1 Дубровін В . О., 1 Теслюк В. В., 1 Онищенко В. Б., 2Барановський В. М., 3Кравченко І. Є. ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МІКОБІОПРЕПАРАТІВ В ЗАХИСТІ РОСЛИН

УДК 632.938.1

1 Дубровін В . О., 1 Теслюк В. В.,  1 Онищенко В. Б., 2Барановський В. М.,  3Кравченко І. Є.

ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МІКОБІОПРЕПАРАТІВ В ЗАХИСТІ РОСЛИН

1 - Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Україна, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15;2 - Тернопільський національний технічний університет імені Івана ПулюяУкраїна, м. Тернопіль, вул. Руська, 56; 3 – Вінницький національний аграрний університет, Україна, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3

Показано актуальність розробки та застосування мікобіопрепаратів для захисту рослин від хвороб. Проведені дослідження показали, що використання мікобіопрепарату для захисту рослин від хвороб показало високу ефективність  обмеження розвитку хвороб та стимуляції росту рослин.

Ключові слова: захист рослин, технологія, хвороби, мікобіопрепарат.

1Дубровин В. А., 1 Теслюк В. В., 1 Онищенко В. Б., 2Барановский В. М., 3Кравченко И. Е.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МИКОБИОПРЕПАРАТОВ В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ

 1 - Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина, г. Киев, ул. Героев Обороны, 15; 2 - Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, Украина, г. Тернополь, ул. Русская, 56; 3- Винницкий национальный аграрный университет, Украина, г. Винница, ул. Солнечная, 3.

Показана актуальность разработки и применения микобиопрепаратов для защиты растений от болезней. Проведенные исследования показали, что использование микобиопрепарату для защиты растений от болезней показало высокую эффективность ограничения развития болезней и стимуляции роста растений.

Ключевые слова: защита растений, технология, болезни, микобиопрепарат.

1Dubrovin V., 1 Teslyuk V., 1Onishchenko V., 2Baranovsky V., 3Kravchenkо І.

 THEORETICAL AND EXPERIMENTAL JUSTIFICATION FOR THE USE IN PLANT PROTECTION MIKOBIOPREPARATIV

1 - National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine, ul. Heroes of Defense, 15, 2 - Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyuya, Ukraine, Ternopil, st. Russian, 56, 3 - Vinnitsa National Agrarian University, Ukraine, Vinnitsa, st. Sonjachna, 3

The urgency of developing and applying mikobiopreparatov to protect plants from disease. Studies have shown that the use of mikobiopreparatu to protect plants from disease showed high effectiveness of the control of disease and to stimulate plant growth.

Keywords: plant protection, technology, disease, mikobiopreparat.

 

Введення. Інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур, як продуктів харчування так і сировини для переробної промисловості базуються на сучасних технічних засобах та ефективних системах захисту рослин.  Захист рослин від хвороб   в технологічному процесі вирощування сільськогосподарських культур   був і залишається однією із актуальних проблем. Втрати продукції рослинництва  від шкідливих організмів   становлять до 30 відсотків врожаю, знижується  якість продукції, і все разом зумовлює великі економічні збитки. Основними заходами, які запобігають втратам продукції рослинництва від шкодочинності хвороб є використання хворобостійких сортів та застосування  захисно-стимулюючих речовин. 

Як показує досвід, використання   хворобостійких сортів  і хімічних пестицидів в повній мірі не може протидіяти цьому. Період  пристосування нових рас патогенних мікроорганізмів до створених сортів значно коротший, ніж створення самих сортів. Крім того, вплив на генетичну систему рослини з метою підвищення її хворобостійкості в більшості випадків призводить до втрати продуктивності рослини та якості продукції.

До того ж встановлено те, що оскільки  більшість хімічних препаратів мають досить вузьку направленість дії на шкідливий організм,  збудники хвороб змінюються або пристосовуються до дії препарату, і щоб добитися ефективного захисту  виникає необхідність в  збільшенні норми  витрати препарату, застосуванні бакових сумішей, а   підприємствам  виробникам  постійно працювати над створенням нових препаратів.

  Пестициди в значній мірі вирішують завдання захисту рослин, але при цьому створюючи багато екологічних проблем. Стратегія хімічного захисту рослин націлена на те, щоб знищити патогенні мікроорганізми. Тому практично всі хімічні засоби захисту рослин є сильними отрутами. Природно, що вони вбивають не тільки патогени, але й корисні грунтові мікроорганізми, бджіл і інших комах-опилювачів, птахів та риб. Усі ці отрутохімікати є дуже небезпечними і для людини. В багатьох країнах на поля щорічно вноситься від 11 до 18 кг/га сильних отрутохімікатів, що викликає серйозне занепокоєння споживачів і урядів цих країн.

З кожним роком в світі інтенсифікуються розробки і впровадження еколо-гічно чистих технологій вирощування сільськогосподарських культур, основу яких складає застосування біологічних методів захисту рослин від хвороб.

Роботу виконували шляхом аналізу результатів наукових досліджень в напрямку вивчення індукторів захисних реакцій рослин та постановки польових досліджень на основних сільськогосподарських культурах. Технологія вирощування сільськогосподарських культур була загально-прийнятою для даної зони. В якості еталонів використовували хімічні препарати рекомендовані для застосування кожної окремо взятої культури. Польові промислові дослідження проводили протягом 2003 – 2010 рр. у господарствах Київської, Чернігівської, Кіровоградської областей.

