Бондаренко С. В. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ

УДК: 329:659.4:061.1ЄС

 

Бондаренко С. В., магістр політології

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ

ГО «Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «ДІАЛОГ»

м. Донецьк, вул. Артема 87

Виявлена специфіка інформаційної політики органів державної влади з питань європейської інтеграції у контексті національного бренду України. Доведена залежність політичного капіталу національного бренду України від інформаціної політики державних органів влади.

Ключові слова: інформаційна політика, державні органи влади, національний бренд України

 

Бондаренко С. В.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГА

ОО «Центр анализа и развития общественных коммуникаций «ДИАЛОГ». г. Донецк, Украина

Определена специфика информационной политики органов государственной власти по вопросам европейской интеграции в контексте национального бренда Украины. Доказана зависимость политического капитала национального бренда Украины от информационной политики государственных органов власти.

Ключевые слова: информационная политика, государственные органы власти, национальный бренд Украины

 

Bondarenko Sergii,

INFORMATION POLICY OF THE GOVERNMENTAL AUTHORITIES ON ISSUES OF EUROPEAN INTEGRATION IN THE CONTEXT OF NATION BRANDING

Donetsk, Ukraine. NGO «Center for public communications analysis and development «DIALOG»

The specificity of the governmental information policy on issues of European integration in the context of a national brand in was determined in the article. The article proved that the political capital of a Ukrainian national brand depends on the information policy of the public authorities.

Key words: the information policy, the governmental authorities, the Ukrainian national brand.

 

Сьогодні перед Україною стоїть завдання – визначитись із цивілізаційним курсом, який визначить подальшу долю держави на майбутні десятиріччя. Згідно із засадами внутрішньої і зовнішньої політики, Україна орієнтована на забезпечення її інтеграції в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі [5]. У березні 2013 року Президент України В.Ф.Януковичем видав Указ «Про невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України» [17], чим формально підтвердив незмінність цього вектору розвитку держави.

Метою роботи є виявити специфіку інформаційної політики органів державної влади з питань європейської інтеграції в контексті національного брендингу України.

Європейська інтеграція це складний та багатовимірний процес, який впливає на всі сфери життєдіяльності держави. Не виключенням є і інформаційний простір в якому знаходиться держава. Інформаційна політика державних органів влади покликана забезпечити системну комунікацію, наповнити її смислами, бути орієнтованою на забезпечення та вирішення стратегічних завдань. Саме вона повинна визначати алгоритм формування та поширення адекватного знання про державу, бути «дорожньою картою» у інформаційному просторі, впливати на зміцнення національного бренду, підвищення його вартості та пливу на порядок денний євроінтеграційної політики, як в середині держави, так за її межами.

Серед дослідників, які вивчали роль інформаційної політики державних органів влади на різні процеси в Україні можна зазначити Почепцова Г.Г., Чукут С.А. [14], Макаренко Є.А. [2], Губерського Л.В. [2], Єфімова В.В. [4]. Особливу роль політичної комунікації у брендингу територій можна побачити у роботах Нагорняк Т.Л [9;10;11] та Качинської Н.О. [7].

Налагодження ефективної комунікації для поширення адекватного знання про самі процеси, принципи європейської інтеграції та перетворень всередині країни має багаторічну історію. У 2004 році в Україні була затверджена Державна програма інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004-2007 роки [16]; у 2008 році - затверджена Державна цільова програма інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки [13];

У 2013 році актуальність вироблення та реалізації ефективної інформаційної політики була закріплена в Концепції реалізації державної політики у сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції України на період до 2017 року, яка була схвалена Урядом України 27 березня 2013 року [8].

Основною метою цієї концепціє та попередніх державних програм є забезпечення стабільно високого рівня усвідомленої підтримки населенням України євроінтеграційного курсу як одного з пріоритетів внутрішньої та зовнішньої політики нашої держави, реформ, які проводяться та проводитимуться владою з метою підготовки України до майбутнього членства в ЄС. Крім того, вони спрямовані на забезпечення належного рівня обізнаності громадян України з особливостями процесу європейської інтеграції, змісту та завдань Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [8].

