к. е. н., Тарасова І. І., Біланчук Т. Р. МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 330.45

 

к. е. н., Тарасова І. І., Біланчук Т. Р.

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Вінниця, Соборна 87, 21100

У статті розглянуто поняття ефективності як економічної категорії, а також у контексті операційної діяльності підприємства. Досліджено необхідність здійснення оцінки ефективності операційної діяльності, а також розробки методології. На основі аналізу навчальних посібників та наукових праць розглянута методологія оцінки операційної діяльності підприємства та представлена власна група показників оцінки ефективності операційної діяльності, виходячи з аналізу зазначеної термінології.

Ключові слова: ефективність, методологія, рентабельність, витрати, доход, капітал.

к. э. н., Тарасова И. И., Биланчук Т. Р. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ/ Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ

В статье рассмотрено понятие эффективности как экономической категории, а также в контексте операционной деятельности предприятия. Исследованы необходимость осуществления оценки эффективности операционной деятельности, а также разработки методологии. На основе анализа учебных пособий и научных трудов рассмотрена методология оценки операционной деятельности предприятия и представлена собственная группа показателей оценки эффективности операционной деятельности, исходя из анализа указанной терминологии.

Ключевые слова: эффективность, методология, рентабельность, затраты, доход, капитал.

Tarasova I. I., Bilanchuk T. R. METHODOLOGY EVALUATION OF EFFICIENCY ENTERPRISE OPERATIONS/ GroupVinnitsa Trade and Economic Institute KNTEU,Vinnitsa, Cathedral 87, 21100

The article deals with the concept of efficiency as an economic category, and in the context of operational activity of the enterprise. Investigated the need for evaluating the effectiveness of operations and development methodology. Based on the analysis of textbooks and scientific papers reviewed assessment methodology operating company and submitted their own group of indicators to measure the efficiency of operations, based on the analysis of this terminology.

Keywords: efficiency, methodology, profitability, costs, revenues, capital

 

Постановка проблеми. В процесі здійснення підприємством фінансово-господарської діяльності, важливе місце відведено аналізу оцінки ефективності його діяльності. За твердженням провідних вчених-економістів саме аналіз ефективності стає головним важелем у формуванні стратегії діяльності підприємства для досягнення поставленої цілі та реалізації головної місії підприємства. Особливу увагу слід приділити аналізу ефективності операційної діяльності підприємства.

Стан вивчення проблеми. Питання аналізу та методології оцінки ефективності операційної діяльності підприємства на сьогоднішній день досліджені досить широко. Існує велика кількість економічних підходів, узагальнюючих показників та цілих систем показників, які потребують детального та поглибленого вивчення.

Мета дослідження. Метою статті є дослідження поняття «ефективність операційної діяльності підприємства» та методології її оцінки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема визначення ефективності операційної діяльності підприємства та методологія її оцінки піднімається у великій кількості наукових праць закордонних та вітчизняних вчених-економістів. Питання теорії, методології і практичним питанням методології оцінки ефективності операційної діяльності підприємства присвятили велику увагу такі наукові діячі, як С. Мочерний, С.Кропивний, В.Г.Андрійчук, В.Парето, Пол Хейн та ін.. Однак в умовах ринкової економіки, внаслідок складності та багатогранності даної проблеми виникають питання, які потребують більш ретельного та поглибленого дослідження.

Виклад основного матеріалу. Ефективність – це економічна категорія, що характеризується відношенням одержаних результатів та витраченими на їх досягнення ресурсами. Зміст поняття ефективності складний та багатоаспектний, що загалом характеризує продуктивність будь-яких затрат і відображає кінцевий результат використання матеріальних і трудових ресурсів.

В економічній енциклопедії за редакцією С. Мочерного дано наступне визначення ефективності: це здатність приносити ефект, результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як відношення ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат [1].

С. Кропивний дає змістовне тлумачення ефективності (продуктивності) як економічної категорії, що визначається об’єктивно діючим законом економії робочого часу, що є основоположною субстанцією багатства і мірою витрат, необхідних для його нагромадження та використання суспільством. Саме тому підвищення ефективності виробництва треба вважати конкретною формою цього закону [2].

На думку В.Г. Андрійчука, ефективність – це результативність певної дії, процесу, що вимірюється співвідношенням між отриманим результатом і витратами (ресурсами), що його спричинили [3].

