д. політ. н., професор, Денисюк С. Г. АКТУАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ ЦІННОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

УДК 323.2:17.022

 

АКТУАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ ЦІННОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Денисюк С. Г., д. політ. н., професор

Вінницький національний технічний університет, Україна, м. Вінниця

Проаналізовано місце політичних цінностей в структурі політичної культури, акцентовано увагу на сутності та ролі актуальних політичних цінностей в процесі прийняття політично важливих рішень українськими громадянами.

Ключові слова: політичні цінності, актуальні політичні цінності, політична культура, політичні технології.

 

Денисюк С. Г. АКТУАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ КАК КОМПОНЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ / Винницкий национальный технический университет, Украина, г. Винница

Проанализировано место политических ценностей в структуре политической культуры, акцентировано внимание на сущности и роли актуальных политических ценностей в процессе принятия политически важных решений украинскими гражданами.

Ключевые слова: политические ценности, актуальные политические ценности, политическая культура, политические технологии.

 

Denysuk S. G. CURRENT POLITICAL VALUES AS A COMPONENT POLITICAL CULTURE / Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine

The article analyses the place of political values in political culture. The author emphasizes the role of current political values on a process of making important political decisions by Ukrainian citizens.

Key words: political values, current political values, political culture, political technologies.

 

Вступ. Відомо, що політична культура суспільства є досить стійкою системою, яка складається із політичних позицій, цінностей та кодексу поведінки і визначає політичну взаємодію між владою й громадянами. В свою чергу, політичні цінності є орієнтирами та регулятивами політичної свідомості, політичних відносин і практик [1, с. 620]. Однак політичні цінності, будучи визначеними і досить сталими, здатні до змін, та їх впливовість на свідомість і поведінку громадян різниться протягом розвитку суспільства. Це актуалізує дослідження тих політичних цінностей, які є домінантними в сучасному, зокрема, українському суспільстві.

Аналіз джерел. Визначення сутності, аналіз місця і впливу політичних цінностей на політичну поведінку людей, взаємодію між громадянами та владою зустрічаються в багатьох працях як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Цікавими є погляди Ф. Ніцше, К. Сітарама, Р. Кагделла стосовно необхідності постійного оновлення цінностей в ході розвитку суспільства. Порівнюються цінності східного та західного суспільств, з’ясовується їх вплив на формування політичної культури (Г. Головних, М. Михальченко, С. Кримський, Ю. Ірхін та ін.), аналізується роль політичних цінностей у суспільстві (Т. Андрущенко, О. Бабкіна, В. Горбатенко, Н. Жабінець, В. Корнієнко, В. Тугаринов, Ю. Шайгородський, Ю. Щербакова та ін.).

Попри наявність ґрунтовних досліджень із зазначеної тематики, недостатньо досліджена роль і місце саме актуальних політичних цінностей, які є вагомою компонентою в політичній культурі та домінуючим чинником прийняття політичних рішень в конкретному суспільстві в певний момент часу.

Основна частина. Спочатку з’ясуємо сутність поняття «цінність», яке розглядається в рамках різних наук і підходів. Взагалі цінностями є ті предмети, які необхідні групі для підтримання внутрішньої згуртованості та є важливими факторами поведінки індивіда. Орієнтація на них багато в чому зумовлює відносини з іншими індивідами. Кожен індивід має певну ієрархію цінностей, які він цінує в більшій/меншій мірі.

Стосовно визначення сутності поняття «політичні цінності», то під ними, як правило, розуміють політично значущі явища, процеси, предмети, основи, сторони політичного життя і феномени політичної свідомості. Звичайно, кожна конкретна історична суспільна форма може характеризуватися специфічним набором та ієрархією цінностей, система яких виступає в якості найбільш високого рівня соціальної регуляції. Можна стверджувати, що політичні цінності – це узагальнені уявлення, які постають як політичні ідеали, основоположні принципи політичного мислення, що є ідеальними критеріями оцінки й орієнтації суб’єктів у політичній діяльності.

Політичні цінності є продуктом політичного досвіду конкретного суспільства, тому вони різняться в різних суспільствах. Крім того, вони є відносними, оскільки залежать від умов життєдіяльності конкретної соціальної спільноти. Іншими словами, з одного боку, політичні цінності виробляються в історичному досвіді людей, а з іншого, – втілюються й мають прояв як у позасуб’єктно існуючих станах політичної реальності, так в суб’єктних її формах, що визначають цілеспрямування, стратегію політичної діяльності.

