кандидат економічних наук, доцент Олійник С. О. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

УДК 631.162

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

кандидат економічних наук, доцент Олійник С. О.

Національний університет біоресурсів і природокористування, Україна, Київ

 

В статті узагальнено теоретичні розробки вітчизняних науковців щодо сутності облікової політики та її роль і значення для підприємств України в сучасних умовах господарювання; визначено її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці вітчизняного бухгалтерського обліку, мета та етапи формування облікової політики підприємства та контроль за її дотриманням. Розглянуто роль облікової політики на сучасному етапі розвитку економіки. Запропоновано шляхи удосконалення механізму її формування. Доведено, що формування облікової політики – складний процес, що вимагає наявність організаційних, технічних, кадрових і не закінчується після затвердження Наказу про облікову політику, а продовжується до моменту припинення діяльності підприємства.

Ключові слова: облікова політика, організація бухгалтерського обліку, інформаційні джерела, фактори впливу формування облікової політики, облікова система.

 

кандидат экономических наук, Олейник С.А. Учетная политика: сущность, проблемы формирования и пути их решения / Национальный университет биоресурсов и природопользования, Украина, Киев

В статье обобщены теоретические разработки отечественных ученых о сущности учетной политики и ее роль и значении для предприятий Украины в современных условиях хозяйствования; определены ее назначения с целью эффективного использования в теории и практике отечественного бухгалтерского учета, цель и этапы формирования учетной политики предприятия и контроль за ее соблюдением. Рассмотрена роль учетной политики на современном этапе развития экономики. Предложены пути совершенствования механизма его формирования. Доказано, что формирование учетной политики - сложный процесс, требующий наличия организационных, технических, кадровых и не заканчивается после утверждения Приказа об учетной политике, а продолжается до момента прекращения деятельности предприятия.

Ключевые слова: учетная политика, организация бухгалтерского учета, информационные источники, факторы влияния на формирование учетной политики, учетная система.

 

PhD in Economic, Oliynyk S.O. Accounting policy: essence, problems of formation and ways to solve them / National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

The article summarizes the theoretical development of national scientists about the nature of policy and its role and importance for Ukraine in the current economic conditions; defines its purpose to effectively use the theory and practice of national accounting purpose and stages of the company's accounting policies and monitor its compliance. The role of accounting policy at the present stage of economic development. Ways of improving the mechanism of its formation. Proved that the formation of accounting policy - a complex process that requires organizational, technical, personnel and does not end after the approval of the Order of accounting policies, and continues until the termination of the company.

Keywords: accounting policies, the organization of accounting, information sources, influence the formation of accounting policy, the accounting system.

 

Вступ. Проблемі облікової політики підприємства останнім часом надається важливе значення. Однак, ряд проблем залишилося невирішеними. Це, зокрема, місце облікової політики в системі бухгалтерського обліку, визначення її сутності та змісту, дослідження факторів впливу на облікову політику, порядок її формування та контроль за її дотриманням.

Проблеми облікової політики досліджувались як у працях зарубіжних (Б.Нідлз, Р.Ентоні, Дж.Ріс, Ван Бред та ін.), так і вітчизняних (Бутинець Ф.Ф., Ганяйло О.М., Голов С.Ф., Загородній А.Г.,Кірейцев Г.Г., Ловінська Л.Г., Чижевська Л.В., Петрук О.М, Кулик В.А.) та ін. вчених.

Однак, щодо деяких питань, існують різні думки науковців, які, на наш погляд, свідчать про те, що ці проблеми ще не досить вивчені і потребують подальших досліджень.

Метою статті є узагальнення теоретичних розробок вітчизняних науковців щодо сутності облікової політики, дослідження питань формування облікової політики підприємства та контроль за її дотриманням.

Виклад основного матеріалу. Реформуванням системи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності надає господарюючим суб’єктам більше самостійності в організації бухгалтерського обліку та виборі способів і методів ведення бухгалтерського обліку. Така самостійність реалізується шляхом формування облікової політики підприємства. Якщо держава не встановлює спосіб ведення обліку з конкретного питання, то при формуванні облікової політики підприємство самостійно розробляє відповідний спосіб, виходячи з діючих положень чинного законодавства.[1]

На думку Петрук О.М., кількість рівнів нормативного регулювання бухгалтерського обліку може варіювати в межах від трьох до п’яти, однак у всіх з розглянутих джерел одним з рівнів, є облікова політика, яка виражає права підприємства щодо організації бухгалтерського обліку. [1]

В ряді країн існують відповідні Положення “ Облікова політика підприємства ”. В Україні таке положення відсутнє.

