Сапрунова О. Г. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

УДК: 376.54

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Сапрунова О. Г.

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Україна, Харків.

 

У статті проаналізовано теоретичні аспекти розвитку інтелектуальної обдарованості в учнів початкової школи. Розглянута організація змісту процесів викладання і навчання на базі тісної взаємодії складових систем “вчитель-учень”, “школа-сім'я”. Окреслино напрям подальшого дослідження проблеми виявлення ефективної концепції інтелектуальної обдарованості особистості, на базі якої можливо реалізувати дидактичну модель навчання інтелектуально обдарованих учнів початкової школи.

Ключові слова: інтелектуальна обдарованість; навчання; початкова школа; розвиток; учні.

 

Сапрунова О. Г. Теоретические аспекты развития интеллектуально одаренных учеников начальной школы / Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды, Украина, Харьков.

В статье проанализированы теоретические аспекты развития интелектуальной одаренности учеников начальной школи. Рассмотрена организация содержания процессов преподавания и обучения на базе тесного взаимодествия составляющих в системах «учитель-ученик», «школа-семья». Определено направление дальнейшего исследования проблемы выявления еффективной концепции интеллектуальной одаренности личности, на базе которой возможно реализовать дидактическую модель обучения интеллектуально одаренных детей начальной школы.

Ключевые слова: интеллектуальная одаренность; обучение; начальная школа; развитие; ученики.

 

Saprunova Yelena  Theoretical aspects of the development of intellectual gifted pupils in primary school / Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda, Ukraine, Kharkiv.

The article analyzes theoretical aspects of development intellectual gifts of primary school pupils. The article deals with the definite organization of teaching based on components of such systems, as “ teacher-pupil”, “school-family”. The direction of the further research in finding effective intellectual gifts conception which helps us to realize a didactic model of teaching intellectually gifted primary school pupils is considered.

Key words: intellectual gifts, teaching; primary school; development; pupils.

 

Вступ. У “Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті” зазначається, що саме освіта відтворює і нарощує інтелектуальний потенціал суспільства. Таким чином, сьогодні одним із пріоритетних напрямків реформування державної освітньої політики нашої країни є розвиток дитячої обдарованості, як основи формування інтелектуальної еліти нації.

Недостатній рівень теоретичної розробленості проблеми розвитку інтелектуально обдарованих дітей початкової школи зумовили вибір мети дослідження.

Проблема обдарованості була актуальною у світовій науковій думці, ще починаючи з ХІХ століття. Сьогодні педагогами всього світу досліджуються моделі обдарованості і інтелекту таких видатних зарубіжних вчених як Дж. Гілфорд, Г. Гарднер, Дж. Рензуллі, Ч. Спірмен, Р. Стернберг з метою раннього виявлення талановитих учнів та можливості розвитку їх інтелектуальних здібностей.

У працях сучасних дослідників розглядаються лише окремі психологічні аспекти дитячої обдарованості: специфікою розвитку інтелектуально обдарованих дітей займалась С. Шевчук; процесами розвитку мислення учнів займались Л. Суховірська, О. Трифонова, М. Садовий, О. Топузов, Т. Потапов; розвитку творчіх здібностей присвячена праця В. Федосеєнко.

Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей є предметом дослідження Т. Мотилько та І. Леонової.

Сьогодні відбувається відродження інтелектуальної еліти української нації. У зв'язку з чим, важливим є раннє, ще з навчання в початковій школі, виявлення обдарованої і талановитої дитини та розвиток її інтелектуальних здібностей.

Концепція загальної середньої освіти наголошує, що початкова школа забезпечує подальше становлення особистості залежно від типу її інтелектуального розвитку.

Інтелект (від латинського intelleсtus -розуміння) в широкому значенні це пізнавальна діяльність людини, а в більш вузькому — розумове мислення [4, с.6].

