Доденко Д. КРИЗА ДОВІРИ В УКРАЇНІ: ВНУТРІШНІЙ І ЗОВНІШНІЙ ВЕКТОР ПОЛІТИКИ

Доденко Д. Д., студент 2 курсу

КРИЗА ДОВІРИ В УКРАЇНІ: ВНУТРІШНІЙ І ЗОВНІШНІЙ ВЕКТОР ПОЛІТИКИ

Донецький національний університет, Україна, Донецьк

Проведений аналіз позицій України у світових рейтингах розвитку і доведено, що причиною кризи легітимності та низького рівню України є міжособистісна довіра українців. Знайдено причини, закономірності та тенденції, що впливають на рівень довіри українців до влади, бізнесу та громади. Зроблено спробу вказати на шляхи подолання кризи довіри в Україні.

Ключові слова: криза довіри, легітимність влади, соціальна відповідальність бізнесу.

 

Доденко Д. Д.

КРИЗИС ДОВЕРИЯ В УКРАИНЕ: ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ВЕКТОР ПОЛИТИКИ

Донецкий национальный университет, Украина, Донецк

Проведен анализ позиций Украины в мировых рейтингах развития и доказано, что причиной кризиса легитимности и низкого уровня Украины является межличностное доверие украинцев. Найдены причины, закономерности и тенденции, влияющие на уровень доверия украинцев к власти, бизнесу и обществу. Сделана попытка указать на пути преодоления кризиса доверия в Украине.

Ключевые слова: кризис доверия, легитимность власти, социальная ответственность бизнеса.

 

Dodenko Dmitry

CRISIS OF TRUST IN UKRAINE: FOREIGN AND INTERNAL POLICY VECTOR

Donetsk National University, Ukraine, Donetsk

The analysis of Ukraine's position in the world rankings and the development proved that the cause of the crisis of legitimacy and a low level of interpersonal trust. It was found the main causes, patterns and trends affecting the level of trust of Ukrainians to the government, business and society. The author made an attempt to designate the ways of overcoming the crisis of trust in Ukraine.

Keywords: the crisis of trust, the legitimacy of government, social responsibility of business.

 

Інтеграція України у світове співтовариство є її задекларованим вектором розвитку. З одного боку, проголошений курс євроінтеграції і поступове парафування угод щодо асоційованого членства України у ЄС, з іншого - переговори з Росією щодо членства у Митному союзі – ключові умови зовнішньополітичного курсу та внутрішньої соціально-економічної ситуації держави. Економічні показники розвитку, рівень життя громадян та політичні перспективи визнання України на міжнародній арені – питання, що не підлягають поверхового вивчення. Серед таких проблем, що має свої причинно-наслідкові зв'язки, є криза легітимності державної влади та низький рівень між особистої довіри українців. Це актуальне для України не лише за умов сьогодення, питання довіри є часткою історичної пам`яті українців, які за різні часи знаходились під чужою владою, що не завжди гуманно та справедливо визначала долю українського народу. Виходячи з вищеозначеного, мета автора – виявити, на підставі аналізу позицій України у світових рейтингах розвитку, тенденції взаємовідносин влади, бізнесу і громади на фоні інтеграційних процесів.

Економічні показники розвитку будь-якої держави, є одним з основоположних чинників, рівня довіри до влади, як показник її ефективності. Реальний ВВП і ВНД на душу населення часто розглядаються в якості показника рівня життя населення, і як індекс рівня життя або добробуту в державі чи регіоні відповідно. Однак вони є лише приблизною мірою добробуту населення, не показуючи, наскільки рівномірно розподіляються доходи між громадянами країни. У країнах з однаковим ВНД на душу населення може спостерігатися істотна різниця, наприклад, у частці середнього класу або в частці незаможних, так як в реальності велика частина національного доходу може бути сконцентрована в руках вузької групи населення. Причинами таких факторів, можуть бути високий рівень корупції, соціальна стратифікація суспільства, з високою часткою нижчого і низькою середнього класів, закрита рекрутація кадрів державного апарату і т.д. Це тягне за собою низький рівень легітимності влади, а іноді і зовсім ставить під сумнів легальність, її діяльності.

