Нич М. А. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Нич Майя Анатоліївна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м.Вінниця, Україна

Анотація. Кредитування населення тісно пов'язане з еконо¬мічними та соціальними показниками. Саме тому для подальшого розвитку ринку споживчого кре¬дитування потрібно окреслити його зв'язок із соці¬ально-економічними показниками та мінімізувати проблеми, які постають на шляху розвитку цього ринку.

Ключові слова: кредит, кредитування населення, кредитний ризик.

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ

Ныч Майя Анатольевна

Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, город Винница, Украина

Аннотация. Кредитование населения тесно связано с экономическим и социальным показателям. Именно поэтому для дальнейшего развития рынка потребительского кредитования нужно очертить его связь с социально-экономическими показателями и минимизировать проблемы, которые встают на пути развития этого рынка.

Ключевые слова: кредит, кредитование населения, кредитный риск.

 

 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF CREDITING OF THE POPULATION IN UKRAINE

Nych Mayya Anatlyevna

Vinnitsya Trade and Economic Institute KNTEU, Vinnitsya, Ukraine

Abstract Loans for people closely related to the economic and social indicators. Therefore, for the further development of the consumer credit market to define its relationship with socio-economic indicators and minimize problems encountered in the development of this market. Keywords: credit, credits, loan risk.

 

Останнім часом кредитування населення набуває все більшої актуальності. Пов'язано це з тим, що всі ланки суспільства праг¬нуть ефективно функціонувати, а без розвитку всіх напрямів банківської інфраструктури, насамперед споживчого кредитування, неможливий нормальний розвиток суспільства, усіх його категорій. Особливо це стосується молодого покоління.

Кредитування населення тісно пов'язане з еконо¬мічними та соціальними показниками. Саме тому для подальшого розвитку ринку кре¬дитування потрібно окреслити його зв'язок із соці¬ально-економічними показниками та мінімізувати проблеми, які постають на шляху його розвитку.

Більшість проблем у діяльності вітчизняних ко¬мерційних банків у сучасних умовах пов'язане з про¬веденням ризикованої кредитної політики. Для по¬ліпшення стану справ у сфері кредитування в Україні потрібне досягнення фінансової та макроекономічної стабільності.

Часто при наданні кредиту банк оцінює кредито¬спроможність клієнта не досить ретельно. Це спри¬чиняє збільшення ризику банку при кредитуванні та збільшення обсягів проблемних кредитів.

Деякі банки при кредитуванні фізичних осіб на довгий строк вимагають спочатку представлення за¬стави, а тільки потім надають кредит. Тобто спочатку позичальник заставляє своє житло, земельну ділянку або машину банкові, потім за кредитні кошти придбає нерухомість або машину, під заставу залишає її банкові, а попередню заставу виносить із реєстрів рухомого або нерухомого майна. Це призводить до марної трати грошей позичальником.

Високий рівень відсоткової ставки при кредиту¬ванні фізичних осіб, особливо при наданні кредиту у гривнях, відносять до суттєвих проблем сучасного кредитування. Фізична особа - майбутній позичаль¬ник, намагається взяти кредит у доларах США або євро, незважаючи на те, що при погашенні кредиту доведеться придбати валюту на «чорному» ринку або в банку за комерційним курсом. Це призводить до надмірного використання іноземної валюти, обся¬ги якої треба зменшувати [1].

Тут варто згадати і про те, що більшість комерцій¬них банків приваблювали до себе клієнтів - фізичних осіб, пропонуючи оформити кредит за так званою ну¬льовою ставкою або під невисокі відсотки за кредит. Тобто комерційний банк пропонує невелику відсотко¬ву ставку в порівнянні з іншими банками, але умовами кредитного договору передбачена інша стаття, згідно з якою позичальник - фізична особа повинен сплатити різноманітні комісійні винагороди і, якщо скласти всі комісійні та відсотки за кредит за весь строк кредиту¬вання, вийде таж сама відсоткова ставка, як у банків, котрі не беруть ніяких комісійних винагород, а пропо¬нують вищий рівень відсотків. Зараз такі дії заборо¬нено відповідними нормативними документами НБУ.

Для збільшення кредитного портфеля банки йдуть на ризиковану видачу кредиту - видавання готівки під поруку. Це призводить до того, що зде¬більшого кредити не погашаються, у банку виникає в кінцевому підсумку безнадійна заборгованість, яку списують за рахунок резервів, а це, у свою чергу, при¬зводить до зниження нормативів, установлених На¬ціональним банком України.

Ще одна проблема з'являється, коли банк надає позичальникові - фізичній особі кредит на невід¬кладні потреби або на придбання товарів широкого вжитку, у такому разі страхування фінансових ризи¬ків банку повинно бути обов'язковим, тому що при наданні кредиту на ремонт квартири, придбання машини та нерухомості банк підстраховує себе тим, що в нього є застава, яку він, у разі неспроможності позичальника погасити заборгованість за кредитом, може реалізувати, гроші скерувати на погашення за¬боргованості. Якщо при наданні кредиту на невід¬кладні потреби або на придбання товарів широкого вжитку страхування фінансового ризику банку буде обов'язковим, то гарантом повернення грошових коштів буде страхова компанія, тобто ризик буде зве¬дений до мінімуму [2].

Суттєвою і розповсюдженою є проблемна ситуа¬ція, коли позичальник - фізична особа, яка отримала кредит в одному банку та не в змозі погасити його, звертається в інший банк або відділення цього ж банку, отримує ще один кредит, який теж не в змозі погасити, та звертається ще в один банк або кредит¬ну спілку. Цей ланцюг може бути дуже довгим, що зайвий раз свідчить про те, що комерційним банкам України треба мати банк даних усіх позичальників - фізичних осіб, які вже мали або мають кредити або зверталися до банку з проханням надання кредиту і банк відмовив йому в цьому.

