Козак І. В. ТОРФОВІ ҐРУНТИ НА ТЕРИТОРІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УДК 631.445.1 (477.41/42)

 

ТОРФОВІ ҐРУНТИ НА ТЕРИТОРІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Козак І. В.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Інститут природничих наук, Україна, Івано-Франківськ

 

При вивченні ґрунтового покриву Івано-Франківської області особливу увагу слід приділити торфовим ґрунтам. Нестандартність поживного і водного режиму, специфіка процесів ґрунтоутворення, біогеоценотична мозаїчність та інтразональність робить їх унікальним об’єктом досліджень. Було зібрано та проаналізовано поширення торфових ґрунтів на території досліджень, обґрунтовано основні фактори утворення та дано їх загальну характеристику. Виділено проблему збереження і підвищення родючості та екологічності торфових ґрунтів на перспективу.

Ключові слова: торфові ґрунти, торфоутворення, типи боліт, географічне поширення, глибина торфового шару, оглеєння.

 

Козак И. В. Торфяные почвы на территории Ивано-Франковской области / Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника, Институт естественных наук, Украина, Ивано-Франковск

При изучении почвенного покрова Ивано-Франковской области особое внимание следует уделить торфяным почвам. Нестандартность питательного и водного режима, специфика процессов почвообразования, биогеоценотическая мозаичность и интразональность делает их уникальным объектом исследований. Было собрано и проанализировано распространение торфяных почв на территории исследований, обоснованы основные факторы образования и дана их общая характеристика. Выделены проблемы сохранения и повышения плодородия и экологичности торфяных почв на перспективу.

Ключевые слова: торфяные почвы, торфообразование, типы болот, географическое распространение, глубина торфяного слоя, оглеения.

 

Kozak I. V. Peat soils in the Ivano-Frankivsk region / Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Institute of Natural Sciences, Ukraine, Ivano-Frankivsk

In the study of soil cover Ivano-Frankivsk region should focus on peat soils. Non-standard nutrient and water regime, the specificity of soil formation processes, biogeocenotic mosaics and intrazonal distribution makes them unique object of research. We collected and analyzed the distribution of peat soils in the territory of research, proved the main factors of formation and given their general characteristics. Highlight the problem of preserving and improving soil fertility and environmental peat soil in the future.

Keywords: peat soils, peat formation, types of wetlands, geographic spread, depth of the peat layer.

 

Вступ. На сьогодні ускладнилася ситуація у сфері екологічних проблем, деградували ландшафтні системи, трансформувалися ґрунти, що змушує гармонізувати відносини людини з природою. Постає потреба у вивченні торфових ґрунтів, зокрема їх минулого та теперішнього стану. Коефіцієнт використання торфових ґрунтів у Івано-Франківській області дуже низький і продовжує падати. Економічна криза стала причиною виходу з ладу осушувальних систем. Як наслідок, трансформується ґрунтовий покрив, меліоровані масиви перетворюються в перелогові, які заростають чагарниками й деревами. Загалом усі ці зміни стали непрогнозованими. Отже, на сьогодні існує потреба всебічного вивчення торфових ґрунтів, щоб їх зберегти й використати в сільськогосподарському виробництві.

Торфові ґрунти – це ґрунти постійного перезволоження, яким притаманні такі характерні ознаки, як оглеєння, консервація рослинних решток, їх оторфування і накопичення.

В більшості випадків утворення власне торфових ґрунтів на території Івано-Франківської області пов'язане з водним фактором - замуленням і заторфовуванням відкритих водоймищ, ставків, озер, старорічищ, блюдець та інших заповнених застійною водою депресійних форм рельєфу.

Торфовище включає верхній біогенно-активний родючий торфовий ґрунт і законсервовану торф-органогенну породу, що утворилась з похованих торфових ґрунтів різного ботанічного походження.

Будова, хімічний склад, фізичні властивості торфових ґрунтів будуть залежати від типу болота – верхового, перехідного чи низинного. Типи боліт і торфових ґрунтів щодо утворення, будови і хімічного складу залежать від хімічного складу ґрунтотвірних і підстилаючи порід. Між торфовими ґрунтами і тими гірськими породам, серед яких ці торфові ґрунти сформувалися, існує нерозривний генетичний зв'язок. [1]

Торфові поклади Передкарпаття в основному відносяться до низинних (евтрофних) та перехідних (мезотрофних). Тільки у гірських районах Передкарпаття зустрічаються верхові (оліготрофні) [2].

