Cолоненко Л. В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

УДК: 338.22.021.4

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Cолоненко Л. В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця

 

У статті проаналізовано сучасний стан розвитку електронних грошових систем в Україні та спрогнозовано подальші перспективи запровадження їх у державі як нового платіжного засобу. Визначено позитивні та негативні властивості електронних грошей. Досліджено тенденції розвитку, основні проблеми на шляху розвитку систем електронних грошей в Україні в сучасних умовах та запропоновано шляхи їх подолання.

Ключові слова: електронні гроші, системи електронних грошей, емісія електронних грошей, платіжні системи, оборот електронних грошей.

 

Cолоненко Л. В. Перспективы развития электронных денег в современных условиях / Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, Винница

В статье проанализировано современное состояние развития электронных денежных систем в Украине и спрогнозировано дальнейшие перспективы введения их в государстве как нового платежного средства. Определены положительные и отрицательные свойства электронных денег. Исследованы тенденции развития, основные проблемы на пути развития систем электронных денег в Украине в современных условиях и предложены пути их преодоления.

Ключевые слова: электронные деньги, системы электронных денег, эмиссия электронных денег, платежные системы, оборот электронных денег.

 

Solonenko L. V. Prospects for the development of electronic money in modern conditions / Vinnitsa trade and economic institution KNTEU, Ukraine, Vinnitsa

The article analyzes the current state of development of electronic money systems in Ukraine and to predicted the future prospects of their introduction in the country as a new means of payment. It identified positive and negative properties of electronic money. Were researched the tendencies of development of the main problems in the development of electronic money systems in Ukraine in modern conditions and ways to overcome them.

Keywords: electronic money, electronic money systems, the issue of electronic money, payment systems, electronic money turnover.

 

Вступ. Науково-технічний прогрес і розвиток фінансового ринку потребує використання в розрахунках новітніх платіжних інструментів. Одним із найперспективніших інноваційних засобів платежу революційного значення є електронні гроші. Виникненню нових грошей у світі сприяли електронні прилади і системи зв’язку для здійснення кредитних та платіжних операцій шляхом передачі електронних сигналів без участі паперових носіїв. Їх поява – об’єктивний процес, викликаний новими нагальними потребами суспільства щодо підвищення ефективності, зручності та надійності платіжних систем. Тому, актуальність питань, пов’язаних з емісією та поширенням електронних грошей в Україні не викликає сумнівів.

Важливий вклад у розвиток теорії електронних грошей зробили наступні представники вітчизняної економічної науки як: А. Мороз, В. Барановський,

В. Кравець, В. Міщенко, М. Савлук, Т. Смовженко. Більш детально питання електронних грошей висвітлюється у роботах зарубіжних науковців, зокрема А. Шамраєва, А. Шампаєва, Б. Шміта, Б. Фрідмена, Г. Селджіна, Л. Уайта, М. Вудфорда, М. Кінга, С. Кляйна.

Метою статті є аналіз сучасного стану електронних грошей та визначення подальших перспектив розвитку їх в Україні як перспективного платіжного засобу.

Термін «електронні гроші» є відносно новим у науковій літературі і часто застосовується до широкого спектра різних платіжних інструментів, що ґрунтуються на інноваційних технічних рішеннях у сфері роздрібних платежів. З економічної точки зору електронні гроші є платіжним інструментом, який поєднує властивості як готівкових грошей, так і традиційних платіжних інструментів (чеків, банківських карток тощо). По суті це електронний аналог готівкових грошей; умовні знаки, які „прив’язані” до курсу однієї валюти (гривні, рубля, євро тощо) та існують лише у мережі та ніде більше. Сукупність віртуальних гаманців, у яких для здійснення платежів використовуються електронні гроші називається системою електронних грошей [1, с. 17].

За визначенням Національного банку України, електронні гроші – це одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, особами і є грошовим зобов’язанням емітента. Таке трактування електронних грошей цілком відображає загальноприйняте в Європейському Союзі [2, с. 31].

Розвиток систем електронних грошей на сучасному етапі еволюції суспільства характеризується поступовим звуженням сфери використання готівки та паперових платіжних документів, переходом до нових платіжних інструментів і сучасних технологій платежів. Електронні гроші широко залучаються до обігу і стають важливим інструментом фінансової інфраструктури економічно розвинутих країн.