Кореляція показників ВВП і ВНД згідно з рейтингами, має свої коливання. Спостерігаються деякі корективи, у вигляді наявності на верхніх позиціях рейтингу ВНД, країн з відносно невеликим населенням, карликових держав (Ліхтенштейн, Монако, Макао і пр.) і держав, з доступом до широкої сировинної бази (вуглеводні, дорогоцінні метали, тощо), (ОАЕ, Катар та ін.) У цілому ж, згідно з рейтингами, позиції країн з високими показниками ВВП і ВНП, тотожні. За показниками ВВП, Україна займає 53 місце, серед 190 представлених держав і 120 місце, згідно з рейтингами ВНД, з 193 держав, відповідно [7-8]. Цей факт ставить під сумнів, раціональність розподілу економічних ресурсів країни і доцільне їх використання.

Однією з основних проблем у багатьох державах світу залишається корупція, тим самим послаблюючи вдосконалення діяльності демократичних інститутів. Дослідження показують, що уряди деяких країн (Туркменістан, Венесуела, та ін.) не можуть захистити своїх громадян від корупції, будь то зловживання у сфері розподілу державних ресурсів, хабарництво посадових осіб, несумлінне використання бюджетних коштів або прийняття рішень без відома громадськості.

Міжнародна неурядова організація «Transparency International» представила дослідження «Індекс сприйняття корупції» за 2012 рік (Corruption Perceptions Index 2012), згідно з яким, Україна є найбільш корумпованою країною в Європі, займаючи 144 місце з 174 вивчених держав [1]. Кореляція рейтингу сприйняття корупції та всесвітнього рейтингу щастя, серед країн світу, проведеного Міжнародним дослідницьким центром Геллапа Інтернешенел (Gallup International), доводить, що самі «щасливі держави», є, менш корумпованими і займають верхні позиції відповідного рейтингу [3; 5-6].

Якість державного управління надає безпосередній вплив на рівень довіри громадян. Згідно дослідженням «The World Bank» (Світовий банк), показники обліку народної думки, ефективності роботи уряду, якість законодавства і верховенство закону не перевищують бар'єр у 46 з 100 можливих балів рейтингу, а їх середнє арифметичне рівно і зовсім 30,3 балам (Уганда 32,6, наприклад). Верховенство закону в Україні, ідентифікуючої себе, як правова держава, згідно вивченого рейтингом, знаходиться на позначці 23 бали, з 100 можливих, що пояснює низький рівень легітимності влади [2].

Низький рівень довіри в Україні, спостерігається у відносинах бізнес - влада, громадяни - бізнес. У країні з де-юре вільною ринковою економікою, представники дрібного та середнього бізнесу, стикаються з різними проблемами, у вигляді необґрунтовано високого оподаткування, утруднення реєстрації підприємств тощо. У глобальному дослідженні «Ведення бізнесу» (Doing Business), проведеного організацією «Світовий Банк» (The World Bank), Україна займає 135 позицію рейтингу з 185 вивчених держав. При дослідженні не враховуються такі змінні, як макроекономічна політика, якість інфраструктури, кваліфікація робочої сили, коливання валютних курсів, думки інвесторів, безпека і рівень корупції. Таким чином, умови організації та ведення бізнесу розглядаються без урахування політичних аспектів, виключно на рівні законодавчих положень і нормативів [4].

Оподаткування, як один з основних факторів, що впливають на привабливість підприємництва, в очах громадян, оцінюється експертами в 165 з 185 можливих балів, наприклад, в Афганістані 94 бали, що помітно нижче. Захист інвестицій в Україну, знаходиться на позначці 117 балів з 185 можливих, що показує частку ризиків, на які йдуть рядові громадяни, вкладаючи свої накопичення в бізнес-проекти. Легалізація діяльності та реєстрація власності має показник 149 з 185 балів, що в свою чергу, показує рівень труднощів початківців і розвиваються, малих і середніх підприємств [4].

Ці факти, точно показують ставлення державного апарату до середньому і малому бізнесу, який є рушійною силою економік країн, що займають верхні позиції рейтингів економічного благополуччя, рівня довіри і щастя їх жителів, відповідно. Сприятливі умови для ведення діяльності в Україні, мають великі бізнес-структури (Наприклад, СКМ, Інтерпайп, група «Приват» і т.д.), які є монополістами української економіки і як правило, мають своє потужне лобі, у владі, іноді, навіть роблять безпосередній вплив, на її формування. При вивченні даних структур, складно не помітити, що як правило, місця їх реєстрації, перебувають у так званих «офф-шорах», зонах пільгового оподаткування. Це доводить, що державний бюджет України, не отримує користі від діяльності цих організацій в повному обсязі, а значить і немає розвитку соціальних благ та інфраструктури за рахунок, ймовірних, великих платників податків. Усі ці фактори, негативно позначаються на рівні довіри громадян, представників дрібного і середнього бізнесу, до апарату влади і великому бізнесу, що не відрізняються високою соціальною відповідальністю. Так пояснюється низький рівень легітимності влади та бізнесу в Україні та її низькі позиції в «рейтингах щастя».

