к. пед. н., Дятленко Т. І. МЕТОДИЧНІ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ ЯК ОСНОВА МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

УДК 378.14:37.015.2

 

МЕТОДИЧНІ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ ЯК ОСНОВА МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

к. пед. н., Дятленко Т. І.

Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженка, Україна, Глухів

 

У статті розкрито поняття «компетентність», «професійна компетентність» і «методична компетентність», названо компоненти методичної компетентності, простежено співвідношення між знаннями, уміннями і компетентностями, окреслено методичні знання та вміння майбутніх учителів української літератури , які вони здобувають у вищому навчальному закладі під час вивчення «Методики навчання української літератури» та інших методичних дисциплін і спецкурсів, подано аналіз праць дослідників, присвячених проблемі.

Ключові слова: професійна компетентність, методична компетентність, методичні знання, методичні уміння, методика навчання української літератури, методична підготовка.

 

Дятленко Т. И. Методические знания и умения как основа методической компетентности будущих учителей украинской литературы/ Глуховский национальный педагогический университет им. А. Довженка, Украина, Глухов

В статье раскрыто понятия «профессиональная компетентность» и «методическая компетентность», названо компоненты методической компетентности, прослежено соотношение между знаниями, умениями и компетенциями, очерчено методические знания и умения будущих учителей украинской литературы, которые они приобретают в вузе при изучении «Методики обучения украинской литературе» и других методических дисциплин и спецкурсов, дается анализ работ, посвященных проблеме

Ключевые слова: профессиональная компетентность, методическая компетентность, методические знания, методические умения, методика обучения украинской литературе, методическая подготовка.

 

Diatlenko T. I. Methodological knowledge and skills as the basis of methodical competence of future teachers of Ukrainian literature/ Glukhiv national pedagogical University named after Alexander Dovzhenko, Glukhiv,Ukraine

The article disclosed concepts of "Professional competence", and" Methodological competence", named components of methodological competence, traced the relationship between knowledge, skills and competencies, outlined methodological knowledge and skills of future teachers of Ukrainian literature, which they acquire in high school when studying " Methods of teaching Ukrainian literature" and other teaching disciplines and courses, given analyses of works devoted to the problem

Key words : Professional competence, methodological competence, methodological knowledge, teaching skills, teaching methods of Ukrainian literature, methodical preparationю

 

Вступ

Важливою складовою професійної підготовки майбутніх учителів-словесників є методична підготовка, яку розглядають як процес засвоєння методичних знань, формування методичних вмінь та готовності на їхній основі до виконання обов’язків учителя. Особливу роль у фаховій підготовці вчителя української літератури відіграє навчальна дисципліна «Методика навчання української літератури», мета й завдання якої - сформувати у студентів систему знань, умінь, навичок, ціннісних орієнтацій, що забезпечать успішне виконання професійних обов’язків. Випускник сучасного вищого навчального закладу насамперед повинен мати належний рівень сформованості методичної компетентності.

Нині активізувався компетентністний підхід до навчання й виховання молоді, про це свідчить низка публікацій за результатами наукових пошуків. Так, проблема формування професійної компетентності вчителя знайшли своє відображення в працях Н. Бібік, А. Деркача, І. Зязюна, Н. Кузьміної, Л. Мітіної, О. Овчарук, О. Пометун, І. Соколової, А. Хуторського, О.Семеног, Л. Базиль та ін.

Окремим аспектам методичної компетентності майбутніх учителів – словесників присвячено праці І. Зимньої, Т.Симоненко, О.Семеног, Л.Базиль, О. Куцевол та ін., проте в них не було окремо досліджено методичні знання та вміння, які складають основу методичної компетентності.

Мета статті: з’ясувати сутність методичної компетентності, розглянути її структуру та охарактеризувати методичні знання та вміння майбутніх учителів української літератури, які становлять її основу.

Нині у науці немає однозначних тлумачень окресленого поняття. Одні вчені розглядають компетентність як готовність і здатність особистості реалізувати знання й досвід у нестандартній ситуації, інші - трактують як загальну здатність особистості, яка ґрунтується на здобутих знаннях, досвіді, цінностях, здібностях.

Дослідники вживають поняття «компетентність» та «компетенція», по-різному їх тлумачать і вказують на відмінності. Нам імпонує твердження І. Родигіної про те, що поняття «компетенція» використовують у значенні «коло повноважень», а «компетентність» пов’язують з обізнаністю, кваліфікованістю. На наш погляд, говорячи про методику фахового становлення, доцільно застосовувати термін «компетентність» [7].