Інтелектуально обдаровані учні початкової школи – це діти, які є суб’єктами процесу навчання у початковій школі і виявляють свій інтелектуальний потенціал через прояв здібностей, креативність і творчість у різних видах діяльності, демонструючи знання, що перевищують обсяг шкільної програми.

Інтелект, обдарованість та творчість є основними сучасними категоріями психолого-педагогічної науки [3, с.397]. Тому, навчання інтелектуально обдарованих учнів початкової школи як психолого-педагогічну проблему потрібно розглядати в контексті цих складових.

Ми можимо зазначити, що навчання - це психолого-педагогічна взаємодія суб'єктів викладання (вчителя) і учіння (учня) з метою інтелектуального розвитку суб'єкту учіння.

Принципи взаємодії суб'єктів навчання пов'язані зі значною зміною функцій вчителя: сьогодні учитель-диктатор навряд чи здатен забезпечити необхідну в навчанні «свободу учіння», на зміну йому приходить учитель-керівник, учитель-помічник, який може побудувати конструктивні взаємини в системі «учитель-учень». Перш за все, у цілеспрямованій взаємодії вчителя й учнів у здійсненні процесу навчання виявляється вміння вчителя створювати для дітей відповідні комфортні умови та творчу атмосферу, що сприяють не тільки організації системи підтримки учнів, а й впровадженню в навчальний процес ефективних методів і форм викладання, які дозволили би розвинути інтелектуальні та творчі здібності дитини, її пам'ять, фантазію.

Фахівець, викладаючи свій предмет, мусить піклуватися, відповідно, до продуктивного засвоєння дисципліни учнями і в одночас про свій творчий професійний розвиток, виявляти свою особисту самостійність, оригінальність думки, розуму, уяви. Учитель повинен прагнути до підвищення своєї здатності сприймати й використовувати на практиці іноваційні наукові ідеї, реально впроваджувати ефективні форми й методи дидактичних засобів, нові методичні прийоми навчання.

Слід зазначити, що педагогічна взаємодія — це не тільки співпраця вчителя і учнів, а й таких суб'єктів навчально-виховного процесу як “школа-сім'я”. На думку дослідника В. Фідосеєнко: “Інтелектуальні здібності дитини можуть бути збільшенні, якщо оточуюче середовище, а саме батьки спонукають дитину тренувати свій розум і душу, і, навпаки, показник дитячого інтелекту значно зменшиться, якщо зовнішнє оточення не стимулює його розвиток” [5, с.910].

Таким чином, вчителя, які працюють з інтелектуально обдарованими учнями повинні підвищувати психолого-педагогічний рівень знань батьків упродовж навчання їх дітей у навчальній школі та розробляти найбільш ефективні напрями удосконалення педагогічних дій батьків щодо виховання ними талановитої дитини в родині, за рахунок їх консультування педагогами. Перш за все, ці зусилля повинні бути спрямовані на створення гармонійного розвитку учня, ще починаючи з початкової школи, коли закладається основа для розвитку особистості.

Але сьогоді, у шкільній практиці переважає використання програм, разрахованих на середнього учня; школяр, який бажає досягти результатів у навчанні, зустрічається на уроках з відсутністю особистої творчості, в той час, як процес навчання, за думкою дослідника B. Киричука — є засвоєнням учнем теоретичних знань і, одночасно, творчим пошуком нової інформації за допомогою сенсорних (зорових, слухових, тактильних, термічних тощо), розумових (мислиннєвих, мнемічних, вольових), рухових (психомоторних) навичок та вмінь [1, с.88].

Розвиток інтелектуальної обдарованості та творчості в учнів початкової школи може здійснюватися як через уніфікацію навчальних програм, так і через зміну технологій педагогічного процесу, шляхом запровадження нових дидактичних методів і прийомів навчання, таких, наприклад, як різноманітні інтелектуальні ігри на розвиток пам'яті, мислення, спостережливості та уяви, які повинні стати інтегральною частиною вправ з різних шкільних предметів [2, с.914].

