кандидат педагогічних наук, Алєксєєва С. В. ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ДО РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ

УДК: 377.36

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ДО РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ

кандидат педагогічних наук, Алєксєєва С. В.

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Україна, Київ

 

В статті обґрунтовано використання мережі Інтернет у процесі підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри. Виявлено основні переваги їх впровадження, проаналізовано можливості використання у навчальному процесі підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри. Розкрито роль мережевих технологій щодо усвідомлення власних можливостей у професійній кар’єрі, планування та прогнозування кар’єрної перспективи. Охарактеризовано можливості використання хмарних сервісів, блогів, платформ створення тестів.

Ключові слова: планування кар’єри, розвиток кар’єри, інформаційні технології, хмарні сервіси, блоги, платформи створення тестів.

 

кандидат педагогических наук, Алексеева С. В. Использование сети Интернет в процессе подготовки будущих дизайнеров к развитию профессиональной карьеры / Институт профессионально-технического образования НАПН Украины, Украина, Киев

В статье обосновано использование сети Интернет в процессе подготовки будущих дизайнеров к развитию профессиональной карьеры. Выявлены основные преимущества их внедрения, проанализированы возможности использования в учебном процессе подготовки будущих дизайнеров к развитию профессиональной карьеры. Раскрыта роль сетевых технологий относительно осознания собственных возможностей в профессиональной карьере, планирования и прогнозирования карьерной перспективы. Охарактеризованы возможности использования облачных сервисов, блогов, платформ создания тестов.

Ключевые слова: планирование карьеры, развитие карьеры, информационные технологии, облачные сервисы, блоги, платформы создания тестов.

 

candidate of pedagogical sciences, Аlekseeva S. Use of network the Internet in the process of preparation of future designers to development of professional career / Institute of vocational formation, Ukraine, Kyiv

Іn the article the use of network is reasonable the Internet in the process of preparation of future designers to development of professional career. Basic advantages of their introduction are educed, possibilities of the use are analysed in the educational process of preparation of future designers to development of professional career. The role of network technologies is exposed in relation to realization of own possibilities in a professional career, planning and prognostications of quarry prospect. Possibilities of the use of cloudy services, blogs, platforms of creation of tests are described.

Keywords: planning of career, development of career, information technologies, cloudy services, blogs, platforms of creation of tests.

 

Вступ. Сьогодні інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного світу, вони значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. Актуальність даного питання має місце у сучасному освітньому середовищі, адже якісна професійна підготовка не може здійснюватися без використання засобів комп’ютерних технологій та мережі Інтернет [1]. Підготовка майбутніх фахівців до розвитку професійної кар’єри вимагає використання великої кількості наочних матеріалів, та інтерактивних засобів, що в свою чергу позитивно сприяють кар’єрній активності у сфері праці протягом професійного життя. Кар'єру розглядають як шлях до професійної досконалості, фахового досягнення, престижного соціального статусу та становища у суспільстві. Використання мережі Інтернет у процесі підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри сприятиме забезпеченню особистісно орієнтованого та диференційованого підходу, підвищенню пізнавальної активності за рахунок різноманітної відео- та аудіо інформації, використанню у навчанні здобутків новітніх дизайн-технологій, відбору кар’єро-орієнтованого змісту, удосконаленню навичок самостійної роботи в інформаційній мережі Інтернет, можливостей здійснювання самоконтролю завдяки тестуванню [2].

Основні дидактичні властивості і функції Інтернету як самої глобальної інформаційної та комунікаційної технології полягають у можливостях: високої швидкості передачі інформації; двосторонньому характері телекомунікації, що забезпечує інтерактивність; можливостей роботи з гіпертекстом та мультимедіа; забезпечує дружній інтерфейс при роботі зі складно структурованою інформацією [3]. Зокрема, у процесі підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри доцільним є використання хмарних сервісів, блогів, платформ створення тестів.

Проаналізуємо можливості використання мережевих технологій у навчальному процесі підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри. Відомо, що якісна підготовка майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри значною мірою залежить від якості отриманих знань, наявності практичних навичок роботи з технологіями у сфері дизайну та передовими інформаційними системами. Особливого значення у професійній підготовці до розвитку кар’єри набувають хмарні технології як потужний інноваційний засіб для бізнесу.

Веб-орієнтовані хмарні технології мережі Інтернет використовуються для планування й управління проектами, надають можливості отримання довідкової інформації, швидкості обробки великих об’ємів даних для обґрунтованого прийняття дизайнерських рішень, побудови графіків, діаграм, опануванню значної кількості бізнес-додатків тощо. Прикладом, хмарних технологій мережі Інтернет щодо управління проектами є системи Microsoft Project, Spider Project, Gantter [5]. Такі технології надають можливість створення нового проекту, або проекту з використанням шаблону, імпорту локального файлу або проекту, друку у різних форматах. Саме такі можливості важливі для дизайнерської діяльності, де створення дизайн-продукту відбувається в одних комп’ютерних програмах, а його презентація і реалізація в інших. За такого підходу веб-орієнтовані хмарні технології мережі Інтернет використовуються як для професійної досконалості майбутніх дизайнерів так і для популяризації готового дизайн-продукту, що безумовно сприятиме кар’єрному розвитку. Використання значної кількості дизайн-додатків до хмар потребує від майбутніх фахівців знання хмарних технологій і наявність практичних навичок роботи з сучасними бізнес-додатками й інформаційними системами у хмарах, а отже мають бути включені у програму підготовки до розвитку професійної кар’єри.

