к. мед. н., Антоненко А. М., д. мед. н., Коршун М. М. ОСОБЛИВОСТІ ТОКСИКОДИНАМІКИ ТА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕЧНОСТІ НОВИХ ФУНГІЦИДІВ З КЛАСУ ПІРАЗОЛКАРБОКСАМІДІВ – ФЛУКСАПІРОКСАДУ ТА ПЕНТІОПІРАДУ

УДК 613:632.954:631.453:351.777.5/.6

 

ОСОБЛИВОСТІ ТОКСИКОДИНАМІКИ ТА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕЧНОСТІ НОВИХ ФУНГІЦИДІВ З КЛАСУ ПІРАЗОЛКАРБОКСАМІДІВ – ФЛУКСАПІРОКСАДУ ТА ПЕНТІОПІРАДУ

к. мед. н., Антоненко А. М., д. мед. н., Коршун М. М.

Кафедра гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Україна, Київ

 

Були вивчені особливості токсикодинаміки нових фунгіцидів з класу піразолкарбоксамідів – флуксапіроксаду та пентіопіраду. Було встановлено, що згідно з гігієнічною класифікацією пестицидів флуксапіроксад відноситься до 3 класу небезпечності (помірно небезпечний), а пентіопірад – до 2 класу небезпечності (небезпечний). Обґрунтовано допустимі добові дози для людини флуксапіроксаду та пентіопіраду на рівні 0,02 та 0,1 мг/кг, відповідно.

Ключові слова: фунгіциди, флуксапіроксад, пентіопірад, токсичність, небезпечність, допустима добова доза.

 

Антоненко А. Н., Коршун М. М. Особенности токсикодинамики и оценка опасности новых фунгицидов из класса пиразолкарбоксамидов – флуксапироксада и пентиопирада / Кафедра гигиены и экологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, Украина, Киев

Были изучены особенности токсикодинамики новых фунгицидов из класса пиразолкарбоксамидов – флуксапироксада и пентиопирада. Было установлено, что согласно гигиенической классификации пестицидов флуксапироксад относится к 3 классу опасности (умеренно опасный), а пентиопирад – ко 2 классу опасности (опасный). Обоснованы допустимые суточные дозы для человека флуксапироксада и пентиопирада на уровне 0,02 и 0,1 мг/кг, соответственно.

Ключевые слова: фунгициды, флуксапироксад, пентиопирад, токсичность, опасность, допустимая уточная доза.

 

Antonenko A. M., Korshun M. M. Toxicodynamics peculiarities and risk assessment of new fungicide of pyrazolecarboxamide class - fluxapyroxad and penthiopyrad / Hygiene and ecology department of the National Medical University named after A. A. Bogomolets, Ukraine, Kiev

The toxicodynamics peculiarities of new fungicides of pyrazolecarboxamide class - fluxapyroxad and penthiopyrad were studied. It was found that according to the hygienic classification of pesticides fluxapyroxad refers to 3-rd hazard class (moderately hazardous), and penthiopyrad - to the 2-nd hazard class (hazardous). Acceptable daily doses for human of fluxapyroxad and penthiopyrad were substantiated on the level 0,02 and 0,1 mg/kg, respectively.

Keywords: fungicides, fluxapyroxad, penthiopyrad, toxicity, hazardous, acceptable daily dose.

 

Однією з найбільш важливих народногосподарських проблем на сучасному етапі є збільшення врожайності сільськогосподарських культур. Не дивлячись на широке різноманіття методів боротьби з бур’янами, хворобами та шкідниками посівів сільськогосподарських культур, провідним до сих пір залишається хімічний метод, який відрізняється високою економічною ефективністю та результативністю. Саме тому засоби захисту рослин поки що не можуть бути зняті з виробництва, не дивлячись на їх негативний вплив на живі організми в цілому та здоров’я людини, зокрема. [1, 3-5 с.; 2, с. 159]. У зв’язку із вищесказаним, на сьогоднішньому етапі створення та виробництва нових препаратів хімічного захисту рослин токсиколого-гігієнічна оцінка та регламентування нових пестицидних молекул є першим важливим етапом профілактики їх негативного впливу на організм людини та навколишнє середовище.

В сучасній літературі досить широко висвітлені питання впливу пестицидів в гострих і хронічних експериментах на тваринах та епідеміологічних спостереженнях на людях. Але кожна нова молекула потребує детального вивчення та налізу.

Метою роботи була гігієнічна оцінка небезпечності за токсикологічними критеріями нових фунгіцидів із класу піразолкарбоксамідів флуксапіроксаду та пентіопіраду, наукове обґрунтування їх допустимої добової дози.

Матеріали та методи. В роботі на підставі експертно-аналітичного дослідження даних літературних джерел та інтернет-сайтів щодо результатів токсикологічних експериментів різної тривалості наведено гігієнічну оцінку представників нового класу фунгіцидів-піразолкарбоксамідів: флуксапіроксаду та пентіопіраду.

Флуксапіроксад представляє собою білий або бежевий кристалічний порошок без запаху; пентіопірад – білу порошкоподібну речовину без запаху. Основні фізико-хімічні властивості досліджуваних речовин наведені в табл. 1.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Antonenko.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.