к. е. н., Тарасова І. І., Біланчук Т. Р. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЛЯЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 330.45

 

к. е. н., Тарасова І. І., Біланчук Т. Р.

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЛЯЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,Вінниця, Соборна 87, 21100

 

У статті розглянуто сутність операційної діяльності підприємства, визначено її місце в стратегічному курсі розвитку підприємства. Досліджено необхідність розробки стратегії операційній діяльності каменеобробних підприємств, проаналізовано їх вплив на формування та реалізацію головної мети підприємства.  На основі аналізу навчальних посібників та наукових публікацій розглянуто поняття «стратегія» та «операційна діяльність» та представлена власна точка зору зазначеної термінології з визначенням їх взаємодії.

Ключові слова: операційна діяльність підприємства, стратегія, стратегія операційної діяльності підприємств, діяльність підприємства

 к. э. н., доцент, Тарасова И. И., Биланчук Т. Р. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ В ОПЕРАЦЫОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ/ Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ

В статье рассмотрена сущность операционной деятельности предприятия, определено ее место в стратегическом курсе развития предприятия. Исследованы необходимость разработки стратегии операционной деятельности предприятий, проанализировано их влияние на формирование и реализацию главной цели предприятия. На основе анализа учебных пособий и научных публикаций рассмотрено понятие «стратегия» и «операционная деятельность» и представлена ​​собственная точка зрения указанной терминологии с определением их взаимодействия.

         Ключевые слова: операционная деятельность предприятия, стратегия, стратегия операционной деятельности предприятий, деятельность предприятия.

TarasovaI.I., BilanchukT.R.DEVELOPMENT STRATEGY FOR OPERATING DILYANOSTI/GroupVinnitsa Trade and Economic Institute KNTEU,Vinnitsa, Cathedral 87, 21100

The article deals with the nature of the operating activities of the enterprise, to its place in the strategic course of the company. Investigated the need to develop strategies stone processing enterprises operating activities, their influence on the formation and implementation of the main objectives of the enterprise. Based on the analysis of textbooks and scientific publications discussed the concept of "strategy" and "Operations" and presented their own view of this terminology, the definition of interaction.

Keywords: operating the business, strategy, operations of businesses enterprises

 

Постановка проблеми.  Основою управління будь-якої компанії, що функціонує в сучасному ринковому середовищі є розробка стратегії операційної діяльності підприємства для реалізації головної мети підприємства. Зважаючи на рівень жорсткої конкуренції на ринку, нестабільність економічної ситуації, швидкість і непередбачуваність зміни законодавства, стрімкий розвиток і складність кон’юнктури ринку, підприємству необхідно розробити та впровадити стратегію операційної діяльності. Система розробки стратегії операційної діяльності покликана задати компанії чіткий напрямок довгострокового розвитку бізнесу, реалізацію поставленої мети підприємства з максимальним фінансовим результатом та ефективними економічними показниками. Побудова стратегії операційної діяльності та впровадження її в фінансово-господарську діяльність підприємства є основним елементом в структурі стратегічного управління підприємством. Етап розробки стратегії операційної діяльності дає змогу створити інформаційну базу з варіантами прийняття стратегічних рішень, побудувати ланцюг із комплексів заходів  по дослідженню, запобіганню, реагуванню змін на внутрішньому та зовнішньому ринку. Реалізація стратегії операційної діяльності є кроком до реалізації бізнес стратегії підприємства, оптимізації операційної діяльності і як наслідок вдосконалення та підвищення ефективності операційної діяльності.

Аналізуючи операційну діяльність підприємства, варто звернути увагу на розробку, реалізацію та ефективність стратегії її операційної діяльності, що обумовлює актуальність представленого дослідження.

Стан вивчення проблеми.  Поняття «стратегія» розглядається як широке всеохоплююче поняття, що характеризує план дій з метою розвитку підприємства в цілому. Попри це, не береться до уваги той факт, що розвиток підприємства будується на реалізації його «операційної діяльності». Проблема стратегії операційної діяльності досліджується у розрізі самостійності цих двох понять.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження теорії підприємництва та її ключових елементів, зокрема операційна діяльність, здійснили вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти А. Чандлер, М.Портер, М.Мінцберг, М.Хамель, М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоур, А.Томпсон, Бланк І.О., Рясних Є.Г., Короткевич О.В., А. Ансофф, але попри це мала увага приділяється стратегії операційної діяльності, необхідність її розробки, реалізації та аналізу результату.

