кандидат економічних наук, Олійник С.О. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

УДК: 657.432.

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

кандидат економічних наук, Олійник С.О.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

 

В статті розглядаються питання сутності та класифікації дебіторської заборгованості на рівні задоволення користувачів інформацією про її стан та

питання управління дебіторською заборгованістю з погляду впливу на прибутковість підприємства. Розкрито необхідність проведення на підприємствах політики управління дебіторською заборгованістю. Визначено основні етапи, мета та завдання управління дебіторською заборгованістю, висвітлено теоретичні та практичні основи управління нею. Запропоновано проведення системи заходів, яка покликана покращити платоспроможність та ліквідність підприємства.

Ключові слова: дебітор, дебіторська заборгованість, довгострокова дебіторська заборгованість, поточна дебіторська заборгованість, сумнівна дебіторська заборгованість, безнадійна дебіторська заборгованість, кредитна політика підприємства.

 

кандидат экономических наук, Олейник С.А. Актуальные вопросы и направления совершенствования управления дебиторской задолженностью предприятия/ Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев

В статье рассматриваются вопросы сущности и классификации дебиторской задолженности на уровне удовлетворения пользователей информацией о ее состоянии и вопросы управления дебиторской задолженностью с точки зрения влияния на доходность предприятия. Раскрыта необходимость проведения на предприятиях политики управления дебиторской задолженностью. Определены основные этапы, цели и задачи управления дебиторской задолженностью, освещены теоретические и практические основы управления ею. Предложено проведение системы мер, которая призвана улучшить платежеспособность и ликвидность предприятия.

Ключевые слова: дебитор, дебиторская задолженность, долгосрочная дебиторская задолженность, текущая дебиторская задолженность, сомнительная дебиторская задолженность, безнадежная дебиторская задолженность, кредитная политика предприятия.

 

PhD in Economic, Oliynyk S. O. Actual partner that injuries of the addictive management of the administration of the debitorship insurance of the pidpries/ National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

The article deals with the nature and classification of receivables to a customer satisfaction information about its condition and

the management of accounts receivable in terms of impact on the profitability of the company. Reveals the need for a policy on business accounts receivable management. The main stages of the goals and objectives of management receivables covered theoretical and practical basis for management. A system of measures, which aims to improve the solvency and liquidity of the company.

Keywords: receivable, accounts receivable, long-term receivables, current receivables, doubtful receivables hopeless receivables, credit policy of the company.

 

Вступ. Проблема управління дебіторською заборгованістю постає особливо гостро та пов'язано із проблемами несвоєчасних платежів, повернення боргів у неповному обсязі, виникнення сумнівних боргів. Подальші проблеми з дебіторською заборгованістю можуть призвести й до реального банкрутства підприємства - кредитора. На сьогодні досить складним питанням є управління дебіторською заборгованістю, а отже зростає необхідність більш детального розгляду цієї проблеми.

Проблема обліку дебіторської заборгованості зумовлена суперечливим характером нормативних документів, а також рівнем розробок окремих теоретичних і практичних аспектів методології обліку дебіторської заборгованості.

Питанням обліку та аналізу дебіторської заборгованості займалися вітчизняні вчені, зокрема Кірейцев Г.Г., Бутинець Ф.Ф., Сопко В.В., Нашкерська Г.В., і зарубіжні - Є.Брікхем, С.Хенк, К.Хувер, та ін.

На даний час облік дебіторської заборгованості повністю регулюється законодавчими актами, але незважаючи на повний контроль з боку держави, в системі розрахунків по дебіторській заборгованості існує ряд проблем.

Розмір дебіторської заборгованості визначається факторами, які можна поділити на зовнішні і внутрішні.

Зовнішніми є фактори, що визначають розмір дебіторської заборгованості і до них можна віднести стан розрахунків у країні, грошово-кредитна політика центрального банку, рівень інфляції, вид продукції, ринок та його насиченість.

Внутрішніми факторами є кредитна політика підприємства, вид розрахунків, діяльність фінансового менеджера та стан контролю за дебіторською заборгованістю.

До проблем бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості можна віднести стан класифікації та обліку дебіторської заборгованості на рівні задоволення різних користувачів інформацією про її стан; зміст бухгалтерських записів, що визначаються в процесі визнання і оцінювання дебіторської заборгованості. Потребує вдосконалення політики управління дебіторською заборгованістю, адже саме політика управління дебіторською заборгованістю, визначає ефективність роботи підприємства.

