Ставніченко П. В., кандидат медичних наук, Антоненко А. М. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ ПРАЦІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ФУНГІЦИДУ ДІНАЛІ НА ВИНОГРАДНИКАХ

УДК 613.63:632.952:634.8.047

 

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ ПРАЦІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ФУНГІЦИДУ ДІНАЛІ НА ВИНОГРАДНИКАХ

Ставніченко П. В., кандидат медичних наук, Антоненко А. М.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна, Київ.

 

Одним з найбільш сучасних та перспективних фунгіцидів для обробки виноградників є препарат Діналі (діючі речовини дифеноконазол і цифлуфенамід). Нами було доведено, що умови праці працівників, зайнятих обробкою виноградників препаратом Діналі, є задовільними та відповідають гігієнічним вимоги. Застосування препарату на виноградниках не представляє небезпеки для працюючих при дотриманні відповідних гігієнічних регламентів.

Ключеві слова: фунгіцид, виноградники, умови праці, дифеноконазол, цифлуфенамід.

 

Ставниченко П. В., кандидат медицинских наук, Антоненко А. Н. Гигиеническая оценка условий труда при применении фунгицида Динали на виноградниках / Национальный медицинский университет имени О. О. Богомольца, Украина, Киев.

Одним из наиболее современных и перспективных фунгицидов для обработки виноградников является препарат Динали (действующие вещества дифеноконазол и цифлуфенамид). Нами было доказано, что условия труда работников, занятых обработкой виноградников препаратом Динали, являются удовлетворительными и соответствуют гигиеническим требованиям. Применение препарата на виноградниках не представляет опасности для работников при соблюдении соответствующих гигиенических регламентов.

Ключевые слова: фунгицид, виноградники, условия труда, дифеноконазол, цифлуфенамид.

 

Stavnichenko P. V., PhD in Medical Sciences, Antonenko A. M. Hygienic assessment of working conditions on the application of the fungicide Dinali in vineyards / O. O. Bogomolets National medical university, Ukraine, Kyiv.

The Dinali preparation is one of the most modern and advanced fungicides for treatment of vineyards (active ingridients difenoconazole and cyflufenamid). We have proved that the working conditions of workers employed by treating of vineyards by Dinali, are satisfactory and comply with the hygiene requirements. Application of preparation in the vineyards is not danger to workers, in compliance with relevant hygiene regulations.

Keywords: fungicide, vineyards, working conditions, difenoconazole, cyflufenamid.

 

Вступ. Асортимент препаратів, які застосовуються для захисту виноградників, а саме фунгіцидів, постійно розширюється. Так в 2015 році зареєстровано 96 таких препаратів [1, с. 226-312]. Але поступово препарати втрачають свою ефективність за рахунок мінливості патогенна, тому їх асортимент повинен постійно змінюватись [2, с. 15-46].

Одним з найбільш сучасних та перспективних є препарат Діналі на основі дифеноконазолу та діючої речовини з новим механізмом дії – цифлуфенаміду. Однак, цифлуфенамід та дифеноконазол – це ксенобіотики, які негативно впливає на організм людини та довкілля. А в першу чергу, на організм аграріїв, зайнятих обробками сільгоспкультур пестицидними препаратами [3, с. 167-182].

Згідно Закону України «Про пестициди і агрохімікати» основним принципом державної політики у галузі реєстрації та використання пестицидів є пріоритетність збереження здоров’я людини і охорони навколишнього природного середовища по відношенню до економічного ефекту хімізації сільськогосподарського виробництва [4].

Саме тому метою дослідження була гігієнічна оцінка впливу на організм робітників препарату Діналі при його використанні на виноградниках.

Матеріали та методи дослідження. До складу досліджуваного препарату Діналі входять діючі речовини дифеноконазол, 60 г/л і цифлуфенаміду, 30 г/л.

Інформацію щодо фізико-хімічних властивостей досліджуваних сполук наведено в таблиці 1. Коротку токсикологічну характеристику діючих речовин і препарату, яку представлено за даними літератури, наведено в таблиці 2.