Спробуємо з’ясувати співвідношення між знаннями, уміннями та компетентностями. Аналіз наукових джерел підтвердив, що не варто ототожнювати чи протиставляти компетентності та знання, уміння, навички. Поняття компетентності ширше за знання, уміння й навички, оскільки вони є фундаментом компетентності, на якому вибудовується досвід самостійної діяльності, цінності особистості, адекватне оцінювання себе і власної діяльності.

Професійна компетентність, на думку більшості вчених, - це базова характеристика діяльності фахівця, яка має змістовий (знання) і процесуальний (уміння) компоненти. За визначенням О. Семеног, професійна компетентність учителя української мови та літератури – це ,,інтегральна особистісна якість, що включає педагогічну, психологічну, лінгвістичну, мовну, комунікативну, фольклорну, літературну, етнокультурознавчу, методичну, інформаційну, дослідницьку компетенції й виявляється на високому рівні готовності філологів до педагогічної діяльності” [8, с. 38].

Погоджуємося з думкою Л. Мітіної, яка професійно-педагогічною компетентністю вважає гармонійне поєднання знань предмета, методики його викладання, а також умінь і навичок (культури) педагогічного спілкування [5].

Подібних поглядів дотримуються й інші науковці, зокрема, В.Коваль, яка професійну компетентність вчителя визначає як набуття компетенцій, що включають отримані знання, набуті уміння, навички, досвід, способи мислення, цінності, інтереси, прагнення, спроможність відповідати за використання прийнятих рішень під час професійної діяльності, що проявляється у здатності фахівця професійно діяти згідно з визначеними державою освітніми стандартами, виявляти особистісний педагогічний іміджі демонструвати фундаментальну, психолого-педагогічну, методичну, інформаційно-комунікаційну, практичну та соціально-гуманітарну підготовку[4].

Окреслимо детальніше особливості методичної компетентності вчителя української літератури. О. М. Семеног запевняє, що методична підготовка вважається системоутворюючим чинником професійної підготовки вчителя-словесника. Водночас це відносно самостійна система з власним змістом, функціями, будовою. Вона забезпечується вивченням циклу навчальних дисциплін (шкільного курсу української мови, української / зарубіжної літератури та ін.), спецкурсів і спецсемінарів; участю в науково-дослідній і науково-методичній роботі та педагогічній діяльності [8].

«Методична компетентність – система знань про концептуальні засади методики викладання літератури, методологію шкільної літературної освіти й уміння застосовувати історико -, теоретико - літературну, літературно-критичну інформацію в педагогічній діяльності, виконувати основні професійно-методичні функції (гностичну, комунікативно-навчальну, розвивальну та ін..); сукупність знань про методи і технології формування читацької культури, розвиток літературознавчих здібностей учнів, умінь передати школярам досвід творчої літературної й літературно-критичної діяльності» [1, с. 120]

О. Бігич стверджує, що методична компетенція вчителя є сукупністю його методичних знань, навичок і вмінь та індивідних, суб’єктних й особистісних якостей, яка функціонує як здатність проектувати, адаптувати, організовувати, вмотивувати, досліджувати і контролювати навчання, освіту, виховання і розвиток школярів. На думку дослідниці, процес формування у студента методичної компетенції передбачає три рівні - рівень грамотності, рівень ремесла та рівень майстерності, кожному з яких відповідає своя система складників методичної компетенції: система методичних знань, система методичних навичок і система методичних умінь [2].

Проаналізувавши низку наукових джерел, доходимо висновку, що методична компетентність учителя передбачає набуття студентом таких компетенцій: знання змісту і принципів побудови шкільного курсу української літератури; знання програм і підручників з української літератури та зарубіжної літератури з метою реалізації міжпредметних зв’язків; вміння планувати свою діяльність; вміння оптимального вибору форм та методів навчання; вміння концептуально мислити, моделювати педагогічний процес і прогнозувати результати власної діяльності; володіння різноманітними способами активізації навчально - пізнавальної діяльності учнів на уроках української літератури; вміння використовувати новітні технології навчання у навчальному процесі з літератури; вміння здійснювати контроль за навчальними досягненнями учнів відповідно до сучасних вимог; креативність - здатність до творчої діяльності; вміння забезпечувати диференційований підхід до учнів на уроках української літератури та в позаурочний час; здатність забезпечувати формування позитивної мотивації учнів до вивчення української літератури; знання вимог до оформлення літературного кабінету та наукової організації праці в ньому учителя та учнів; сформованість навичок самоосвіти; рефлексія результатів власної діяльності; вивчення передового педагогічного досвіду.

Більшість учених розглядають методичну компетентність учителя через оволодіння ним системи компонентів: знань, умінь, навичок з урахуванням індивідуальних якостей особистості (О. Бігич, Н. Кузьміна, О.Куцевол, Л.Базиль, О.Семеног, І. Зимня, Т. Руденко та ін.).

