Чуванова Л. В. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТЕЙ ПАТРІОТИЗМУ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В ТВОРЧОСТІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

УДК 37.03-057.874:77

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТЕЙ ПАТРІОТИЗМУ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В ТВОРЧОСТІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Чуванова Л. В., магістр

Рівненський інститут вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університету розвитку людини «Україна», Україна, м.Рівне

 

У статті розкривається проблема впливу засобів візуального мистецтва на формування якостей патріотизму, як складової національної самосвідомості особистості в дітей молодшого шкільного віку. Обґрунтовано перспективи гуманізації освіти, ствердження нових ідеалів розвитку духовної культури суб'єкта навчання, реалізація принципу діалогічного підходу в педагогічному процесі, орієнтація на національно-патріотичне виховання дітей молодшого шкільного віку засобами образотворчого мистецтва.

Ключові слова: патріотизм, патріотична свідомість, національна свідомість, громадянське суспільство, засоби візуального мистецтва.

 

Чуванова Л. В. Теоретические основы проблемы формирования качеств патриотизма у детей младшего школьного возраста средствами визуального искусства в творчестве В. О. Сухомлинского/ Ровенский институт высшего учебного заведения «Открытый международный университет развития человека «Украина», Украина, г.Ровно

В статье раскрывается проблема влияния средств визуального искусства на формирование качеств патриотизма как составляющей национального самосознания личности у детей младшего школьного возраста. Обоснованы перспективы гуманизации образования, утверждение новых идеалов развития духовной культуры субъекта обучения, реализация принципа диалогического подхода в педагогическом процессе, ориентация на национально-патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста средствами изобразительного искусства.

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое сознание, национальное сознание, гражданское общество, средства визуального искусства.

 

Chovanova L. V. The theoretical basis of the problem of forming qualities of patriotism in children of primary school age by means of the visual arts in the works of C. A. Sukhomlinsky/ Rivne Institute of higher education institutions "Open international University of human development "Ukraine", Ukraine, Rivne

The article reveals the problem of the impact of visual art on the formation of the qualities of patriotism as part of the national consciousness of the personality of children of primary school age. Justified prospects for the humanization of education, approval of new ideals for the development of spiritual culture of the subject of learning, the implementation of the principle of dialogical approach in the pedagogical process, the focus on national-Patriotic education of children of primary school age by the fine arts.

Keywords: patriotism, Patriotic consciousness, national consciousness, civil society, the means of visual art.

 

Вступ. Політична криза сучасного суспільства зумовлює необхідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію моральної, правової культури, громадянської свідомості, національної свідомості. Адже суспільство, яке функціонує на засадах гуманізму, свободи, верховенства закону, соціальної справедливості, гарантує умови для зростання добробуту народу. Національно-патріотичне виховання підростаючого покоління відіграє важливу роль у розбудові нової України, важливою складовою якого є виховання патріотизму, формування національних цінностей, збереження національних особливостей [1, с.6].

Молодший шкільний вік є періодом інтенсивного становлення особистості. Складові національної самосвідомості дітей молодшого шкільного віку досліджували філософи (І. А. Зязюн, М. К. Шеремет), педагогіки (В. Г. Бутенко, М. Б. Євтух, Т. К. Завгородня, Л. М. Масол, О. М. Олексюк, Г. М. Падалка, О. В. Плахотнік, О. Я. Ростовський, О. П. Рудницька). Для осмислення даної проблеми велике значення мають праці відомих психологів: (І. Д. Пасічник, Р. В. Павелків, П. Грусієвіч, А. Сохор) та інші. Завдяки доробку цих науковців вдалося суттєво поліпшити методологічну базу дослідження психології особистості та її духовного зростання, виділити принцип саморозвитку особистості через стимулювання її активності, незалежності, прагнення до самовираження та самореалізації. Проблемам формування якостей патріотизму присвячені праці багатьох українських вчених, педагогів, мистецтвознавців: П. П. Автомонова, Е. В. Бєлкіної, О. В. Поліщук, О. П. Рудницької, О. А. Сташука, Л. Г. Коваль, С. В. Коновець, Г. П. Шевченко, О. П. Щолокової, та ін.

На думку вчених (Л. Г. Арчажникова, Н. О. Ветлугіна, Д. Б. Кабалевський, Г. М. Шацька, Ю. Є. Юцевич, П. М. Якобсон, М. О. Опанащук та інші) візуальне мистецтво готує дітей до сприйняття прекрасного в житті, формує моральні якості, почуття національної гідності. Тому проблема впливу синтезу мистецтва на розвиток особистості досліджується вченими в галузі філософії, естетики, педагогіки, психології ( А. Д. Андрєєв, Н. Д. Григор’єв, Б. І. Іванов, Л. Л. Литвиненко, Н. І. Лисіна, О. С. Чернова, Т. П. Шевченко, Л. А. Янцур, В. В. Середович та інші).