Низинні й перехідні торфові ґрунти утворюються, відповідно, на низинних і перехідних болотах і складаються з перепрілих залишків деревної та трав'яної рослинності. [1; 2; 3, с.161]

Після осушення торфові ґрунти низинних боліт знаходяться, в нових, принципово інших термодинамічних умовах. Анаеробні умови, в яких здійснювався поступовий процес акумуляції рослин-торфоутворювачів, змінюється на аеробний. На зміну процесу акумуляції органічної речовини приходить протилежний процес його біохімічного розкладу. [4, с.25]

Осушення і сільськогосподарське використання різко змінює властивості і режими торфових ґрунтів. На фоні зменшення вологості ґрунту відбувається механічне осідання торфу, підвищується температура органогенних горизонтів, зростає аерація профілю, відновні умови змінюються на окислювальні. В цілому зниження рівня ґрунтових вод підвищує біологічну активність торфових ґрунтів. [5]

Безперервне торфонакопичення, властиве цим ґрунтам в природних умовах, після осушення змінюється активним біохімічним розкладом органічної речовини. Темпи цього процесу різні і залежать як від кліматичних чинників так і антропогенних факторів. Важливу роль в цьому випадку відіграє характер використання торфового ґрунту. [5; 6]

Торфові ґрунти Передкарпаття належать до типу низинних трав'яно-осокових та осокових різного ступеня розкладу. Сформувались вони на широких заплавах Дністра і його приток Болозівки, Стривігор (Стрвяж), Бистриці та ін., в будові яких виділяються прируслова, центральна і притерасна типи заплав, що й обумовило утворення різних генетичних видів торфових ґрунтів: - на прируслових заплавах поширені торфовища поховані та торфові ґрунти; - в централь¬ній залягають торфовища глибокі слабо- і середньорозкладені, здебільшого середньозольні, які поступово переходять у поховані торфовища та торфові ґрунти притерасних заплав; - на притерасних заплавах формуються торфові ґрунти низинного типу. [6; 7; 8, с.158]

Нами проведено опрацювання та узагальнення матеріалів по географічному розташуванню торфових ґрунтів в Івано-Франківській області та наведено дані про їх площу (таблиця 1).

Табличні дані свідчать про те, що торфові ґрунти розміщені майже виключно на Придністровському Поділлі (лівобережжя Дністра) і Придністровське Покуття (Правобережжя Дністра) Івано-Франківської області. Торфові ґрунти Коломийського і Снятинського районів розміщені в басейні р. Прут. А ґрунти Рожнятівського, Долинського та Богородчанського районів відносяться до гірського району. Саме тут торфоутворення відбувається за рахунок як ґрунтових вод, так і атмосферних опадів та паводково-повеневих вод.

Торфові ґрунти в цих місця займають переважно понижені місця. Глибина їх різниться від 1-2 м до 10-15 м. Живлення проходить головним чином ґрунтовими водами. Окрім того, в живленні приймають участь води атмосферних опадів, а також води весняних і літніх повеней в заплавах рік. [7; 8, с.57]

Таблиця 1

Площі торфових ґрунтів та їх загальна характеристика

 

Місце знаходження (район)

Сільська рада

Площа, га

Максимальна глибина, м

Тип торфового ґрунту

Зольність, %

Ступінь розкла-дення, %

Коломийський

Торговиця

765,3

10,0

низин.

21,6

23,0

Фатівці

261,8

2,5

26,0

21,0

Джурків

345,8

5,5

25,4

22,0

Бондарів

216,2

2,0

23,1

24,0

Городенківський

Загора

198,1

5,0

низин.

20,1

25,0

Чернятин

371,7

3,0

22,8

20,0

Топорівці

953,8

3,0

32,6

26,0

Олієво-Королівка

291,8

3,0

перехід.

8,9

17,0

Тлумацький

Грушка

490,7

4,0

низин.