Україна у своїй діяльності виходить із концепції актуальності міжнародної співпраці в інформаційній сфері для світового розвитку, а стратегію на майбутнє визначає в рамках глобальних соціально-політичних змін, котрі диктують спільні рішення на шляху до інформаційного й комунікаційного суспільства для всіх [2].

Інформаційну політику органів державної влади можна розглядати як сукупність принципів, підходів, смислів які визначають закони функціонування інформаційної сфери [14, С.12]. Інформаційна політика державних органів влади – це сукупність принципів та підходів, які визначають закони функціонування інформаційної сфери в рамках компетенцій, в яких працює цей орган та спрямована на зміцнення держави. [12, С. 71].

За результатами досліджень Центра Разумкова можна побачити, що станом на квітень 2013 року рівень поінформованості про ЄС є низьким (43,5% опитаних – робоча вибірка склала 2010 респондентів зі всієї України) Крім того, нічого про євроінтеграційні процеси 9,5% респондентів взагалі нічого не знає [3, С.118]. Ситуація щодо рівня поінформованості з 2008 року суттєво не змінилась. 47,2% опитаних (робоча вибірка склала 2017 респондентів) мали низький рівень поінформованості, 7,3% не мали жодної інформації [6, С.118].

Низький рівень поінформованості з питань європейської інтеграції засвідчують результати дослідження Key Communications проведеного у 2013 році серед чиновників та експертів з питань європейської інтеграції на замовлення Посольства Великої Британії в Україні [15].

Низький рівень реалізації інформаційної політики державних органів влади з питань європейської інтеграції впливає не лише на рівень поінформованості в середині країни. Як показують результати моніторингу провідних західних ЗМІ проведеного компаніями Bohush Communications (Україна) та Achelis&Partners Public Relations (Німеччина) у жовтні 2011 – травні 2012 років Україна була представлена у негативному образі та контексті (у 82% із 1980 матеріалів), 14% - у нейтральному, 4% - у позитивному [1].

Серед головних проблем низької ефективності інформаційної політики (офіційна позиція влади) є: відсутність процедури проведення системного загальнодержавного соціологічного дослідження з питань європейської інтеграції; нерозуміння цільових груп українського суспільства на які розрахована інформаційна політика; відсутність належного фінансового забезпечення; відсутність ефективної взаємодії та зв’язку між владою (як на центральному, так і місцевому рівні) та суспільством, що створило певний вакуум у спілкуванні з громадськими організаціями з питань європейської інтеграції; використання застарілих методів інформування; неефективне використання інформаційного ресурсу ЄС, неналежна його адаптація до потреб українського споживача; недостатня інформаційна робота на регіональному та місцевому рівні [17].

Формальні підходи щодо реалізації інформаційної політики в сфері європейської інтеграції, як одного із головних пріоритетів зовнішньої та внутрішньої політики, прямо впливає на вартість національного бренду України, неоднозначне сприйняття держави, як серед внутрішніх споживачів бренду, так і зовнішніх. Відсутність адекватного знання про національний бренд України в контексті європейської інтеграції сприяє виробленню штучного, викривленого та негативного сприйняття країни.

Брендінг країни – це систематичний процес узгодження дій, поведінки,інвестицій, інновацій та комунікацій країни задля реалізації стратегії національної безпеки та конкурентної ідентичності [9, С.221]. Бренд території (країни, району, області, міста, певного знакового місця і т.д.) - це сукупність смислів, образів, ідей, асоціативних реакцій, символів, візуальних елементів, які виникають у свідомості людини при згадці назви цієї території. Відповідно, брендинг території - цілеспрямований процес формування, презентації і просування території на ринку товарів і послуг в якості ліквідної пропозиції зі зростаючою додатковою вартістю [11]. Імідж держави, її бренд, незважаючи на велику кількість підходів до його визначення, є результатом комунікативних дій (безпосереднього знайомства з країною або сприйняття інформації про неї). Пошук механізмів стратегічного формування привабливого іміджу держави, який, в свою чергу, виступає як засіб м’якої сили в досягненні національних інтересів та покращення стосунків зі світовою спільнотою [7], у т.ч. європейською.

