Москаленко О. А. ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ ПЕДАГОГІВ ГІМНАЗІЙ КИЄВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

УДК 373.5:37.013(477-25)"18"

 

ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ ПЕДАГОГІВ ГІМНАЗІЙ КИЄВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Москаленко О. А.

Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ

 

У статті зроблено спробу означити деякі матеріальні аспекти повсякденного життя педагогів гімназій Києва у другій половині ХІХ ст. Досліджено, що педагоги гімназій фінансувалися Міністерством народної просвіти, яке надавало кошти навчальним округам для утримання гімназій, існувала диференційована система винагород педагогів, гонорари, спеціальний фонд гімназій, який поповнювався за рахунок оплати за навчання.

Ключові слова: Київ, друга половина ХІХ ст., педагоги, гімназії, повсякденне життя, матеріальні аспекти.

 

Москаленко А. А. К вопросу о некоторых материальных аспектах повседневной жизни пелагогов гимназий Киева во второй половине ХІХ ст. / Киевский университет имени Бориса Гринченка, Украина, Киев

В статье сделана попытка обозначить некоторые материальные аспекты повседневной жизни педагогов гимназий Киева во второй половине XIX в. Доказано, что педагоги гимназий финансировались Министерством народного просвещения, которое предоставляло средства учебным округам для содержания гимназий, существовала дифференцированная система вознаграждений педагогов, гонорары, специальный фонд гимназий, который пополнялся за счет оплаты за обучение.

Ключевые слова: Киев, вторая половина ХІХ ст., педагоги, гимназии, повседневная жизнь, материально-бытовые аспекти.

 

Moskalenko Olexander. To the question of some material aspects of the daily life of Kyiv’s pedagogs of gymnasiums in the second half of the XIX century / Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine, Kyiv

The article attempts to identify some material aspects of daily life of pedagogues of Kyiv’s gymnasiums in the second half of the XIX century. It is investigated that pedagogues of Kyiv’s gymnasiums were funded by the Ministry of Education, which allocated resources to educational districts for gymnasias and there was a differentiated system of rewards of pedagogues, special funds of gymnasium, which were replenished by payment for education.

Key words: Kyiv, the second half of the XIXth century, pedagogs, gymnasiums, daily life, material aspects.

 

Вступ. Матеріальне забезпечення відігравало важливе значення в повсякденному житті педагогів класичних і реальних гімназій Києва у другій половині ХІХ ст. Справа належного матеріального забезпечення залишається актуальною і важливою і для сучасного педагога.

Мета статті: спробувати означити деякі матеріальні аспекти повсякденного життя педагогів гімназій Києва у другій половині ХІХ ст.

До проблеми фінансування педагогів гімназій та прогімназій у ХІХ ст. у своїх працях фрагментарно звертались С. В. Рождественський, В. І. Румянцев, І. А. Коляда.

Питанням урядової політики Міністерства народної просвіти щодо фінансування гімназій та прогімназій проділив увагу С. В. Рождественський у праці «Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения: 1802-1902» [1].

Джерела фінансових надходжень до гімназій та прогімназій, види пільг для учасників навчального процесу на основі вивчення документів та рішень фінансових документів навчальних закладів розкрив В. І. Румянцев у праці «Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения 19 ноября 1864 года» [2].

І. А. Коляда у статті «Повсякденне життя української освітянської інтелігенції»[3] дослідив яку заробітну плату отримували педагоги гімназій, розкрив їхні можливості займатися науковою діяльністю та перспективи кар’єрного зростання. Дослідник порівняв повсякденне життя на селі народного вчителя та у місті педагога гімназії.

Матеріальна площина повсякденного життя педагогів класичних і реальних гімназій та прогімнізій міста Києва у другій половині ХІХ ст. ще не вивчалась.

Як відомо, на зламі ХІХ – ХХ ст. відбулося внутрішнє структурування інтелігенції за видами професійної діяльності та матеріальним забезпеченням. Найчисельнішою групою стали педагоги та вихователі [1, с. 544-549].

Окрім державних закладів за типами фінансування виокремилися заклади приватні (відкриті за кошти фізичних осіб) та громадські (створені за кошти різних товариств, організацій тощо).

Викладачі університетів працювали в гімназіях та прогімназіях, що відрізняло міського педагога від народного вчителя на селі. Випускники університетів робили успішну кар’єру державного службовця (згідно «Табелю про ранги» всі викладачі прирівнювались до держслужбовців). Деякі із них розпочинали її педагогом, а завершували статським радником [4; 5].