Можливість існування положення про облікову політику характеризують політику держави у сфері бухгалтерського обліку. Можливість існування облікової політики на кількох рівнях логічно випливає з того, що вона є складовою системи бухгалтерського обліку, яку також в свою чергу, можна розглядати як на мікрорівні так і на макрорівні.

На рівні підприємства не виникає ніяких протиріч щодо розуміння облікової політики як складової організації бухгалтерського обліку. Проблема виникає лише тоді, коли облікову політику розглядають на загальнодержавному рівні[2].

Отже, облікова політика на державному рівні має обов’язковий характер, тут формуються загальні засади бухгалтерського обліку, створюється його законодавча база, окреслюються межі, в яких власники кожного конкретного підприємства формують свою власну політику – облікову політику підприємства.

Ступінь свободи конкретного підприємства у формуванні облікової політики законодавчо обмежений державною регламентацією бухгалтерського обліку, котра представлена переліком методик та облікових процедур, серед яких є допустимі альтернативні варіанти. Вона визначається можливістю вибору конкретних способів оцінки, калькуляції, складу бухгалтерських рахунків тощо.

Облікова політика підприємств цілковито залежить від державної політики.

Необхідно зазначити, що МСФЗ 1 дозволяє зміну облікової політики тільки в разі прийняття нового стандарту або внесення змін до чинних, а також з метою підвищення інформативності фінансової звітності. Дана вимога обґрунтовується тим, що „ стабільна ” облікова політика дозволяє порівнювати фінансову звітність за різні періоди. При виникненні потреби в зміні облікової політики суб’єкту господарювання доведеться наново перерахувати показники фінансової звітності за три попередніх роки. Такий перерахунок називають ретроспективним, і він є загальним правилом щодо відображення змін в обліковій політиці.

Бухгалтерський облік функціонально поряд з прогнозуванням, плануванням, фінансуванням, регулюванням, економічним аналізом, контролем та іншими підсистемами складає загальну систему управління економікою на рівні держави, галузі, підприємства. Облікова політика підприємства, за аналогією з бюджетною, фінансовою, дивідендною, дисконтною, амортизаційною, кредитною та іншою, є сукупністю вибраних підприємством способів ведення бухгалтерського обліку: первинного спостереження, вартісного вимірювання, поточної систематизації, підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності. Тобто сфера її застосування обмежена бухгалтерським обліком і до системи управління економікою вона має опосередковане відношення.

В довідковій та енциклопедичній літературі даються різні визначення політики, що свідчить про її багатогранність.

Формування облікової політики - це складний процес, який можна сформувати в наступних кроках. Ми погоджуємось з автором Бойчук Т, яка до них відносить:вибір інформаційної бази; визначення користувачів облікової інформації; обґрунтування факторів впливу, що виникають при формуванні облікової політики та узагальнення сфери застосування облікової політики.

На вибір і обґрунтування облікової політики підприємства впливають:

форма власності та організаційно-правова форма підприємства; галузева приналежність або вид діяльності; обсяги діяльності; чисельність працівників; система оподаткування; ступінь свободи діяльності в ринкових умовах; стратегія фінансово-господарського розвитку; система інформаційного забезпечення підприємства; система матеріального стимулювання і ефективності роботи підприємства [1].

До основних недоліків, пов’язаних з формуванням облікової політики, можна віднести:

- формальність при складанні наказу про облікову політику, необґрунтованість елементів і дублювання окремих пунктів нормативних документів;

- ігнорування змін нормативної документації та не відображення їх в наказі про облікову обліку;

- відсутність структуризації наказу про облікову політику, неповне висвітлення питань формування обліку окремих об’єктів;

- не розробляється облікова політика щодо формування обліку, а саме: не наводиться в ній або додатках до неї робочий план рахунків, графік документообігу, перелік облікових регістрів тощо;

- відсутність розробки облікової політики щодо управлінського обліку [3].

При формуванні облікової політики повинно бути передбачено майнова відокремленість підприємства, безперервність діяльності, послідовність застосування обраної облікової політики та визначеність фактів господарського життя.