Отже, для розвитку інтелектуальної обдарованості учнів молодшого шкільного віку, які мають високу мотивацію до процесу навчання, потрібен системний комплекс загальнодидактичних, специфічних принципів, форм і правильних дидактичних прийомів, що входять до складу таких методів викладання, які б замінили механічне зубріння цілком логічним усвідомленним засвоєнням та сприяли би можливості вивчити різні предмети за дуже короткий час, що дає, у свою чергу, змогу вчителю координувати волю учнів у сфері уваги, покращуючи їх ментальні здібності і перетворюючи при цьому складні розумові заняття, на легкі й приємні.

Висновки. У ході дослідження ми дійшли до висновку, що ефективний процес розвитку інтелектуальної обдарованості в учнів початкової школи передбачає встановлення суб'єкт-суб'єктних відносин педагога й учнів, де школяр виступає суб'єктом учіння, а вчитель виступає суб'єктом викладання; цей процес повинен включати як дидактичну, так і психолого-педагогічну системи підтримки інтелектуального розвитку обдарованих учнів у процесі навчання з метою створення відповідних умов для підвищення результата навчання в цілому в контексті взаємодії педагогічних складових у системах “вчитель-учень”, “школа-сім'я”.

Перспективою подальших розвідок є виявлення основних елементів концепції інтелектуальної обдарованості, які будуть запроваджені у шкільну програму для розвитку інтелектуально обдарованих учнів початкової школи та разроховувати на досягнення позитивних результатів у цій сфері.

 

Література:

1. Топузов О. Інтелектуальний розвиток учнів у проблемному навчанні / О.Топузов // Рідна мова. - Київ, 1998. - №7-12. -С .6-8.

2. Суховірська Л. Синергетичні закономірності мислення обдарованих дітей/ Л Суховірська // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика: Збірник наукових праць. Випуск 8. - К.: Інститут обдарованої дитини, 2012. - С.395-402.

3. Фєдосеєнко В. Розвиток творчих здібностей дітей у сім'ї / В. Фєдосуєнко // Українська Родина. - Київ, 1998. -С.908-914.

4. Киричук В. Педагогічна система загальноосвітнього навчального закладу як об'єкт управління розвитком обдарованої особистості / В.Киричук // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика: Збірник наукових праць. Випуск 8. -К.: Інститут обдарованої дитини, 2012. -С.88-93.

5. Потапова Т. Розвиток творчих здібностей дітей у сім'ї / Т.Потапова // Українська Родина. - Київ, 1998.- №7-12. - С. 914- 916.

 

References:

1. Topuzov O. Intelektualnyi rozvytok uchniv u problemnomu navchanni / O. Topuzov // Ridna mova. - Kyiv, 1998. - №7-12. - S. 6-8.

2. Sukhovirska L. Synerhetychni zakonomirnosti myslennia obdarovanykh ditei/ L. Sukhovirska // Navchannia i vykhovannia obdarovanoi dytyny: teoriia ta praktyka: Zbirnyk naukovykh prats. Vypusk 8. - K.: Instytut obdarovanoi dytyny, 2012. - S. 395-402.

3. Fiedoseienko V. Rozvytok tvorchykh zdibnostei ditei u simi / V. Fiedoseienko // Ukrainska Rodyna. - Kyiv, 1998. - S. 908-914.

4. Kyrychuk V. Pedahohichna systema zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu yak obiekt upravlinnia rozvytkom obdarovanoi osobystosti / V. Kyrychuk // Navchannia i vykhovannia obdarovanoi dytyny: teoriia ta praktyka: Zbirnyk naukovykh prats. Vypusk 8. - K.: Instytut obdarovanoi dytyny, 2012. - S. 88-93.

5. Potapova T. Rozvytok tvorchykh zdibnostei ditei u simi / T. Potapova // Ukrainska Rodyna. - Kyiv, 1998.- №7-12. - S. 914- 916.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.