Мета дослідження.  Полягає у конкретизації та з’ясуванню змісту понять «стратегія» та «операційна діяльність підприємства», їх взаємодія та вплив в процесі досягнення головної мети підприємства.

Викладення основного матеріалу дослідження.  У процесі розвитку економіки та адаптування підприємницької діяльності до складних ринкових умов та реалій сучасного життя, будь який суб’єкт підприємницької діяльності має розробити стратегію операційної діяльності. Доцільність створення стратегії операційної діяльності підприємства викликана тим, що сьогодні результати діяльності суб'єктів промисловості залежать значною мірою від використання ефективних ринкових механізмів управління та розвитку підприємницької діяльності. При цьому, варто відзначити той факт, що стратегічне управління підприємством має бути націлено саме на здійснення його операційної діяльності і для кожного окремого об’єкта воно індивідуальне і потребує особливого підходу. Отже, існує необхідність вивчення понять «стратегія» та «операційна діяльність», уточнення їх сутності, як економічних категорій та сукупного фактора на розвиток підприємства.

Під поняттям «стратегія» звичайно розуміють довгострокові плани керівництва фірми, спрямовані на зміцнення її позицій, задоволення споживачів і досягнення перспективних цілей. Окрім цього, існує і таке розуміння стратегії, як довгострокові наміри керівників підприємств щодо маркетингу, виробництва, фінансів, комерції, персоналу та ін. Зміни визначень терміна "стратегія" відбувалися разом із розвитком ринку . Проаналізуємо відомі визначення стратегії.

Таблиця 1.1. Визначення поняття «стратегія»

 

Джерело

Визначення

А.Чандлер

Стратегія  - це метод установлення довгосторокових цілей організації, програми її дій і пріоритетних напрямків розміщення ресурсів.

М. Портер

Стратегія як спосіб реакції на зовнішні можливості і загрози, внутрішні сильні і слабкі сторони

М. Мінцберг

Стратегія як послідовна, погоджена та інтегрована структура управлінських рішень

М. Хамель

Стратегія як спосіб розвитку ключових конкурентних переваг організації

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоур

Стратегія являє собою детальний всебічний комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії організації і досягнення її цілей

А. Томпсон

Стратегія як набір дій і підходів щодо досягнення заданих показників діяльності

Дослідивши визначення А. Чандлера [1], бачимо, що стратегія це все ж таки довгострокові цілі і програми дій підприємства. Практично такої ж думки, з більш глибоким змістом дотримувались М.Мескон, М. Альберт та Ф. Хедоур [2], які стверджували, що будь-які цілі та програми, якими б вони довгостроковими не були, мають забезпечити здійснення місії організації, досягнення її головних цілей. Не можна не погодитись з таким ствердженням, адже будь яка ціль має оправдовувати мету. Разом з тим, М. Мінцберг [3] вважав, що стратегія – це лише послідовна, погоджена та інтегрована структура управлінських рішень.

На нашу думку, цікаве тлумачення поняття «стратегії» діє М. Портер [4], який розглянув поняття «стратегії»   як спосіб реакції на зовнішні можливості і загрози, внутрішні сильні і слабкі сторони. Теорія М.Портера привертає увагу тим, що стратегія формується під впливом зовнішнього середовища підприємства, зовнішніх незалежних і не прогнозованих  факторів.

Вплив зовнішнього середовища на формування стратегії підприємства спостерігається також у працях М. Хамеля  [5], за яким стратегія – це спосіб розвитку конкурентних переваг організації.

Стратегія необхідна будь-якій фірмі, що претендує на успіх, щоб визначити, в якому напрямку вона буде розвиватися. По суті, вибір стратегії означає, що з усіх можливих шляхів розвитку і способів дії, що відкриваються перед компанією, вона обирає конкретний напрямок. Добре розроблена стратегія — основа підвищення конкурентоспроможності фірми, сильної конкурентної позиції і формування такої організації, яка за допомогою удосконалювання структури управління і підвищення організаційної культури могла б успішно працювати у жорстких ринкових умовах.

