Козак Г. Г. ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПАТ"КРЕДОБАНК"

УДК: 336.713.2

 

ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПАТ"КРЕДОБАНК"

Козак Г. Г.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця

 

Розглянуто основні теоретичні засади фінансової стійкості комерційних банків. Проведено оцінку фінансової стійкості комерційного банку «Кредобанк» на основі коефіцієнтного аналізу за даними фінансової звітності. Проаналізовано фінансову звітність банку. Розраховано показники фінансової стійкості та на їх основі зроблені висновки. Надано рекомендації щодо поліпшення фінансової стійкості комерційних банків. Визначено місце ПАТ«Кредобанк» за рейтингом НБУ.

Ключові слова: банк, фінансова стійкість, показники фінансової стійкості, оцінка, рейтинг.

 

Козак Г. Г. Оценка финансового состояния ПАО"Кредобанк" / Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, Винница

Рассмотрены основные теоретические основы финансовой устойчивости коммерческих банков. Проведена оценка финансовой устойчивости коммерческого банка «Кредобанк» на основе коэффициентного анализа по данным финансовой отчетности. Проанализировано финансовую отчетность банка. Рассчитаны показатели финансовой устойчивости и на их основе сделаны выводы. Даны рекомендации по улучшению финансовой устойчивости коммерческих банков. Определено место ПАО «Кредобанк» по рейтингу НБУ.

Ключевые слова: банк, финансовая устойчивость, показатели финансовой устойчивости, оценка, рейтинг.

 

Kozak G. G. Evaluation the financial condition of "Kredobank" / Vinnitsa trade and economic institut of KNTEU, Ukraine, Vinnitsa

In article the main theoretical basis of commercial bank’s financial stability are determined. The evaluation of commercial bank’s"Kredobank" financial stability on the basic of financial report coefficient analysis are evaluted. Financial reports of the bank is analyzed. Indicators of financial stability is calculated and conclusions are made. Recommendations for improving commercial bank’s financial stability are indicated. The position of "Kredobank" according to the NBU rating is determined.

Key words: bank, financial stability, indicators of financial stability, evaluation, rating

 

Вступ. Передумовою повноцінного функціонування ринкової системи господарювання є наявність ефективнодіючої та цілісної інфраструктури. Важливе місце серед усієї сукупності складових елементів останньої належить кредитним та фінансовим інституціям, зокрема банкам, фондовим і валютним біржам, страховим, інвестиційним компаніям, кредитним спілкам. Усі вони –активні учасники грошового обігу, належна організація грошових потоків якого забезпечує безперервність процесу суспільного відтворення.

Проте ключовою ланкою з перерахованих фінансових інституцій є банки. Саме їм належить пріоритетна роль у мобілізації тимчасово вільних коштів суб’єктів господарювання, в спрямуванні необхідних обсягів грошових капіталів у найприбутковіші галузі економіки, що в кінцевому результаті приводить до підвищення матеріального добробуту населення країни.

Аналіз фінансової стійкості банків є найважливішим етапом оцінки його діяльності і фінансово-економічного благополуччя, він відображає результати його поточного, інвестиційного і фінансового розвитку, а також характеризує здатність банку відповідати за своїми боргами і зобов’язаннями та нарощувати свій капітал [2, с. 123].

ПАТ "КРЕДОБАНК" – це комерційний банк, що володіє найбільшою польською інвестицією у банківську установу України. На сьогодні у структурі акціонерного капіталу ПАТ "КРЕДОБАНК" інвестиції стратегічного акціонера PKO Bank Polskі SA складають 99.6%.

ПАТ "КРЕДОБАНК" передбачає впровадження нових банківських технологій, європейських стандартів якості обслуговування клієнтів, розширення спектору фінансових послуг, динамічно реагує на ринкову кон'юнктуру та прагне налагодити довгострокові, взаємовигідні ділові відносини зі своїми клієнтами.

Фінансова стійкість будь-якого банку є однією із головних умов успішної та стабільної роботи в ринкових умовах. Фінансова стійкість характеризує такий стан фінансових ресурсів банку, за якого раціональне розпорядження ними є гарантією наявності власних коштів, стабільної прибутковості та забезпечення процесу розширеного відтворення. Тому важливим критерієм забезпечення стабільного функціонування та ефективного розвитку фінансово-кредитного механізму комерційних банків в ринкових умовах, є досягнення достатньої, а в перспективі – високої фінансової стійкості [1, с. 47].

Управління активами та пасивами банку спрямоване на отримання максимального прибутку від проведення банківських операцій при забезпеченні виконання зобов’язань вчасно та в повному обсязі.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Kozak.doc 

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.