Таблиця 1

Фізико-хімічні властивості досліджуваних сполук [5, 6]

 

Назва показника

Значення показників для досліджуваних речовин

цифлуфенамід

дифеноконазол

Хімічна назва за ІЮПАК

(Z)-N-[α-(циклопропіл метоксиіміно)-2,3-дифтор-6-(трифторметил)бензил]-2-фенілацетамід

1-{2- [4-4(4- хлорфеноксі)-2-хлорфеніл-(4-метил-1,3-діоксолан-2-іл)-метил]}-1Н-1,2,4-триазол

Структурна формула

   

Молекулярна маса

412,36

406,3

Тиск пари, мм рт. ст.

3,54×10-5

3,3×10-8

Розчинність у воді, г/дм3(20 ºС)

0,52

20

Розчинність в органічних розчинниках, г/дм3

метанол – 198;

гексан – 18,6

метанол – 500;

гексан – 500

 

Натурні дослідження умов праці проведено в 2012-2013 роках на базі ДП «АГРО-КОБЛЕВО» в Миколаївській області Березанського району с. Коблево, з використанням обприскувача ОПВ-2000 поєднаного з трактором МТЗ-82; норма витрати препарату Діналі – 0,7 л/га.

З препаратом працювали заправник (10 хвилин) та тракторист (40 хвилин), які мають допуск до роботи з пестицидами та агрохімікатами. Робітники були одягнені в спецодяг, використовували гумові рукавички та респіратор.

Таблиця 2

Параметри токсичності досліджуваних діючих речовин та препарату Діналі [5, 6, 7]

 

Показник, одиниці вимірювання, вид тварин

Клас небезпечності згідно з ДСанПін 8.8.1.002-98

цифлуфенамід

дифеноконазол

Діналі

ЛД50, перорально, мг/кг, щури

(4)

(4)

(4)

ЛД50, перкутанно, мг/кг, щури

(4)

(4)

(3)

ЛK50, інгаляційно, мг/ м3, щури

(3)

(2)

(3)

Подразнення шкіри, кролики

(4)

(4)

(3)

Подразнення слизових оболонок очей, кролики

(3)

(3)

(2)

Сенсибілізуюча дія, морські свинки

(4)

(4)

(4)

 

Відбір проб і визначення концентрацій цифлуфенаміду та дифеноконазолу здійснювалось за методичними вказівками [8, с. 117-121. ; 9, 10 ].

Змиви з поверхні шкіри відкритих ділянок тіла працюючих відбирали після завершення виробничих операцій. Використовували знежирені ватні тампони, змочені розчинником, який забезпечував видалення діючих речовин з поверхні шкіри.

При дослідженні забруднення спецодягу як поглинаючі поверхні використовували тришарові аплікатори (зовнішній шар – бавовняна тканина, середній шар – медична марля, внутрішній шар – фільтр «синя стрічка»), які прикріплювали до спецодягу і знімали після завершення виробничих операцій.

Ступінь можливого ризику шкідливого впливу на операторів при застосуванні препарату визначали згідно із методичними рекомендаціями [11].

Результати та їх обговорення. Оцінка даних [8, 9, 10], наведених у таблиці 2, дозволяє зробити висновок про те, що згідно із класифікацією пестицидів [12], препарат Діналі та його діючі речовини відносяться до 3 класу небезпечності (лімітуючий критерій – інгаляційна токсичність).

До початку проведення робіт та після їх завершення було проведено медичне обстеження робітників, яке включало огляд та оцінку стану слизових оболонок та шкіри, вимірювання пульсу та артеріального тиску. Під час проведення робіт з обробки виноградників та після їх завершення ні заправник, ні тракторист не пред’являли скарг на погіршення самопочуття. Вигляд шкіри та слизових оболонок робітників до та після обробки не відрізняється, а також не спостерігалося подразнення слизових оболонок очей і шкіри. Пульс та артеріальний тиск практично не змінилась та були в межах фізіологічних коливань.