Як своєрідний регулятивний інструмент впливу на становлення особистості дедалі вагомішим чинником є використання засобів образотворчого мистецтва. Саме з ним пов'язані перспективи гуманізації освіти, ствердження нових ідеалів розвитку духовної культури суб'єкта навчання, реалізація принципу діалогічного підходу в навчальному процесі, орієнтація на національно-патріотичне виховання дітей молодшого шкільного віку. На сьогоднішній день проблема впливу засобів візуального мистецтва на формування якостей патріотизму в дітей молодшого шкільного віку досліджена недостатньо, тому ми обрали дану тему для дослідження.

Метою статті є розкриття теоретичних аспектів проблеми формування якостей патріотизму в дітей молодшого шкільного віку засобами візуального мистецтва.

Завданням є аналіз особливостей впливу засобів візуального мистецтва на формування якостей патріотизму, як складової національної самосвідомості особистості, систематизація теоретичної інформації та сприяння її використанню у конкретній практичній та дослідницькій роботі.

Основними напрямами патріотичного виховання є: формування уявлень про сім'ю, родину, рід і родовід; краєзнавство; ознайомлення з явищами суспільного життя; формування знань про історію держави, державні символи; ознайомлення з традиціями і культурою свого народу; формування знань про людство. Для патріотичного виховання важливо правильно визначити віковий етап, на якому стає можливим активне формування у дітей даних почуттів. Найсприятливішим для початку процесу є молодший шкільний вік, коли особливо активізується інтерес дітей до соціального світу, суспільних явищ.

Головною метою педагогічної творчості В. О. Сухомлинського було формування всебічно розвиненої особистості. Педагог створив реальний зразок особистості з живими думками і почуттями, визначив її вчинки і дії, обґрунтовуючи шляхи, засоби і методи формування людини відповідно до цілей суспільства з урахуванням індивідуальних і вікових особистостей розвитку дитини [3,с.445,446].

В умовах зміни парадигми школи, з переоцінкою цінностей, змінилася мета виховання, переосмислені зміст, методи і форми діяльності фахівця, система виховання В. О. Сухомлинського, є сучасною і актуальною, найповніше відповідає сучасним умовам розбудови держави, важливою складовою якого є формування якостей патріотизму, національних цінностей, громадянина України. В своїй науковій творчості і практичній діяльності педагог, значно випереджаючи свій час, зумів у складних авторитарних умовах реалізувати принцип свободи. Його ідеалом була вільна особистість, людина високої духовності. Тому В. О. Сухомлинський вважав, що основою духовного життя шкільних закладів, основою багатогранності відношень особистості до середовища мусить стати обов'язок, відповідальність, що залишається найважливішою моральною проблемою і сьогодні. «Це співвідношення, поєднання громадянського й особистого, гармонія особистого щастя і суспільного блага. Уміння підкорятися громадянському обов'язку повинно відповідати особистим бажанням людини» [9, с.75-76], пояснював він, не допускаючи пасивного, монологічного викладання знань, коли «від учня не вимагають цілеспрямованості зусиль, потрібних для формування власного погляду на світ. При такому навчанні кожна людина немовби замикається у власному світі, перед нею закривається стежка до духовного світу інших людей…» [8, с. 487]. Творчість В. О. Сухомлинського є підґрунтям у формуванні стратегії виховання в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в нашій країні. Вона сприяє залученню дітей до вічних уселюдських і національних цінностей, на основі реалізації принципу свободи в педагогічному процесі навчально-виховного закладу, що водночас прискорює інтеграцію освіти України до Європейської і світової культурно-освітньої спільноти. Спадщину В. О. Сухомлинського пронизує ідея цілісного формування особистості, єдність формування національної самосвідомості дітей молодшого шкільного віку, значення естетичного розвитку, культури дитини в цілісному процесі формування особистості, діалектичний взаємозв'язок між емоційним розвитком, розумовою діяльністю, моральними вчинками.

Універсальним засобом формування якостей патріотизму в дітей молодшого шкільного віку є візуальне мистецтво. Загальновідомо, що саме воно є первинним щодо інтелектуального світосприйняття і викликає інтерес до життя, до його багатобарвності, до його таїнств. На думку В.О.Сухомлинського, національне виховання без патріотизму не мислиме. Саме відданість рідній землі, любов до Батьківщини, рідного народу, його історії, мови, культури породжують національний менталітет, психіку і характер людини [10, с.498]. «Світ дитини – це насамперед природа, яка оточує її в дитинстві, піклування матері і батька, казка, пісня. Спогади про цей світ накладаються на все наступне життя, надають емоційного забарвлення усім прагненням, помислам, поривам. Азбука патріотичного виховання полягає у тому, щоб утвердити в людській душі багате, яскраве, незабутнє дитинство, закарбувати в ньому образи рідної природи, які хвилювали б усе життя. У кожної людини повинен бути рідний куточок, який став би незабутнім, спогадом про найдорожче - без цього немає людини. Немає її морально-емоційного і естетичного коріння, немає свіжого вітерця, який живить непогасне полум’я любові до вітчизни» [7,с.134].