29,5

21,0

Гринівці

357,0

3,5

30,1

24,0

Палагичі

349,8

2,0

35,3

25,0

Гостів

138,6

1,5

22,6

20,0

Золота Липа

108,2

2,0

31,6

25,0

Рожнятівський

В.Струтин

628,6

15,0

перех./верх.

4,8

12,0

Калуський

Цвітова

264,8

2,5

низин.

18,4

23,0

Завадка

167,3

1,5

23,9

26,0

Новиця

189,2

1,5

24,8

24,0

Снятинський

Борщів

340,5

3,0

низин.

21,0

27,0

Галицький

Кінашів

312,0

3,0

низин.

26,4

24,0

Княже

254,8

2,5

24,4

22,0

Богородчанський

Кривець

186,4

1,5

перехід.

10,8

19,0

Саджава

318,5

2,0

низин.

19,6

20,0

Грабовець

287,2

1,5

19,5

18,0

Долинський

Княжолука

589,5

3,0

перехід.

21,6

25,0

 

По ботанічному складу торфові ґрунти районів можна віднести до тростниково-осокових і осоково-тростникових торфів. Осоки тут відіграють важливу роль на степінь розкладення торфу. Тому ступінь розкладення в цих районах достатньо низька – від 20 до 31%.

Якщо оцінювати по зольності, то всі торфові ґрунти сільських рад наведених в таблиці необхідно віднести до низинного типу. Зольність їх не нижча 17,6%, що свідчить про високу зольність рослин-торфоутворювачів.

Звертає на себе увагу різноманітна глибина залягання торфу. Існує відносно велика – 10,0-15,0 м і мала – 1,5-2,0 метра. З цих даних напрошується висновок, що процес торфоутворення на Передкарпатті давній, однак він продовжує свою дію і в даний час, про що свідчить невелика глибина окремих торф’яників до 1-2 метра. Це підтверджується ще й тим, що дерново-підзолисті важкосуглинкові ґрунти, які періодично перезволожуються, схильні до подальшого погіршення фізико-хімічних властивостей і утворенню заболочених ґрунтів.

На досліджуваних торфових ґрунтах виявлено посилення деградаційних процесів і надмірну втрату органічної речовини та біофільних елементів, що в свою чергу негативно вплинуло на їх екологічний стан. Втрата органічної речовини за рахунок мінералізації та ерозії у торфових ґрунтах призводить до зменшення потужності торфового шару, що призведе до переходу цих ґрунтів у розряд мінеральних з низьким рівнем родючості. [9]

Отже, в наслідок необдуманого антропогенного використання торфових ґрунтів в сільському та промисловому напрямку посилилась деградація, що спричинило процеси погіршення властивостей та режимів торфових ґрунтів. В свою чергу це призводить до зміни функцій торфового ґрунту, як важливого елементу екологічної системи та зниження родючості.

Висновки. Проаналізувавши та узагальнивши дані, можна зробити наступні висновки:

1. Торфові ґрунти на території Івано-Франківської області сформувались переважно шляхом заболочення території та розташовані в долинах річок та балках. Досліджувані ґрунти в основному відносяться до низинного типу, що складені очеретами та осоками.

2. Розміщення торфових ґрунтів підлягають певним географічним закономірностям, які пов’язані з фаціальністю клімату, зміною співвідношення між випаданням опадів і випаровуванням вологи на різних територіях. Різноманітні умови водно-мінерального живлення визначають неоднорідність ботанічного складу, хімічних компонентів органічної та мінеральної частин торфових ґрунтів, а відповідно, їхніх водно-фізичних і фізико-хімічних властивостей.

3. На території Івано-Франківської області поширені торфувато-болотні, торфово-болотні ґрунти, а також торфовища низинні неглибокі, середньоглибокі та глибокі.

4. Однією з важливих причин деградаційних змін ґрунту є антропогенні чинники. Деякі види нераціональної господарської діяльності людини призводить до зміни морфології ґрунтового профілю з частковою або повною втратою класифікаційних ознак торфового ґрунту.

 

Література:

1. Андрущенко Г.О. Культура боліт / Г.О.Андрущенко, Г.В.Козій, П.Р.Красіцький, В.П.Ступаков. – Вид-во Львівського університету. – 1965. – 180 с.