Стратегія необхідна як організації в цілому, так і окремим її підрозділам і функціональним відділам. Одним з рівнів стратегії підприємства є стратегія операційної діяльності підприємства, що представляє собою управління ключовими організаційними ланками виробничого процесу, вирішення щоденних операційних завдань, що мають стратегічну значимість і економічну обґрунтованість. Що ж таке операційна діяльність підприємства і які саме стратегічні рішення має прийняти керівництво компанії для підвищення її ефективності спробуємо дослідити, опираючись на визначення вчених-економістів.

Поняття операційної діяльності підприємства досліджується і удосконалюється завдяки працям вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, таких, наприклад, як  Бланк А.І.,  Віленський П.Л.,  А. Чандлер,  А. Ансофф, Рясних Є.Г., Короткевич О.В. та.інші.

Таблиця 1.2. Визначення поняття «операційна діяльність»

 

Джерело

Визначення

МСБО 7 “Звіт про рух грошових коштів”

основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю

П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”

П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”

Бланк І.О.

основний вид діяльності підприємства з метою якого воно створено

Рясних Є.Г.

це основна діяльність підприємства, до якої зараховують операції, пов'язані з виробництвом і (або) реалізацією продукції, які є визначальною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу

Короткевич О.В.

це основна діяльність, яка пов’язана з виробництво або реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначною метою створення підприємства та забезпечує основну частину його доходу

А. Чандлер

визначає операційну діяльність як виокремлення основних довгострокових цілей і задач підприємства і затвердження курсу дій та розподілу ресурсів, необхідних для досягнення управління компанією цих цілей

А. Ансофф

визначає такі характерні особливості операційної діяльності, як нестійкість напрямків розвитку, тобто допускає їх перегляд у ході реалізації

У дослідження будь-якого питання в першу чергу варто звернутися о офіційних джерел трактування, тобто до законодавства. У визначенні поняття «операційної діяльності» основними нормативними джерелами є МСБО 7 “Звіт про рух грошових коштів”[6], П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”[7] та П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”[8], згідно яких операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. З такого трактування, слідує, що діяльність підприємства ділиться на три напрями: операційна, фінансова та інвестиційна діяльність. Проте, у тих же нормативних документах [6,7,8] з’являється поняття іншої операційної діяльності і тут виникають труднощі, які можуть призвести до помилок у порівнянні доходів і витрат від основного виду діяльності, що зазначені у статутних документах. Тому, я вважаю, що для вивчення операційної діяльності, як економічної категорії варто звернутися до праць вчених-економістів.

Так, на думку економіста Бланка І.О.[9], операційна діяльність – це та діяльність підприємства, заради якого воно і створено. Досить узагальнююче поняття, яке в тім чітко і лаконічно дає визначення поняттю  і в той же час обумовлює результат створення підприємства – реалізацію операційної діяльності.

Рясних Є.Г. [10] та Короткевич О.В. [11] у трактуванні операційної діяльності підприємства більш поглиблюються у дослідженні проблеми, стверджуючи, що операційна діяльність  - це операції пов’язані з виробництвом та (або) реалізацією продукції і роблять акцент на отриманні доходу з такої діяльності. Це суттєве зауваження у визначенні операційної діяльності, так як провадження будь-якої економічної діяльності, не лише операційної чи господарської, має на меті отримання доходів та прибутків.

Аналізуючи визначення, що дали А. Чандлер [1] та А. Ансофф [12], можна зробити висновок, що операційна діяльність підприємства – це не просто набір операцій, описаних в статуті підприємства, з   метою отримання доходу, а частина стратегії розвитку підприємства, що може постійно змінюватись та вдосконалюватись.

