок на добування нафти і газу, податок на спадок, гербовий збір (збір за реєстраційні дії). Також у системі цього управління є Управління соціального страхування, яке збирає внески на соціальне страхування.

Управління митних зборів і акцизів збирає такі види податкових доходів: податок на додану вартість, акцизи на бензин, тютюнову та алкогольну продукцію, азартні ігри, митний збір, мито на авіаперевезення, податок на страхові премії, податок на захоронення відходів і податок на діяльність, що загрожує зміною клімату. Проте деякі податки збираються іншими міністерствами (наприклад, дорожній податок збирає Міністерство транспорту).

Особистий прибутковий податок сплачує все населення Великої Британії — резиденти та нерезиденти. Доходи резидента Великої Британії підлягають оподаткуванню незалежно від джерела їх виникнення. Нерезидент сплачує податки лише з доходів, отриманих на території цієї країни. Прибутковий податок з фізичних осіб стягується не а сукупного доходу, а частинами — шедулами, залежно від доходів використовують три ставки: 20, 25, 40 % [5].

Висновки. Отже, ліквідація недоліків податкової системи в Ук¬раїні можлива лише за умови застосування комплекс¬ного підходу до її аналізу та подальшої трансформації та використання досвіду інших країн світу.

 

Література:

1. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» {Закон втратив чинність на підставі Закону N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.435} – Офіц. вид. – Київ

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 236, Київ «Про Державну фіскальну службу України».

3. Воронкова О.М. Трансформація системи оподаткування в Україні // Фінанси України. – 2012 – №1. – с.118-123.

4. Орлова В.О. Удосконалення оподаткування і податкового обліку // Фінанси України. – 2014. - №8. – с.37-40.

5. Податкова система Великої Британії та її особливості [Електронний ресурс]: Навчальні матеріали онлайн. Режим доступу: http://pidruchniki.com/12090613/finansi/podatkova_sistema_velikoyi_britaniyi_osoblivosti

 

References:

1. Zakon Ukrainy «Pro derzhavnu podatkovu sluzhbu v Ukraini» {Zakon vtratyv chynnist na pidstavi Zakonu N 5083-VI ( 5083-17 ) vid 05.07.2012, VVR, 2013, N 33, st.435} – Ofits. vyd. – Kyiv

2. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 travnia 2014 r. # 236, Kyiv «Pro Derzhavnu fiskalnu sluzhbu Ukrainy».

3. Voronkova O.M. Transformatsiia systemy opodatkuvannia v Ukraini // Finansy Ukrainy. – 2012 – #1. – s.118-123.

4. Orlova V.O. Udoskonalennia opodatkuvannia i podatkovoho obliku // Finansy Ukrainy. – 2014. - #8. – s.37-40.

5. Podatkova systema Velykoi Brytanii ta yii osoblyvosti [Elektronnyi resurs]: Navchalni materialy onlain. Rezhym dostupu: http://pidruchniki.com/12090613/finansi/podatkova_sistema_velikoyi_britaniyi_osoblivosti

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.