Неординарне тлумачення поняття ефективності дає В.Парето, що стверджує, що ефективність – це такий стан справ, при якому неможливо здійснити жодної замін, яка в більшій мірі задовольняє бажання однієї людини, не завдаючи при цьому збитку, задоволень, бажань іншої [4].

Досить влучним, на нашу думку, є визначення поняття ефективності, запропоноване Полом Хейне. Вчений трактує категорію як це результативність використання засобів для створення та досягнення цілей [5].

Тобто, можна стверджувати, що ефективність як економічна категорія – це відношення результату від фінансово-господарської діяльності підприємства до сукупності усіх понесених витрат, пов’язаних з його отриманням.

Ефективність операційної діяльності підприємства – це відношення результату від операційної діяльності підприємства за певний проміжок часу до витрат операційної діяльності, що супроводжуються супутніми обставинами та виражені у грошову виразі або процентному відношенні. Якщо розглядами операційну діяльність, то поняття ефективності можна ототожнити з поняттям результативність і розглядати як позитивний показник. Оскільки, якщо результат операційної діяльності буде негативним, з’явиться протилежне поняття – неефективність.

Оцінка ефективності операційної діяльності передбачає оцінку рівня й динаміки абсолютних показників і використовується для внутрішнього використання. Серед основних завдань аналізу ефективності операційної діяльності підприємства можна виділити наступні [6] :

- обґрунтування правильності і доцільності управлінських рішень;

- оцінка вибору стратегії операційної діяльності підприємства;

- вибір найкращого управлінського рішення;

- аналіз реалізації управлінських рішень, виникнення проблем в ході ї здійснення;

- визначення результату операційної діяльності і, відповідно, господарської діяльності підприємства в цілому;

Оцінка ефективності операційної діяльності підприємства контролюється також з боку держави, але в даному випадку цікавлять більше відносні, а не вартісні показники ефективності.

Методологія оцінки операційної діяльності підприємства базується на розрахунку ряду економічних показників, на основі яких аналізується в цілому операційна діяльність підприємства, ефективність здійснення господарської діяльності підприємства в цілому, рівень прибутковості або ж збитковості підприємства, вибір стратегії управління підприємством тощо.

Методологія оцінки ефективності операційної діяльності полягає у групуванні економічних показників через співвідношення між ресурсами та результатами виробництва, за якого отримують вартісні показники ефективності операційної діяльності підприємства.

Операційна діяльність підприємства передбачає собою ланцюг типу капітал-витрати-доходи-прибуток. Доцільно розглядати ефективність використання капіталу підприємства, здійснення витрат, отримання доходів та прибутку. Пропонуємо наступне групування показників для оцінки ефективності операційної діяльності підприємства:

Таблиця 1.1. Система показників ефективності операційної діяльності підприємства

 

 

Група показників

Назва показника

Власний капітал підприємства

  1. Відношення власного капіталу підприємств до доходу (виручки) від операційної діяльності
  2. Відношення власного капіталу у відношенні до витрат операційної діяльності

Витрати

  1. Відношення витрат від операційної діяльності до власного капіталу підприємства
  2. Відношення витрат до доходів операційної діяльності

Доходи

  1. Відношення доходів від операційної діяльності до власного капіталу підприємства
  2. Відношення доходів до витрат від  операційної діяльності

Прибуток

  1. Відношення прибутку від операційної діяльності до власного капіталу підприємства
  2. Відношення прибутку від операційної діяльності до витрат від операційної діяльності
  3. Відношення прибутку від операційної діяльності до доходів від операційної діяльності

 

 

Головною метою діяльності будь-якої організації є отримання прибутку. Прибуток та відносний показник прибутку – рентабельність займають центральне місце в розрахунку ефективності операційної підприємства. Співвідношення витрат і доходів підприємства є головним завданням кожного суб’єкта підприємницької діяльності, а фінансова віддача ресурсів в процесі формування витрат – запорука життєдіяльності всього підприємства.

Слід зауважити, що сума прибутку у грошовому виразу не є показником ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Результатом оцінки ефективності господарської діяльності підприємства є відношення прибутку до понесених витрат або активів, що забезпечують підприємницьку діяльність. Таким показником є рентабельність. Показник рентабельності показує, яку суму прибутку отримує підприємство при понесених витратах у розрахунку на одну гривню [7].

 

Повний варіант статті дивіться за посиланням statya_Blanchuk-2.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.