У тлумаченні поняття дебіторська заборгованість, у першу чергу, необхідно орієнтуватися на положення національних стандартів бухгалтерського обліку.

Основними нормативно-правовими документами, які регламентують відображення дебіторської заборгованості в бухгалтерському обліку є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість" та № 13 "Фінансові інструменти". Однак, сутність дебіторської заборгованості тлумачиться у цих стандартах неоднозначно.

Таким чином, на основі аналізу чинних національних стандартів бухгалтерського обліку можна дійти висновку, що дебіторська заборгованість, за своєю суттю, є сумою заборгованостей дебіторів підприємству на певну дату, що виникає внаслідок надання коштів, продажу інших активів, робіт послуг безпосередньо боржникові та не є фінансовим активом, призначеним для продажу.

Варто зауважити, що не існує окремого міжнародного стандарту, який регламентує питання відображення в обліку дебіторської заборгованості.

Доцільним вважаємо внести зміни у П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», де чітко розмежувати поняття довгострокової та короткострокової дебіторської заборгованостей. Уточнення вимагає визначення поточної дебіторської заборгованості. Утворення поточної дебіторської заборгованості не завжди слід пов’язувати з доходом.

Однією з проблем обліку дебіторської заборгованості є непристосованість методів визначення резерву сумнівних боргів, які передбачені в П(С)БО 10, що призводить до недостовірності даних при відображені резерву сумнівних боргів в балансі. Тому вважаємо за доцільне затвердити перелік документів, що підтверджують і обґрунтовують визнання заборгованості сумнівною (безнадійною).

Для організації обліку та аналізу розрахунків з дебіторами важливе місце посідає класифікація дебіторської заборгованості. Від правильної класифікації дебіторської заборгованості, а також від правильно обраних класифікаційних ознак буде залежати не лише порядок її обліку, а й ефективності управління нею.

В результаті проведеного дослідження можна зробити висновки про те, що існують певні проблеми при їх класифікації, зокрема:

- відсутність єдиного комплексного підходу при розробці різних типів класифікації дебіторської заборгованості;

- немає чіткого шляху формування та пошуку ознак, які б дозволяли проводити більш чітку класифікацію;

- недостатньо вивчена і досліджена така складова зобов’язань дебіторів як довгострокова заборгованість[4].

Дебіторська заборгованість класифікується за такими ознаками: за контрагентами; зв'язок із нормальним операційним циклом та терміном погашення; об’єкти, щодо яких виникли зобов’язання дебіторів; платоспроможність дебітора.

Отже, дебіторську заборгованість класифікують за різними ознаками, але найчастіше її класифікують за однією певною ознакою в межах плану рахунків. Це зумовлено тим, що облік в Україні чітко регламентований.

Відповідно до П(С)БО 10 обов’язковим є поділ дебіторської заборгованості на поточну та довгострокову. Передбачено також поділ дебіторської заборгованості на заборгованість вітчизняних та іноземних покупців. Класифікують дебіторську заборгованість за видами залежно від об’єктів, щодо яких виникли зобов’язання дебіторів (враховуючи часовий аспект). Здійснюється групування дебіторської заборгованості за строками її непогашення із встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи. Відповідно вона поділяється на сумнівну та безнадійну.

Враховуючи закордонну практику та думки вітчизняних науковців, доцільним є введення ще однієї категорії заборгованості як бездоганну або реальну.

Однак слід зауважити, що підприємство може самостійно обрати ознаку класифікації. Досить доречним є пропозиція ряду науковців про поділ дебіторської заборгованості за ступенем дотримання фінансової дисципліни на допустиму та невиправдану (виникає при недоліках в діяльності підприємства). Це дасть можливість простежити порушення фінансово-господарської дисципліни і виявити неякісну роботу контрагента[4].

Необхідність управління дебіторською заборгованістю викликана тим, що одержання платежів від дебіторів є одним із основних джерел надходження коштів на підприємство від операційної діяльності, врахування реальних витрат або вигід від прийнятих кредитних рішень може використовуватися як інструмент розширення продажів.

До основних завдань управління дебіторською заборгованістю слід віднести:

−сприяння зростанню обсягу продаж шляхом надання комерційного кредиту і тим самим зростання прибутку;

−підвищення конкурентоздатності за допомогою відстрочки платежу;

−визначення рівня ризику неплатоспроможності покупця;

−розрахунок планового резерву сумнівних боргів;

−надання рекомендації по роботі з фактично або потенційно неплатоспроможними покупцями.

