к. е. н., доцент, Слободяник Н. П., Горобець К. В. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ПРИПОРТОВОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СТАНЦІЇ ПРИ ВИКОНАННІ МИТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ

УДК 65.012.34:656.037 (045)

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ПРИПОРТОВОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СТАНЦІЇ ПРИ ВИКОНАННІ МИТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Слободяник Н. П., к. е. н., доцент

Горобець К. В.

Вінницький торговельно – економічний інститут Київського національного торговельно – економічного університету, Україна, м. Вінниця

У роботі « Удосконалення технології роботи припортової залізничної станції при виконанні митних операцій в Україні» запропоновано заходи щодо вдосконалення технології роботи припортової вантажної станції та порту при обслуговуванні міжнародних вантажопотоків.

Ключові слова: «залізнична станція»; «порт»; «контейнер»; «митні операції».

 

Горобець К. В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ ПРИПОРТОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦЫЙ В УКРАИНЕ/ Винницкий торгово - экономический институт Киевского национального торгово - экономического университета, Украина, г. Винница

В работе «Совершенствование технологии работы припортовой железнодорожной станции при выполнении таможенных операцый в Украине» предложены мероприятия по совершенствованию технологии работы припортовой грузовой станции и порта при обслуживании международных грузопотоков.

Ключевые слова: «железнодорожная станция», «порт», «контейнер», «таможенные операции».

 

Gorobets K. V. IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY PORT RAILWAY STATION UPON COMPLETION OF CUSTOMS OPERATIONS IN UKRAINE/ Vinnitsa trade - Economic Institute of the Kyiv National University of Trade - Economic University, Ukraine, Vinnitsa

In the present work «Improvement of technology of Port railway station in the performance of customs operations in Ukraine» suggests measures to improve the technology of the port cargo station and the port to service international freight.

Key words: "Station", "port", "container", "customs operations."

 

Вступ

Україна географічно розташована на перехресті найважливіших напрямів світової торгівлі й найкоротших транспортних маршрутів у Євразійському регіоні та має найвищий рейтинг транзитного потенціалу. Транспортна система України спроможна забезпечити стале зростання транзитних перевезень і відповідно - додаткові стабільні надходження до Державного бюджету. На території України функціонує транспортна мережа, до складу якої входять близько 22 тис. км залізниць та 170 тис. км автодоріг, майже 2,2 тис. км внутрішніх судноплавних водних шляхів та 20 морських портів. Залізниці України взаємодіють із залізницями 7 сусідніх країн через 56 пунктів перетину кордону та 13 основних морських портів Чорного і Азовського морів [4, с. 32].

Разом з тим ступінь використання транспортної інфраструктури України на сьогодні є досить низьким. Наявний транспортний потенціал України за оцінками експертів використовується лише наполовину. Невідповідність стандартів транзитних перевезень в Україні міжнародним вимогам унеможливлює зростання обсягів таких перевезень, а, отже, і не сприяє розширенню фінансових можливостей держави.

Питанням організації роботи морських торгівельних портів України досліджували вітчизняні науковці Андреева Н.М., Чумаченко Н.Г., Фришев С.Г., Сергєєв В.І., Мельник І.І., Бондар С.М., Примачов М.Т., Примачова С.І., Прокофьева Т.А., Степанов В.М. та інші. Багато авторів досліджували питання розвитку морських торговельних портів України, зокрема Цабієва Т.О. досліджувала засади забезпечення сталого функціонування і розвитку морських портів України, Мірошко В.М. визначав основи стратегічного планування економічного розвитку вантажних портів України тощо.

Інтеграція України в світову господарську систему та активізація транзитних перевезень зумовлюють необхідність збільшення обсягів та підвищення якості транспортних послуг. Основними проблемами на цьому шляху є: забезпечення безпеки перевезень та збереження вантажів, прискорення обслуговування, зменшення цін та витрат на транспортні послуги.

На даний час морська транспортна система України не повною мірою готова до забезпечення росту перевезень. Внаслідок цього, в умовах конкуренції відбувається витіснення українських портів з міжнародних ринків транспортних послуг.

Актуальність дослідження зазначених проблем підкреслює Доручення Президента України В. Януковича Прем'єр-міністру України М. Азарову від 19 жовтня 2011 року «Щодо реалізації транзитного потенціалу України та підвищення конкурентоспроможності портів України» [5]. У наш час аспект взаємодії залізничного та морського видів транспорту є одним із визначальних перспектив розвитку шляхів сполучення нашої держави з країнами дальнього та ближнього зарубіжжя. Головною причиною зниження обсягів перевезення вантажів при взаємодії залізниці та морського торгівельного порту є діяльність митних органів, що відображають економічні та політичні процеси країни.

