професор, д.мед.н., Білай И. М.,., к.мед.н., Красько М. П., к.фарм.н., Демченко В. О., к.фарм.н. Остапенко А. О., к.фарм.н. Михайлюк Є. О., д.мед.н. Разнатовська О.М. ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА НА ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИХ ЦИКЛАХ УДОСКОНАЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОВІЗОРІВ

УДК: 378.018.43:378.046-021.68:615.15

 

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА НА ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИХ ЦИКЛАХ УДОСКОНАЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОВІЗОРІВ

професор, д. мед. н., Білай И. М.,., к. мед. н., Красько М. П., к. фарм. н., Демченко В. О., к. фарм. н. Остапенко А. О., к. фарм. н. Михайлюк Є. О., д. мед. н., Разнатовська О. М.

Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя

 

Сучасні інформаційні технології все більше входять в наше життя та допомагають економити час, як в побуті, так і на роботі. Викладання клінічної фармації на факультеті післядипломної освіти кваліфікації провізорів вимагає постійного вдосконалення освітнього процесу. Не обходить стороною модернізація і освітній процес. В статті наведені дані щодо організації навчального процесу з клінічної фармації за допомогою дистанційних технологій на факультеті післядипломної освіти.

Ключові слова: викладання клінічної фармації, післядипломна освіта, дистанційна освіта.

 

Белай И. М., Красько Н. П., Демченко В. О., Остапенко А. А., Михайлюк Е. О., Разнатовская Е. Н. Дистанционное образование на передаттестационных циклах повышения квалификации провизоров / Запорожский государственный медицинский университет, Украина, г.. Запорожье

Современные информационные технологии все больше входят в нашу жизнь и помогают экономить время, как в быту, так и на работе. Преподавание клинической фармации на факультете последипломного образования провизоров требует постоянного совершенствования образовательного процесса. Не обходит стороной модернизация и образовательный процесс. В статье приведены сведения по организации учебного процесса по клинической фармации с помощью технологий дистанционного образования на факультете последипломного образования.

Ключевые слова: преподавание клинической фармации, последипломное образование, дистанционное образование.

 

Bilay I. M., Krasko M. P., Demchenko V. O., Ostapenko A. O., Mihayluk E. O., Raznatovska E. M. Distance education at the pre-training extension courses of pharmacists / Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine, Zaporizhzhia.

Modern information technology is increasingly part of our lives and help save time as in everyday life and at work. Teaching clinical pharmacy on postgraduate faculty to pharmacists requires constant improvement of the educational process. Do not shy away from modernization and the educational process. The article provides information in organization educational process in clinical pharmacy using distance education technologies at the Faculty of Postgraduate Education.

Keywords: teaching clinical pharmacy, postgraduate education, distance education.

 

Згідно з новітніми уявленнями,безперервне професійне навчання має тривати протягом усього періоду фахової діяльності провізора.

Провізор повинен інтегрувати в собі комплекс знань і умінь з питань створення, збереження, реалізації та застосування лікарських засобів. Вирішальна роль належить вмінню провізора в умовах ринкової еконо¬міки своєчасно, якісно та ефективно забезпечувати населення і лікувально-профілактичні заклади лікарськими препаратами.

За родом своєї діяльності провізор безпосеред¬ньо контактує з хворими, допомагає їм у ви¬борі лікарських засобів (безрецептурна група препаратів); при необхідності надає першу ме¬дичну допомогу, бере участь в контролі ефек¬тивності та безпечності клінічної фармації окремо¬го хворого. Наразі високі вимоги до рівня підго¬товки провізорів в галузі клінічної фармації диктують постійну необхідність у розвитку на¬вичок деонтологічного спілкування з хворими, вмінні зібрати анамнез хворого з метою скла¬дання раціональної схеми проведення безпечної клінічної фармації.

Для виявлення рівня знань і навичок слухачів передбачені такі види контролю: оцінка базових знань, етапний контроль і заключний іспит. Для заключного іспиту використовують комп'ютерну атестаційну програму «Елекс», затверджену МОЗ України.

Слухачам, що успішно склали іспити, видається свідоцтво встановленого зразка з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії.

У середньому за один навчальний рік проводиться 10-12 циклів, які включають в себе як передатестаційні цикли, так і тематичне удосконалення знань слухачів курсів на стаціонарному навчанні та на виїзних курсах.

