кандидат економічнихнаук, доцент, Ривак О.С. ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ АНАЛІЗУ ВНУТРІШНІХ І ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

УДК 330.101.541:[338.1:330.362](477)

 

ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ АНАЛІЗУ ВНУТРІШНІХ І ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

кандидат економічнихнаук, доцент, Ривак О.С.

Львівський інститут економіки і туризму, Україна, м. Львів

 

У розвитку двосторонніх відносин України з будь-якою країною світу повинні дотримуватись правила взаємовигоди.Стосовно взаємовідносин з Росією, з урахуванням недотримання цією країною міжнародного права, і, яка веде війну з Україною та втручається з метою порушення правопорядку в країнах СНГ, Митного союзу, Євросоюзу, Сирії та багатьох інших країн світу,а також взаємовідносин з країнами Євросоюзу, США, Міжнародних фінансових інститутів ,торговельних та інших міжнародних об’єднань і окремих країн світу центральні органи державної влади, державні аналітичні структури України повинні передусім здійснювати моніторинг кон’юнктури світового ринку, негативних ефектів на довкілля унаслідок експорту і імпорту, з огляду на відкритість економіки країни та нагальні внутрішні потреби, і вибудовувати взаємовигідні політичні, торговельні відносини та пристосовуватись до вимог і потреб контрагентів з урахуванням обмеженості економічних ресурсів, не забуваючи про економічні втрати, побічні наслідки економічної діяльності та методи боротьби з зовнішніми негативними ефектами

Ключові слова: економічна система, роль держави та інших держав і міжнародних інститутів у розвитку економічної системи, міжнародна торгівля ,первинні доходи, вторинні доходи, економічні ресурси, експорт, імпорт, валютний курс, відкритість економіки, міжнародна інвестиційна позиція, економічні втрати, побічні наслідки економічної діяльності, методи боротьби із зовнішніми ефектами

 

Кандидат экономических наук, доцент Рывак О.С. Меры стимулирования развития экономики Украины с учетом анализа внутренних и глобальных процессов/ Львовский институт экономики и туризма, Украина, Львов

В развитии двусторонних отношений Украины с любой страной мира должны придерживаться правила взаимовыгоды. Относительно взаимоотношений с Россией, с учетом нарушения этой страной международного права, и которая ведет войну с Украиной и вмешивается с целью нарушения правопорядка в странах СНД, Пошлинного Союза, Евросоюза, Сирии и многих других стран мира, а также взаимоотношений со странами Евросоюза, США, Международных финансовых институтов, торговых и других международных объединений и отдельных стран мира, центральные органы государственной власти, государственные аналитические структуры Украины должны прежде всего совершать мониторинг конюнктуры мирового рынка, негативных эффектов на внешнюю средеду вследствии экспорта и импорта, взирая на открытость экономики страны и неотложные внутренние потребности, и выстраивать взаимовыгодные политические, торговые отношения и приспосабливаться к требованиям и потребностям конрагентов с учетом ограниченности экономических ресурсов, не забывая об экономических издержках, внешних последствиях еконономической деятельгости и методах борьбы с внешними негативными эффектами

Ключевые слова:экономическая система, роль государства и международных институтов в развитии экономической системы, международная торговля, первичные доходы, вторичные доходы, экономические ресурсы, экспорт, импорт, валютный курс, открытость экономики, международная инвестиционная позиция, экономические издержки, побочные эффекты экономической деятельности, методы борьбы с внешними эффектами

 

PhDof Economic Sciences, Associate Professor Ryvak O.S. Incentives of Development of the Economy of Ukraine with Regard to Analysis of Inner and Global Processes/ Lviv Institute of Economy and Tourism, Ukraine, Lviv

Rules of mutual benefits should be followed in the development of two-sidesrelations between Ukraine and any other state of the world. Regarding relations with Russia, taking into account the breach of international law by this country, the fact it continues war with Ukraine and interferes in order to break the law of CIS, Customs Union, European Union, Syria and many other countries of the world, also the rules of relations with European Union, USA, International financial institutes, trade and other international unions and countries, Ukrainian state analytical structures should first all conduct the monitoring of the world market conjuncture, the negative impacts on environment as a result of exportand import (because of opened economy of the state and urgent inner needs), build mutually beneficial political, trade relations, and adjust to the requirements and needs of counter parties taking into account the limits of economic resources, not forgetting about the economic losses, side effects of economic activity and control methods over external effects.