Важливою складовою для будь-якого транспортного бізнесу виступають морські порти. Вони служать сполучними ланками між морською та наземною частинами всієї транспортної системи країни. Робота морських портів залежить від безлічі факторів: тарифної політики, загального економічного стану регіонів країни, відносин із владою міста, в якому розташований порт і, звичайно ж, людського фактору та розвитку виробництва регіонів країни. У роботі морських портів існують дві схеми обробки контейнерів [1]: перша схема передбачає після перевантаження контейнерів із судна на контейнерний термінал переміщення їх до спеціального оглядового майданчику та вивезення автотранспортом контейнерів, після огляду, з території порту; друга схема відрізняється від першої тим, що контейнер повертається до місця зберігання та чекає на вивезення з території порту. На даний час більш доцільно економічною є перша схема обробки контейнерів із завантаження контейнера на автотранспортний засіб. Варіантом спрощення обробки контейнерних вантажопотоків є розробка удосконалених схем обробки контейнерів, що запропоновані в роботі. Схема “об’єднання території” – створення об’єднаного комплексу: контейнерний термінал поєднується з оглядовим майданчиком. Така схема дасть змогу уникнути подвійних перевантажувальних операцій та скоротити час на переміщення контейнерів. Схема «50/50» – оглядовий майданчик необхідно обладнати технічними засобами, із можливістю застосування технічних пристроїв до будь-якого з контейнерів, що знаходяться під митним контролем. Зростання вантажопотоків в українських портах відбувається в основному за рахунок контейнерних перевезень, одного із найважливіших резервів підвищення продуктивності та зниження собівартості перевезення вантажів. У нинішніх умовах підвищується попит на такий спосіб доставки товарів як у межах транспортної системи України так і в міжнародному сполученні, що визиває необхідність модернізації всієї транспортної інфраструктури.

Недосконала технологія митного оформлення імпортних вантажів, призводить до їх затримки від 4 годин до декількох діб. У результаті чого вагони накопичуються на коліях станції та порту. Необхідно розробити удосконалену модель функціонування пункту митного оформлення та контролю. У вигляді мережі Петрі [2] запропонована узагальнююча модель лінії обробки вантажів у митному відношенні на залізничній припортовій станції. Ця модель перевіряє можливість раціоналізації часу на виконання митних операцій у прискореному режимі.

Заходи зі спрощення та вдосконалення митних процедур, впровадження сучасних технологій митного оформлення та контролю, створення сприятливих умов для прискорення товарообігу через митний кордон України — усе це надасть можливість підвищити транзитний потенціал нашої держави. Залізниця та порт – нерозривний технологічний транспортний комплекс, що обслуговує транзитні вантажопотоки та український імпорт. Тому зараз найбільш раціональним варіантом покращення роботи припортового комплексу є перебудова портових об’єктів.

Під час огляду суден, що прибули можуть бути виявлені контейнери, які необхідно затримати за результатами митного контролю. Для покращення технології роботи при взаємодії припортової станції та порту, умов роботи припортової станції та взаємодії усього портового комплексу важливим доцільним є спорудження [3] пункту огляду затриманих вантажів (ПОЗВ) та пункту митного контролю (ПМК), що забезпечують безперебійну та чітку роботу контролюючий органів; швидку та якісну перевірку вантажів.

Висновки

Запропоновані у роботі заходи сприятимуть скороченню часу переробки експортно-імпортних вантажів та, відповідно, підвищенню конкурентноздатності транспортної системи нашої держави на ринку міжнародних перевезень. Як наслідок, удосконалення системи міжнародних перевезень при взаємодії залізничного та морського транспорту, надасть можливість значно підвищити можливості реалізації транзитного потенціалу України.

 

Література:

1. Гоцуенко, Е.Д. Контейнеры на море и на суше / Е.Д. Гоцуенко // Транспорт и логистика. – 2007. – №10(25). – С. 14 – 17.

2. Можливості раціоналізації процесу виконання митних операцій на припортових залізничних станціях / Є.С. Альошинський, С.О. Світлична, Т.Г. Стягіна, І.О. Тушкіна // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2011. – №2/3(50). – С. 14 – 18.

3. Альошинський, Є.С. Оптимізація процесу виконання митних операцій на припортових пунктах переробки міжнародних контейнерних вантажів / Є.С. Альошинський // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2008. – №3 – С. 3 – 7. 4. Огонь Ц.Г. Транзитний потенціал та доходи бюджету України [Текст]/ Ц.Г.Огонь // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2(31). – С. 32-38.

5. Доручення Президента України В. Януковича Прем'єр-міністру України М. Азарову «Щодо реалізації транзитного потенціалу України та підвищення конкурентоспроможності портів України» від 19.10.2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/

 

References:

1. Hotsuenko, E.D. Konteynerы na more y na sushe / E.D. Hotsuenko // Transport y lohystyka. – 2007. – #10(25). – S. 14 – 17.

2. Mozhlyvosti ratsionalizatsiyi protsesu vykonannya mytnykh operatsiy na pryportovykh zaliznychnykh stantsiyakh / Ye.S. Al'oshyns'kyy, S.O. Svitlychna, T.H. Styahina, I.O. Tushkina // Skhidno-Yevropeys'kyy zhurnal peredovykh tekhnolohiy. – 2011. – #2/3(50). – S. 14 – 18.

3. Al'oshyns'kyy, Ye.S. Optymizatsiya protsesu vykonannya mytnykh operatsiy na pryportovykh punktakh pererobky mizhnarodnykh konteynernykh vantazhiv / Ye.S. Al'oshyns'kyy // Informatsiyno-keruyuchi systemy na zaliznychnomu transporti. – 2008. – #3 – S. 3 – 7. 4. Ohon' Ts.H. Tranzytnyy potentsial ta dokhody byudzhetu Ukrayiny [Tekst]/ Ts.H.Ohon' // Visnyk Ukrayins'koyi akademiyi bankivs'koyi spravy. – 2011. – # 2(31). – S. 32-38.

5. Doruchennya Prezydenta Ukrayiny V. Yanukovycha Prem"yer-ministru Ukrayiny M. Azarovu «Shchodo realizatsiyi tranzytnoho potentsialu Ukrayiny ta pidvyshchennya konkurentospromozhnosti portiv Ukrayiny» vid 19.10.2011 r. [Elektronnyy resurs]. - Rezhym dostupu: http://www.president.gov.ua/documents/

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.