д.мед.н., Білай И. М., к.фарм.н., Демченко В. О., к.фарм.н. Остапенко А. О. ФАРМАКОДИНАМІЧНІ ЕФЕКТИ КАРНІТИНУ ХЛОРИДУ ПРИ ГІПЕРЛІПІДЕМІЇ

УДК: 615.15:616-056]:[615.15-057.85:378.046]

 

ФАРМАКОДИНАМІЧНІ ЕФЕКТИ КАРНІТИНУ ХЛОРИДУ ПРИ ГІПЕРЛІПІДЕМІЇ

д.мед.н., Білай И. М., к.фарм.н., Демченко В. О., к.фарм.н. Остапенко А. О.

Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя

 

Досвід практичного застосування антиатеросклеротичних засобів показує, що вони не відповідають сучасним вимогам за критеріями ефективності та безпечності. Найбільш перспективним напрямком є створення високоефективних і безпечних антиатеросклеротичних препаратів на основі природних сполук і їх синтетичних аналогів. В даний час знаходить широке застосування препарат карнітину хлорид, створений на основі вітамінно-подібної сполуки і який впливає на утилізацію ліпідів. В статті наведенні дані щодо гіполіпідемічної дії карнітину в експерименті на щурах.

Ключові слова: експериментальна гіперліпідемія, гіполіпідемічна дія, карнітин.

 

Белай И. М., Демченко В. О., Остапенко А. А. Фармакодинамические эффекты карнитина хлорида при гиперлипидемии / Запорожский государственный медицинский университет, Украина, г. Запорожье

Опыт практического применения антиатеросклеротичних средств показывает, что они не отвечают современным требованиям по критериям эффективности и безопасности. Наиболее перспективным направлением является создание высокоэффективных и безопасных антиатеросклеротичних препаратов на основе природных соединений и их синтетических аналогов. В настоящее время находит широкое применение препарат карнитина хлорид, созданного на основе витаминно-подобного соединения и который влияет на утилизацию липидов. В статье приведены данные о гиполипидемическом действии карнитина в эксперименте на крысах.

Ключевые слова: экспериментальная гиперлипидемия, гиполипидемическое действие, карнитин.

 

Bilay I. M., Demchenko V. O., Ostapenko A. O. Pharmacodynamic effects of carnitine chloride with hyperlipidemia / Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine, Zaporizhzhia.

Practical experience antiatherosclerotic funds shows that they do not meet modern requirements according to the criteria of efficiency and safety. The most promising direction is the development of highly efficient and safe antiatherosclerotic drugs based on natural compounds and their synthetic analogues. Currently, the widely used drug carnitine chloride created on the basis of vitamin-like compounds and that affects the recycling of lipids. The article presents data about lipid-lowering effect of carnitine in the experiment on rats.

Key words: experimental hyperlipidemia, hypolipidemic effect, carnitine.

 

Упродовж останніх десятиліть першість серед актуальних медико-соціальних проблем охорони здоров'я очолює профілактика і лікування ішемічної хвороби серця (ІХС), гострих порушень мозкового кровообігу, облітеруючих захворювань магістральних артерій, основою етіології яких є атеросклероз (АС) [4].

Атеросклероз - хронічне захворювання, пов'язане з поширеним ураженням артерій, що проявляється в пошкодженні інтими артерій, відкладенні в ній ліпідів (жирових речовин, холестерину), солей кальцію з подальшим звуженням просвіту судин [2]. В даний час можна виділити дві основні теорії етіології атеросклерозу, а всього їх існує близько дев’яти (перекисна, інфільтраційна, аутоімунна, хламідіозна, гормональна, генетична, вірусна і т.д.) [5].

У минулому столітті було запропоновано кілька десятків гіпотез, які пояснюють походження та прогрес атеросклеротичного процесу [6]. Але до цього часу жодна з них не є загальновизнаною і доведеною [3]. Найбільшого функціонування отримала гіпотеза: "відповідь на ушкодження" («response to injury»), згідно з якою атеросклеротичний процес виникає як побічна реакція на пошкодження ендотелію судин. У процесі формування АС стан судинної стінки відіграє не меншу роль, ніж порушення ліпідного обміну. Право на життя отримала теорія, заснована на тому, що для виникнення хвороби необхідне пошкодження стінки судини (механічне, хімічне або імунологічне) [5].

Згідно з першою теорією, атеросклероз розвивається внаслідок відкладення ліпідів на стінках судин в результаті збільшення абсолютного вмісту ліпідів крові або порушення метаболізму ліпопротеїнів (ЛП) [8].