Keywords: economic system, the role of the state and other states and institutions in the development of the economic system, international trade ,primary incomes, secondary incomes, economic resources, exports, imports, exchange rate, openness of the economy, international investment position, economic costs, side effects of the economical activity, the methods of struggle with the outward effects

 

Введення. Інвестиційні накопичення, прямі іноземні інвестиції країн СНД та Грузії в економіці України у 2013 році становили 17 млрд. дол.США, із яких 16,7 млрд.дол.США мали російське походження. З них 60% припадало на сферу телекомунікаційних і фінансових послуг[1]. Водночас, українські трударі заробляли в Росії до 15 млрд.дол.США на рік. Однак, через різноманітні обмеження, вилучення, грабунки, у них залишається 8,5 млн. дол. США [2].

Тепер, як у України так і у Росії відбувається знецінення вітчизняної валюти, втеча капіталу в доларовому еквіваленті ,і , в основному, капітал цей не вдається повернути в країну, або ж здійснити продуктивні вкладення на користь своєї країни. Приклад, друг дитинства Володимира Путіна, віолончеліст Сергій Ролдугін – центральна фігура мережі трастів і офшорів, які оперують мільярдами доларів, зокрема компанії Sonnette Overseas із Британських Віргінських Островів і компанії International Media Overseas з Панами, які в свою чергу є акціонерами компаній Sandalwood Continental і Sunbarn Ltd.Лише на банківських рахунках Sandalwood Continental – близько двох мільйонів доларів США – мізерна сума як за світовими мірками. Джерелами фінансування цих офшорних компаній є сумнівні позабіржові угоди з акціями найбільших компаній Росії “Роснефти” і “Газпрому”, пожертви від великих російських бізнесменів,пільгові позики від Кіпрського RCB [3, с.10].

За вживаний автомобіль, куплений в Європі за три тисячі євро,в Україні доводиться платити до семи тисяч євро податків і зборів[4,с.1].

Автор офіційного американського джерела інформації FPстверджує, що незважаючи на витрачену енергію і сили, громадянське суспільство в Україні і західна діаспора не змогли зламати спротив старої гвардії. Заходу слід розуміти: потрібно і далі тиснути не тільки на Україну (наполягаючи на пришвидшенні реформ), а й на Росію, змушуючи Москву відмовитися від гібридної війни. Якби Росія поважала суверенітет сусіднього народу, вже сьогодні ми б мали зовсім інші дві крани[5,с.16].З точки зору геополітичних, економічних, екологічних інтересів це твердження являє собою помилку композиції.

Виклад основного матеріалу. За результатами двох опитувань експертів – у грудні 2014 року та у грудні 2015 року за традиційною методикою, яка застосовується з1997року, серед чотирьох груп осіб, задіяних у аналізі, у сфері планування, експертизи, а також експертизи зовнішньої та без пекової політики України і прийняття політичних рішень працівниками органів державної влади, державних аналітичних структур, військової еліти, фахівців з неурядових організацій і вузів та журналістів, які представляють основні регіони України– Центр (в основному Київ), Схід, Захід, Південь – зросла пріоритетність збереження Луганської, Донецької областей у складі України та повернення Криму. Деталізація цих пріоритетів визначена експертами так – (1)відсіч агресії РФ щодо України; (2)просування України до найскорішого набуття членства в НАТО; (3)надання Україні надійних гарантій її міжнародної безпеки, територіальної цілісності; (4)відновлення АР Криму у якості інтегральної частини України; (5)збереження Луганської та Донецької областей у складі України[6,с.10]. Проблемою є катастрофічне зростання екологічної небезпеки вищезазначених регіонів унаслідок ірраціональної поведінки агресивно настроєної частини населення Росії, України таіншихкраїн, передусім тих від яких наша країна поставлена в залежність унаслідок непаритетних фін6ансових та експортно-імпортних угод.