Ефективний бренд держави допомагає не лише залучити інвесторів, туристів, які приносять у державу конкретні гроші. Завдяки цілеспрямованій діяльності політичних суб'єктів щодо створення, корекції та просуванню позитивного концепт-образу території в зовнішньополітичному і внутрішньополітичому полі [10] може впливати на прийняття політичних рішень та формування необхідного для держави порядку денного політики на різних рівнях.

Системна та стабільна присутність бренду держави в інформаційному просторі цільових аудиторій сприятиме поширенню адекватного знання. Для вирішення проблем та ефективної реалізації інформаційної політики державних органів влади з питань європейської інтеграції, на думку автора, необхідно змінити парадигму формування смислів та діяльності в інформаційному просторі. Необхідно зосередитись на використанні «бюджетних» варіантів просування національного бренду України, налагодити ефективну співпрацю з «агентами впливу», як всередині країни, так і за її межами використовуючи їх ресурси для поширення адекватного знання про Україну та процесів, які в ній проходять. Використовуючи ресурси інших політичних акторів можна досягти ефекту синергії, що позитивно вплине на сприйняття держави, зміну її іміджу та зміцнення національного бренду.

 

Література:

1. Богуш Д. Имидж Украины: комплекс исследований /Денис Богуш [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://festopen.com/wp-content/uploads/2012/07/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%88.pdf

2. Губерський Л.В. Інформаційна політика України: європейський контекст: монографія / Л.В.Губерський, Є.Є.Камінський, Є.А. Макаренко та ін. - К.: Либідь, 2007. - 360 с.

3. Європейський союз чи Митний союз: громадська думка [Електронний ресурс] // Національна безпека і оборона. – 2013. - №4-5 (141-142). - Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD_141-142_ukr.pdf

4. Єфімова В.В Державна інформаційна політика України в контексті інтеграції в Європейський союз [Електронний ресурс] / В.В. Єфімова // Вісник Національної академії оборони України. – 2009. - №3 (11). – С.202-206. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vnaou/2009_3/Efimowa.pdf

5. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2411-17

6. Інформаційна складова Європейської та Євроатлантичної інтеграції: громадська думка (Соціологічне опитування) [Електронний ресурс] // Національна безпека і оборона. – 2008. - №1. - Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD95_ukr.pdf

7. Качинська Н.О. Комунікативні тактики формування привабливого міжнародного іміджу держави [Електронний ресурс] / Н.О. Качинська // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2010. - №36. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_36/Gileya36/P3_doc.pdf

8. Концепція реалізації державної політики у сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції України на період до 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/168-2013-%D1%80

9. Нагорняк Т. Країна як бренд. Національний бренд «Україна» / Тетяна Нагорняк // Стратегічний менеджмент. - 2009. - №4(9). - С.220-229.

10. Нагорняк Т. Л. Брендинг территории как вектор политики [Електронний ресурс] / Тетяна Леонтіївна Нагорняк // Информационно-гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2013. № 4 (июль — август). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/4/Nagornyak_Place-Branding/

11. Нагорняк Т.Л. Зачем Донецку бренд? / Тетяна Леонтіївна Нагорняк // Газета «Жизнь» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lifedon.com.ua/home/3503-zachem-donecku-brend.html

12. Национальная информационная политика: базовая модель. Перевод с английского А. В. Паршакова. – М.: МЦБС, 2010. – 172 с.

13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/594-2008-%D0%BF

14. Почепцов Г.Г. Інформаційна політика: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. / Г.Г.Почепцов, С.А.Чукут – К.: Знання, 2008. – 663 с. – (Вища освіта XXI століття)

15. Угода про асоціацію ЄС – Україна: дослідження обізнаності цільових груп та стратегія комунікаційної кампанії[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/190128/Scoping_Study_Final_Report_Web_Ua.pdf

16. Указ Президента України «Про державні програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1433/2003

17. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 березня 2013 року «Про невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/15520.html

 

References:

1. Bogush D. Imidzh Ukrainy: kompleks issledovaniy /Denis Bogush [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://festopen.com/wp-content/uploads/2012/07/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%88.pdf

2. Guberskyi L.V. Informatsiina polityka Ukrainy: Evropeyskyi kontekst: monografiia / L.V.Guberskiy, E.E.Kaminskyi, E.A. Makarenko ta in. - K.: Lybid, 2007. - 360 p.