Важливою формою підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку кар’єри є блоги. Блог – це безкоштовний особистісний веб-сайт, який легкий у користуванні і є специфічною формою організації спільноти користувачів навколо певного автора блога. Блог (англ. blog, від web log, "мережний журнал або щоденник подій") – це веб-сайт, основний вміст якого записи, що регулярно додаються, а це дає можливість швидко публікувати думки, отримувати коментарі на них, спілкуватися з людьми та багато чого іншого. Автор блога повинен постійно стежити за організацією матеріалів, створюючи зручну просту навігацію по архівах. Блоги розрізняють: за тематикою: персональні (особисті), тематичні блоги; за типом змісту: фотоблог, подкастинг (podcasting, скорочення від iPod и broadcasting) - розміщується аудіо та відео матеріали, також RSS канал для плеєрів, відеолог (vlog, «video blog») – розміщуються відеофайли, вставленные в специальный проигрыватель, моблог «мобильный блог» – оновлення інформації здійснюється віддалено з мобільного телефону або КПК [4].

Використання блогів як форми підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку кар’єри є важливим аспектом цього процесу. Зокрема, мова йде про тематичні професійні блоги або професійні тематичні блоги. Так, тематичні професійні блоги характеризуються високою відвідуваністю, регулярною та інтенсивною публікацією та поступовим, але впевненим знеособлюванням. Один з найяскравіших українських прикладів – Watcher. Тематичні професійні блоги можуть використовуватися майбутніми дизайнерами з метою реклами дизайн-продукту для певної професійної сфери. Тематичні професійні блоги ведуться професіоналами у певній сфері, при цьому автори ставляться до своїх ресурсів більш серйозно, ніж до “просто захоплення”: вони пишуть регулярно, корисно і надзвичайно цікаво. Такі блоги можуть виконувати різну роль: підтримувати основний бізнес автора, виступати своєрідним освітнім майданчиком, бути “центром підвищення кваліфікації” для блогера та його спільноти тощо. Один з найяскравіших прикладів є блог флеш-розробника та дизайнера Антона Карлова. Завести власні блоги можна на: LiveJournal (Живий Журнал), Блоггер від компанії Google. Створити акаунт на Google Завантажте браузер та відкрийте сайт: https://www.blogger.com/start. Натисніть на кнопку Створити блог і перейдете на сторінку Створити акаунт Google. Блоги, як інструмент навчання, мають три основні переваги: наявність автора, який виступає викладачем і може організовувати процес навчання належним чином; наявність зворотного зв’язку між учасниками навчання; можливість легко візуалізувати деякі навчальні матеріали. Цінність блога прямо пропорційна кількості та якості матеріалів, викладених у ньому.

Використання технологій мережі Інтернет можливо як інструменту навчання. Зокрема, у процесі підготовки до розвитку професійної кар’єри з метою самоконтролю майбутніх дизайнерів можливо використання сервісів тестів. Без тестів сьогодні не обходиться жоден викладач. Існує сім сервісів, які полегшать підготовку і проведення тестування, опишемо їх. Зокрема, Google форми – частина офісного інструментарію Google Drive. Мабуть, це один з найшвидших і простих способів створити опитування або тест: пишемо завдання, вибираємо тип відповіді (вибір з кількох варіантів, написання власного). Одержаний тест можна відправити електронною поштою або вбудувати на сайт за допомогою спеціального коду. Для прискорення роботи рекомендується додати плагін Flubaroo, що автоматично перевіряє відповіді і ставить оцінки відповідно до заданих критеріїв. Форми абсолютно безкоштовні – для використання ресурсу потрібно лише мати акаунт Google. За допомогою Quizlet можна створювати тести, в яких студенти будуть вибирати вірні відповіді із запропонованих, зіставляти зображення та інформацію або вписувати власні варіанти. Користуватися дуже легко, інтерфейс простий, Quizlet підтримує і працює на Android і iOS.