Західні аналітики, аналізуючи перетворення Східного Середземномор’я на гарячу точку та аналізуючи російську контрстратегію захисту від реагування Заходу на територіальні зазіхання Кремля та реакцію Європи, зокрема науковий співробітник Королівського інституту міжнародних відносин (ChattamHouse, Великобританія) Джеймс Шерр констатував, що ЄС сьогодні сформований на міграційній кризі. Росія на його думку, розуміє, що Захід настільки політично слабкий, наскільки сама вона слабка економічно. Звідси невпевненість і наявність шаблонних відповідей щодо України. Події в Сирії , теракти в Європі призводять до відходу від Мінських угод [7,с.6]. Тому основна ціль зовнішньої політики, водночас, безумовно є і повинна стати основною ціллю і найвищим пріоритетом світової спільноти за умови протистояння ірраціональній поведінці силою розуму.

Щодо опитування експертів з приводу кола країн які є пріоритетними партнерами України, експерти вказали, змінивши акценти, на США (2014 рік – 80%, 2015 рік – 75%); Польщу (69% - 2014 рік, 62% - 2015 рік ); ЄС (59% -2014 рік, 55% - 2015 рік); Канаду (27% - 2014 рік, 28% - 2015 рік);НАТО (24% -2014 рік, 23% - 2015 рік); Грузію (12% - 2014 – рік, 8% - 2015 рік); Японію (8% 2015 рік); Білорусь (8% - 2014 рік); Велику Британію (9% -2015 рік);Німеччину (17% - 2015 рік)[6,с.13].

Щодо оцінки загрози критичної залежності стратегічних підприємств України від іноземного капіталу на запитання чи існує така загроза у 2014 році було 61% відповідей експертів і 64% у 2015 році; не існує і є усі передумови запобігання її виникненню – 17% у 2014 році і 12% у 2015 році; не існує, але може виникнути – 16% у 2014 році і 8% у 2015 році[6,с.12].

Щодо характеристики якісного стану відносин України із США, у 2014 році в онові взаємовідносин експерти визначили стагнацію (26%), зближення (46%), стабільність (11%), нерівномірні клієнт-патрональні відносини(17%). У 2015 році в основі взаємовідносин із США, експерти визначили зближення (42%), стабільність (17%), нерівноправні клієнт-патрональні відносини (32%), сателітна залежність (9%)[6,с.14]. Але розвиток подій показує, що у відносинах Україна-США домінує ірраціональність.

У 2014 році Японія за оцінкою експертів щодо країн, союзів, держав, міжнародних організацій була відсутня, проте вона виділена у 2015 році. Натомість, Грузія виявилась за оцінкою експертів менш впливовою. Японія є країною малозабезпеченою сировинними ресурсами, найціннішим ресурсом у цій країні є інтелектуальний потенціал. Ціна будь-якого блага визначається його рідкісністю і інтенсивністю потреби. Японія зацікавлена надавати допомогу Україні у грошовій формі на взаємовигідних умовах та у формі здійснення контролю за витрачанням Україною наданих нею коштів, оскільки валюта цієї країни з кінця січня зміцнилась на 5,5% до квітня місяця включно, а отже відкритість цієї країни у сфері зовнішньоторговельних відносин може бути основана тільки на продуктах високоцінних, інтенсивність потреби у яких контрагентів є високою. Однак, за умови зміцнення японської національної валюти та нераціональної політики уряду і національного банку України результатом якої є безпрецедентне знецінення української національної валюти така допомога обійдеться нашій країні дуже дорого.

Грузія своєчасно здійснила кардинальні економічні реформи, маючи сильного лідера в особі Михаїла Саакашвілі і тривалий час зберігала політичну стабільність, але унаслідок проникнення паразитарного капіталу , а також територіальних проблем і зміни влади почала втрачати свої позиції.

Скажімо, за даними Міністерства сільського господарства США (USDA)56% світового ринку соняшникової олії в 2016 – 2017 маркетинговому році належатиме Україні. Проте така технологічна культура як соняшник виснажує грунти, і Україна, переробляючи соняшникове насіння на олію повинна дотримуватись світових стандартів щодо утилізації відходів пов’язаних з цим процесом, а тому не виготовляти стільки соняшникової олії. Окрім того, якщо ця олія повністю не буде продана на внутрішньому ринку (унаслідок зниження сукупного внутрішнього попиту) і не зможе реалізуватись на зовнішніх ринках, як швидкопсувний продукт не зможе бути реалізована у наступному маркетинговому році означає, щоУкраїна зазнає значних збитків. Тому брати за основу прогнози Міністерства сільського господарства США не варто.

