кандидат педагогічних наук, Шеремета Л. П. ЛЕКСИЧНА РОБОТА НАД ТЕКСТОМ ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

УДК 811.161.2(07)

 

ЛЕКСИЧНА РОБОТА НАД ТЕКСТОМ ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

кандидат педагогічних наук, Шеремета Л. П.

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»

 

У статті проаналізовано особливості лексичної роботи над текстом на початковому етапі вивчення мови студентами-іноземцями, запропоновано авторські методи і прийоми його засвоєння. Охарактеризовано специфіку лексичної роботи, подано питання для обговорення, узагальнення і систематизації знань. Розроблено систему тренувальних вправ для формування в іноземних студентів-медиків відповідних навичок.

Ключові слова: діалогічне мовлення, методи і прийоми навчання, система вправ.

 

кандидат педагогических наук, Шеремета Л. П. Лексическая работа над текстом при изучении украинского язика как иностранного / ГВУЗ "Тернопольский Государственный Медицинский Университет имени И. Я. Горбачевского МОЗ Украины", Украина, Тернополь

В статье проанализированы особенности лексической работы над текстом на начальном этапе изучения языка студентами-иностранцами, предложены авторские методы и приемы его усвоения. Охарактеризована специфика лексической работы, поданы вопросы для обсуждения, обобщения и систематизации знаний. Разработана система тренировочных упражнений для формирования у иностранных студентов-медиков соответствующих навыков.

Ключевые слова: диалогическая речь, методы и приёмы обучения, система упражнений, диалогизирование.

 

PhD in pedagogics, Sheremeta L. P. Lexical prosecuation of text at study of Ukrainian as foreign language / I. Ya. Horbachevskyi Ternopil State Medical University, Ukraine, Ternopil

In the article the features of lexical prosecution are analyzed of text on he initial stage of study of language bystudents-foreigners, authorial methods and receptions of his mastering are offered. The specific of lexical work is described, a question is given for a discussion, generalization and systematization of knowledge. The system of training exercises is worked out for forming for the foreign students-physicians of corresponding skills.

Keywords: dialogic broadcasting, methods and receptions of studies, system of exercises.

 

Вступ. Сучасна освітня система передбачає використання інноваційних технологій, напрямів і прогресивних підходів до навчання, вимагає глибокого осмислення лінгводидактичних ідей у формуванні педагогічних концепцій, застосуванні навчально-виховних методів. Навчання іноземних студентів у ВНЗ України є важливим чинником становлення української держави як рівноправного партнера у створенні світового освітнього простору. Відповідно до цього виникає потреба формування у студенців-іноземців української мовленнєвої компетенції, що є неможливим без їхньої мовної підготовки.

Державна мова України для майбутніх фахівців є не тільки навчальним предметом, але й освітньою дисципліною, засобом всебічного розвитку упродовж життя, провідником у їх становленні як професійних особистостей.

Мета статті – розробити й запропонувати систему роботи над текстом для студентів-іноземців.

Система навчання іноземних студентів-медиків передбачає засвоєння мовно-мовленнєвих знань з української мови та формування комунікативних умінь і навичок. Для методики викладання української мови велике значення має розуміння важливості визначення раціональної системи вправ, в основі якої лежить набуття тих чи інших мовленнєвих навичок і вмінь. Враховуючи педагогічні принципи систематичності і послідовності, наступності, активності, зв’язку теорії з практикою, навчання – з життям, навчання – з вихованням, при роботі над текстом пропонуємо студентами виконати вправи для засвоєння мовних норм – лексичних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних тощо. Для прикладу візьмемо наступний текст.

Легені

Без їжі та води людина може прожити кілька днів або тижнів. А без повітря? Кілька хвилин.

Навіщо людині повітря? Виявляється, воно живить кров. Легені можна назвати їдальнею для крові. Вдихаючи повітря, ми відбираємо з нього необхідний для організму життєдайний газ – кисень.

Легені містяться у грудній порожнині і схожі на два пташині крила.

Вони складаються з крихітних пухирців – альвеол. У дорослої людини налічується близько 300 мільйонів таких пухирців. Оболонки альвеол вкриті густою мережею тонесеньких кровоносних судин, які у п’ятдесят разів тонші за волосинку. Цими судинами проходить кров, кисень та вуглекислота.

