Барабаш О. О. МІСЦЕ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

УДК: 336.143:3321 (045)

 

МІСЦЕ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

здобувач освітнього ступеня «магістр», Барабаш О. О.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця

 

Обґрунтовано зростання ролі бюджету у забезпеченні й регулюванні соціально-економічного розвитку держави. Також визначено основи побудови і розвитку бюджетного процесу, тенденції формування доходів державного бюджету, їхні проблеми і визначені шляхи їх розв’язання. З’ясовано роль бюджетних коштів як чинника економічного зростання. Адже в умовах сучасної ринкової економіки бюджетна політика – основний інструмент регулювання економічних процесів.

Ключові слова: бюджетна політика, бюджетне планування, соціально-економічний розвиток, міжнародні фінансові ринки, бюджетні кошти.

 

Барабаш А. О. Место бюджетной политики в обеспечении регионального развития и направления ее усовершенствования / Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, Винница

Обоснованно увеличение роли бюджета в обеспечении и регулировании социально-экономического развития государства. Также определены основы построения и развития бюджетного процесса, тенденции формирования доходов государственного бюджета, их проблемы и определены пути решения. Определена роль бюджетных средств как фактора экономического роста. Ведь в условиях современной рыночной экономики бюджетная политика - основной инструмент регулирования экономических процессов.

Ключевые слова: бюджетная политика, бюджетное планирование, социально-экономическое развитие, международные финансовые рынки, бюджетные средства.

 

Barabash O. O. Place of budgeting policy in the regional development and the direction of its improvement / Vinnitsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Ukraine, Vinnitsia

Increasing of budget role shown in providing and regulating of socio-economic state development. Also the construction basics and development of the budget process determined trends of income to the state budget, their problems and identify the ways of solving them. The role of the budget funds found out as a factor of economic growth. After all, in today's market economy, budgeting policy - the main tool for regulating economic processes.

Keywords: budgeting policy, budgetary planning, socio-economic development, international financial markets, budgeting funds.

 

Вступ. Нині в Україні одним із надзвичайно важливих завдань у галузі бюджетної політики є не допущення подальшого зниження рівня життя найменш забезпечених і найуразливіших верств населення. Держава має гарантувати, що життєвий рівень населення не впаде нижче від прожиткового мінімуму.

Важливим завданням бюджетної політики у сфері розвитку економіки є створення умов для активізації інвестиційної активності. Це стосується, насамперед, збільшення обсягу інвестиційної діяльності держави, а також недержавних вітчизняних та зарубіжних інвесторів. Ще одне завдання – це запровадження в Україні середньострокового бюджетного планування, що дасть змогу складати реальніші плани інвестиційної діяльності держави з розподілом за ними відповідних ресурсів для повного забезпечення їх реалізації. Розробка та прийняття таких планів є переходом до вищого ступеня бюджетного планування, тому вона потребує детального обґрунтування та узгодження середньострокових планів із поточними [1, с.87].

Від виваженого вибору напрямів бюджетної політики значною мірою залежить регіональний розвиток держави.

Політика діяльності держави на міжнародних фінансових ринках повинна формуватися з урахуванням пріоритетності необхідності погашення зовнішнього державного боргу, а не залучення нових запозичень. В свою чергу доцільно щоб розмір внутрішніх запозичень визначався виходячи з оптимального варіанту запозичень на зовнішньому ринку і з урахуванням необхідності зменшення навантаження на внутрішній фінансовий ринок з метою спрямовування вільних коштів суб'єктів господарювання в реальний сектор і створення умов для активізації інвестиційного процесу.

Особливого значення набуває бюджетне планування, яке повинне реалізовуватись шляхом розробки середньострокових бюджетних планів, узгоджених з завданнями державних цільових програм та стратегічних річних планів діяльності органів виконавчої влади за окремими напрямками. Усі бюджетні програми повинні виконуватись в рамках бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів.

Посилення ролі державного фінансового контролю за повнотою надходження і цільовим характером витрат бюджетних коштів передбачає введення порядку обов'язкової публікації звітів про виконання бюджетів усіх рівнів і забезпечення відкритості процедур розміщення державних замовлень. Для реалізації поставленої задачі продовжиться розвиток органів Державного казначейства і контрольно-ревізійної служби України [2].