За офіційною інформацією станом на квітень 2016 року 20,8 мільярда доларів заплатить владі США британська нафтова компанія BritishPetroleum(BP) – за розлив нафти у Мексиканській затоці. Раніше BP заплатила 43,8 мільярда кримінальних і цивільних штрафів, а також оплатила очищення затоки. Аварія на буровій платформі DeepwaterHorizonсталася в Мексиканській затоці 20 квітня 2010 року. Внаслідок пожежі платформа затонула, а зі свердловини протягом 85 днів в океан витікала нафта [8, с.6]. Проте, чи відомо BP на якій стадії очищення Мексиканської затоки, як вдалося американській владі взяти під контроль використання виділених коштів на очищення затоки і чи вдасться Російській владі взяти під контроль експропрійоване під час анексії Криму окупаційною владою разом з псевдовладою автономії, яка без жодного пострілу, без бою, у виключно морській економічній зоні української держави експропріювала підйомні плавучі бурові установки (СПБУ)“Петро Годованець” та “Незалежність”, які коштували нашій державі 800 млн. доларів, а загальна сума втрат “Нафтогазу”, у т. ч. втрат від високотехнологічних, унікальних платформ для експлуатаційного буріння свердловини – майже мільярд доларів (мізерна сума, як на сьогоднішній день за світовими мірками, але вкладена колосальна праця висококвалікованих фахівців української сторони) [9, с.8-9]. Як у першому, так і у другому випадку ступінь ризику зростає для усього світового цивілізованого суспільства.

Ще один приклад – продовж понад двох десятиліть Україна так і не створила - ані самостійно, ані в кооперації з іншими країнами – власного ядерного палива, маючи для цього усі можливості. На даний час, Україні варто скооперуватися з Японією, і поступово, але не зволікаючи взагалі відмовитися обом країнам від ядерної енергетики і забезпечити надійну утилізацію ядерних відходів для максимальної мінімізації ризиків та відмовитися відпроектів спільної із іншими країнами енергетичної системи, оскільки наслідки функціонування будь-якої енергогенеруючої системи непоправні збитки довкіллю і фінансовій системі за існуючих обставин.

Унаслідок невиправдано високого рівня відкритості економіки України упродовж тривалого часу країна зазнала безпрецедентних збитків.

Рахунок поточних операцій платіжного балансу за 2015 рік мав негативне сальдо – мінус 176 млн.дол.США, у січні 2016 року – мінус 292 млн. дол.. США, у лютому – мінус 202 млн.дол.США, у березні – мінус 448 млн.дол.США, за перший квартал 2016 року – дефіцит становив 942 млн.дол.США (5,3% ВВП), оскілки значно погішилась структура експорту-імпорту і знецінилась гривня. Баланс товарів за 2015 рік мав негативне сальдо – мінус 1691 млн.дол.США, а за перший квартал 2016 року – мінус 1138 млн.дол.США. Баланс послуг мав позитивне сальдо у 2015 році -1618 млн.дол.США, однак унаслідок знецінення гривні зменшився експорт послуг[10] унаслідок посилення виснажливості економічних ресурсів на їхнє надання.

Баланс первинних доходів, який відображає доходи від надання резидентами того чи іншого фактора виробництва (праці, капіталу,землі та природних ресурсів)нерезиднтам і навпаки, становив на кінець 2015 року мінус 1113 млн.дол.США, а на кінець першого кварталу 2016 року – мінус 464 млн. дол.США. Баланс вторинних доходів, який охоплює поточні трансферти між резидентами та нерезидентами, тобто операції під час яких відбувається передавання матеріальних та фінансових цінностей, що передбачає компенсації у вигляді певного вартісного еквівалента, на кінець 2015 року становив 2628 млн. дол. США, а на кінець першого кварталу 2016 року – 660 млн.дол.США.

.За рахунком операцій з капіталом чисте кредитування за 2015 рік становило 280 млн. дол. США, а за перший квартал 2016 року – чисте зовнішнє запозичення становило мінус 911 млн.дол. США.