Для утримання середніх навчальних закладів виділялись відповідні кошти навчальних округів. Існувала диференційована система винагород педагогів гімназій та прогімназій: рядовим педагогам давали фінансові винагороди, розмір яких залежав від вислуги років та предмету, що викладався [3, с. 133].

Педагоги гімназій, окрім отримання посадової платні, могли отримувати певні гонорари, розміри яких залежали безпосередньо від якості й кількості витраченої праці та від кількості гімназистів.

Окрім коштів, які надавало Міністерство народної просвіти, існував власний спеціальний фонд гімназій та прогімназій, який поповнювався за рахунок оплати за навчання. Питання гонорарів педагогів вирішувалося за рахунок коштів, які отримувалися із сум оплати гімназистами за навчання, яка, згідно статуту гімназій та прогімназій збиралася наперед, гімназисти, які не оплатили навчання наперед звільнялися із закладу. Cправа «Об исключении учеников гимназий и другихь учебных заведений Киевского округа», знайдена нами в Центральному державному історичному архіві України у місті Києві (далі – ЦДІАУК – О.М.), підтверджує це: «Все ученики гимназий и прогимназий обязаны вносить плату за учение за полугодие вперед в течение двух первых месяцев каждого полугодия. Ученики не внесшие оплату в обозначенные сроки считаются выбывшими из заведения» [6, 3 арк.].

Найкращих педагогів за сумлінну службу вшановували орденами та значними грошовими винагородами. Справа «О награждении служащих за успешную службу», знайдена нами у ЦДІАУК, засвідчує: «Предъявитель сего, бывший директор частной мужской гимназии «Общества содействия среднему образованию в г. Киеве», действительный статский советник Владимир Павлович Науменко, родился 7 июля 1852 г., православного исповедания. Имеет ордена: Св. Владимира ІV-й ст., Св. Анны ІІ-й и ІІІ-й ст. и Св. Станислава ІІ-й и ІІІ-й ст. и серебряную медаль в память царствования Государя императора Александра ІІІ-го» [7, 10-11 арк.].

У наведеній виписці йде мова про відомого українського журналіста, філолога, педагога із понад сорокарічним стажем, громадського діяча Володимира Павловича Науменка (1852-1919), який понад тридцять років пропрацював гімназійним вчителем, викладав словесність у другій київській гімназії, колегії Павла Галагана, Фундуклеївській жіночій гімназії та інших навчальних закладах Києва. У 1883 році за відмінну службу в Ольгинській жіночій гімназії В.П. Науменко був відзначений орденом Святої Анни IV ступеня, у 1886 році за бездоганну педагогічну діяльність отримав чин статського радника та орден Святого Станіслава ІІ-го ступеня, 1 січня 1893 року видатний педагог був нагороджений орденом Святої Анни ІІ-го ступеня, у 1897 році – орденом Святого Володимира ІV-го ступеня, а 28 лютого 1898 року – був удостоєний звання заслуженого вчителя [8].

Варто наголосити, що все життя В.П. Науменка було пов’язане із український національним рухом. М.С. Грушевський називав його серед «заслужених для української науки і українознавства діячів».

У справі «Об оставлении учителя Киевской 3-й гимназии на службе еще на 5 лет и назначения ему пансиона», знайденій нами у ЦДІАУК, йдеться про нагородження педагога російської мови жіночої гімназії Андрія Максимовича Туриневича ста рублями: «По разрешению Господина Министра народного просвещения в награду отлично-усердной службы по женской гимназии Андрею Максимовичу Туриневичу, что служил с 1871-1875 гг. выдать 100 руб.» [9, 1-3 арк.]. Траплялись випадки, коли викладачі російської мови та математики отримували винагороду в триста рублів[10].

За вислугу років педагог гімназії міг заробити собі хороше утримання та певні статки, яких вистачало на життя. Директори гімназій, шкільні інспектори мали посадові оклади іноді більші за професорські [5; 3, с. 132-141]. Як відзначує дослідник І.А. Коляда, В.П. Науменко у кінці сорокарічної педагогічної кар’єри заслужив пристойне утримання: оклад 1800 руб., харчових 1800 руб., квартирних – 900 руб. й за уроки – 300 руб., що становило річних 4800 руб., а отримавши чин 4-го класу – дійсного статського радника, він переходив до генеральського розряду за «Табелем про ранги»[3, с. 135].

Висновок. Заторкнувши лише деякі матеріальні аспекти повсякденного життя педагогів гімназій Києва у другій половині ХІХ ст., ми прийшлим до висновку, що вони залежали від різнопланового фінансування. Окрім державних закладів за типами фінансування виокремилися заклади приватні (відкриті за кошти фізичних осіб) та громадські (створені за кошти різних товариств, організацій тощо). Випускники університетів, працюючи в гімназіях, робили досить успішну кар’єру державного службовця. В гімназіях працювали також викладачі університетів. Для утримання гімназій виділялись кошти з окружного фонду, існувала диференційована система винагород і гонорарів, окрім отримання посадової платні.