Звичайно, комплекс політичних цінностей досить різноманітний, тому їх систематизують і формують певні типології. Насамперед, це визначається тим, що в сучасній політиці все більшого значення набувають загальнолюдські цінності й інтереси, реалізація яких у політичній цілісності відбувається вкрай суперечливо і непослідовно. Пояснюється це гетерогенністю кінцевих інтересів і цілей членів, багатьох політичних коаліцій, які формально виступають з позицій загально гуманних ідеалів; вузькокорисними домаганнями політичних партій; загостренням суперництва за владу між політичними лідерами та елітними групами; помилками в оцінці політичної кон’юнктури.

Як відомо, найтиповішими критеріями, які застосовують до типології політичних цінностей, є: система уявлень та вірувань людей щодо бажаного і найкращого типу політичної системи, режиму влади; потреби і умови, що забезпечують посилення соціально-політичних зв’язків у групі, соціальній спільноті чи організації (політична інтеграція); здатність політичного інституту ефективно виконувати свої функції; відповідність політичних феноменів структурі соціальних потреб і бажань; наповнення каталогу політичних благ, які повинні забезпечувати діючі та майбутні політичні інститути; врешті, набір певних ідеалів (принципів, непорушних постулатів, традицій), які наповнюють ціннісним змістом сучасні ідеологічні системи.

Як відомо, виокремлюють матеріальні, духовні, соціально-політичні, реально-екзистенціальні (реально існуюючі), цільові (мета діяльності) та нормативні (правила, норми, ідеали) цінності. Крім того, політичні цінності можуть бути предметними (влада, безпека, демократія, легітимність, порядок, рівність, свобода, справедливість, самоврядування тощо), так і суб’єктними (демократичні, ліберальні, консервативні, революційні, утопічні тощо уявлення, орієнтації, практики). Таким чином, будь-який феномен суспільної дійсності, що є значущим для політики, може розглядатись як політична цінність.

Дослідники в галузі політичної аксіології розрізняють в структурі цінностей такі види, як цінності-цілі та цінності-засоби. Серед політичних цінностей-цілей виділяють, насамперед, громадянську ідею – уявлення про права людини як домінанту політики, республіканізм (виборність владних структур, легітимність, легальність, свобода, суверенітет) тощо. Серед політичних цінностей-засобів виокремлюють такі: влада, опозиція, мирні умови життя, війна, революція, реформа [2, с. 208–210].

Проаналізувавши різіні типології політичних цінностей та співставивши їх з досвідом українського суспільства часів незалежності України, можна запропонувати систему позитивних політичних цінностей, яка ґрунтується на дослідженнях Н. Жабінець. Основу цієї системи становлять дві групи взаємопов’язаних політичних цінностей:

1) домінувальні ідеї – цінності, до яких відносять свободу, справедливість, політичну стабільність, громадянське суспільство;

2) розвивальні цінності, якими вважають: законність; політичну лояльність; толерантність, схильність до компромісів; відповідальність; свідоме, неупереджене ставлення до інформації; ефективну участь у політичній комунікації; безпека; рівність; політичний плюралізм; легітимність [3].

Однак, виходячи з того, що вагомість політичних цінностей різниться через багато причин, обґрунтованим є впровадження такого поняття, як актуальні політичні цінності. Звичайно, причинами такої актуалізації, з одного боку, є наявна суспільно-політична ситуація в державі, кризові явища в суспільстві, очікування громадян, стан політичної культури і свідомості, менталітет тощо. З іншого боку, таку актуалізацію політичних цінностей можуть здійснювати фахівці через застосування різних політичних технологій. Зокрема, мова йде про формування уявлень, нав’язування стереотипів громадянам через ЗМІ, політичну рекламу, диспути тощо [4].

Розглядаючи чинники актуалізації певних політичних цінностей, зазначимо, що вагому роль відіграють система освіти та виховання, сім’я та ін. Однак сучасні ЗМІ суттєво нівелюють соціокультурне відтворення окремої особистості, орієнтуючи її на масове споживання створюваних стереотипів і тим самим підриваючи основи її індивідуальності. Інформація, яка часто має негативний характер, іноді повністю заповнює внутрішній світ людини, і тому все актуальнішою стає потреба звернення мас-медіа до гуманістичних цінностей людського буття [5, с. 15–16].