   Результати та їх обговорення. Наукові дослідження імунітету рослин показали, що існують можливості підвищення стійкості рослин до захворювань за рахунок стимулювання і керування імунною системою при допомозі біологічно активних чинників. За останні десятиліття в  багатьох розвинених країнах розпочалися активні розробки таких біологічних засобів захисту рослин від захворювань. Стратегія захисту при цьому докорінно змінилась. Біологічні засоби захисту нікого не вбивають, а індукують імунітет рослин, і рослини набувають стійкості до захворювань [1]. Такі біологічні препарати є безпечними для довкілля і для людини.

Серед індукторів імунітету висока ефективність виявлена у біополімера хітозана, який отримують із панцирів крабів. На ринках США, Росії, Польщі і інших країн з‘явився ряд препаратів на основі хітозана, зокрема “Хитозар”, “Биохикол”, “Нарцисс”, “Фитохит” та інш. Цим препаратам притаманна найважливіша перевага перед отрутохімікатами – вони є безпечними для природи і людини. За своєю ефективністю вони наближаються до дії кращих  хімічних пестицидів тому вони набувають  широкого розповсюдження, і їхня частка на ринку пестицидів постійно збільшується.

  В Україні створено мікобіопрепарати, діючою речовиною якого  є лужний екстракт афiлофоральних грибів. Біологічно активними елементами діючої речовини є хітин, глюкани і меланіни, що є складовими  клітинної стінки афiлофоральних грибів [2]. Дані полісахариди  при захисті рослин  здатні стимулювати системну стійкість рослин до широкого кола грибкових, бактеріальних і вірусних захворювань, а також підвищують стійкість до несприятливих кліматичних умов шляхом активації захисних організмів рослини. Вони  є нетоксичними і безпечними у всіх аспектах.

Результати випробовування і промислового застосування мікобіопрепарату показують, що він ефективно індукує стійкість рослин проти самих шкодочинних збудників хвороб.

Передпосівна обробка насіння  забезпечує надійний захист від уражень рослин грибковими, бактеріальними і вірусними захворюваннями. В той же час він стимулює розвиток корисної мікрофлори, наприклад, клубенькових бактерій у бобових культур. Обробка насіння озимої пшениці підвищила енергію проростання на 14,2 % у порівнянні з контролем (обробка хімічними препаратами покращує цей показник на 3 – 5,4 %); польова схожість при обробці препаратом підвищилась на 8,7 %, а після обробки хімічним препаратом – на 4,8 %; розвиток кореневих гнилей при використанні препарату зменшився на 28,8 %, а при обробці хімічним препаратом – на 19,3 % відносно контролю. В результаті лужний екстракт афiлофоральних грибів забезпечив зростання врожаю озимої пшениці на 12,5 ц/га, а хімічний препарат – на 10,6 ц/га. Така ж закономірність простежується на кукурудзі, ярому ячмені та пшениці, сої,  горосі де підвищення врожайності становило на 5,8, 7,0 і 5,6 ц/га, а при обробці хімічним  препаратом – на 3,8, 5,6 і 3,5 ц/га. Особливо ефективним застосування мікобіопрепарату із лужного екстракту афілофоральних грибів виявилось при обробці насіння цукрового буряку, де  урожайність була вищою на 19 ц/га.

Висновок. Результатами теоретичних та експериментальних досліджень встановлено, що інтегрований захист рослин від хвороб передбачає системний підхід який полягає в застосуванні екологічно чистих мікобіопрепаратів нового покоління на основі полісахаридів грибного походження.

Література.

  1. Тютерев С.Л. Научные основы индуцированной болезнеустойчивости растений / С.Л. Тютерев.  – Санк Петербург: ООО «ИЦЗР» ВИЗР, 2002. – 328 с.
  2. Мельничук М.Д. Методологічні і біотехнологічні основи індукування механізмів захисту рослин від хвороб (наукові основи і рекомендації) / [М.Д. Мельничук, В.В. Теслюк, В.О. Дубровін, І.П. Григорюк,  В.Ф. Камінський, І.І. Кошевський, В.В. Редько, О.А. Бойко Ю.В. Коломієць]. – К.: НУБіП України, 2011. – 41 с.

References:

1. Tyuterev S.L. Nauchny'e osnovy' inducirovannoy bolezneus-toychivosti rasteniy / S.L. Tyuterev.  - Sank Peterburg: OOO «ICZR» VIZR, 2002. - 328 s.

2. Mel'nichuk M.D. Metodologi'chni' i' bi'otehnologi'chni' osnovi i'ndukuvannya mehani'zmi'v zahistu roslin vi'd hvorob (naukovi' osnovi i' rekomendaci'i`) / [M.D. Mel'nichuk, V.V. Teslyuk, V.O. Dubrovi'n, I'.P. Grigoryuk,  V.F. Kami'ns'kiy, I'.I'. Koshevs'kiy, V.V. Red'ko, O.A. Boyko YU.V. Kolomi'e''c']. - K.: NUBi'P Ukrai`ni, 2011. - 41 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.