Сальдо фінансового рахунку за 2015 рік становило мінус 569 млн.дол.США, за перший квартал 2016 року – мінус 98 млн.дол.США. Сальдо рахунку прямі інвестиції відповідно – мінус 3012 млн.дол. США і мінус1284 млн. дол.. США, що означає загострення боргової залежності і втечу не тільки фіктивного капіталу, але й згортання виробництва підприємницького сектора з іноземним капіталом.

За статтею прямі інвестиції (активи) відбулось зменшення у другому і четвертому кварталах 2015 року на 130 млн.дол.США активів, а за цією ж статтею (пасиви) у 2015 відбулось збільшення на 3050 млн.дол.США, які являють собою потенційний продуктивний капітал, у т. ч.кредити прямого інвестора в Україну становили мінус 953 млн. дол.США за підсумками2015 року, а за підсумками першого кварталу 2016 року кредити прямого інвестора становили мінус 145 млн. дол. США.Україна має потенційні можливості перейти до розвитку економіки у разі активізації активних операцій в реальному секторі економіки.

Сальдо за статтею портфельні інвестиції у 2015 році становило мінус 617 млн.дол.США і за перший квартал 2016 року – плюс 59 млн.дол.США. Активи за цією статтею склали за вищезазначений період 3 млн.дол.США, пасиви – плюс 620 млн.дол.США, а за перший квартал сальдо портфельних інвестицій склало 59 млн.дол.США, активи – “0”, що свідчить про абсолютну неефективність обігу цінних паперів в Україні.

Сальдо статті інші інвестиції за 2015 рік становило 2445 млн.дол.США, за підсумками першого кварталу 2016 року – 316 млн.дол. США.

За статтею інші інвестиції (активи) упродовж 2015 року відбулось зменшення на 1123 млн. дол. США,а за перший квартал 2016 року – зменшення на 295 млн.дол. США.

У тому числі активи Центрального банку за рахунок операцій за статтею інші інвестиції зменшились на 52 млн.дол.США упродовж 2015 року (упродовж першого кварталу зросли на 76 млн.дол.США), банківської системи – збільшились на 384 млн.дол.США (за пеший квартал 2016 року збільшились на 468 млн.дол.США), інших секторів економіки – зменшились на 1347 млн.дол..США (за перший квартал зменшились на 48 млн.дол.США), у т.ч. готівкова валюта поза банками унаслідок операцій за цією статтею зменшилась на 1778 млн.дол.США (за перший квартал 2016 року зменшилась на 913 млн.дол.США), торгові кредити зросли на 481 млн.дол.США (за перший квартал 2016 року зменшились на 48 млн.дол.США).

За статтею інші інвестиції (пасиви) упродовж 2015 року спостерігалось зменшення на 3568млн.дол.США, аза перший квартал 2016 року вони зменшились на 941млн.дол.США.

Пасиви Центрального банку унаслідок операцій за статтею інші інвестиції в інвалюті збільшились упродовж 2015 року на 1320 млн.дол.США (за перший квартал 2016 року зменшились на 469 млн. дол. США), сектора державного управління – збільшились на 2295 млн.дол.США(за перший квартал 2016 року збільшились на 257 млн. дол. США), банківської системи – зменшились на 4304 млн. дол.США(за перший квартал 2016 року зменшились на 1276 млн. дол. США), інших секторів економіки – зменшились на 3009 млн.дол.США(за перший квартал 2016 року збільшились на547 млн. дол. США), у т.ч. довгострокові кредити зменшились на 1198 млн.дол.США упродовж 2015 року(за перший квартал 2016 року збільшились на 38 млн. дол. США), короткострокові кредити інших секторів економіки зменшились за 2015 рік на 84 млн.дол.США(за перший квартал 2016 року зменшились на 50 млн. дол. США), а торгові кредити зменшились на 1727 млн.дол.США унаслідок знецінення валюти і зменшення внутрішнього сукупного попиту, натомість за перший квартал 2016 року торгові кредити збільшились на 559 млн. дол. США по всій ймовірності в основному за рахунок шахрайських операцій.

Зведений баланс становив 849 млн.дол.США станом на кінець 2015 року, що означало приплив капіталу унаслідок запозичень,а на кінець першого кварталу 2016 року – мінус 813млн.дол.США, що означає відплив капіталу, хоча сума за світовими мірками сума незначна.