Взагалі до головних актуальних політичних цінностей, які визначають сучасну взаємодію у просторі політики, можна віднести: політичну безпеку, політичну злагоду, демократію, політичну стабільність, законність, громадянське суспільство, самоврядування, політичну відповідальність, компроміс, плюралізм тощо.

Однак, оскільки політичні цінності є структурним компонентом політичної культури і свідомості, то, відповідно, для розуміння особливостей політичної культури різних категорій населення України потрібно, насамперед, враховувати загальні закономірності формування масової свідомості в умовах гострої боротьби між демократією і авторитаризмом. Найбільш характерною рисою політичної свідомості громадян за цих умов є амбівалентність — поєднання поглядів, думок, почуттів, орієнтацій, які взаємно виключаються, коли, наприклад, людина одночасно виступає за ринкову економіку та тверді ціни, за свободу пересування і збереження режиму прописки. Це яскравий приклад конформно-амбівалентного типу реакцій, готовності людей підтримувати взаємовиключні позиції. Проте, як відзначали вітчизняні політологи, від конформізму один крок до негативізму, коли заперечуються будь-які альтернативи. Такою є свідомість нігілістично-амбівалентного типу, що є передумовою бунту і хаосу.

Як зазначалось вище, політичні цінності є продуктом політичного досвіду конкретної культури і є різними у певних суспільствах. Наприклад, в одних суспільствах цінністю може бути політична незалежність, в інших – законослухняність і політичний конформізм. Зі зміною суспільних відносин відбувається й переоцінка цінностей: багато з того, що вважалось незаперечним, знецінюється і, навпаки, нові умови суспільного буття актуалізують й нові політичні цінності.

Що стосується сучасного українського суспільства, то за даними соціологічних досліджень 2012 р., актуальними цінностями, які впливають на прийняття політично важливих рішень, вибір громадян, є потреба в захисті з боку сильної держави, консерватизм, прагнення «не вихилятися» і страх перед соціальним осудом. Найвпливовішим об’єднуючим фактором є «прагнення до істотного підвищення добробуту всіх громадян», відповідно «підвищення добробуту» і є однією з актуальних ціннісних орієнтацій українців. Ціннісна орієнтація на «створення правової держави» посіла друге місце, що вказує на існуючі в нашій державі проблеми і на бажання наших співвітчизників їх вирішити демократичним шляхом. Ціннісна орієнтація «втілення ідей рівності та справедливості» займає третє місце в пріоритетах на успішність України [6].

Відповідно, можна виокремити й неактуальні політичні цінності. Цікаво, що результати дослідження 2012 р. свідчать, що займають дуже низькі ранги такі цінності як «відповідальність перед суспільством» (38 рангове місце), «політична участь» та «участь у громадському житті» (40 та 41 відповідно) [6]. Крім того, результати досліджень Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна «Моральність українського суспільства» (жовтень 2011 р.) свідчать, що майже половина опитаних українців вважають допустимим порушення законів у випадку їх протиріччя з власними інтересами. Таким чином, законослухняність нині мало актуальна для більшості українців [7].

Отже, помітним є подвійний конфлікт в політичних цінностях: не тільки всередині кожного суспільства, культури та між різними культурами. Наприклад, розпад колишнього СРСР на окремі незалежні держави спричинив те, що суспільство із застарілою системою цінностей опинилося в нових політичних, економічних умовах. Проте попередня система цінностей й сьогодні активно використовується громадянами. Сучасне суспільство розкололося: паралельно існують різні культури, системи оцінок, норм, що виявляється в дестабілізації суспільства, виникненні конфліктів тощо.

Висновки. Отже, вагоме місце в структурі політичної культури посідають політичні цінності, актуалізація яких визначає політичний вибір громадян. Актуалізація політичних цінностей відбувається як природним шляхом, через об’єктивні причини, так і за допомогою технологічного впливу. Особливу роль у сприянні засвоєнню нових цінностей і трансформації існуючих відіграє мас-медіа, що сьогодні є основним каналом здійснення політичної взаємодії. Все перераховане позначається на характері комунікативних процесів, сприйнятті інформації, взаємодії між владою і суспільством, прийнятті політично важливих рішень.