Вагомою проблемою, є той факт, що з вищенаведених причин, представленим у тезах, падає і рівень довіри, між громадянами держави, що тягне за собою, посилення ситуації України, як у політичній сфері, так економічній та соціальній. Підводячи підсумки, слід визнати, що вступ, в світове співтовариство, ще не має жодного сенсу для України, бо вона не подолала низку внутрішніх проблем, серед яких вагому роль займає проблема міжособистісної довіри українців, і відповідно політичного капіталу влади. Україні потрібно провести омолодження державного апарату за якістю кадрового складу, покращити якість державного управління, переглянути пільгову систему держави, зробити її більш привабливою для підприємців малого та середнього рівнів, на зразок процвітаючих країн.

 

Література:

1. Transparency International: Индекс восприятия коррупции 2012 года // Центр гуманитарных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/news/2012/12/05/5198

2. Всемирный банк: качество государственного управления в странах мира — 1996–2008 годы // Центр гуманитарных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/news/state/2009/07/10/2242

3. Индекс удовлетворенности жизнью в странах мира — информация об исследовании // Центр гуманитарных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/satisfaction-with-life-index/info

4. Исследование Всемирного банка: Ведение бизнеса в 2013 году // Центр гуманитарных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/news/2012/10/23/5115

5. Исследовательский центр Гэллапа составил рейтинг самых счастливых стран на планете // Центр гуманитарных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/news/state/2010/07/31/2592

6. Рейтинг стран мира по уровню процветания — информация об исследовании // Центр гуманитарных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index/info

7. Всемирный банк опубликовал данные о ВВП стран мира 2013 года // Центр гуманитарных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/news/2013/07/11/6104

8. Рейтинг стран мира по уровню валового национального дохода на душу населения — информация об исследовании // Центр гуманитарных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info

 

References:

1. Transparency International: Index vospriyatiya korrupciy 2012 goda // Centr gumanitarnih tehnplogiy [Electronniy resurs]. – Rejim dostupa: http://gtmarket.ru/news/2012/12/05/5198

2. Vsemirniy bank: kachestvo gosudarstvennogo upravleniya v stranah mira — 1996–2008 godi // Centr gumanitarnih tehnplogiy [Electronniy resurs]. – Rejim dostupa: http://gtmarket.ru/news/state/2009/07/10/2242

3. Index udovletvorennosti jiznyu v stranah mira — informaciya ob issledovaniy // Centr gumanitarnih tehnplogiy [Electronniy resurs]. – Rejim dostupa: http://gtmarket.ru/ratings/satisfaction-with-life-index/info

4. Issledovanie Vsemirnogo banka: Vedenie biznesa v 2013 godu // Centr gumanitarnih tehnplogiy [Electronniy resurs]. – Rejim dostupa: http://gtmarket.ru/news/2012/10/23/5115

5. Issledovatelskiy centr Gellapa sostavil reiyting samih schastlivih stran na planete // Centr gumanitarnih tehnplogiy [Electronniy resurs]. – Rejim dostupa: http://gtmarket.ru/news/state/2010/07/31/2592

6. Reiyting stran mira po urovnyu procvetaniya — informaciya ob issledovaniy // Centr gumanitarnih tehnplogiy [Electronniy resurs]. – Rejim dostupa: http://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index/info

7. Vsemirniy bank opublikoval dannie о VVP stran mira 2013 goda // Centr gumanitarnih tehnplogiy [Electronniy resurs]. – Rejim dostupa: http://gtmarket.ru/news/2013/07/11/6104

8. Reiyting stran mira po urovnyu valovogo nacionalnogo dohoda na dushu naseleniya — informaciya ob issledovaniy // Centr gumanitarnih tehnplogiy [Electronniy resurs]. – Rejim dostupa: http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.