Дубровіна І. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

УДК: 378.041

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

Дубровіна І. В.

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради "Академії безперервної освіти", Україна, Біла Церква

 

У статті проаналізовано сутність поняття "професійнa самоосвітня діяльність вчителя"; розкрито умови, що сприяють розвитку професійно важливих якостей педагога в процесі самоосвітньої діяльності, визначено роль самоосвітньої діяльності у розвитку професійно важливих якостей педагога. Доведено, що самоосвітня діяльність є найважливішим видом цілеспрямованої праці людини по самовдосконаленню, загальнокультурному саморозвитку і становленню професіоналізму.

Ключові слова: професійнa самоосвітня діяльності вчителя, мотивація, професійно-особистісне становлення, професійно важливі якості педагога, рефлексія, педагогічні здібності, професіоналізм.

 

Дубровина И. В. Ефективность самообразовательной деятельности учителей музыки в контексте личностно-ориетированного подхода/ Комунальное высшее учебное заведение Киевской обласной рады "Академия непрерывного образования", г. Белая Церковь, Украина

В статье проанализировано сущность понятия "профессиональное самообразование учителя"; раскрыты условия, способствующие развитию профессионально важных качеств педагога в процессе самообразовательной деятельности, определена роль самообразования в развитии профессионально важных качеств учителя. Доказано, что самообразование является важнейшим видом целенаправленной деятельности человека по самосовершенствованию, общекультурному саморазвитию и становлению профессионализма.

Ключевые слова: профессиональное самообразование учителя, мотивация, профессионально-личностное становление, профессионально важные качества учителя, рефлексия, педагогические способности, профессионализм.

 

Dubrovina I. Efektivnosti self-educational activity of music teachers in the context of student-centered approach/ Municipal Higher Educational Kyiv Regional Council "Academy of continuous education" Ukraine, Bila Tcerkva

This article analyzes the essence of the concept "Professional self-education of the teacher", reveals the conditions that promote De development of professionally important qualities of the teacher in the process of self-education, determines the role of the self-education in the development of professionally important qualities of a teacher. It is proved the self-education is the most important type of the purposeful human activity, are self-improvement, cultural development and establishment of professionalism.

Keywords: teacher, self-education, teacher’s professional self-education, motivation, professional and personal development, teacher’s professionally important qualities, reflection, teaching abilities and professionalism.

 

Вступ. Підготовка творчої індивідуальності вчителя музичного мистецтва є важливою складовою сучасної мистецько-педагогічної освіти впродовж життя. Єдність загального, специфічного і конкретного самоосвітньої діяльності означає зв’язок між досвідом самоосвіти та педагогічним стажем учителя. У цьому контексті вагоме значення належить особистісно зорієнтованому підходу самоосвітньої діяльності педагогів-музикантів як засобу ефективної самореалізації в системі післядипломної освіти.

Слушною для нашого дослідження є думка В. Сєрікова покладена в основу педагогічної моделі, у якій особистісно-зорієнтований підхід сприяє подоланню обмеженості традиційного підвищення кваліфікації та створенню "…умов для повноцінного проявлення та розвитку особистісних функцій суб’єктів освітнього процесу" [3, с. 207].

Ми розділяємо позицію вченого і вважаємо, що особистісно зорієнтований підхід забезпечує формування нового типу працівника, для якого потреба у самоосвітній діяльності набирає значущого характеру. Цей підхід вказує на важливість, по-перше – створення атмосфери співробітництва, що забезпечує взаємну зацікавленість усіх суб’єктів освітнього процесу; по-друге – передбачає акцентування уваги на розвитку професійно важливих якостей і здібностей індивіда, що потребує регулярної та оперативної діагностики і самодіагностики, а також включення спеціально організованого тренінгу по розвитку професійно-особистісних якостей учителя музики; по-третє – актуалізує особистісний саморозвиток через включення фахівця-музиканта у диференційований процес навчання, самостійний вибір теми, цілей і плану самоосвітньої діяльності на основі активного самовдосконалення.

Отже, втілення особистісно зорієнтованого підходу у змісті моделі самоосвітньої діяльності учителя музики виступає її стратегічним вектором.