Отже, в України існує чимало проблем, на розв'я¬зання яких потрібно багато часу. Більшість цих проб¬лем у сучасних умовах пов'язано з проведенням бан¬ками ризикованої кредитної політики.

Останнім часом усе актуальнішою стає проблема становлення системи управління ризиками в комер¬ційних банках. Кредитування є найризикованішою операцією для банків, і водночас доходи за кредитни¬ми операціями залишаються одними з найвагоміших у структурі доходів банку. Ефективність банківської діяльності значною мірою залежить від якості управ¬ління ризиками.

Кредитний ризик - це ризик невиконання пози¬чальником зобов'язань за кредитними операціями (тобто ризик того, що сплата позичальником відсот¬ків і основного боргу за кредитними операціями проводитиметься з відхиленнями від умов кредитної угоди або взагалі не проводитиметься) [3].

Створити цілком безризиковий портфель немож¬ливо, однак своєчасне погашення позичок і відсот¬ків за ними багато в чому визначає успішну роботу банку.

Багато вчених-економістів працювали над розв'язанням цієї проблеми. Опрацювавши доступ¬ну інформацію та об'єднавши її, я зробила висно¬вок, що для ефективних зрушень у цьому напрямі слід узяти на озброєння методи зниження ризиків, а саме [4;5]:

1. Знизити ризики в сегменті споживчого креди¬тування можна за рахунок повноцінного задіяння кредитних бюро.

2. Страхування кредитів. Страхування кредиту припускає повну передачу ризику його неповернен¬ня страховій кампанії. Існує багато різних варіантів страхування кредитів, але всі витрати зі страхування звичайно відносять на позичальників. Така форма захисту від ризику в Україні ще не набула поширення.

3. Метод лімітування: вста¬новлення ліміту, тобто граничних сум здійснюваних кредитних операцій. Як приклад можна навести нор¬мативи кредитного ризику, встановлені Національ¬ним банком України для комерційних банків: мак¬симальний розмір ризику на одного позичальника; норматив «великих» кредитних ризиків; норматив максимального ризику на одного інсайдера; норма¬тив максимального сукупного розміру кредитів, га¬рантій і поручительств, наданих інсайдерам. Як пра¬вило, банки встановлюють ліміт, який регламентує розмір обороту за видаванням кредиту за певний період (ліміт видачі). У деяких випадках встановлю¬ється ліміт заборгованості, який регламентує забор¬гованість за кредитом на певну дату.

4. Моніторинг, тобто проведення систематичного аналізу господарської діяльності по¬зичальника, його фінансового стану, а також комп¬лекс інших заходів, які направлені на зменшення кредитного ризику - ризику неповернення кредиту та несплати відсотків за ним.

5. Оцінювання кредитоспроможності. Спеціалісти кредитних установ віддають перевагу методу оцінювання кредитоспроможності, оскільки він до¬зволяє запобігти практично всім можливим втратам, пов'язаним із неповерненням кредиту. До визначен¬ня кредитоспроможності існує багато різних підхо¬дів. Критерії, згідно з якими виробляється оцінка по¬зичальника, - індивідуальні і ґрунтуються на прак¬тичному досвіді банку. Ці критерії періодично пере¬глядають, що забезпечує пристосування аналізу до умов, що змінюються, і підвищує його ефективність.

 

Література:

1. Арістова А. Особливості кредитування банками фізичних осіб / А. Арістова // Вісник НБУ. - 2008. -№ 2. - С. 56-62.

2. Бахчеванова Н. В. Споживчий кредит та його роль у підвищенні добробуту населення / Н. В. Бахчеванова // Проблеми формування розвитку фінансово-кредитної системи України : зб. наук. ст. - 2009. - С. 32-33.

3. Гладких Д. Основні тенденції розвитку кредитного ринку в Україні, або Колективний портрет україн¬ського позичальника / Д. Гладких // Вісник НБУ. - 2006. - № 9. - С. 49-53.

4. Дзюблюк О. В. Проблеми управління банківським кредитним портфелем в умовах становлення рин¬кових відносин / О. В. Дзюблюк // Зб. наук. пр. - Суми : «Мрія-1», 2008. - Т. 6. - С. 160-167.

5. Динаміка фінансового стану банків на 1 січня 2013 року // Вісник Національного банку України. -2013. - № 2. - С. 43-51.

6. Зінченко В. Підвищення ефективності управління ризиками в умовах активізації споживчого креди¬тування / В. Зінченко, Г. Карчева // Вісник НБУ. - 2007. - № 10. - 54 с.

 

References:

1. Aristova A. Features of bank lending individuals / Aristova A. / / Bulletin of the NBU. - 2008. - № 2. - S. 56-62.

2. Bahchevanova NV Consumer credit and its role in improving the welfare / NV Ivanov, wrote Bahchevanova/ / Problems of development of the financial and credit system of Ukraine: Coll. Science. century. - 2009. -р. 32-33.

3. Gladkuh D. Major trends in the credit market in Ukraine, or Ukrainian collective portrait ment borrower / D.A Gladkuh / / Bulletin of the NBU. - 2006. - № 9. - р. 49-53.

4. Dzyublyuk A. Problems of the bank's loan portfolio under conditions of market term relationship / O.V. Dzyublyuk / / Coll. Science. etc. - Amounts "Dream 1", 2008. - T. 6. - р. 160-167.

5. The dynamics of the financial condition of banks on January 1, 2013 / / Proceedings of the National Bank of Ukraine. -2013. - № 2. - S. 43-51.

6. Zinchenko V. Improved risk management in active consumer creding / V. Zinchenko, G. Karcheva / / Bulletin of the NBU. - 2007. - № 10. - 54 p.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.