Не дивлячись на те, що електронні гроші є порівняно новим платіжним засобом для України, але розрахунки з їх використанням успішно здійснюються багатьма українськими компаніями. Вони є популярним, доступним і зручним засобом платежу (поповнення мобільного телефону, оплата послуг Інтернет-провайдерів тощо). Управляти грошима у своєму гаманці користувач може за допомогою Інтернету або мобільного телефону. Важливість електронних грошей з точки зору монетарної політики дердави випливає з того, що вони є замінником банкнот і монет. Тобто, деякі види електронних грошей можуть стати привабливою альтернативою розміщення короткострокових банківських депозитів.

В основі переваг використання електронних грошей лежать наступні властивості:

– зручність як при їх отриманні, так і при здійсненні розрахунків ними;

– безпека цілісності інформації та захист від її несанкціонованого відтворення;

– анонімність платника та отримувача грошей (хоча ця властивість є дискусійною);

– можливість роботи в режимі on-lain для платника та одержувача коштів;

– портативність (використання електронних грошей не повинне залежати від фізичного місця розташування їх держателів);

– можливість конвертації у законні засоби платежу, емітовані центральним банком;

– електронні гроші повинні бути захищені від знецінення чи знищення (виведення з обігу).

Нажаль, поки що не існує жодної системи електронних грошей, яка б володіла усіма перерахованими властивостями. Недоліками використання електронних грошей є:

– ризики шахрайства;

– зняття готівки лише з комісією;

– відсутність нарахованих % за зберігання грошей на рахунках;

– доступ обмежується програмно-технічними засобами в роздрібній сфері;

– обмеження обігу визначено законами та постановами НБУ;

– не підлягають виплаті фондом гарантування вкладів фізичних осіб [3,

с. 118-122].

Станом на 01.01.2015р. система електронних платежів Національного банку України налічувала 359 учасників, з них 163 банки України, 134 філії банків України, 26 органів Державної казначейської служби України, 36 установ Національного банку України. За висновками аналітиків, річний оборот електронних грошей в Україні перевищує 4 млрд.грн., а вже через кілька років може досягти 40-50 млрд.грн. Такий стрімкий розвиток ринку вимагає зрозумілого та ефективного законодавчого поля [4].

Випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банки і виражених лише в гривнях. На сьогодні 17 банків мають право здійснювати емісію електронних грошей, які функціонують у межах Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП), Visa International та «Глобал Мані». Також створено дві системи електронних грошей у банківських установах: «Максі» у ПАТ «Альфа-Банк» та «Мані Іксвай» («MoneXy) в ПАТ «ФІДОБАНК».

Для зручності класифікацію систем електронних розрахунків, що працюють на українському ринку доцільно поділити на 2 наступні підгрупи:

– системи електронних розрахунків, що емітують електронні гроші виключно в національній валюті (гривні) або «гривневі» системи (W1, MAXI, WebMoney, Global Money, НСМЕП, MoneXy, LiqPay).

– системи, що зареєстровані в інших юрисдикціях або «негривневі», проте надають послуги українським споживачам (Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney Transfer, PayPal) [5, с. 64-70].

Прогнозування розвитку електронних грошей в Україні є складною справою, оскільки цей засіб платежу сьогодні ще не має правового підгрунтя для свого існування. Якщо емісія електронних грошей на карткових носіях (наперед оплачених карток міжнародних платіжних систем та електронних гаманців НСМЕП) за відсутності в законодавстві належних правових положень регулюється нормами щодо емісії платіжних карток і здійснюється в Україні лише банками, то системи розрахунків електронними грошима програмного типу («Інтернет.Деньги», технологія PayCash, WebMoney Transfer тощо) та небанківські емітенти цих грошей працюють в умовах правової невизначеності. Вони на власний ризик упроваджують сучасні схеми розрахунків, на свій розсуд дбають про захист користувачів та управляють фінансовими й нефінансовими ризиками [6].

Сьогодні кількість електронних грошей в обігу України незначна, і вони суттєво не впливають на монетарну політику, але не можна не розуміти, що їх масова емісія та прийняття їх широким колом торговців як засобу платежу може призвести до ескалації інфляційних процесів. Зменшити негативний вплив емісії електронних грошей на інфляційні процеси можна шляхом законодавчо встановленої вимоги про обов’язкову попередню оплату електронних грошей у повній сумі традиційними грошима, а також уведенням заборони на кредитування в електронних грошах.