Технологія бюджетної політики повинна знайти своє відображення в окремому законодавчому документі на зразок закону і мати свої витоки в концепції економічного і соціального розвитку держави. Поки що такого комплексного документу, в якому б визначалась економічна стратегія України з урахуванням основних перспективних напрямків розвитку фінансових відносин в системі зведеного бюджету, як основної ланки державних фінансів, не розроблено [3, с.356].

Ефективність соціально-економічної, бюджетної політики в Україні в умовах загострення політичних суперечностей в першу чергу залежить від політичної волі керівництва країни, усвідомлення пріоритетності загальнодержавних, загальнонаціональних інтересів і створення ефективного механізму їх реалізації через існуючі інститути фінансової системи, наявності відповідного правового поля й відповідальності кожного урядовця насамперед перед громадянами України. На сьогодні нам необхідно передусім подолати період політичного хаосу й безвідповідальності, зберегти та зміцнити державність. Саме такий підхід повинен бути визначальним у процесі подолання суперечностей у реалізації бюджетної політики держави.

В умовах трансформаційних перетворень важливим є підвищення ефективності використання та розподілу бюджетних коштів, зокрема за рахунок якості відбору програм наукових розробок та інновацій, забезпечення досягнення економічного ефекту. Потребують поступового зростання та оптимізації видатки, спрямовані на стимулювання інноваційного розвитку економіки, в тому числі видатки на науково-дослідні роботи, пов’язані з інноваційною діяльністю.

Доходи і видатки бюджету мають тісний взаємозв’язок з макроекономічними показниками. У структурі валового внутрішнього продукту вагому частину складає споживання, тоді як інвестиційна діяльність потребує вжиття необхідних заходів стимулювання, зокрема податкових. Водночас, формування та реалізація виваженої бюджетно-податкової політики повинні сприяти покращенню торговельного балансу та інвестиційної діяльності, що є базою для акцизного податку та мита, зростання доходів населення та підприємств, обсягів споживання з метою досягнення стійкого економічного зростання.

Забезпечення життєдіяльності населення, створення умов для стабільного функціонування суб’єктів господарювання, підвищення комфортності середовища проживання та поліпшення підприємницького клімату є завданнями, які закріплені за місцевим рівнем управління. Реалізація питань місцевого та регіонального значення неможлива без відповідного фінансового забезпечення. При цьому однією з ключових умов виконання повного комплексу повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування, є забезпечення стійкості дохідної бази відповідного місцевого бюджету.

Сьогодні питання фінансової децентралізації бюджетної системи явно виходить на перший план у контексті суспільного розвитку, забезпечення населення комплексом якісних повноцінних суспільних благ. Деконцентрація централізованих у державі фінансових ресурсів є однією з фундаментальних засад незалежності й життєздатності органів місцевого самоврядування та запорукою ефективного регіонального розвитку.

Фінансова децентралізація істотно підвищує можливості місцевої влади в соціально-економічному розвитку території. Фіскальна децентралізація сприяє більш ефективному забезпеченню місцевого населення суспільними послугами широкого асортименту й високої якості, що досягається у процесі ретельнішого узгодження та реальним співвідношенням видатків органів місцевого самоврядування з місцевими потребами й інтересами.

Місцеві бюджети завжди були важливим знаряддям впливу на розвиток економіки і соціальної сфери. З їх допомогою держава, через розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту, здійснює вплив на формування структури виробництва, результати господарювання, проведення соціальних перетворень. Саме в бюджеті переплітається великий спектр різнорівневих інтересів та суперечностей; у бюджетній сфері концентруються найгостріші проблеми економічного й соціального життя держави.

Незважаючи на конституційне закріплення територіальних громад як первинних суб’єктів місцевого самоврядування та встановлення їх прав і повноважень, реального їх утвердження як суспільних самоврядних інститутів не відбулося, а рівень фінансової автономії не створює адекватне підґрунтя для самостійного вирішення питань місцевого значення, поставши визначальним чинником перешкод перетворення місцевих громад на повноправних господарів у межах власних територій із значною обмеженістю можливостей впливу на процеси відносно вільного розпорядження результатами праці регіону та розподілу суспільних благ. Місцевим органам влади насправді не надається можливість самостійно вирішувати питання фінансового значення, чим закріплюється згубна для них залежність розвитку місцевого господарства, економіки та соціального сектора від рішень вищих державних органів влади.