Proprofs готує тести на будь-який смак і пропонує на вибір один або кілька варіантів, наприклад, заповнити пропущене слово або написати розгорнуту відповідь. Сервіс дозволяє вставляти в завдання текстові документи та презентації, файли PDF, а також зображення, аудіо- та відеофайли. Завершивши роботу над тестом, можна залишити його в загальному доступі на сайті Proprofs або вбудувати на власну інтернет-сторінку. Kahoot – дозволяє подавати у форматі опитувань і тестів мало не весь навчальний матеріал. Щоб налагодити зворотній зв'язок з студентами, можна обіграти нові теми у формі простих запитань і відповідей, а закріпити знання за допомогою більш докладного тестування. Kahoot уможливлює позааудиторну роботу, де викладач показує матеріал на головному екрані, а в цей час студенти відповідають на питання і обговорюють інформацію, використовуючи спеціальний клієнт для комп'ютерів або браузер на смартфонах (Android, iOS, Windows Phone). Для того щоб увійти у віртуальну аудиторію, студенти повинні ввести спеціальний код, який надішле викладач. Сервіс дозволяє дізнатися, як відповідав на запитання кожен студент, або будувати діаграми успішності групи. Самі ж студенти можуть стежити за своїми результатами в спеціальних таблицях. Kahoot безкоштовний і повністю доступний після реєстрації. У ClassMarker можна робити опитування з різними форматами відповідей – крім звичних варіантів, є навіть есе. Для початку роботи викладачеві потрібно створити віртуальну групу клас і розіслати запрошувальні коди студентам. ClassMarker зберігає результати всіх проведених тестів, ведучи статистику успішності. Якщо у викладача є власна веб-сторінка, він може вбудовувати тестові завдання на неї. Plickers – мобільний додаток для викладачів, що допомагає влаштовувати опитування прямо у аудиторії. Студентам видаються спеціальні бланки з варіантами відповідей (A, B, C і D) - почувши питання, вони піднімають потрібні картки, які викладач сканує камерою смартфону. Plickers дозволяє аналізувати результати окремого студента або вивчати статистику усієї групи. Додаток працює на Android і iOS та завантажується безкоштовно. В Easy Test Maker можливо створювати завдання, в яких потрібно вибирати вірні і помилкові твердження. Тексти можна відформатувати для зручності читання на планшеті або завантажити у форматах .pdf або .doc, щоб провести тестування у більш традиційному форматі. Сервіс вміє перемішувати питання і варіанти відповідей, щоб студентам було складніше списувати.

Висновки. Використання технологій мережі Інтернет у процесі підготовки до розвитку професійної кар’єри спрямовано на формування у майбутніх дизайнерів самосвідомості, поглибленню розуміння власних здібностей і можливостей, формуванню ціннісного ставлення до професійної кар’єри, свого таланту, вмінь встановлювати та підтримувати контакт з майбутнім професійних середовищем. Такий підхід уможливлює шлях активної кар’єрної позиції, фахового зростання, накопичення професійної майстерності для побудови професійної кар’єри у галузі дизайну, так як набутий особистісний кар’єро-орієнтований досвід уможливлює індивідуальну кар’єрну самореалізацію фахівців у майбутній професійній діяльності. Особистісні якості, які формуються на основі набутих професійних знань та навичок дозволяють майбутнім дизайнерам розвивати ініціативу та якісно виконувати роботу за набутою професією.

 

Література:

1. Биков В. Ю. Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсинг та нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ / В. Ю. Биков // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – № 10. – С. 8 – 23.

2. Michael Miller. Cloud Computing: Web-Based Applications That Change the Way You Work and Collaborate Online. Que Publishing, 2008. – 312 р.

3. Развитие концепции «Электронный университет». Опыт практической реализации [Электронный ресурс]. – 02.11.2010. – Режим доступа: http://biedu.ru/index.php?option=com_content&view – Заголовок з екрана.

4. Сороко Н. В. Інтеграція сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес: зарубіжний та вітчизняний досвід / Наукові записки. – Випуск 77. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2008. Частина 1. – 354 с., с. 113 – 118.

5. Триус Ю. В. Хмарні технології у професійній підготовці студентів комп’ютерних спеціальностей / Ю. В. Триус // Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару. – 2012. – C. 147 – 149.

 

References:

1. Bykov V.Yu. Tekhnolohiyi khmarnykh obchyslen', IKT-aut•sorsynh ta novi funktsiyi IKT-pidrozdiliv navchal'nykh zakladiv i naukovykh ustanov / V. Yu. Bykov // Informatsiyni tekhnolohiyi v osviti. – 2011. – № 10. – S. 8 – 23.

2. Michael Miller. Cloud Computing: Web-Based Applications That Change the Way You Work and Collaborate Online. Que Publishing, 2008. – 312 р.

3. Razvytye kontseptsyy «Elektronny unyversytet». Opt praktycheskoy realyzatsyy [Elektronny resurs]. – 02.11.2010. – Rezhym dostupa: http://biedu.ru/index.php?option=com_content&view – Zaholovok z ekrana.

4. Soroko N. V. Intehratsiya suchasnykh informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy u navchal'nyy protses: zarubizhnyy ta vitchyznyanyy dosvid / Naukovi zapysky. – Vypusk 77. – Seriya: Pedahohichni nauky. – Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka. – 2008. Chastyna 1. – 354 s., S. 113 – 118.

5. Tryus Yu. V. Khmarni tekhnolohiyi u profesiyniy pidhotovtsi studentiv komp"yuternykh spetsial'nostey / Yu. V. Tryus // Khmarni tekhnolohiyi v osviti: materialy Vseukrayins'koho naukovo-metodychnoho Internet-seminaru. – 2012. – S. 147-149.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.