У Запорізькому державному медичному університеті курси підвищення кваліфікації провізорів та фар¬мацевтів проводяться з 1998 року. За ці 15 навчаль¬них років був створений деканат післядипломної ос¬віти (1999 рік) та кафедра післядипломної освіти з фармації (2004 рік). У 2007 році на післядипломному етапі було створено дві окремі фармацевтичні кафед¬ри - кафедру клінічної фармації, фармакотерапії і уп¬равління та економіки фармації, а також кафедру фармакогнозії, фармацевтичної хімії та технології ліків. Це пов'язано з метою вдосконалення підготовки провізорів-інтернів та післядипломного підвищення ква¬ліфікації провізорів і фармацевтів. За 2012-2013 навчальний рік розроблені робочі про¬грами з клінічної фармації і управління та економіки фармації для проведення передатестаційних курсів провізорів за спеціальностями "Загальна фармація", "Організація та управління фармацією", "Аналітично-контрольна фармація", а також проведення тема¬тичних курсів "Сучасний стан законодавчого регу¬лювання фармацевтичної діяльності", "Фармакоте¬рапія окремих захворювань систем організму людини" (78 годин, 2 тижні).

Певна річ, нашу увагу як освітян привертає, насамперед, виховання у фармацевтів принципової прихильності до невпинного навчання, яке має починатися з етапу базової освіти й тривати протягом усієї професійної кар’єри. Провізор має оволодіти принципами самонавчання та самостійного оновлення власних знань і навичок. І у цій площині — особливо з огляду на бурхливий розвиток інформаційних технологій — нині на перший план виступають дистанційні методи навчання.

Базова підготовка лікарів повинна здійснюватися біля ліжка хворого — це усталена практика і з цим важко не погодитись. Але вдосконалення професійної кваліфікації дипломованих спеціалістів-провізорів за допомогою новітніх технологій та сучасних засобів комунікацій — впевнені, ні в якому разі не можна обмежувати ці освітні процеси стінами аудиторій чи лабораторій.

Особливо це важливо при проведенні дистанційних курсів. Лекції при цьому повинні бути інформаційними не тільки словесно, але і представляти мультимедійну презентацію, перш за все таблиці, схеми, графіки.

Слід сказати, що з травня 2008 року вперше в Запорізькому державному медичному університеті були проведені дистанційні курси. Були прочитані лекції з клінічної фармації та інших основних дисциплін. Дистанційні курси стають вже звичним явищем і мають багато позитивних моментів.

Крім того, необхідно постійно удосконалювати лекційну інформацію, поповнюючи її останніми науковими даними.

Організація навчального процесу на кафедрі клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ і кафедрі фармакогнозії, фармацевтичної хімії та технології ліків передбачає роз¬робку, обговорення і затвердження робочої програми з усіх провідних дисциплін: клінічної фармації, управління та економіки фармації, фармакогнозії, фармацевтичної хімії та технології ліків, а також складання календарних планів, лекцій, практичних занять, семінарів та навчаль¬но-методичних вказівок. При цьому велика увага приділяється комп'ютерному тестуванню знань за програ¬мою "Елекс" на кафедрі інформатики слухачів ФПО під час іспитів з дисциплін, що вивчаються.

Не секрет, що провізорів - курсантів перш за все цікавлять питання клінічної фармації та УЕФ. Необхідно працювати над написанням навчальних та навчально - методичних посібників для провізорів - курсантів. Їм складно отримати літературу в бібліотеці. Буває ніколи - багато роботи.

Шкода, адже дуже б хотілося узгодити кількість годин, відведених на вивчення основних дисциплін, що у нас не збігається з навчальним планом. Та й тематика лекцій, семінарів і практичних занять не зовсім коректна і не завжди збігається з нашою.

Отже, слід відзначити, загалом, позитивну динаміку при дистанційній освіті збільшення кількості слухачів на ПАЦ та ТУ. Географія курсів стабільно розширюється. Важливим моментом в проведенні курсів удосконалення провізорів є лекції. Авторитет лектора значно зростає, якщо використовується мультимедійне обладнання. При проведенні курсів в Запорізькому державному медичному університеті цей фактор враховується.