Коли ми вдихаємо повітря, легені розширюються і кисень наповнює альвеоли. Кров миттю пробігає через альвеоли, вбирає кисень, після чого розносить його по всьому тілу. Натомість кров залишає альвеолам відпрацьований газ – вуглекислоту. Наші груди опускаються, а діафрагма піднімається. Легені стискуються, повітря, тепер насичене вуглекислотою, біжить назад бронхами і трахеєю в дихальне горло, і ми його видихаємо.

Якби легені помпували не повітря, а воду, то тільки за одну ніч підняли б на висоту другого поверху півтонни води. Для забезпечення легенів свіжим повітрям слід постійно провітрювати житлові та навчальні приміщення. Відомо, що у відносному спокої людина робить приблизно 16 дихальних рухів на хвилину. У приміщеннях, що провітрені погано, частота дихальних рухів зростає у два і більше разів.

(За І.П. Січовиком)

1. Виписати із поданого тексту нові для студентів слова, з’ясувати їх значення і запам’ятати: вдихати (to breathe in), вуглекислота (carbon dioxide), грудна порожнина (chest cavity), доросла людина (adult person), живити (to nourishes), їдальня для крові (dining for blood), кисень (oxygen), кров (blood), кровоносні судини (blood vessels), легені (lungs), миттю (instantly), наповнювати (to fill), насичений (saturated), натомість (in return), оболонка (shell), повітря (air), помпувати (to pumped), провітрювати (to ventilate), пухирці (bubbles), розширюватися (to expend).

2. Відшукати в тексті іменники, визначити, в якому відмінку вони вжиті (їжі, води, людина, днів, тижнів, повітря, хвилин, людині, кров, легені, їдальнею, крові, для організму, у порожнині, крила, пухирців, альвеол, людини, оболонки, за волосинку, судинами,по тілу, вуглекислоту, діафрагма, бронхами, трахеєю, півтонни, води, приміщення, рухів.

3. Відшукати в тексті прикметники (необхідний, життєдайний, у грудній, пташині, крихітних, дорослої, густою, тонесеньких, кровоносних, тонші, другого, свіжим, житлові, навчальні, дихальних).

4. Виписати із тексту дієслова, визначити час (може прожити, виявляється, живить, можна назвати, відбираємо, містяться, складаються, налічується, проходить, вдихаємо, розширюються, наповнює, пробігає, вбирає, розносить, залишає, опускаються, піднімається, стискуються, біжить, вдихаємо, помпували, підняли, слід провітрювати ,робить,зростає).

4. З’ясувати значення слова «їдальня для крові», «пташині крила», «дихальне горло», «частота дихальних рухів».

5. Відшукати в тексті сполучення іменника із прикметником (життєдайний газ, у грудній порожнині, пташині крила, з крихітних пухирців, у дорослої людини, густою мережею тонесеньких кровоносних судин, тонші за волосинку, відпрацьований газ, насичене вуглекислотою, свіжим повітрям, житлові та навчальні приміщення, у відносному спокої, дихальних рухів.

6. Доповнити діалоги:

1) – … ?

– Без їжі та води людина може прожити кілька днів або тижнів.

2) – Скільки часу людина може прожити без повітря?

– … .

3) – … ?

– Повітря живить кров. Легені можна назвати їдальнею для крові. Вдихаючи повітря, ми відбираємо з нього необхідний для організму життєдайний газ – кисень.

4) – Де містяться легені?

– … .

5) – З чого складаються легені?

– … .

6) – … ?

– У дорослої людини налічується близько 300 мільйонів таких пухирців.

7) – Що робиться з легенями, коли ми вдихаємо повітря?

– … .

8) – … ?

– Натомість кров залишає альвеолам відпрацьований газ – вуглекислоту. Наші груди опускаються, а діафрагма піднімається. Легені стискуються, повітря, тепер насичене вуглекислотою, біжить назад бронхами і трахеєю в дихальне горло, і ми його видихаємо.

9) – Що потрібно робити, для забезпечення легенів свіжим повітрям?

– … .

10) – Скільки дихальних рухів за хвилину робить людина у відносному спокої?