Згідно з «Гігієнічною класифікацією праці » [13] за критеріями важкості та напруженості праці операторів розчинних вузлів відноситься до класу 3.1 (важка 1 ступеню), а праця трактористів, залежно від типу трактора та його технічного стану, – до 3.2 або 3.3 (важка 2 або 3 ступеню). Умови праці трактористів за мікрокліматичними параметрами, рівнем шуму та загальної вібрації віднесені до 3.3, за рівнем забруднення повітря зони дихання пилом – до 3.1 (важка або 1 ступеню,відповідно).

Також встановлено, що в повітрі зони дихання заправника і тракториста, зайнятих обробкою виноградників препаратом Діналі, кількість цифлуфенаміду та дифеноконазолу була нижче межі кількісного визначення методу [8, 9].

Мінімальна визначена кількість дифеноконазолу методом газорідинної хроматографії: у змивах – 0,003 мг, нашивках – 0,002 мг; цифлуфенаміду: у змивах – 0,003 мг, нашивках – 0,002 мг.

В ході проведених досліджень не виявлено забруднення цифлуфенамідом і дифеноконазолом відкритих шкірних покривів робітників, які проводили обробку виноградників препаратом Діналі. Забруднення засобів індивідуального захисту та спецодягу працюючих, також не було відзначено. Одержані результати, які свідчать про дуже малі рівні забруднення об’єктів виробничого середовища, можна пояснити низькою нормою витрат препарату.

Був розрахований ризик комплексного впливу досліджуваних речовин на організм людини. Проведені розрахунки показали, що ризик несприятливого впливу ціфлуфенаміду і дифеноконазолу при надходженні через шкіру (з урахуванням мінімальної визначеної кількості) для працюючих становив <1 у.о.

Фактично ризик при інгаляційному впливі ціфлуфенаміду і дифеноконазолу для тракториста і заправника відсутній, оскільки залишкові кількості цих речовин у повітрі робочої зони не виявлені.

Висновки

1. Встановлено, що препарат Діналі та його діючі речовини згідно з ДСанПіН 8.8.1.002-98 відноситься до 3 класу небезпечності (лімітуючий критерій – гостра інгаляційна токсичність).

2. Доведено, що умови праці працівників, зайнятих обробкою виноградників препаратом Діналі, є задовільними та відповідають гігієнічним вимоги.

3. Показано, що застосування препарату Діналі на виноградниках не представляє небезпеки для працюючих при дотриманні агротехнічних вимог і гігієнічних регламентів.

 

Література:

1. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. − Офіційне видання. − Київ: Юнівест Медіа, 2014. – 832 с.

2. Агроекологія : Навчальний. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак [та ін.]. — К.: Вища освіта, 2006. — 671 с.

3. Кундиев Ю.И. Профессиональные заболевания работников сельского хозяйства / Ю.И. Кундиев, Е.П. Краснюк, В.Г. Бойко. — К.: «Здоров’я», 1989. — 271 с.

4. Міністерство аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/500/2011. — Назва з екрану.

5. Food and Agriculture Organization of the United nation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/Evaluation07/Difenoconazole.pdf. — Назва з екрану.

6. Pesticcide Properties DataBase [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/191.htm. — Назва з екрану.

7. Compendium of pesticide common names [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.alanwood.net/pesticides/cyflufenamid.html. — Назва з екрану.

8. Методичні вказівки з виконання вимірювань дифеноконазолу у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі, № 294-2001 // Методичні вказівки з визначення мікрокількостей пестицидів в продуктах харчування, кормах та навколишньому середовищі. Київ, 2004. – Збірка 37. – С. 117-121.

9. Тимчасові методичні вказівки з визначення цифлуфенаміду у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі методом газорідинної хроматографії, № 1293-2014. // Наказ міністерства екології та природних ресурсів України № 42 від 11.02.2014.

10. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов: МУ № 4263-87. – [Утв.13.03.87]. – К.: М-во здравоохранения СССР. – 1988 – 210 с.

11. Методичні вказівки «Вивчення, оцінка і зменшення ризику інгаляційного і перкутанного впливу пестицидів на осіб, які працюють з ними або можуть зазнавати впливу пестицидів під час і після хімічного захисту рослин та інших об’єктів»: наказ № 324. – [Затв. 13.05.2009]. – К.: Міністерство охорони здоров’я України, 2009. – 29 с.