Оскільки метою самоосвітньої діяльності є саморозвиток, особистісно зорієнтований підхід самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва реалізовує наступні дидактичні завдання :

1. Надання індивідуальної допомоги в складанні індивідуальної програми самоосвітньої діяльності педагогу-музиканту.

2. Включення слухача у практичну діяльність, роботи круглих столів, дискусій, майстер-класів для розвитку їх професійних якостей.

3. Періодичні консультації з викладачами інституту з метою коригування ходу роботи над собою і надання методичної допомоги в проблемах труднощів самоосвітньої діяльності.

4. Залучення педагогів-музикантів у науково-дослідну діяльність, що вимагає вольових зусиль.

5. Допомога в плануванні роботи з розвитку професійних якостей вчителя музичного мистецтва для успішної педагогічної діяльності.

6. Систематичне стимулювання роботи особисто-професійного самовдосконалення та переконання в необхідності виробленні чіткої стратегії самоосвітньої діяльності як умови підвищення педагогічної майстерності учителя музичного мистецтва.

7. Організація групової проектної діяльності, підготовка уроку-концерту, підвищення відповідальності за виконання групових та індивідуальних завдань [4].

8. Розв’язання складних професійно-педагогічних завдань, що вимагають формування критичного мислення, гнучкості, мобільності, швидкості прийняття рішень [3].

9. Моніторинг показників самоосвітньої діяльності у педагогічній практиці [5].

10. Аналіз інноваційних функцій вчителя музики, комплексний підхід до їх реалізації під час організації навчально-виховного процесу на уроках музичного мистецтва та в позаурочний час [2 ].

11. Опрацювання методики створення і вирішення тестових творчих завдань, які стимулюють креативність особистості.

12. Адаптація до нових вимог післядипломної освіти, Державних стандартів.

13. Систематична робота з розвитку мотивації до самоосвітньої діяльності педагогів-музикантів.

Як доводить експериментальне дослідження, у результаті реалізації вищезазначених завдань самоосвітньої діяльності під час організації курсів підвищення кваліфікації вчителі музичного мистецтва стали ефективно та систематично працювати над собою. Проведена робота по формуванню практичної спрямованості та інтересу до самоосвітньої діяльності на основі розгляду актуальних питань музичної педагогіки та психології, методики навчання у профільній школі дозволила довести педагогічним працівникам, що успішна педагогічна діяльність залежить від систематизованої роботи над власним фаховим удосконаленням. Диференціація особистісно зорієнтованого підходу самоосвітньої діяльності учителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти визначила два рівня. Перший – групування педагогів із загальними індивідуально-типовими властивостями. Другий – індивідуальний моніторинг здібностей кожного учителя музики. У які б групи ми не включали вчителів, які б загальні риси ми б не виділяли у поведінці та характері, слід пам’ятати, що кожен спеціаліст неповторний та унікальний. Велику роль мали індивідуальні консультації, які проводилися як викладачами фахових курсів підвищення кваліфікації, методистами закладів післядипломної освіти, так і самими досвідченими практиками (представниками передового педагогічного досвіду) для організації ефективної самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва.

На основі проведеного дослідження у слухачів експериментальної групи самоосвітня діяльність визначалася роботою з вироблення у себе професійно-етичних якостей фахівців. Про це свідчили самохарактеристики вчителів та їх особисті висловлювання: підвищилася вимогливість до себе, дисциплінованість, вміння розбиратися в інноваційних технологіях, принциповість, вміння відстоювати власну думку.

Особистісно зорієнтований підхід стимулював займатися самоосвітньою діяльністю в інших галузях освіти та науки, переглянути свої погляди на систематизацію передового педагогічного досвіду, орієнтував підвищувати свій рівень самоосвітньої діяльності в залежності від того, наскільки професійні вимоги сприяли особистісно-професійному вектору самовдосконалення вчителя музичного мистецтва.

Отже, відбулися значні позитивні зміни у ставленні до самоосвітньої діяльності, педагоги розкрили у себе наявність самоосвітніх умінь.

На основі виконаної експериментальної роботи нами були зроблені наступні висновки.

1. Найбільш інтенсивно працювали над собою педагоги-музиканти з певною професійною спрямованістю, які мали сформований досвід професійної самоосвітньої діяльності.

2. Прослідковувався зв’язок між самовихованням, саморозвитком, самовдосконаленням як формами роботи над власним удосконаленням і професійною самоосвітньою діяльністю.