О. Ігна визначає такі компоненти методичної компетентності педагога: а) знання і навички в галузі теорії, технології і методики навчання предмета; б) володіння методичною термінологією; в) методичні уміння: аналізу, реалізації педагогічної діяльності, планування та ін.; г) дидактичні і творчі здібності, здібність застосовувати наявні знання в практичній діяльності; ґ) досвід розв’язання навчальних методичних задач; д) досвід квазіпрофесійної та професійної діяльності; е) критичне методичне мислення та інші [3].

Як бачимо, аналіз педагогічної літератури дає підстави стверджувати про відсутність єдиного погляду на визначення поняття і структури методичної компетентності, проте безсумнівним є те, що методична компетентність передбачає наявність певних знань, умінь і навичок, які називають методичними. За визначенням Ю. Поваренкова, методичними вважають знання, уміння, здібності, які необхідні для організації навчально-виховного процесу з предмета, зокрема визначення мети і завдань, відбір навчального матеріалу, планування і реалізацію педагогічних впливів, контроль і регулювання їхніх результатів і т. д. [6].

На основі наукових праць Т. Бугайко, Є. Пасічника, Б. Степанишина, В. Цимбалюка, Н. Волошиної, Г. Токмань, А. Ситченка, О. Куцевол та ін. визначено перелік методичних знань, які необхідно засвоїти майбутнім учителям української літератури у виші. До цього переліку належать знання: мети і завдань навчання української літератури в школі, їх конкретного змісту та пріоритетів у сучасній літературній освіті; нормативно-правової бази шкільної літературної освіти та основних документів, що визначають характер її змін на найближчий період; теоретичних основ навчання літератури в школі; методологічних основ наукового знання; історії розвитку та становлення методики української літератури як науки; чинних шкільних програм, підручників, посібників, методичної літератури; теорії розвитку літературних понять; актуальних проблем сучасної методики навчання української літератури; основних прав і обов’язків учителя, його функцій; методів, прийомів та організаційних форм навчання літератури учнів різного рівня розвитку з урахуванням їхніх інтересів, здібностей та можливостей; особливостей проведення різних форм урочної і позаурочної діяльності учнів, літературних екскурсій, гурткових занять та ін.; основних положень теорії управління пізнавальною діяльністю школярів та основ педагогічного менеджменту; новітніх технологій навчання української літератури; засобів навчання і обладнання з літератури, основ їхнього використання на уроках; особливостей викладання української літератури у профільних філологічних класах.

Як уже зазначалося, розв’язання педагогічних завдань у навчанні літератури забезпечують методичні уміння, які є сукупністю послідовних дій, що ґрунтуються на методичних знаннях. Засвоєння методичних знань та формування методичних умінь в основному відбувається під час вивчення навчальної дисципліни «Методика навчання української літератури», яка покликана сформувати у майбутнього вчителя-словесника професійну компетентність – це процес набуття ним певних компетенцій, тобто характеристик, що визначають індивідуальний стиль роботи, спосіб досягнення навчально-виховної мети, забезпечують якість і ефективність його професійної діяльності.

Студент повинен знати: зміст нормативних державних документів, які регламентують роботу вчителя-словесника; зміст і структуру шкільних програм; визначення ключових методичних понять; педагогічні принципи викладання літератури в загальноосвітній і профільній школах; психологічні особливості сприймання художніх творів різних жанрів учнями різних вікових категорій; традиційні й сучасні методи й технології вивчення літератури в школі; сучасні вимоги до уроку літератури; специфіку викладання окремих розділів літературної освіти: біографії письменників у основній і старшій школі, позакласного читання й літератури рідного краю, з’ясування теоретико-літературних понять, оглядових і монографічних тем тощо; особливості вивчення художніх творів учнями різних вікових категорій з урахуванням їх родово-жанрової приналежності; теоретичні засади розвитку усного й писемного мовлення учнів, їхніх творчих здібностей тощо.

Студент повинен уміти: з’ясовувати ключові проблеми методики навчання української літератури в школах різних типів; простежувати історію розвитку методики як науки і розуміти значення історичного досвіду школи для сучасного освітнього простору; аналізувати чинні програми й шкільні підручники, навчально-методичні посібники; складати календарно-тематичні й поурочні плани; організовувати сприймання учнями художнього тексту і його шкільний літературознавчий аналіз; формувати творчу особистість учня, здатну до самостійної діяльності; застосовувати як традиційні методики, так і інноваційні технології у проекції на вивчення літератури; аналізувати й оцінювати усні й письмові висловлювання учнів; створювати сценарії позакласних заходів; укладати програми й плани роботи гуртків, факультативів, шкільних кабінетів; організовувати позакласну й позашкільну роботу з літератури; розробляти дидактичні літературні різнорівневі завдання для індивідуальної й колективної роботи; аналізувати передовий педагогічний досвід і застосовувати у практичній роботі найбільш ефективні педагогічні знахідки; здійснювати самоаналіз і корекцію власної педагогічної діяльності.