Можна однозначно констатувати, що має місце нагальна потреба реструктуризації централізованої сфери фінансових ресурсів, розпоряджатись якими правоздатні не тільки державні органи влади, але й самоврядні органи на місцях. Оцінюючи поточну ситуацію фінансового забезпечення місцевих громад, фактично можна констатувати незадовільний характер формування доходів місцевого самоврядування, прирівнюючи його певною мірою до рівня збанкрутілості. І це тоді, коли держава реально є гарантом захисту територіальних громад від будь-яких посягань на їх фінансове майно, створюючи систему надійного захисту або зводячи до мінімуму будь-які втручання у процес управління місцевим фінансовим господарством.

З вище зазначеного стає зрозумілим, що бюджетна політика є головним фактором впливу на розви¬ток суспільно-економічних процесів, важливим інструментом держав¬ного регулювання суспільно-економічних інтересів. Прогресивність бюджетної системи, активність її як інструменту державного впливу у збалансованому розвитку всіх територій і держави в цілому сприяти¬ме продовженню бюджетних реформ і прискоренню адаптації націо¬нального бюджетного законодавства до законодавства ЄС.

Бюджетна політика є однією із складових економічної політики та інструментом реалізації функцій, покладених на державу, зокрема щодо втілення у життя стратегії економічного зростання. За умов відсутності такої стратегії неможливо визначити інструменти бюджетного регулювання.

Висновки. З огляду на зазначене першорядними завданнями уряду України на сучасному етапі мають стати: затвердження довгострокової стратегії соціально-економічної політики, здійснення структурної перебудови економіки, приведення її у відповідність з сучасними вимогами глобалізованого середовища, створення ефективної моделі державного управління як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. Важливу роль у забезпеченні реалізації цих масштабних завдань відіграватиме фінансова та, зокрема, податково-бюджетна політика.

Це дасть змогу надати бюджетній політиці послідовності і системності, підвищити її результативність з огляду на виконання завдань, що формуються в стратегії соціально-економічного розвитку держави.

 

Література:

1. Величко О.В. Бюджетна політика та особливості її формування в умовах нестабільності соціально-економічного розвитку/ О.В. Величко // Економічний вісник Донбасу, – 2010. – №1 (19). – 83-87 с.

2. Жибер Т. Бюджетна політика України/ Т. Жибер // Фінанси України, – 2009. – №8.

3. Кульчинський М., Ванькович Д., Заплатинський М. Вдосконалення бюджетної політики України в умовах застосування програмно-цільового методу адміністрування державних видатків / М. Кульчинський, Д. Ванькович// Формування ринкової економіки в Україні, – 2009. – № 19. – 352-357 с.

4. Макогон В. Пріоритети сучасної бюджетної політики України / В.Макогон // Вісник КНТЕУ, – 2011. – №3. – 50-57 с.

References:

1. Velychko O.V. Biudzhetna polityka ta osoblyvosti yii formuvannia v umovakh nestabilnosti sotsialno-ekonomichnoho rozvytku/ O.V. Velychko // Ekonomichnyi visnyk Donbasu, – 2010. – 1 (19). – 83-87 s.

2. Zhyber T. Biudzhetna polityka Ukrainy/ T. Zhyber // Finansy Ukrainy, – 2009. – 8.

3. Kulchynskyi M., Vankovych D., Zaplatynskyi M. Vdoskonalennia biudzhetnoi polityky Ukrainy v umovakh zastosuvannia prohramno-tsilovoho metodu administruvannia derzhavnykh vydatkiv / M. Kulchynskyi, D. Vankovych// Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini, – 2009. – 19. – 352-357 s.

4. Makohon V. Priorytety suchasnoi biudzhetnoi polityky Ukrainy / V.Makohon // Visnyk KNTEU, – 2011. – 3. – 50-57 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.