Облікова політика повинна також відповідати вимогам повноти, несуперечності, раціональності, доцільності, економічній ефективності.

Формування облікової політики сприяє уникненню помилок у фінансовій звітності, особливо якщо підприємство складається з значної кількості структурних підрозділів, тому формування методики облікової політики актуальне. Проте необхідно пам’ятати, що при складанні облікової політики можна керуватися не тільки професійним судженням, але й існуючим законодавством та нормативними документами.

Проблеми виникають вже на самому початку роботи над обліковою політикою, а саме при визначення пріоритетних напрямків побудови бухгалтерського обліку. Керівник підприємства може мати на меті різні цілі, які впливатимуть на розробку документа.

Вибираючи той чи інший метод обліку в обліковій політиці необхідно враховувати раціональність ведення бухгалтерського обліку, тому доцільно передбачити наслідки застосування різних варіантів. Отже, формувати облікову політику підприємства необхідно поетапно, враховуючи на кожному етапі такі питання: визначення завдань використання об’єктів бухгалтерського обліку щодо яких буде розроблена облікова політика; ретельне дослідження та оцінка факторів, які впливатимуть на здійснення вибору принципів, методів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; ідентифікація даних принципів та методів з умовами діяльності підприємства та запитами користувачів звітної інформації; та звісно на останньому етапі безпосередньо оформлюється дана облікова політика відповідно до вимог.

Саме на керівників підприємства покладають відповідальність за формування облікової політики, проте на цьому завдання керівника не обмежуються. Керівництво повинне постійно здійснювати контроль за дотриманням облікової політики, а також її вдосконалювати, що потребує додаткового навчання осіб, які відповідальні за застосування облікової політики, необхідно простежувати зміни в законодавстві, інформувати працівників про зміни в обліковій політиці, та інші заходи.

Висновки. Удосконалення облікової політики має рухатися шляхом актуалізації облікової політики та підвищення її якості. Облікова політика переважно повинна містити положення з організації ведення бухгалтерського обліку на окремому підприємстві, а тому перспективним є розробка державою нормативних актів відповідного рівня, що зведуть до мінімуму невизначеність з методичних питань ведення обліку на окремому підприємстві.

Отже, формування облікової політики – складний процес, що вимагає наявність організаційних, технічних, кадрових і не закінчується після затвердження Наказу про облікову політику, а продовжується до моменту припинення діяльності підприємства.

 

Література:

1. Петрук О.М., Барановська Т.В. Облікова політика підприємства в системі регулювання бухгалтерським обліком//Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. – 2005.-Вип.3.- с.133-153

2. Шпак В. А. Облікова політика – складова організації бухгалтерського обліку / Шпак В. А. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. - № 6. – С. 203-205.

3. Бойчук Т. Формування облікової політики підприємства:мета, побудова та сфера застосування ISSN1993-0259. / Бойчук Т. // Економічний аналіз. - 2010. - Вип. 6. – С. 36-38.

4. Кулик В. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку: Монографія. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2014. –с. 373.

5. Попук Н.С., Іщенко Я.П. Актуальність формування облікової політики аграрних підприємств ., Електронний ресурс]. Режим доступу: www. nbuv.gov.ua.

 

References:

1. Petruk O.M., Baranovs'ka T.V. Oblikova polityka pidpryyemstva v systemi rehulyuvannya bukhhalters'kym oblikom//Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhalters'koho obliku, kontrolyu i analizu. Mizhnarodnyy zbirnyk naukovykh prats'. – 2005.-Vyp.3.- s.133-153

2. Shpak V. A. Oblikova polityka – skladova orhanizatsiyi bukhhalters'koho obliku / Shpak V. A. // Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. – 2009. - # 6. – S. 203-205.

3. Boychuk T. Formuvannya oblikovoyi polityky pidpryyemstva:meta, pobudova ta sfera zastosuvannya ISSN1993-0259. / Boychuk T. // Ekonomichnyy analiz. - 2010. - Vyp. 6. – S. 36-38.

4. Kulyk V. Oblikova polityka pidpryyemstva: nabutyy dosvid ta perspektyvy rozvytku: Monohrafiya. – Poltava: RVV PUET, 2014. –s. 373.

5. Popuk N.S., Ishchenko Ya.P. Aktual'nist' formuvannya oblikovoyi polityky ahrarnykh pidpryyemstv ., Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: www. nbuv.gov.ua.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.