Поширеність атеросклерозу та його клінічних проявів диктує постійну необхідність пошуку та створення ефективних засобів профілактики і лікування цього патологічного стану. У зв'язку з необхідністю тривалого, а іноді і довічного застосування, до цих препаратів висуваються значні вимоги щодо безпеки [2].

В сучасній практичній медицині гостро спостерігається дефіцит оригінальних препаратів для лікування атеросклерозу. Застосовувані в теперішній час антиатеросклеротичні засоби мають можливість знижувати рівень ліпідів і ліпопротеїдів у крові на 17-40%, однак в даний час методи лікування атеросклерозу далекі від досконалості [4]. Досвід практичного застосування антиатеросклеротичних засобів показує, що вони не відповідають сучасним вимогам за критеріями ефективності та безпечності [2]. Найбільш перспективним напрямком є створення високоефективних і безпечних антиатеросклеротичних препаратів на основі природних сполук і їх синтетичних аналогів [5].

У зв'язку з цим представляють інтерес нові препарати, отримані на основі природних сполук. Зокрема, в даний час знаходить широке застосування препарат карнітину хлорид, створений на основі вітамінно-подібної сполуки і який впливає на утилізацію ліпідів.

З огляду на вищевикладене, метою цього дослідження було вивчення гіполіпідемічних властивостей вітаміно-подібної сполуки – карнітину хлориду на моделі експериментальної гіперліпідемії.

Матеріали та методи дослідження. Досліди проведені на 60 білих щурах Вістар обох статей масою 260-280 грамів, які були розподілені на 4 груп: 1 (норма) – інтактні тварини; 2 (контрольна) - тварини з експериментальною гіперліпідемією (без лікування). Наступним групам тварин поряд з формуванням гіперліпідемії вводилися досліджувані препарати: 3 - тварини, які отримували карнітину хлорид (100 мг / кг); 4 - тварини, які отримували нікотинову кислоту (500 мг / кг). Експериментальна гіперліпідемія відтворювалася шляхом перорального введення тваринам холестерину в дозі 40 мг / кг і ергокальциферолу в дозі 350 000 ОД / кг в соняшниковій олії протягом 5 діб. Досліджувані препарати вводилися перорально 1 раз на добу в лікувально-профілактичному режимі, тобто одночасно з формуванням модельної патології.

Через 12 годин від моменту останнього введення атерогенних препаратів і досліджуваних засобів у тварин під ефірним наркозом розкривали черевну порожнину, з клубової артерії забирали кров і відсікали аорту. Для дослідження обрані показники, що характеризують антиатерокслеротичну дію препаратів – вміст загального холестерину, тригліцеридів, β-ліпопротеїдів (ЛПНЩ + ЛПДНЩ) в сироватці крові, вміст холестерину в тканині аорти (за кольоровою реакцією Лібермана-Бурхарда) [6, 7].

Результати та їх обговорення. У контрольній групі тварин в порівнянні з інтактною (табл. 1) реєструвалося значне підвищення рівня холестерину (на 77,4%) і тригліцеридів (на 127,3%).

При цьому в тканинах аорти виявлялося значне збільшення вмісту холестерину на 82,5% (з 4,0±0,2 до 7,3±0,2 мкмоль/г). Таким чином, в експерименті відтворювалися основні прояви атеросклерозу – гіперхолестеринемія, гіпертригліцеридемія та ліпоідоз аорти.

Таблиця 1

Група

ЗХС, ммоль/л

ТГ, ммоль/л

β-ЛП, ум. од.

ХС в аорті, мкмоль/г

Норма

Гіперліпідемія

 

Карнітину хлорид

 

 

Гіперліпідемія

 

Нікотинова кислота

1,64 ±0,08

2,91 ±0,14

 

2,18 ±0,17

-25,1

р<0,01

 

232 ±0,07

 

1,95 ±0,09

-15,8

р<0,01

0,22 ±0,05

0,50 ± 0,07

 

0,40 ± 0,05

- 20,0

р>0,05

 

1,04 ±0,11

 

0,54 ±0,09

-48,1

р<0,01

137,5 ±18,9

178.5±22,2

 

111.6±14,0
-37,5
р<0,05

 

150,0 ±12,4

 

117,8 ±9,4

-21,5

р>0,05

4.0±0,2
7,3 ±0,2

 

6.1±0,1
-16,5
р<0,001

7,0 ±0,2

 

6,1±0,5

-12,9

р>0,05

 

Примітка: р – статистична достовірність відмінностей між контрольною та дослідною групами.