У 2015 році резервні активи збільшились на 6016 млн.дол.США, у т. ч за рахунок кредитів МВФ на 1167 млн.дол.США. У 2016 році кредити МВФ припинились і резервні активи зменшились на 813 млн. дол.США упродовж першого кварталу 2016 року, а за другий квартал 2916 року завдяки операцій в інвалюті із МВФ змінились на плюс 29 млн.дол.США.

Унаслідок надмірної відкритості економіки нашої країни, орієнтації на зовнішні запозичення, а внутрі держави орієнтація на виправлення ситуації в економіці країни за рахунок нещадної експлуатації її ресурсів, найяскравіше знаходить своє відображення у показнику чиста міжнародна інвестиційна позиція, яка упродовж 2009 – 2015 і дотепер постійно погіршується, особливо в періоди значного знецінення національної валюти[10].

Річний консолідований звіт про фінансовий стан Національного банку України на 31 грудня 2015 року, підтверджений зовнішнім аудитом, , відповідно до ст.. 9 Закону України “Про Національний банк України” згідно якої річна фінансова звітність Національного банку України після підтвердження зовнішнім аудитом та схвалення Правлінням НБУ затверджується Радою Національного банку України, на жаль станом на дату публікації (29.04.2016)[11,с. 13]) не затверджений, оскільки склад Ради НБУ, що формується відповідно до ст.10 Закону “Про Національний банк України”, на цей день не було сформовано.

Згідно із інформацією відображеною у цьому, основному бухгалтерському документі, а також згідно із інформацією, відображеною у Звіті Національного банку України про фінансовий стан станом на 01.04.2016 року [12,с.14], активи і зобов’язання, з урахуванням зростання цін і безпрецедентного знецінення гривні відносно основних курсоутворюючих валют світу, згортання економічної активності внутрі країни , не тільки зменшились, але й знецінились.

Згідно тверджень вітчизняних аналітиків, які часто припускаються невиправних помилок, зокрема, стверджуючи, що завдяки нарощуванню зовнішніх запозичень, НБУ зможе, здійснюючи інтервенції долара США, і тим самим посприяти зміцненню гривні, спричинили до катастрофічної ситуації в економіці країни та банківській системі.

Якщо врахувати, що частка зобов’язань перед МВФ зросла від 13,21 % станом на 31.12.2014 до 24,25 % станом на 31.12.2015 і 24,2 % станом на 01.01.2016 у загальній структурі зобов’язань плюс 2,97 % кредитів отриманих (при загальній сумі зобов’язань станом на 01.04.2016 року 735 099 мільйонів гривень, і загальній сумі зобов’язань перед МВФ та кредитів отриманих 241 154 мільйонів гривень. Річні заплановані видатки на заробітну плату Голови НБУ на 2016 рік становитимуть при щомісячному її розмірі 165 тисяч гривень – 1.980 млн. грн. у рік, еквівалентні 0,82 % від зобов’язань МВФ та кредитів отриманих.

“Якщо політичні і фінансово-економічні еліти хочуть мати перспективу в цій країні, їм потрібно не лише податки платити, але й щось для цієї країни зробити” — вважає завідувач кафедри управління національним господарством та економічної політики Національної академії державного управління (НАДУ) при Президентові України Бодров, модератор науково-методичного семінару “Альтернативні концепції, моделі, механізми державного управління в умовах кризового і посткризового економічного розвитку”, який відбувся в Києві у НАДУ у січні 2016 року.

На цьому семінарі завідувач кафедри економічної теорії Національного університету “Києво-могилянська академія” Юрій Бажал відмітив, що стратегії сталого розвитку “Україна-2020” не мають інноваційної візії. А саме від неї залежить розгортання реформ [13, с.5].

У зв’язку із цим важливе значення, як для України, так і для Російської Федерації, а також і для світової спільноти, має виявлення фінансових операцій, пов’язаних із фінансуванням тероризму і дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що відзначено у Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації і відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1407-р. Мета та основні цілі цієї стратегії не повинні бути розтягнуті на такий довготривалий час. Вітчизняні і зарубіжні владні структури усіх рівнів влади повинні уважно поставитись до цієї стратегії. А для цього кожна країна повинна мати можливість здійснювати зовнішньоекономічні і фінансові операції згідно паритету купівельної спроможності її валюти до валют основних торговельних партнерів, і не орієнтуватись на основну світову валюту долар США, ЄВРО та інші курсоутворюючі валюти, бо така практика спричинила руйнівні ірраціональні наслідки діяльності світової спільноти унаслідок умисного виникнення інформаційної пробки щодо функціонування фінансової та економічної системи різних рівнів залежно від монопольного становища контрагентів кожного рівня економічної системи, основаного на насильстві.