 

 

Література:

1. Білай І.М. Проведення передатестаціних циклів на факультеті післядипломної освіти Запорізького державного медичного університету / І.М. Білай // Актуальні питання фарм. і мед. науки та практики. – Випуск ХХІІІ.- №1.- 2010.- С 97-99.

2. Безперервний професійний розвиток лікарів та провізорів та якість підготовки фахівців у сфері охорони здоров’я / М.В. Банчук, О.П. Волосовець, І.І. Фещенко та інш. // Науково-методична конференція з міжнародною участю «Проблеми безперервного професійного розвитку лікарів і провізорів»: Збірник праць. – К., 2007. – С. 3-9.

3. Вдовиченко Ю.П. Дискусійні питання безперервного професійного розвитку / Ю.П. Вдовиченко, О.М. Вернер, Д.І. Головань // С.27-29.

4. Вороненко Ю.В. Фактори реформування післядипломної освіти / Ю.В. Вороненко, О.П. Мінцер // Проблеми безперервного професійного розвитку лікарів і провізорів: Мат. наук.-метод. конф. з міжнародною участю. – К., 2007. С.10-14.

5. Зіменковський А.Б. Клінічний провізор в системі охорони здоров’я А.Б. Зіменковський, Л.Є. Зарума // Вісник фармакології і фармації. – 2007.- №6. – С.58-60.

6. Медицинское образование в мире и Украине / Ю.В. Поляченко, В.Г. Передерий, А.П. Волосовец и др. – Х.: ИПП Контраст. – 2005.- 464с.

7. Сучасний розвиток вищої медичної освіти й проблеми питання забезпечення якісної підготовки лікарів і провізорів / М.В. Банчук, О.П. Волосовец, І.І.Фещенко та інш. // Медична освіта. – 2007. - №2. – С.5-13.

8. Черних В.П. Університет- дистанційна освітва on-line / В.П. Черних, О.Ф. Пініков // Еженедельник аптека № 35 (856).- 2011. – С. 11.

 

References:

1. Bilai I.M. Provedennia peredatestatsinykh tsykliv na fakulteti pisliadyplomnoi osvity Zaporizkoho derzhavnoho medychnoho universytetu / I.M. Bilai // Aktualni pytannia farm. i med. nauky ta praktyky. – Vypusk KhKhIII.- № 1.- 2010.- S 97-99.

2. Bezperervnyi profesiinyi rozvytok likariv ta provizoriv ta yakist pidhotovky fakhivtsiv u sferi okhorony zdorovia / M.V. Banchuk, O.P. Volosovets, I.I. Feshchenko ta insh. // Naukovo-metodychna konferentsiia z mizhnarodnoiu uchastiu «Problemy bezperervnoho profesiinoho rozvytku likariv i provizoriv»: Zbirnyk prats. – K., 2007. – S. 3-9.

3. Vdovychenko Yu.P. Dyskusiini pytannia bezperervnoho profesiinoho rozvytku / Yu.P. Vdovychenko, O.M. Verner, D.I. Holovan // S.27-29.

4. Voronenko Yu.V. Faktory reformuvannia pisliadyplomnoi osvity / Yu.V. Voronenko, O.P. Mintser // Problemy bezperervnoho profesiinoho rozvytku likariv i provizoriv: Mat. nauk.-metod. konf. z mizhnarodnoiu uchastiu. – K., 2007. S.10-14.

5. Zimenkovskyi A.B. Klinichnyi provizor v systemi okhorony zdorovia A.B. Zimenkovskyi, L.Ye. Zaruma // Visnyk farmakolohii i farmatsii. – 2007.- № 6. – S.58-60.

6. Medytsynskoe obrazovanye v myre y Ukrayne / Yu.V. Poliachenko, V.H. Perederyi, A.P. Volosovets y dr. – Kh.: YPP Kontrast. – 2005.- 464s.

7. Suchasnyi rozvytok vyshchoi medychnoi osvity y problemy pytannia zabezpechennia yakisnoi pidhotovky likariv i provizoriv / M.V. Banchuk, O.P. Volosovets, I.I.Feshchenko ta insh. // Medychna osvita. – 2007. - № 2. – S.5-13.

8. Chernykh V.P. Universytet- dystantsiina osvitva on-line / V.P. Chernykh, O.F. Pinikov // Ezhenedelnyk apteka № 35 (856).- 2011. – S. 11.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.