Управління дебіторською заборгованістю включає в себе:

а)визначення політики надання кредиту й інкасації для різних груп покупців і видів продукції;

б)аналіз і ранжування покупців залежно від обсягів закупівель, історії кредитних відносин і запропонованих умов оплати;

в)контроль розрахунків із дебіторами по відстрочених та прострочених заборгованостях;

г)визначення прийомів прискорення повернення боргів і зменшення безнадійних боргів [5,с.65].

Типовими проблемами, з якими стикається підприємство при управлінні та обліку дебіторської заборгованості є те, що не проводиться оцінка кредитоспроможності покупців і ефективності комерційного кредитування; недостатній професіоналізм фінансових менеджерів; низька платоспроможність покупців; не регламентована робота з простроченою дебіторською заборгованістю; немає достовірної інформації про терміни погашення зобов'язань компаніями-дебіторами; відсутні дані про зростання витрат, пов'язаних зі збільшенням розміру дебіторської заборгованості і часу її оборотності[6,с.288].

Висновки. На не достатню ефективність управління дебіторською заборгованістю може впливати низька платоспроможність або недобросовісність покупців, інфляція, недостатній рівень професіоналізму фінансового менеджера, недостатній рівень контролю за дебіторською заборгованістю та інші питання.

Отже, щоб забезпечити ефективну організацію та проведення обліково-аналітичних процедур щодо дебіторської заборгованості вважаємо за необхідне внести зміни у П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» щодо усунення розбіжностей трактування сутності дебіторської заборгованості. Важливим питанням є вдосконалення політики управління дебіторською заборгованістю на підприємстві, та підприємства в межах чинного законодавства повинні самостійно обирати систему класифікації дебіторської заборгованості залежно від завдань, які ставить управління перед системою обліку.

 

Література:

1.Білик М.Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств//Фінанси України,-№12,-2003р.-с.24-36

2.Коблянська О.І. Фінансовий облік: навч. посіб. / Коблянська О.І. –К.: Знання, 2004. –473 с –(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

3. Нашкерська Г. Облік сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості // Бухгалтерський облік і аудит – 2001. - №7 – С.27 –32

4.Нашкерська Г. Особливості визнання та оцінки поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги//Бухгалтерський облік і аудит,-№11,-2009,-с.31-37

5.Ценклер Н. І. Вдосконалення класифікаційних ознак дебіторської заборгованості та їх значення в підвищенні контрольно-аналітичної функції обліку [Електронний ресурс]/Н.І. Ценклер, П.Б. Кватирка.-Режим доступу :http://www.nbu.ua/portal/statti/9.htm.

6. Олійник С.О. Напрями удосконалення обліку дебіторської заборгованості/ С.О.Олійник // збірник наукових праць міжнар.наук.-практ. Інтернет-конф.-Тернопіль:Крок, 2015.-С.285-288

 

References:

1.Bilyk M.D. Upravlinnja debitorsjkoju zaborghovanistju pidpryjemstv//Finansy Ukrajiny,- № 12,-2003r.-s.24-36

2.Kobljansjka O.I. Finansovyj oblik : navch. posib. / Kobljansjka O.I. –K.: Znannja, 2004. –473 s –(Kyjivsjkyj nacionaljnyj universytet imeni Tarasa Shevchenka)

3. Nashkersjka Gh. Oblik sumnivnoji ta beznadijnoji debitorsjkoji zaborghovanosti // Bukhghaltersjkyj oblik i audyt – 2001. - № 7 – S.27 –32

4.Nashkersjka Gh. Osoblyvosti vyznannja ta ocinky potochnoji debitorsjkoji zaborghovanosti za produkciju, tovary, roboty i poslughy//Bukhghaltersjkyj oblik i audyt,-№11,-2009,-s.31-37

5.Cenkler N. I. Vdoskonalennja klasyfikacijnykh oznak debitorsjkoji zaborghovanosti ta jikh znachennja v pidvyshhenni kontroljno-analitychnoji funkciji obliku [Elektronnyj resurs]/ N.I. Cenkler, P.B. Kvatyrka.-Rezhym dostupu :http://www.nbu.ua/portal/statti/9.htm.

6. Olijnyk S.O. Naprjamy udoskonalennja obliku debitorsjkoji zaborghovanosti/ S.O.Olijnyk // zbirnyk naukovykh pracj mizhnar.nauk.-prakt. Internet-konf.-Ternopilj: Krok, 2015.-S.285-288

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.