Висновок.

Основою методичної компетентності є методичні знання, уміння, навички, цінності, ставлення і способи дій, які забезпечать належний рівень виконання обов’язків учителя української літератури в школі, зокрема вирішувати практичні освітні завдання, забезпечувати ефективність навчально-виховного процесу, бути готовим до самоосвіти та самовдосконалення. Реалізація компетентнісного підходу у методичній підготовці студентів сприяє підвищенню якості методичної освіти майбутніх фахівців, конкурентоспроможності та мобільності в сучасних умовах.

 

Література:

1. Базиль Л.Літературознавча компетентність учителя української мови і літератури: навчальна програма курсу для студентів вищих навчальних закладів/Л.О.Базиль. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2011. – 150с.

2.Бігич О. Б. Передумови та складники системи методичної освіти майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи / О. Б. Бігич // Вісник Житомирського педагогічного університету. - Житомир : ЖДПУ ім. І. Франка, 2003. - Вип. 12. - С. 129 - 132.

3. Игна О. Н. Структура и содержание методической компетентности учителя иностранного язьїка / О. Н. Игна // Ярославский педагогический весник. - 2010. - № 1. - С. 90-94.

4. Коваль В. Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів – філологів у вищих педагогічних навчальних закладах: монографія/В.Коваль. – Умань: ПП Жовтий О., 2013. – 455 с.

5. Митина Л. М. Учитель как личность и профессионал (психологические проблеми) / Л. М. Митина. - М. : Флинта, 1994. - 145 с.

6. Поваренков Ю. П. Психологический анализ профессионального становления учителя на стадии обучения в педагогическом вузе / Ю. П. Поваренков // Ярославский педагогический вестник. - 1998. - № 1. - С. 71-77.

7. Родигіна І. Реалізація компетентнісного підходу до навчання

(управлінський аспект) / І. Родигіна // Освіта і управління - 2004. - Т. 7. - № 3-4. - С. 18-22.

8. Семеног О. М. Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педагогічного університету) : дис. ... доктора пед. наук: спец. 13.00.04 ,,Теорія і методика професійної освіти” / О. М. Семеног. – К., 2005. – 476 с.

 

References:

1. Bazyl L. Literaturoznavcha kompetentnist uchytelia ukrainskoi movy i literatury: navchalna prohrama kursu dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv/ L. O. Bazyl. – Luhansk: Vyd-vo «Noulidzh», 2011. – 150s.

2. Bihych O. B. Peredumovy ta skladnyky systemy metodychnoi osvity maibutnoho vchytelia inozemnoi movy pochatkovoi shkoly / O. B. Bihych // Visnyk Zhytomyrskoho pedahohichnoho universytetu. - Zhytomyr: ZhDPU im. I. Franka, 2003. - Vyp. 12. - S. 129 - 132. 3. Yhna O. N. Struktura y soderzhanye metodycheskoi kompetentnosty uchytelia ynostrannoho yazika / O. N. Yhna // Yaroslavskyi pedahohycheskyi vesnyk. - 2010. - № 1. - S. 90-94.

4. Koval V.Teoretychni i metodychni zasady formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv – filolohiv u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh: monohrafiia/ V. Koval. – Uman: PP Zhovtyi O., 2013. – 455 s.

5. Mytyna L. M. Uchytel kak lychnost y professyonal (psykholohycheskye problemy)/ L. M. Mytyna. - M.: Flynta, 1994. - 145 s.

6. Povarenkov Yu. P. Psykholohycheskyi analyz professyonalnoho stanovlenyia uchytelia na stadyy obuchenyia v pedahohycheskom vuze / Yu. P. Povarenkov // Yaroslavskyi pedahohycheskyi vestnyk. - 1998. - № 1. - S. 71-77.

7. Rodyhina I. Realizatsiia kompetentnisnoho pidkhodu do navchannia (upravlinskyi aspekt) / I. Rodyhina // Osvita i upravlinnia - 2004. - T. 7. - № 3-4. - S. 18-22.

8. Semenoh O. M. Systema profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv ukrainskoi movy i literatury (v umovakh pedahohichnoho universytetu): dys. ... doktora ped. nauk: spets. 13.00.04 ,,Teoriia i metodyka profesiinoi osvity” / O. M. Semenoh. – K., 2005. – 476 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.