3. Беручи до уваги індивідуальні відмінності педагогів, спираючись на їх мотивацію до самовдосконалення, необхідно забезпечити андрагогічний супровід, який би спонукав до ефективної самоосвіти, проте механізми стимулювання до нього у кожного педагога будуть різними.

Виявивши особливості ставлення педагога до професійної самоосвітньої діяльності і їх фактичну участь у цьому процесі, наші дослідження довели, що стійкість та інтенсивність формування якостей самоосвітньої діяльності залежала від ставлення до професії, відношення до учнів та предмету викладання. Активність та самостійність були визначені вчителями як найважливіші якості для організації ефективної самоосвітньої діяльності з метою підвищення педагогічного рівня. Підсумки перехресного експерименту довели, що кількість педагогів музичного мистецтва, які займаються самоосвітою з метою вдосконалення в професії, перебувають у прямій залежності від ступеня задоволеності нею. Матеріали експериментального дослідження довели, що формування самостійного професійного пізнавального інтересу ефективно відбувається на основі включення педагогів-музикантів у практичну діяльність, стимулюючу оволодіння ними особистісно-професійних якостей і навичок [ 1].

Як відомо, однією з основних позицій андрагогіки є переконання, що робота над собою – не особиста справа, а одна з вимог до фахової підготовки сучасного фахівця мистецьких дисциплін [5]. Спираючись на методику "Вивчення рівня володіння операціями самоосвітньої діяльності" у процесі аналізу бесід, складання самохарактеристики самоосвітньої діяльності, спостереження за учасниками експериментальної групи довело, що застосування особистісно зорієнтованого підходу вплинуло на формування позитивної мотивації до самоосвітньої діяльності як засобу реалізації професійної спрямованості індивідуальності педагога-музиканта. У контрольній групі різкого підвищення рівня самоосвітньої діяльності не спостерігалося.

Висновки. Таким чином, ефективність самоосвітньої діяльності в контексті особистісно зорієнтованого підходу визначала рівень фахової підготовки учителів музичного мистецтва реалізацію індивідуальної програми самовдосконалення кожного педагога в умовах неперервної освіти.

 

Література:

1. Абакумова Е. Самообразование как ценность профессионального становления педагога [Текст] / Е. Абакумова // Педагогика: традиции и инновации: материалы Междунар. заоч. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011г.). – Челябинск: Два комсомольца, 2011. – Т.II. – С. 106-109.

2. Бондаревская Е. Теория и практика личностно-ориентированного образования. / Е. Бондаревская. – Ростов-на-Дону: Изд-во РГПИ, – 2000. – 352 с.

3. Сериков Г. Обучение как условие самоподготовки к профессиональной деятельности / Г. Сериков. – Иркутск, 1985. – 137 с.

4. Ганжа Н. Самоосвіта педагога як умова професійного розвитку / Н. Ганжа // Нива знань. – 2011. – № 4. – С. 37–39.

5. Якиманская И. Технология личностно-ориентированного образования

/ И. Якиманская. – М.: Сентябрь, 2000. – 176 с.

 

References:

1.Abakumova Ye. Samoobrazovanie kak tsennost professionalnogo stanovleniya pedagoga [Tekst] / Ye. Abakumova // Pedagogika: traditsii i innovatsii: materialy Mezhdunar. zaoch. nauch. konf. (g. Chelyabinsk, oktyabr 2011g.). – Chelyabinsk: Dva komsomoltsa, 2011. – T.II. – S. 106-109.

2. Bondarevskaya Ye. Teoriya i praktika lichnostno-orientirovannogo obrazovaniya. / Ye. Bondarevskaya. – Rostov-na-Donu: Izd-vo RGPI, – 2000. – 352 s.

3. Serikov G. Obuchenie kak uslovie samopodgotovki k professionalnoy deyatelnosti / G. Serikov. – Irkutsk, 1985. – 137 s.

4. Ghanzha N. Samoosvita pedaghogha jak umova profesijnogho rozvytku / N. Ghanzha // Nyva znanj. – 2011. –V 4. – S. 37–39.

5. Yakimanskaya I. Tekhnologiya lichnostno-orientirovannogo obrazovaniya

/ I. Yakimanskaya. – M.: Sentyabr, 2000. – 176 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.