кандидат технічних наук, доцент Штаєр Л. О., Смерек М. В. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ВІДБИТИХ СИГНАЛІВ В АКУСТИЧНОМУ МЕТОДІ КОНТРОЛЮ ВИТОКІВ З ТРУБОПРОВОДІВ

УДК 004.9: 621.643.8(534)

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ВІДБИТИХ СИГНАЛІВ В АКУСТИЧНОМУ МЕТОДІ КОНТРОЛЮ ВИТОКІВ З ТРУБОПРОВОДІВ

кандидат технічних наук, доцент Штаєр Л. О.,

Смерек М. В.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна, Івано-Франківськ

 

В роботі розглянуто питання формування тестового сигналу в акустичному методі контролю витоків з трубопроводів. Розроблено алгоритм виявлення відбитого сигналу. Для вибору оптимального способу формування завадостійкого коду розроблено інформаційний модуль моделювання та обробки прийнятого відбитого сигналу з врахуванням шуму середовища заповнення трубопроводу. Розробка дає можливість оцінити параметри відбитих сигналів з метою локалізації неоднорідності.

Ключові слова: тестовий сигнал, акустичний метод, трубопровід, витік, завадостійкий код.

 

кандидат технических наук, доцент Штаер Л. Е., Смерек М. В. Математическое моделирование и оценка параметров отраженных сигналов в акустическом методе контроля утечек из трубопроводов / Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, Украина, Ивано-Франковск

В работе рассмотрены вопросы формирования тестового сигнала в акустическом методе контроля утечек из трубопроводов. Разработан алгоритм обнаружения отраженного сигнала. Для выбора оптимального способа формирования помехоустойчивого кода разработан информационный модуль моделирования и обработки принятого отраженного сигнала с учетом шума среды заполнения трубопровода. Разработка дает возможность оценить параметры отраженных сигналов с целью локализации неоднородности.

Ключевые слова: тестовый сигнал, акустический метод, трубопровод, утечка, помехоустойчивый код.

 

Ph.D., associate professor Shtaier L. O., Smerek M. V. Mathematical modeling and estimation of parameters of reflected signals in acoustic method of pipeline leak control / Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine, Ivano-Frankivsk

The question of forming a test signal in the acoustic method of pipeline leak control is considered. The algorithm for detection of reflected signal is developed. Information unit of modeling and processing the received reflected signal with regard to pipeline environmental noise is developed. It is developed for choosing the optimal method of forming noise stable code. The unit provides parameters estimation of reflected signals for leak localization.

Кey words: test signal, acoustic method, pipeline leak, noise stability code.

 

Вступ. Контроль стану трубопроводів є важливою задачею енергетичної галузі господарства. Зміну стану трубопроводів, однією з причин якої може бути поява витоків, необхідно оперативно виявляти і усувати для запобігання забрудненню навколишнього середовища та мінімізації економічних збитків. Одним з методів, який дозволяє оперативно виявляти появу витоку є акустичний метод контролю витоків трубопроводів [1, с. 207]. Вказаний метод належить до тестових методів контролю. Суть методу полягає в поширенні збуджених в середовищі транспортування акустичних хвиль (область плоских хвиль), які мають властивість розповсюдження в середовищі транспортування на значні відстані і відбивання їх від місць зміни конфігурації трубопроводу (в т.ч. витоків).

Ефективне виявлення витоків в трубопроводах передбачає вибір оптимального виду тестових сигналів, які, при розповсюдженні в середовищі транспортування, дозволяють одночасно виявити “малі” витоки (відносний розмір яких не перевищує 1 % від номінальної пропускної здатності) та збільшити відстань, на яку поширюється тестовий сигнал в середовищі заповнення трубопроводу.

Основний текст. Головні етапи виявлення відбитих сигналів – виявлення, вимірювання, роздільна здатність. Виявлення – процес прийняття рішень про наявність витоку (неоднорідності стінки трубопроводу) з допустимою ймовірністю помилкового рішення. Вимірювання дозволяє оцінити координати витоку з допустимою похибкою. Роздільна здатність полягає у виконанні задач виявлення і вимірювання координат однієї неоднорідності при наявності інших, близько розміщених по дальності.

Повний текст статті за посиланням Stattya_Shtayer.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.