 

Карнітину хлорид знижував рівень загального холестерину на 25,1%. Вміст тригліцеридів знижувався у вигляді тенденції. У тканині аорти рівень холестерину знижувався на 16,5%. Рівень β-ліпопротеїдів зменшувався значно (на 37,5%) статистично достовірно.

Таким чином, карнітину хлорид має більш значну, ніж у еталонних засобів нікотинової кислоти гіпохолестеринемічну та гіпо-β-ліпопротеідемічну активність.

Одним з можливих механізмів гіполіпідемічної дії карнітину хлориду є посилення утилізації ліпідів шляхом активування процесів транспорту жирних кислот в мітоходріі, де вони піддаються окисленню [2].

Результати проведеного дослідження свідчать про доцільність використання препарату в клініці у комплексній фармакотерапії атерогенезу.

 

Література:

1. Береславская Е. Б. Атеросклероз. Современный взгляд на лечение и профилактику / Е. Б. Береславская. – М. 2005. – 128с.

2. Білай І. М. Вивчення антиагрегантної та антикоагулянтної активності 7-(2'-гідрокси-3'-ізопропокси-пропіл)-3-метил-8-(4'-фенілпіперазин-1'-іл)-ксантину у щурів на фоні експериментальної гіперліпідемії / І. М. Білай, А. О. Остапенко, М.І. Романенко // Мед. хімія. – 2011. – Т. 13, № 2 (47) – С. 95 – 98.

3. Волков В. И. Дозы, эффективность и безопасность статинов / В. И. Волков // Здоров׳я України. – 2004. – № 22.

4. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профи-лактики и лечения атеросклероза : Рос. рекомендации IV пересмотр. / Всерос. о-во кардиологов. – М., 2009. – 80 с.

5. Кармалита Е. Е. Потребление статинов в Украине (анализ аптечных продаж в 2006 г.) / Е. Е. Кармалита // Укр. мед. часопис. – 2007. – № 1.– С. 19–23.

6. Колб В.Г. Справочник по клинической химии / В.Г. Колб, В.С. Камышников. – Минск Беларусь, 1982.-С. 206-208,223-224; 241-242.

7. Методы биохимических исследований (липидный и энергетический об¬мен) /Под ред.М.И. Прохоровой.-Ленинград: ЛГУ, 1982.-С. 181-183.

8. Antiplatelet actions of statins and fibrates are mediated by PPARs / A. Undas, M. Celinska - Llowenholf, T. B. Domagala [et al.] // Arterioscler. Thromb.Vasc. Biol. – 2009. – Vol. 29. – P. 706–711.

 

References:

1. Bereslavskaia E. B. Ateroskleroz. Sovremennыi vzghliad na lechenye y profylaktyku / E. B. Bereslavskaia. – M. 2005. – 128s.

2. Bilai I. M. Vyvchennia antyahrehantnoi ta antykoahuliantnoi aktyvnosti 7-(2-hidroksy-3-izopropoksy-propil)-3-metyl-8-(4-fenilpiperazyn-1-il)-ksantynu u shchuriv na foni eksperymentalnoi hiperlipidemii / I. M. Bilai, A. O. Ostapenko, M.I. Romanenko // Med. khimiia. – 2011. – T. 13, # 2 (47) – S. 95 – 98.

3. Volkov V. Y. Dozы, эffektyvnost y bezopasnost statynov / V. Y. Volkov // Zdorov׳ya Ukrainy. – 2004. – # 22.

4. Dyahnostyka y korrektsyia narushenyi lypydnoho obmena s tseliu profy-laktyky y lechenyia ateroskleroza : Ros. rekomendatsyy IV peresmotr. / Vseros. o-vo kardyolohov. – M., 2009. – 80 s.

5. Karmalyta E. E. Potreblenye statynov v Ukrayne (analyz aptechnыkh prodazh v 2006 h.) / E. E. Karmalyta // Ukr. med. chasopys. – 2007. – # 1.– S. 19–23.

6. Kolb V.H. Spravochnyk po klynycheskoi khymyy / V.H. Kolb, V.S. Kamыshnykov. – Mynsk Belarus, 1982.-S. 206-208,223-224; 241-242.

7. Metodы byokhymycheskykh yssledovanyi (lypydnыi y эnerhetycheskyi ob-men). /Pod red.M.Y. Prokhorovoi.-Lenynhrad: LHU, 1982.-S. 181-183.

8. Antiplatelet actions of statins and fibrates are mediated by PPARs / A. Undas, M. Celinska - Llowenholf, T. B. Domagala [et al.] // Arterioscler. Thromb.Vasc. Biol. – 2009. – Vol. 29. – P. 706–711.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.