Бернад Д. А. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Бернад Д. А.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця

 

Висвітлено стaн, тендeнції та особливості розвитку пiдприємництва в Україні на сучасному етапі та визначено стратегічні пріоритети подальшого розвитку фінансової діяльності підприємств. Встановлено, що розвиток фінансової діяльності підприємств є невід’ємною складовою реформування економіки держави. Уряд має приділяти увагу діяльності малого і середнього бізнесу шляхом вдосконалення законодавства, чим буде забезпечувати якість управління та гарантувати безпеку.

Ключові слова: підприємництво, підприємницька діяльність, бізнес, суб’єкти господарювання, національна програма.

 

Бернад Д. А. Перспективы развития финансовой политики предприятий в Украине / Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, Винница

Освещены стaн, тендeнции и особенности развития предпринимательства в Украине на современном этапе и определены стратегические приоритеты дальнейшего развития финансовой деятельности предприятий. Установлено, что развитие финансовой деятельности предприятий является неотъемлемой составляющей реформирования экономики государства. Правительство должно уделять внимание деятельности малого и среднего бизнеса путем совершенствования законодательства, чем будет обеспечивать качество управления и обеспечить безопасность.

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, бизнес, предприятия, национальная программа.

 

Bernad D. A. Prospects for the development of financial policy of companies in Ukraine / Vynnytsia trade-economic institute of KNTEU, Ukraine, Vinnitsa

Stan deals, tendentsiyi and especially the development of entrepreneurship in Ukraine at the present stage and set strategic priorities for further development of financial activity. It was established that the development of financial activity is an integral part of reforming the state's economy. The government should pay attention to the activities of SMEs by improving legislation, what will provide quality control and ensure security.

Keywords: business, entrepreneurship, business, entities, national program.

 

Вступ. В умовах трансформаційних перетворень розвиток підриємництва є вагомою умовою активізації економічного розвитку. Тому дослідження стану та особливостей підприємництва є актуальним і необхідним.

Метою є розкриття теоретичних аспектів підприємницької діяльності в Україні та удосконалення системи фінансового забезпечення підприємницької діяльності.

Виклад основного матеріалу. Перехiд до ринкової економіки тiсно пов’язаний з виникненням і функціонуванням підприємницького сектора, з формуванням нових форм господарської діяльності. Існує необхідність створення необхідних умов для роботи всіх суб’єктів підприємницької діяльності та гарантування суб’єктам підприємницької діяльності державою умов самостійної діяльності в межах чинного.

Економічна сила і безпека держави, насамперед, визначається рівнем життя її населення. Розвиток підприємницької діяльності спрямований на досягнення такого результату, тому що при відсутності платоспроможного попиту достатнього рівня життя населення, підприємницька діяльність втрачає своє значення [1, с. 57-59].

На сьогодні в Україні існують проблеми, які гальмують процес розвитку фінансової діяльності підприємництва.

Варто реформувати законодавчу базу, що сприятиме підвищенню рівня прозорості та ефективності підприємницької діяльності.Держава має надавати допомогу, здійснювати можливі заходи для піднесення фінансового сектора, становленню фінансових інституцій для кредитування підприємств, розвитку гарантування кредитів лізингу обладнання, що зможе забезпечити вирішення проблеми фінансування підприємств.

Повний текст статті за посиланням Stattya_Bernad.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.