Дворянкіна В. Г. МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇЇ МАШИНОБУДУВАННЯ

УДК: 658.5.011:338.32.053.4

 

МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇЇ МАШИНОБУДУВАННЯ

Дворянкіна В. Г.

Донбаський державний технічний університет,Україна, Луганська область,

м. Алчевськ

В статті розглянуто методи оцінки конкурентоспроможності продукції машинобудування та обґрунтовано необхідність підвищення конкурентоспроможності продукції.

Ключові слова: конкурентоспроможність продукції, конкурентний ринок, машинобудування, машинобудівна продукція, оцінка конкурентоспроможності продукції.

 

Дворянкіна В. Г. МЕТОДИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ/ Донбасский государственный технический университет, Украина, Луганская область, г.Алчевск

В статье рассмотрены методы оценки конкурентоспособности продукции машиностроения. А также обоснована необходимость повышения конкурентоспособности продукции.

Ключеные слова: конкурентоспособность продукции, конкурентный рынок, машиностроение, машиностроительная продукция, оценка конкурентоспособности продукции.

 

Dvoryankina V. G. METHODS FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF PRODUCTS ENGINEERING/ Donbass State Technical University, Ukraine, Lugansk region, Alchevsk city

The article deals with methods for assessing the competitiveness of engineering products. As well as the necessity of improving the competitiveness of products.

Key words: competitive products, competitive market, engineering, engineering products, evaluation of competitive products.

 

Вступ. Машинобудування є однією з основних галузей промисловості України, де зосереджено 20 % основних засобів промисловості та виробництво інноваційної продукції з високим рівнем доданої вартості. Машинобудівна продукція матеріало- і наукомістка. Реалізувати таку продукцію в ринкових умовах досить важко тому, що необхідно досягти оптимального співвідношення між розміром корисного ефекту в споживача й витратами виробника. Лише в цьому випадку виробники можуть розраховувати на успіх в умовах гострої конкурентної боротьби. Таке становище вимагає від підприємств машинобудівної галузі постійного підвищення конкурентоспроможності своєї продукції, розширення її частки на відповідному ринку за рахунок модифікації або випуску зразків, які задовольняють потреби споживачів на більш високому рівні ніж вироби підприємств-конкурентів.

Розвитку машинобудівної галузі України перешкоджають системні економічні проблеми, низька ефективність виробництва, відсутність досвіду конкурентної ринкової поведінки, нестача нових технологій, а також труднощі з виходом на ринки високоякісної продукції. Ці проблеми має вирішити активна державна політика, підвищення стандартів управління усередині самих підприємств, а також співпраця з іноземними партнерами[11].

Вивченням конкурентоспроможності та її оцінюванням займаються такі : В.Я. Кардаш [1], Г.О. Холодний [2], О.М. Шканова [3], Т. В. Змаланюк[4], О. Л. Загорянська[5] та інші вітчизняні й зарубіжні науковці.

У багатьох наукових працях розглянуто різні методологічні підходи до оцінювання конкурентоспроможності продукції. Але все ж таки питання стосовно оцінки конкурентоспроможності продукції залишаються відкритими і вони потребують ретельного вивчення і дослідження.

Від вдалого розв’язання цієї проблеми залежить не тільки покращення фінансового стану вітчизняних підприємств, але й економічна безпека України.

Головною задачею написання статті є висвітлення методів оцінки конкурентоспроможності продукції, а також визначення заходів щодо підвищення конкурентоспроможності продукції.

За економічним словником, конкурентоспроможність продукції – це характеристика товару, що відображає його відмінність від товару - конкурента як за ступенем відповідності конкретній суспільній потребі, так і за витратами на задоволення, це відповідність товару вимогам ринку, можливість збуту його на конкретному ринку.

Для отримання об’єктивної оцінки конкурентоспроможності продукції по всьому її асортименту достатньо оцінити основну номенклатуру машинобудівної продукції або базові моделі. Номенклатуру показників якості продукції для цілей її вимірювання необхідно обирати з врахуванням: аналізу вимог користувачів, вимог до застосування нормативно-правових актів, призначення та умов експлуатації, задач з управління якістю продукції, складу та структури, що характеризують її властивості, можливість визначення величин показників якості[6].

Здійснивши аналіз сучасного стану машинобудування в Україні за 2001-2011рр., можна сказати, що в період з 2004 до 2006 року відбувається зменшення питомої ваги машинобудування у промисловості України. Підвищення даного показника у 2007 році виявилося короткостроковою тенденцією, так як у 2008, 2009 роках питома вага продукції машинобудування у загальному обсягу промислової продукції знову зменшується. Можливості машинобудівного підприємства з управління конкурентоспроможністю продукції, обмежені наявними в його розпорядженні фінансовими, трудовими ресурсами, часом, а також виробничими потужностями й технологіями.

З рис. 1 бачимо, що питома вага продукції машинобудування у 2011 році збільшилася порівняно з 2010 роком на 1,1%. Щоб і надалі збільшувалася питома вага продукції машинобудування, треба підвищувати її конкурентоспроможність [10].

Існує багато методів оцінки конкурентоспроможності продукції.

 

Повний варіант статті за посиланням Stattya_Dvoryankna.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.