3. Evropeiskyi soiuz chi Mitnyi soiuz: gromadska dumka [Elektronnyi resurs] // Natsionalna bezpeka i oborona. – 2013. - #4-5 (141-142). - Rezhym dostupu: http://www.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD_141-142_ukr.pdf

4. Efimova V.V Derzhavna informatsiina polityka Ukrainy v konteksti integratsii v Evropeyskyi soiuz [Elektronnyi resurs] / V.V. Efimova // Visnyk Natsionalnoii akademii oborony Ukrainy. – 2009. - #3 (11). – S.202-206. – Rezhym dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vnaou/2009_3/Efimowa.pdf

5. Zakon Ukrainy «Pro zasady vnutrishnoi i zovnishnoi polityky» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2411-17

6. Informatsiina skladova Evropeiskoii ta Evroatlantichnoii intehratsii: gromadska dumka (Sotsiolohichne opytuvannia) [Elektronnyi resurs] // Natsionalna bezpeka i oborona. – 2008. - #1. - Rezhym dostupu: http://www.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD95_ukr.pdf

7. Kachynska N.O. Komunikatyvni taktyky formuvannia privablyvoho mizhnarodnoho imidzhu derzhavy [Elektronnyi resurs] / N.O. Kachyn’ka // Gileya: naukovyi visnyk. Zbirnyk naukovykh prats’. – 2010. - #36. - Rezhym dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_36/Gileya36/P3_doc.pdf

8. Kontseptsiia realizatsyi derzhavnoi polityky u sferi informuvannia ta nalagodzhennia komunikatsii z gromadskistiu z actualnyh pytan Evropeyskoi integratsii Ukrainy na period do 2017 roku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/168-2013-%D1%80

9. Nagornyak T. Kraina iak brend. Natsionalnyi brend «Ukraina» / Tetyana Nagornyak // Stratehichnyi menedzhment. - 2009. - #4(9). - P.220-229.

10. Nagornyak T. L. Brending territorii kak vektor politiki [Elektronnyi resurs] / Tetyana Leontiivna Nagornyak // Informatsionno-gumanitarnyiy portal «Znanie. Ponimanie. Umenie». 2013. # 4 (iyul — avgust). [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/4/Nagornyak_Place-Branding/

11. Nagornyak T.L. Zachem Donetsku brend? / Tetiana Leontiiivna Nahorniak // Gazeta «Zhizn» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://lifedon.com.ua/home/3503-zachem-donecku-brend.html

12. Natsionalnaya informatsionnaya politika: bazovaya model. Perevod s angliyskogo A. V. Parshakova. – M.: MTsBS, 2010. – 172 p.

13. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi programy informuvannia gromadskosti z pitan Evropeiskoi integratsii Ukrainy na 2008-2011 roky» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/594-2008-%D0%BF

14. Pocheptsov G.G. Informatsiina polityka: Navch. posib. – 2-ge vyd., ster. / G.G.Pocheptsov, S.A.Chukut – K.: Znannia, 2008. – 663 p. – (Vischa osvita XXI stolittia)

15. Ugoda pro asotsiatsiiu ES – Ukraina: dosldzhenna obiznanosti tsilovih grup ta strategiia komunikatsiinoi kampanii [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/190128/Scoping_Study_Final_Report_Web_Ua.pdf

16. Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro derzhavni programy z pitan Evropeiskoi ta Evroatlantichnoi integratsii Ukrainy na 2004-2007 roky» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1433/2003

17. Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeki i oborony Ukrainy vid 12 bereznia 2013 roku «Pro nevidkladni zakhody shchodo Evropeiskoi integratsii Ukrainy» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.president.gov.ua/documents/15520.html

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.