– … .

7. Відшукати в тексті прості та складні речення (прості: Без їжі та води людина може прожити кілька днів або тижнів. А без повітря? Кілька хвилин. Навіщо людині повітря? Виявляється, воно живить кров. Легені можна назвати їдальнею для крові. Вдихаючи повітря, ми відбираємо з нього необхідний для організму життєдайний газ – кисень.

Вони складаються з крихітних пухирців – альвеол. У дорослої людини налічується близько 300 мільйонів таких пухирців. Цими судинами проходить кров, кисень та вуглекислота. Натомість кров залишає альвеолам відпрацьований газ – вуглекислоту. Для забезпечення легенів свіжим повітрям слід постійно провітрювати житлові та навчальні приміщення. Відомо, що у відносному спокої людина робить приблизно 16 дихальних рухів на хвилину). Складні: Оболонки альвеол вкриті густою мережею тонесеньких кровоносних судин, які у п’ятдесят разів тонші за волосинку. Кров миттю пробігає через альвеоли, вбирає кисень, після чого розносить його по всьому тілу. Наші груди опускаються, а діафрагма піднімається. Легені стискуються, повітря, тепер насичене вуглекислотою, біжить назад бронхами і трахеєю в дихальне горло, і ми його видихаємо. Якби легені помпували не повітря, а воду, то тільки за одну ніч підняли б на висоту другого поверху півтонни води. У приміщеннях, що провітрені погано, частота дихальних рухів зростає у два і більше разів.

8. Скласти репліки-речення із поданими дієсловами: живить, вдихати, налічується, наповнювати, опускаються, видихаємо, провітрювати.

10. Створити монологічний (5-6 речень) і діалогічний (декілька діалогічних єдностей) тексти, використовуючи іменники із тексту.

Висновки. Запропоновані вправи сприяють активному формуванню комунікативних умінь і навичок іноземних студентів медичних навчальних закладів.

 

Література:

1. Концепції мовної освіти іноземців у вищих навчальних закладах України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.mon.gov.ua/img/zstored/files/2012-conz-zak.doc. – Загол. з екрану. – Мова укр.

2. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту / М.Крупа. — К.: Підручники, посібники, 2005. – 416 с.

3. Миронюк Н. П. Лінгвістичний аналіз художнього тексту: зб. вправ і завдань / Н. М. Миронюк. — К.: Вища школа, 1993.- 156 с.

4. Українська мова для іноземних студентів: Посібник / Винник В. М., Гайда О. М., Драч І. Д., Заліпська І. Я., Зевако В. І., Жмудська Г.В., Мельник Т. П., Новіцька О. І., Стефанишин К. Л., Тишковець М. П. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – 288с.

5. Чередніченко Г. А. Методика навчання іншомовного професійно- орієнтованого читання студентів немовних вищих навчальних закладів / Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця // Вісник ХНУ. – 2010. – № 17. – С. 150–157.

 

References:

1. Kontseptsii movnoi osvity inozemtsiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http: // www.mon.gov.ua/img/zstored/files/2012-conz-zak.doc. – Zahol. z ekranu. – Mova ukr.

2. Krupa M. Linhvistychnyi analiz khudozhnoho tekstu / M. Krupa. — K.: Pidruchnyky, posibnyky, 2005. – 416 s.

3. Myroniuk N. P. Linhvistychnyi analiz khudozhnoho tekstu: zb. vprav i zavdan / N. M. Myroniuk. — K.: Vyshcha shkola, 1993.- 156 s.

4. Ukrainska mova dlia inozemnykh studentiv: Posibnyk / Vynnyk V. M., Haida O. M., Drach I. D., Zalipska I. Ya., Zevako V. I., Zhmudska H. V., Melnyk T. P., Novitska O. I., Stefanyshyn K. L., Tyshkovets M. P. – Ternopil: Ukrmedknyha, 2013. – 288s.

5. Cherednichenko H. A. Metodyka navchannia inshomovnoho profesiino- oriientovanoho chytannia studentiv nemovnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv / H. A. Cherednichenko, L. Yu. Shapran, L. I. Kunytsia // Visnyk KhNU. – 2010. – № 17. – S. 150–157.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.