Дослідивши поняття операційної діяльності, за джерелами [1,6,7,8,9,1,11,12], що абсолютно різняться за своїми підходами, в підсумку спробуємо сформулювати своє бачення операційної діяльності підприємства:

-      це діяльність підприємства, що пов’язана в виготовленням та (або) реалізацією продукції, що закріплено в установчих документах підприємства, з метою якого воно власне створено, з метою отримання прибутку та стратегічного розвитку підприємства у перспективі.

Висновки та перспективи подальших досліджень.Отже, виходячи з вищевикладеного можемо стверджувати, що для дослідження стратегії операційної діяльності підприємства потрібно дослідити ці поняття індивідуально і звернутися за допомогою до праць вчених-економістів. Розглянувши поняття «стратегія» та «операційна діяльність» та провівши паралель між ними, можемо зробити висновок що поняття тісно  взаємопов’язані та мають суттєвий вплив на діяльність підприємства в цілому. Багатоаспектність процесу формування стратегії підприємства багато в чому залежить від стрижневої позиції організації, що її відображає операційна діяльність. Виходячи з цього актуальними є подальші наукові дослідження в удосконаленні теоретико-методологічного аспекту зі стратегії операційної діяльності.

 

Література:

1. Чандлер А. Стратегия и структура / А. Чандлер. – М.: Мир, 1975. – 520 с.

2. Мескон М.Х.Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт,Ф. Хедоури. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

3. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента

4. Конкуренция. Майкл Портер М.: Вильямс, 2005. — 608 с.

5. Мищенко А.П. Стратегическое управление Учебное пособие. – Днепропетровск: Издательство ДУЭП, 2003. – 261 с.

6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 (МСБО 7). Звіт про рух грошових коштів IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" (Форма N 2) Мінфін України; Положення, Форма від 31.03.1999 № 87

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" (Форма N 3) Мінфін України; Положення від 31.03.1999 № 87

9. Бланк И. А. Финансовая стратегия предприятия / И. А. Бланк. — К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. — 720 с. — 3-е изд. — М. : ТК Велби, Изд-воПроспект, 2007. — 512 с.

10. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посібник / Є. Г. Рясних. – К. : Академвидав, 2010. – 336 с.

11. Короткевич О.В. Ефективність поточної господарської діяльності: структура, рівень, динаміка // Економіка підприємства. – 2008. [Електронний ресурс] URL: http://ief.org.ua/Arjiv_EP/Korotkevich308.pdf)

12 Ансофф А. Стратегическое управление / А. Ансофф –М.: Мир, 1990. – 484 с.

 

References:

1. Chandler A. Strategy and structure / A. Chandler. - Moscow: Mir, 1975. - 520 p.

2. Meskon M.H.Osnovы management / MH Meskon, M. Albert, F. Hedouri. - Moscow: Delo, 1992. - 702 p.

3. Myntsberh G., Alstrэnd B., J. Lэmpel schools strategies. Stratehycheskoe Safari: эkskursyya by Debra management strategies

4. Competition. Michael Porter, M.: Williams, 2005. - 608 p.

5. Mishchenko, AP Stratehycheskoe Management Textbook. - Dnepropetrovsk: Yzdatelstvo DUЭP, 2003. - 261 p.

6. International Accounting Standard 7 (IAS 7). Statement of Cash Flows IASB; Standard International Document on 01.01.2012

7. Regulations (Standard) 3 "Income Statement" (Form N 2) Treasury of Ukraine; provisions form of 31.03.1999 № 87

8. Regulations (Standard) 4 "Statement of Cash Flows" (Form N 3) Treasury of Ukraine from 31.03.1999 № Regulation 87

9. Form IA Financial Strategy enterprise / IA form. - K.: Elga, Nick Center, 2004. - 720 p. - 3rd ed. - Moscow: TC Velby, Ed-voProspekt, 2007. - 512 p.

10. Fundamentals of Financial Management [Text]: teach. manual / EG abundant. - K. Akademvydav, 2010. - 336 p.

11. Korotkevich O. The effectiveness of current economic activity: structure, level, dynamics / / Business Economics. - 2008. [Electronic resource] URL: http://ief.org.ua/Arjiv_EP/Korotkevich308.pdf)

12 A. Ansoff Stratehycheskoe Management / Ansoff A.-M.: Mir, 1990. - 484 p.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.