Український громадянин обирає певну політичну силу, послуговуючись як ідеальними уявленнями, так і прагматичними міркуваннями, що є одним із чинників ефективності маніпулятивних технологій.

Розуміння та інтерпретація сучасних політичних цінностей залежить від: особливостей ідеологічної системи (теоретично оформлені погляди та цінності: консервативні, ліберальні, комуністичні, соціалістичні, демократичні тощо); стану трансформації політичної системи та суспільства в цілому; національних та цивілізаційних ознак суспільства, пов’язаних з його національною культурою; моделі та особливостей економічного розвитку суспільства; характеру історичної епохи та масштабів визначеного нею впливу на розвиток конкретно взятої країни.

 

Література:

1. Політична енциклопедія [Текст] / ред. кол. Ю. Левенець і Ю. Шаповал. — К. : Парламентське вид-во, 2011. — 808 с.

2. Скріпник А. І. Виховний потенціал політичних цінностей [Текст] / А. І. Скріпник // Інтелегенція і влада. — О. : Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2006. — № 6. — С. 207–211.

3. Жабінець Н. В. Політичні цінності та їх втілення у процесі демократизації українського суспільства [Teкст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.03 «Політична культура та ідеологія» / Н. В. Жабінець. — К., 2006. — 182 с.

4. Денисюк С. Г. Політична комунікація: ціннісні основи та механізми реалізації в умовах сучасного суспільного розвитку [Текст] ; автореф. дис. на здобуття наук. ступ. докт. політ. наук : спец. 23.00.03 «Політична культура та ідеологія» / С. Г. Денисюк. — К., 2012. — 36 с.

5. Reiсh A. The greening of Ameriсa [Теxt] / Reiсh A. – New York : Random House,1970. – 399 p.

6. Смола Л. Життєві цінності українців: від родини до політики [Електронний ресурс] / Л. Смола // Український Фонд Демократії «Спочатку Люди». — 30.08.2012. — Режим доступу : https://peoplefirst.org.ua/uk/articles/ life-values-of-ukrainians-from-family-to-politics. — Назва з екрану.

7. Моральність українського суспільства [Електронний ресурс] // Київський інститут проблем управління ім. Горшеніна. — Режим доступу : http://www.glavport.net/lastnews. — Назва з екрану.

 

References:

1. Politychna entsyklopediya [Tekst] / red. kol. Yu. Levenets i Yu. Shapoval. — K. : Parlamentske vyd-vo, 2011. — 808 s.

2. Skripnyk A. I. Vykhovnyy potentsial politychnykh tsinnostey [Tekst] / A. I. Skripnyk // Intelehentsiya i vlada. — O. : Odeskyy natsionalnyy universytet im. I. I. Mechnykova, 2006. — № 6. — S. 207–211.

3. Zhabinecj N. V. Politichni cinnosti tа ih vtilenny u procesi demokratizacii ukrayinskoho suspilstva [Teкst] : аvtorеf. dis. nа zdоbutty nаук. stupeny каnd. polit. nаук : spec. 23.00.03 «Politichna kultura tа іdеоlоgіa» / N. V. Zhabinecj. — К., 2006. — 182 s.

4. Denysyuk S. H. Politychna komunikatsiya: tsinnisni osnovy ta mekhanizmy realizatsiyi v umovakh suchasnoho suspilnoho rozvytku [Tekst] ; avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stup. dokt. polit. nauk : spets. 23.00.03 «Politychna kultura ta ideolohiya» / S. H. Denysyuk. — K., 2012. — 36 s.

5. Reiсh A. The greening of Ameriсa [Теxt] / Reiсh A. – New York : Random House,1970. – 399 p.

6. Smola L. Zhyttyevi tsinnosti ukrayintsiv: vid rodyny do polityky [Elektronnyy resurs] / L. Smola // Ukrayinskyy Fond Demokratiyi «Spochatku Lyudy». — 30.08.2012. — Rezhym dostupu : https://peoplefirst.org.ua/uk/articles/ life-values-of-ukrainians-from-family-to-politics. — Nazva z ekranu.

7. Moralnist ukrayinskoho suspilstva [Elektronnyy resurs] // Kyyivskyy instytut problem upravlinnya im. Horshenina. — Rezhym dostupu : http://www.glavport.net/lastnews. — Nazva z ekranu.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.