У підписаному консолідованому законі про бюджетні асигнування на 2016 рік американський Конгрес збільшив загальну суму видатків на допомогу Україні з 514 млн. дол. США до 658 млн. дол. США. Так Україна ввійде до переліку найбільших отримувачів американської допомоги. Збільшено і обсяг військової допомоги з 200 мільйонів доларів до 300. Окремо з цієї суми зарезервовано 50 мільйонів доларів США на летальне озброєння. Передача летального озброєння залежатиме від того, як виконуватимуться мінські домовленості. Бюджетний рік у США завершується у вересні [14, с.4].

У вступі Стратегічного оборонного бюлетеня України введеного Указом Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016 вказується, що на частині території Донецької та Луганської областей триває інспірований та підтриманий Кремлем збройний конфлікт, який несе загрозу переростання у відкрите збройне протистояння між Україною та Російською Федерацією. Оцінка стану воєнної безпеки держави, а також набутий досвід участі Збройних Сил України у антитерористичній операції виявили низку проблем і потенційних загроз, найбільшою із яких є неспроможність ефективно реагувати на зростаючу кількість та потужність кібератак та протистояти кіберзлочинності.

Ст. 1.6 Стратегічного бюлетеня інформує, що цей Бюлетень підготовлено Комітетом реформ Міністерства оборони України та Збройних Сил України за участю центральних органів виконавчої влади, наукових установ, громадських організацій держави, вітчизняних та іноземних експертів (радників з питань оборони, у т.ч. експертів Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи високого рівня та представників Офісу зв’язку НАТО в Україні).

Висновок.Наступив момент коли нашій країні слід опиратись на власний інтелектуальний потенціал. Негаразди в фінансовій системі України, і загострились унаслідок мізерних доходів усіх суб’єктів господарювання, збитковості реального сектора економіки, втечі капіталу і у все більшій мірі зменшення ефективності функціонування національної економіки України, непродуктивне використання національного багатства як результат гібридної війни. Нам потрібні оптимізм, віра і важка робота, якої ми не боїмося. А для цього слід навести лад у сфері фінансів усіх рівнів господарювання з метою забезпечення можливостей населення країни продуктивно працювати. Для покращення інвестиційного клімату - максимально спростити систему оподаткування та знизити податковий тиск і спростити дозвільну систему, заборонити приватизацію стратегічно важливих державних підприємств, відмовитись від практики заснування багатонаціональних монополістичних об’єднань підприємств на території України за діяльністю яких важко здійснювати контроль, протидіяти вимушеному безробіттю та інфляції і знеціненню гривні відносно інших валют, зміцнювати національну валюту, створити усі умови для підвищення реальних доходів населення країни, убезпечити населення від посягань на життя і власність. В зовнішньоекономічній та внутрішній сфері економіки забезпечити мінімізацію збитків опираючись не тільки на кращі зразки світової теорії і практики в усіх сферах життєдіяльності, але й на реальну підтримку світової спільноти з точки зору вигод та вирішувати проблеми засміченості у всіх сферах сьогоднішньої життєдіяльності з метою збереження життя на планеті Земля.

 

Література:

1. Джерело [електронний ресурс]. – Режим доступу:http://censor.net.ua / n 360171.

2. Оганов Артур. Чекаленко Людмила. Росія вводить ембарго. Реакція України // Зовнішні справи. - № 3. – 2016. – С. 60-61. – 64 с.

3. «Фіскальнийтероризм» уже «вбиває» політиків…[Текст: Андрій Воронич//Високий Замок.- 7-13 квітня 2016 року.- №41.- С.10.-16 с.

4. Дешевше сім років «відмічатись» на кордоні, ніж один раз чесно розмитнити авто» [Текст: Зіновія Воронович// Високий Замок. – 12 квітня 2016 року. - №42. – С.1-5. – 16 с.

