к. е. н., Кульганік О. М., Шарапанівська О. С. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РІВНЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

УДК 336.201.2:061.5(045)

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РІВНЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

к. е. н., Кульганік О. М., Шарапанівська О. С.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, м. Вінниця

Розглянуто практичний аналіз показників рівня платоспроможності досліджуваного підприємства в сучасних умовах. На основі аналізу платоспроможності фінансових даних визначено вузькі місця ТОВ СП «Мед Подiлля» та пріоритетні напрями.

Ключові слова: платоспроможність підприємства, ліквідність, поточні активи, абсолютна платоспроможність, прибутковість.

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

к. э. н., Кульганик О. М., Шарапановская Е. С.

Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, г. Винница

Рассмотрены практический анализ показателей уровня платежеспособности исследуемого предприятия в современных условиях. На основе анализа платежеспособности финансовых данных определены узкие места ООО СП «Мед Подолья» и приоритетные направления.

Ключевые слова: платежеспособность предприятия, ликвидность, текущие активы, абсолютная платежеспособность, прибыльность.

 

COMPREHENSIVE ASSESSMENT SOLVENCY LEVEL COMMERCIAL ENTERPRISES

c. e. s., Kulhanik O. M., Sharapanivska E.S.

Vinnitsa Trade and Economic Institute KNTEU, Ukraine, Vinnitsa

The practical analysis we consider of the level of solvency investigated companies in today's environment. On the basis of the solvency of financial data defined bottlenecks JV «Honey Podilly» and priorities.

Keywords: enterprise solvency, liquidity, current assets, absolute solvency, profitability.

 

Сучасний етап розвитку ринкової економіки в Україні, загострення конкуренції та прискорення бізнес-процесів кардинальним чином змінюють підходи до ведення підприємницької діяльності. В нинішніх умовах нестабільності світової економіки та не згасаючої фінансово-економічної кризи підприємства з метою виживання та забезпечення стабільності розвитку вимушені прискорено адаптуватись до зовнішніх та внутрішніх змін. Магістральним шляхом подолання зазначеної проблеми вважається розробка та використання системи платоспроможності підприємства.

Теоретичним, методологічним і практичним аспектам платоспроможності підприємства присвячені праці таких закордонних і вітчизняних учених, як Брігхема Є.Ф., Ваховича Дж. М., Ван Хорна Дж. К., Ерхардта М.С., Єфимової О.В., Ковальова В.В., Костирко Р.А., Крейніної М.Н., Мниха Є.В., Старостенко Г.Г. і багатьох інших.

Метою статті є аналіз та вдосконалення методичного підходу платоспроможності, що дозволить значно підвищити ефективність діяльності підприємства.

Визначальною характеристикою фінансового стану підприємств є його платоспроможність. Платоспроможність підприємства – це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов’язань. Вона характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості [2, с. 391]. Показники ліквідності дають уявлення не тільки про платоспроможність підприємства на конкретну дату, а й у випадках надзвичайних ситуацій [1].

Практичний аналіз платоспроможності проведемо на прикладі обрахунків ТОВ СП «Мед Подiлля», зареєстроване відділом реєстрації та ліцензування управління промисловості та підприємництва Вінницької міської ради 2005 р. Метою діяльності товариства є надання послуг, отримання прибутку від підприємницької діяльності, задоволення матеріальних та соціально-побутових потреб його учасників та працівників. Предметом діяльності ТОВ СП «Мед Подiлля» є здійснення реалізації меду, прополісу, воску, маточного молочка, пилку та іншої бджільничної продукції. Втілення в життя нових технологій ведення бізнесу, інвестиції в розвиток дозволили підприємству дуже швидко зайняти гідну позицію на українському ринку фасуванні медом.

Аналіз ліквідності ТОВ СП «Мед Поділля» здійснюємо за даними бухгалтерської звітності форми № 1 «Баланс підприємства», а отримані результати оформимо у вигляді таблиці 1.

 

Повний варіант статті за посиланням Stattya_-Kulgank-O.M.-Sharapanvska-O.S.doc

Поиск по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.