Комплексне й системне вивчення матеріальної площини повсякденного життя педагогів гімназій Києва у другій половини ХІХ ст. залишається нашим нагальним майбутнім завданням.

 

Література:

1. Рождественский С. В. Историческій Обзорь деятельности Министерства Народного просвищения 1802 – 1902 гг. / С. В. Рождественский. – СПб.: Издание Министерства Народного просвещения. – 1902. – 840 с.

2. Румянцев В. И. Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения 19 ноября 1864 года. / В. И. Румянцев. – СПб., 1876. – Т. 3. – С. 1420 - 1428.

3. Коляда І. Повсякденне життя української освітянської інтелігенції: матеріально-побутовий аспект (друга половина ХІХ ст.). / І. Коляда. // Краєзнавство. – 2010. – № 3. – С. 132 - 141.

4. Алешинцев И., Андреев Е. История гимназического образования в России. / И. Алешинцев, Е. Андреев. – СПб., 1912;

5. Подзігун А. П. Становлення та історичний розвиток ліцеїв в Україні / А. П. Подзігун. – К., 1999. – 54 с.

6. Центральний державний історичний архів України у місті Києві (далі - ЦДІАУК). – Ф.707. Попечителя Київського округу. – Оп.42. – Спр.20. Об исключении учеников гимназий и другихь учебных заведений Киевского округа. – 3 арк.

7. ЦДІАУК. – Ф.707. – Оп.42. – Спр. 128. О награждении служащих за успешную службу. – 10-11 арк.

8. Пайкова Є. В. Володимир Науменко (1852 – 1919). / Є.В. Пайкова // Український історичний журнал, 1998. - № 6. – С. 90-102.

9. ЦДІАУК. – Ф.707. – Оп.42. – Спр. 199. Об оставлении учителя Киевской 3-й гимназии на службе еще на 5 лет и назначения ему пансиона. – 1-3 арк.

10. ЦДІАУК. – Ф.707. – Оп. 207. – Спр 16. Дело управления Киевского учебного округа. – 1 арк.

 

References:

1. Rozhdestvenskyi S. V. Ystorycheskii Obzor deiatelnosty Mynysterstva Narodnoho prosvyshchenyia 1802 – 1902 hh. / S. V. Rozhdestvenskyi. – SPb.: Yzdanye Mynysterstva Narodnoho prosveshchenyia. – 1902. – 840 s.

2. Rumiantsev V. Y. Ustav hymnazyi y prohymnazyi vedomstva Mynysterstva narodnoho prosveshchenyia 19 noiabria 1864 hoda. / V. Y. Rumiantsev. – SPb., 1876. – T. 3. – S. 1420 - 1428.

3. Koliada I. Povsiakdenne zhyttia ukrainskoi osvitianskoi intelihentsii: materialno-pobutovyi aspekt (druha polovyna KhIKh st.). / I. Koliada. // Kraieznavstvo. – 2010. – № 3. – S. 132 - 141.

4. Aleshyntsev Y., Andreev E. Ystoryia hymnazycheskoho obrazovanyia v Rossyy. / Y. Aleshyntsev, E. Andreev. – SPb., 1912;

5. Podzihun A. P. Stanovlennia ta istorychnyi rozvytok litseiv v Ukraini / A. P. Podzihun. – K., 1999. – 54 s.

6. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u misti Kyievi (dali - TsDIAUK). – F.707. Popechytelia Kyivskoho okruhu. – Op.42. – Spr.20. Ob yskliuchenyy uchenykov hymnazyi y druhykh uchebnыkh zavedenyi Kyevskoho okruha. – 3 ark.

7. TsDIAUK. – F.707. – Op.42. – Spr. 128. O nahrazhdenyy sluzhashchykh za uspeshnuiu sluzhbu. – 10-11 ark.

8. Paikova Ye. V. Volodymyr Naumenko (1852 – 1919). / Ye.V. Paikova // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 1998. - № 6. – S. 90-102.

9. TsDIAUK. – F.707. – Op.42. – Spr. 199. Ob ostavlenyy uchytelia Kyevskoi 3-y hymnazyy na sluzhbe eshche na 5 let y naznachenyia emu pansyona. – 1-3 ark.

10. TsDIAUK. – F.707. – Op. 207. – Spr 16. Delo upravlenyia Kyevskoho uchebnoho okruha. – 1 ark.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.