5.Джерело: FPСША. Світ про Українку. Уряд заявляє про реформи, а реформатори йдуть…//Високий Замок. – 1 березня 2016 року. – №25.- С.5. – 16 с.

6. Джерело: Зовнішня політика та міжнародне становище України у 2015 році очима експертів [Текст: Олександр Потєхін// «Зовнішні справи». - №3. – 2016. – С.13. – 63 с.

7.“Мілітаризація окупованого Криму як загроза міжнародній безпеці. Міжнародна конференція 14 березня у Києві” [Текст: Володимир Семенов// “Зовнішні справи”. - №3. - 2016. – С.6.- 63с.]

8.Цифра. 20,8 мільярда доларів//Високий Замок. – 7-8 квітня 2016 року. – С.10.9.Енергозалежність:чи вдалою буде третя спроба? Точка зору. Президент Центру глобалістики “Стратегія ХХІ” Михайло Гончар [Текст: Станіслав Прокопчук]//Урядовий кур’єр. – 5 грудня 2014 року. - №227. – С.8-9.

10.Національний банк України. Департамент статистики зовнішнього сектору [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://bank.gov.ua

11. Річний консолідований звіт про фінансовий стан Національного банку України на 31 грудня 2015 року // Урядовий кур’єр. – 29 квітня 2016 року. – № 82. – С. 13.

12. Національний банк України. Звіт про фінансовий стан // Урядовий кур’єр. – 29 квітня 2016 року. – № 82. – С. 14.

13. Україну врятують інновації [Текст: Вікторія Ковальова] // Урядовий кур’єр. – 15 січня 2016 року. – № 8. – С.5.

14. Обама думає – Україна сподівається // Урядовий кур’єр. – 23 січня 2016 року. – № 14. – С. 4.

References:

1. Source [electronic resource]. – Access mode: http://censor.net.ua / n 360171.

2. Oganov Artur. Lyudmila Chekalenko. Russia introduced the embargo. The reaction of Ukraine // Zovnishni spravy. – No. 3. – 2016. – P. 60-61. – 64 p.

3. "Fiscal terrorism" has been already "killing" politicians ... [Text: Voronych Andriy // Vysokyi Zamok. –April 7-13, 2016.- No. 41. –P.10.-16 p.

4. It is cheaper to "check in" at the border during seven years than to honestly pay customs duty for a carone time " [Text:ZinoviyaVoronovych//Vysokyi Zamok. – April 12, 2016. –No. 42. – P.1-5. – 16 p.

5. Source: FPUSA. World about Ukraine. Government declares reforms but reformists go away…//Vysokyi Zamok. – March 1, 2016. – No. 25.- P.5. – 16 p.

6. Source: Foreign policy and international position of Ukraine in 2015 through the eyes of experts [Text: Olexandr Potekhin // "Zovnishni spravy". –No. 3. – 2016. – P.13. – 63 p.

7.“The Militarization of the Occupied Crimeaas a Threatto International Security. International conference, March 14, Kyyiv” [Text: Volodymyr Semenov// “External Relations”. – No. 3. - 2016. – P.6.- 63 p].

8.Number. 20,8 Bil. US Dollars//Vysokyi Zamok. – 7-8th of April, 2016. – P.10.

9.Energy Supplies: Will the Third Attempt Be Successful? View. President of the Center for Global Studies "Strategy XXI" Mykhaylo Honchar [Text: Stanislav Prokopchuk]//Uryadovyi Kuryer. – 5th of December, 2014. –No. 227. – P.8-9 .

10.National Bank of Ukraine. Statistics Department of External Sector [Electronic resource] - Accessmode – http://bank.gov.ua

11. Annual Consolidated Statement about the Financial Position of the National Bank of Ukraine as of 31st of December 2015 // Uryadovyi Kuryer.—29th of April 2016. – No.82. –P. 13.

12. National Bank of Ukraine. Statement about the Financial Position// Uryadovyi Kuryer.— No. 82. –P. 14.

13. Innovations Will Save Ukraine [Text: Viktoriya Kovalyova] //Uryadovyi Kuryer.— 15th of January 2016.— No. 8. –P. 5.

14. Obama is Thinking – Ukraine is Hoping // Uryadovyi Kuryer.— 23rd of January 2016.— No. 14. –P. 4.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.