12. Гігієнічна класифікація пестицидів за ступе¬нем небезпечності: ДСанПіН 8.8.1.002-98. – [Затв. 28.08.98]. – К. : М-во охорони здоров’я України, 1998. – 20 с.

13. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу: ГН 3.3.5-3.3.8; 6.6.1- 083-2001 / М-во охорони здоров’я України, Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Офіц. вид. – К.: М-во охорони здоров’я України, Головне санітарно-епідеміологічне управління, 2001. – 46 с.

 

References:

1. Perelik pestytsydiv i ahrokhimikativ, dozvolenykh do vykorystannya v Ukrayini. − Ofitsiyne vydannya. − Kyyiv: Yunivest Media, 2014. – 832 s.

2. Ahroekolohiya : Navchal'nyy. posibnyk / O.F. Smahliy, A.T. Kardashov, P.V. Lytvak [ta in.]. — K.: Vyshcha osvita, 2006. — 671 s.

3. Kundiev Yu.I. Professionalnye zabolevaniya rabotnikov selskogo khozyaystva / Yu.I. Kundiev, Ye.P. Krasnyuk, V.G. Boyko. — K.: «Zdorov’ya», 1989. — 271 s.

4. Ministerstvo ahrarnoyi polityky ta prodovol'stva Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/500/2011. — Nazva z ekranu.

5. Food and Agriculture Organization of the United nation [Electron resource]. – Access mode: http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/Evaluation07/Difenoconazole.pdf. — Title from screen.

6. Pesticcide Properties DataBase [Electron resource]. – Access mode: http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/191.htm. — Title from screen.

7. Compendium of pesticide common names [Electron resource]. – Access mode: http://www.alanwood.net/pesticides/cyflufenamid.html. — Title from screen.

8. Metodychni vkazivky z vykonannya vymiryuvan' dyfenokonazolu u povitri robochoyi zony ta atmosfernomu povitri, # 294-2001 // Metodychni vkazivky z vyznachennya mikrokil'kostey pestytsydiv v produktakh kharchuvannya, kormakh ta navkolyshn'omu seredovyshchi. Kyyiv, 2004. – Zbirka 37. – S. 117-121.

9. Tymchasovi metodychni vkazivky z vyznachennya tsyflufenamidu u povitri robochoyi zony ta atmosfernomu povitri metodom hazoridynnoyi khromatohrafiyi, # 1293-2014. // Nakaz ministerstva ekolohiyi ta pryrodnykh resursiv Ukrayiny # 42 vid 11.02.2014.

10. Metodicheskie ukazaniya po gigienicheskoy otsenke novykh pestitsidov: MU № 4263-87. – [Utv.13.03.87]. – K.: M-vo zdravookhraneniya SSSR. – 1988 – 210 s.

11. Metodychni vkazivky «Vyvchennya, otsinka i zmenshennya ryzyku inhalyatsiynoho i perkutannoho vplyvu pestytsydiv na osib, yaki pratsyuyut' z nymy abo mozhut' zaznavaty vplyvu pestytsydiv pid chas i pislya khimichnoho zakhystu roslyn ta inshykh ob"yektiv»: nakaz # 324. – [Zatv. 13.05.2009]. – K.: Ministerstvo okhorony zdorov"ya Ukrayiny, 2009. – 29 s.

12. Hihiyenichna klasyfikatsiya pestytsydiv za stupe¬nem nebezpechnosti: DSanPiN 8.8.1.002-98. – [Zatv. 28.08.98]. – K. : M-vo okhorony zdorov"ya Ukrayiny, 1998. – 20 s.

13. Hihiyenichna klasyfikatsiya pratsi za pokaznykamy shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti ta napruzhenosti trudovoho protsesu: HN 3.3.5-3.3.8; 6.6.1- 083-2001 / M-vo okhorony zdorov"ya Ukrayiny, Holovne sanitarno-epidemiolohichne upravlinnya. – Ofits. vyd. – K.: M-vo okhorony zdorov"ya Ukrayiny, Holovne sanitarno-epidemiolohichne upravlinnya, 2001. – 46 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.