Візуальне мистецтво завдяки розмаїттю засобів впливу на особистість і потенціальним можливостям посідає особливе місце в системі початкової освіти, впливаючи на процес саморозвитку духовності, залучає дітей до світових художніх надбань, що позитивно позначається на формуванні якостей патріотизму не лише окремої особистості, а й суспільства в цілому як у певно визначених історичних умовах, так і в умовах його власного самовідтворення.

Висновок. Таким чином, на підставі вище сказаного можна зробити висновок, що система виховання якостей патріотизму та громадянина України в учнів початкових класів засобами візуального мистецтва ґрунтується на теоретичних аспектах та структурних компонентах: теоретико-методологічні положення Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), Національна доктрина розвитку освіти; Концептуальні засади національного виховання; організація різноманітних форм діяльності учнів, що ґрунтуються на використанні засобів візуального мистецтва в навчально-виховному процесі, реалізація виховних відносин суб’єктів психолого-педагогічного процессу; проектування та прогнозування формування в учнів молодшого шкільного віку якостей патріотизму на основі особистісно-орієнтованого застосування засобів візуального мистецтва; послідовність у вихованні національних якостей: визначення завдань, діагностика, впровадження положень, напрямків і форм впливу на дітей молодшого шкільного віку; суб'єктивно-об'єктивні взаємодії та моніторинг динаміки рівнів виховання якостей патріотизму в дітей молодшого шкільного віку засобами візуального мистецтва.

Отже, в сучасних умовах розвитку України метою національно-патріотичного виховання є формування якостей патріотизму, «підвищення національної свідомості, громадянського авторитету індивідууму, зміцнення статусу українця у міжнародному соціокультурному середовищі». Засоби візуального мистецтва є найбільш досконалою формою виховання особистості та формування якостей патріотизму в учнів початкових класів.

 

Література:

1. Гавлітіна Т. М. Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного навчального закладу. Навчально-методичний посібник.- Рівне: Волинські обереги, 2007.-220с.

2. Концепція національного виховання // Рідна школа.– 2001.– № 6. –С.18-26.

3. Максимюк С. П. Педагогіка: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2005.- 667с.

4. Про невідкладні та додаткові заходи щодо забезпечення забезпечення функціонування та розвитку системи освіти в Україні: Указ Президента України від 04 липня 2005 року- №1013/2005.

5. Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року.-№396-р.

6. Сухомлинський В. О. Духовне життя колективу й особистості в світі думки // Вибр.тв. У 5 т. – Т. 1. – К., 1976.

7. Сухомлинський В. О. Особистість учителя, педагогічний колектив і всебічний розвиток вихованців // Вибр. тв. У 5 т. – Т. 1. – К., 1976.

8. Сухомлинський В. О. Розумове виховання і всебічний розвиток особистості // Вибр. тв. У 5т. – Т. 1. – К., 1976.

9. Сухомлинський В. О. Теоретичні і практичні проблеми, які висуваються життям у процесі здійснення ідеї всебічного розвитку особистості // Вибр. тв. У 5 т. – Т. 1. – К., 1976.

10. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч.посібник.-К.: Либідь, 2002.-560с.

 

References:

1. Havlitina T. M. Natsional'no-patriotychne vykhovannya pidlitkiv v umovakh pozashkil'noho navchal'noho zakladu. Navchal'no-metodychnyy posibnyk.- Rivne: Volyns'ki oberehy, 2007.-220s.

2. Kontseptsiya natsional'noho vykhovannya // Ridna shkola.– 2001.– № 6. –S.18-26.

3. Maksymyuk S. P. Pedahohika: Navchal'nyy posibnyk.- K.:Kondor, 2005.- 667s.

4. Pro nevidkladni ta dodatkovi zakhody shchodo zabezpechennya zabezpechennya funktsionuvannya ta rozvytku systemy osvity v Ukrayini: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 04 lypnya 2005 roku- №1013/2005.

5. Pro skhvalennya Kontseptsiyi Derzhavnoyi prohramy rozvytku osvity na 2006-2010 roky: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 12 lypnya 2006 roku.-№396-r.

6. Sukhomlyns'kyy V. O. Dukhovne zhyttya kolektyvu y osobystosti v sviti dumky // Vybr. tv. U 5 t. – T. 1. – K., 1976.

7. Sukhomlyns'kyy V. O. Osobystist' uchytelya, pedahohichnyy kolektyv i vsebichnyy rozvytok vykhovantsiv // Vybr. tv. U 5 t. – T. 1. – K., 1976.

8. Sukhomlyns'kyy V. O. Rozumove vykhovannya i vsebichnyy rozvytok osobystosti // Vybr. tv. U 5t. – T. 1. – K., 1976.

9. Sukhomlyns'kyy V. O. Teoretychni i praktychni problemy, yaki vysuvayut'sya zhyttyam u protsesi zdiysnennya ideyi vsebichnoho rozvytku osobystosti // Vybr. tv. U 5 t. – T. 1. – K., 1976.

10. Yahupov V. V. Pedahohika: Navch.posibnyk.-K.: Lybid', 2002.-560s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.