Ринок електронних грошей в Укравїні характеризується нерівномірністю поширення. Пропозиція електронних грошей залежить від багатьох факторів, які можуть стримувати їх розвиток: стимулів для споживачів, торговців, емітентів та посередників при їх використанні. Так, легкість використання пристроїв, на яких зберігаються електронні гроші, конфіденційність та безпека розрахунків будуть позитивно впливати на прагнення споживачів використовувати електронні гроші. Але головним фактором виступає готовність населення прийняти нові технології. Очевидно, що важливою стримуючою причиною використання електронних грошей, в Україні, є вкорінена звичка до використання готівки у роздрібних платежах. Щоб почати їх використовувати у більшій мірі, людям необхідно мати більше впевненості та довіри до інноваційних платіжних засобів [7, с. 83].

До труднощів розвитку систем електронних грошей слід також віднести психологічну непідготовленість регулюючих органів, низький ступінь їх компетентності та неготовність органів контролю до запобігання можливим порушенням у цій сфері й боротися з ними. Тому, необхідно чітко визначити та вжити заходів для запобігання ризикам, з яких найбільших є ризик неплатоспроможність емітентів. Нерозуміння цього може призвести до негативних наслідків, що вплине на довіру користувачів до різних видів електронних платежів. Таким чином, інтересам центрального банку і держави в цілому відповідає створення в Україні правової основи для гарантування того, щоб емітенти електронних грошей були надійними, а системи розрахунків електронними грошима – безпечними та ефективними. Важливо також, щоб законодавство гарантувало рівні умови для провайдерів різних видів електронних грошей.

Висновки. З розвитком Інтернет-технологій застосування електронних грошей в Україні з кожним днем набуває дедалі більшої ваги. Найважливішими питаннями, пов’язаними з перспективою розвитку електронних грошей в Україні, є питання їх правового визначення та законодавчого регулювання. Разом з цим очевидно, що електронні гроші, зв’явившись на ринку нашої держави, вже не здадуть своїх позицій і, долаючи перешкоди, утвердяться на ньому назавжди. Для успішного розвитку функціонування систем електронних грошей в Україні було запропоновано: застосування збалансованої та чіткої правової регламентації на підтримку розвитку електронних грошей і належного контролю; подолання застарілих поглядів населення на новітні технології та платіжні засоби.

 

Література:

1. Кравчук І. С. Особливості емісії та обігу електронних грошей в Україні / І. С. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 8. – С. 263–271.

2. Ільницька Н. Аналіз світового ринку електронних грошей / Н. Ільницька // Вісник НБУ. – 2012. – № 5. – С. 31–36.

3. Іконнікова М. В. Електронні гроші в аспекті економічної глобалізації. Ринок електронних грошей України: перспективи, проблеми та шляхи вирішення / М. В. Іконнікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 4. – С. 118-123.

4. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

5. Кравчук В. Електронні гроші в Україні / В. Кравчук // Аналітичний звіт. — K.: Альфа-ПІК, 2012. – С. 64-70.

6. Електронні гроші збільшили свою популярність. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vkurse.ua/ua/business/elektronnye-dengi-vukraine.html

7. Муржак Ю. В. Аналіз функціонування електронних грошей в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Ю. В. Муржак — K.: Nauka i Studia, 2013. – С. 83.

 

References:

1. Kravchuk I. S. Osoblyvosti emisiji ta obighu elektronnykh ghroshej v Ukrajini / I. S. Kravchuk // Aktualjni problemy ekonomiky. – 2014. – № 8. – S. 263–271.

2. Iljnycjka N. Analiz svitovogho rynku elektronnykh ghroshej / N. Iljnycjka // Visnyk NBU. – 2012. – № 5. – S. 31–36.

3. Ikonnikova M. V. Elektronni ghroshi v aspekti ekonomichnoji ghlobalizaciji. Rynok elektronnykh ghroshej Ukrajiny: perspektyvy, problemy ta shljakhy vyrishennja / M. V. Ikonnikova // Zovnishnja torghivlja: ekonomika, finansy, pravo. – 2012. – № 4. – S. 118-123.

4. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny. [Elektronnyj resurs]. — Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/

5. Kravchuk V. Elektronni ghroshi v Ukrajini / V. Kravchuk // Analitychnyj zvit. –K.: Aljfa–PIK, 2012. – S. 64.

6. Elektronni ghroshi zbiljshyly svoju populjarnistj. [Elektronnyj resurs]. — Rezhym dostupu : http://vkurse.ua/ua/business/elektronnye-dengi-vukraine.html

7. Murzhak Ju. V. Analiz funkcionuvannja elektronnykh ghroshej v Ukrajini: problemy ta perspektyvy rozvytku / Ju. V. Murzhak — K.: Nauka i Studia, 2013. – S. 83.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.