2. Трускавецький Р.С. Торфові ґрунти та торфовища України. / Р.С.Трускавецький. – Харків: Міськдрук. – 2010. – 278 с.

3. Волощук М.Д. Торф і торфові ґрунти – сучасний стан і перспективи їх використання / М.Д.Волощук, М.І.Гагалюк // В зб. наукових праць: Сучасні досягнення геодезії та геодинаміки. – Львів, 1999. – С.160-162.

4. Кучерява Л.М. Види торфу, стратиграфія та історія розвитку Великих боліт в долині р. Дністра / Л.М.Кучерява // Укр.бот.журнал Т.15 №2. – 1963. – С.22-28.

5. Гаськевич В.Г. Осушені мінеральні ґрунти Малого Полісся / В.Г.Гаськевич, С.П.Позняк // Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка. – 2004. – 256 с.

6. Брадіс Е.М. Торфово-болотний фонд УРСР, його районування та використання / Е.М.Брадіс, А.І.Кузьмічов, Т.Л.Андрієнко, Є.Б.Батечов. – К.:Наукова думка. – 1973.

7. Природа Івано-Франківської області // За ред. К.І.Геренчука. – Львів: Вища школа. – 1973. – 168 с.

8. Ендріжієвська А.А. Хімічний склад торфовищ Івано-Франківської області / А.А.Ендріжієвська, К.Л.Степанова // Зб.наук.праць «Дослідна станція – колгоспам». – Ужгород: вид-во «Карпати». – 1967. – С.57-59

9. Єфімчук Н. Трансформація органогенних ґрунтів Верхньодністровської низовини / Н.Єфімчук // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів: Зб.наук.праць. – Львів. – 2003. – С.131-134.

 

References:

1. Andrushhenko Gh.O. Kuljtura bolit / Gh.O.Andrushhenko, Gh.V.Kozij, P.R.Krasicjkyj, V.P.Stupakov. – Vyd-vo Ljvivsjkogho universytetu. – 1965. – 180 s.

2. Truskavecjkyj R.S. Torfovi grunty ta torfovyshha Ukrajiny. / R.S.Truskavecjkyj. – Kharkiv: Misjkdruk. – 2010. – 278 s.

3. Voloshhuk M.D. Torf i torfovi grunty – suchasnyj stan i perspektyvy jikh vykorystannja / M.D.Voloshhuk, M.I.Ghaghaljuk // V zb. naukovykh pracj: Suchasni dosjaghnennja gheodeziji ta gheodynamiky. – Ljviv, 1999. – S.160-162.

4. Kucherjava L.M. Vydy torfu, stratyghrafija ta istorija rozvytku Velykykh bolit v dolyni r. Dnistra / L.M.Kucherjava // Ukr.bot.zhurnal T.15 #2. – 1963. – S.22-28.

5. Ghasjkevych V.Gh. Osusheni mineraljni grunty Malogho Polissja / V.Gh.Ghasjkevych, S.P.Poznjak // Monoghrafija. – Ljviv: Vydavnychyj centr LNU im. I.Franka. – 2004. – 256 s.

6. Bradis E.M. Torfovo-bolotnyj fond URSR, jogho rajonuvannja ta vykorystannja / E.M.Bradis, A.I.Kuzjmichov, T.L.Andrijenko, Je.B.Batechov. – K.:Naukova dumka. – 1973.

7. Pryroda Ivano-Frankivsjkoji oblasti // Za red. K.I.Gherenchuka. – Ljviv: Vyshha shkola. – 1973. – 168 s.

8. Endrizhijevsjka A.A. Khimichnyj sklad torfovyshh Ivano-Frankivsjkoji oblasti / A.A.Endrizhijevsjka, K.L.Stepanova // Zb.nauk.pracj «Doslidna stancija – kolghospam». – Uzhghorod: vyd-vo «Karpaty». – 1967. – S.57-59

9. Jefimchuk N. Transformacija orghanoghennykh gruntiv Verkhnjodnistrovsjkoji nyzovyny / N.Jefimchuk // Geneza, gheoghrafija ta ekologhija gruntiv: Zb.nauk.pracj. – Ljviv. – 2003. – S.131-134.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.