кандидат педагогічних наук, Шеверун Н. В. ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З ІНОЗЕМНИХ МОВ У ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ ПОЛЬЩІ

УДК 378


кандидат педагогічних наук, Шеверун Надія Володимирівна

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З ІНОЗЕМНИХ МОВ У ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ ПОЛЬЩІ

Національний транспортний університет, Україна, м. Київ

 

Анотація. Статтю присвячено висвітленню основних підходів до оцінювання навчальних досягнень студентів з іноземних мов у технічних університетах Польщі. Виокремлено традиційні та інноваційні підходи до оцінювання навчальних досягнень студентів з іноземних мов у технічних університетах Польщі. Схарактеризовано основні вимоги до оцінювання рівня володіння іноземними мовами студентами.

Ключові слова: оцінювання навчальних досягнень студентів, іноземні мови, технічні університети, Польща.

 

кандидат педагогических наук Шеверун Надежда Владимировна

ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ ПОЛЬШИ

Национальный транспортный университет, Украина, г. Киев

Аннотация. Статья посвящена освещению основных подходов к оцениванию учебных достижений студентов по иностранным языкам в технических университетах Польши. Выделены традиционные и инновационные подходы к оцениванию учебных достижений студентов по иностранным языкам в технических университетах Польши. Схарактеризованы основные требования к оцениванию уровня владения иностранными языками студентами.

Ключевые слова: оценивание учебных достижений студентов, иностранные языки, технические университеты, Польша.

 

candidate of pedagogical sciences Sheverun Nadiia Volodymyrivna

THE APPROACHES TO THE STUDENTS EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS EVALUATION IN FOREIGN LANGUAGES AT POLISH TECHNICAL UNIVESITIES

National Transport University, Ukrain, Kyiv

Annotation. The basic approaches to the students educational achievements evaluation in foreign languages at Polish technical universities are investigated by the article author. The traditional and innovative methods of students educational achievements evaluation in foreign languages at Polish technical universities are distinguished. The basic requirements to the level of students foreign languages knowledge evaluation are characterized.

Key words: students educational achievements evaluation, foreign languages, technical universities, Poland.

 

Важливою складовою навчальної діяльності в університетах Польщі є оцінювання та сертифікація навчальних досягнень студентів. Інноваціями в цьому контексті є намагання йти від застосування спрощених методів діагностики знань. Перевага надається комплексним системам, які забезпечують об'єктивність оцінювання прогресу та здобутків студентів і водночас розвиток їх мотивації діяльності упродовж усього періоду навчання.

Проблема оцінювання навчальних досягнень студентів розглядається в сучасній науці здебільшого з погляду визначення ступеня засвоєння ними знань, умінь і навичок відповідно до вимог навчальних програм, як процесу, що “відбувається постійно: під час роботи на заняттях, спостереження за навчальною діяльністю студента, аналізу відповідей, виконання різного роду робіт. Рівень досягнутих успіхів визначається оцінкою, яка трактується передусім з позиції стимулу до навчання” [3, c. 8–11]. Польський науковець М. Яковіцька (M. Jakowicka) визначає оцінювання як процес збирання інформації і використання її для формування оцінного судження, яке, у свою чергу, використовують в процесі ухвалення педагогічних рішень [2, c. 16–21]. На думку М. Яковіцької, в процесі оцінювання викладач має виступати в ролі експерта, а отже, визначати цілі та встановлювати критерії відповідно до цих цілей.

Проектуючи підходи до оцінювання студентів у Польщі на технічні університети, зазначимо, що актуалізація підготовки кваліфікованих фахівців зі знанням іноземних мов зумовлює трансформації в оцінній сфері. Оцінювання дедалі більше ґрунтується на позитивному принципі, що передбачає насамперед врахування рівня досягнень студента, а не ступеня його невдач. Відповідно відбуваються зміни в застосуванні видів оцінювання навчальних досягнень студентів у технічних університетах Польщі, які традиційно поділялись на кваліфікаційне, поточне, діагностичне та підсумкове.

Кваліфікаційне оцінювання (ocenianie kwalifikająnce) полягає в попередньому тестуванні студентів на початку навчального курсу з метою виявлення первинного рівня виконавських навичок, що є передумовою успішного навчання. Студентам, які не мають відповідного рівня навичок, пропонують пройти додатковий курс. У разі виявлення низького рівня навичок у студентів, їх зараховують до групи із заниженими вимогами.

Оцінювання, яке застосовують для виявлення прогресу в студентів упродовж навчання, називають поточним (ocenianie potoczne). Воно необхідне, щоб з’ясувати, на якому рівні студенти опанували навчальний матеріал досить обмеженого сегмента, такого, як модуль або розділ підручника, щоб можна було внести корективи у викладання та вивчення. Таке оцінювання передбачає поточне опитування та написання модульних контрольних робіт.

Діагностичне оцінювання (ocenianie diagnostyczne) виявляє першопричини допущених помилок, щоб визначити та подолати труднощі вивчення.

Оцінювання успішності наприкінці навчання для з’ясування рівня засвоєння матеріалу та виставлення балів називають підсумковим оцінюванням (ocenianie końcowe) [5, c. 4–6].

Дедалі більшої значущості набуває формувальне оцінювання, що ґрунтується на пошуку нових засад оцінювання та обробки результатів засвоєного рівня знань. Його використовують, щоб встановити, на якому етапі перебувають студенти та яким чином найкраще здійснювати діагностування. Ідеться про акцентацію так званої формувальної функції оцінювання.

Найважливішими характеристиками добре розробленої методики оцінювання навчальних досягнень студентів є валідність, що стосується відповідності, значущості та корисності конкретних висновків, зроблених за результатами оцінювання, і надійність, що зумовлюється послідовністю оцінних балів (тобто мірою, яка була позбавлена похибки вимірювання). На ці характеристики у технічних університетах Польщі звертають першочергову увагу під час планування оцінювання. Розуміння обох понять є важливим для ефективного розроблення, вибору, інтерпретацій та використання тестів чи інших засобів оцінювання [5, c. 8–9].

Отже, правильне оцінювання, як переконані польські вчені, може спонукати студентів до досягнення навчальних цілей курсу, заохочувати до більш інтенсивної навчальної діяльності та оперативно надавати відомості про результати.

Оцінюючи навчальні досягнення студентів з іноземних мов польські викладачі мають враховувати: характеристику відповіді студента (правильність, цілісність, обґрунтованість, логічність); якість знань (повноту, глибину, гнучкість, системність, міцність засвоєння, сформованість загально-навчальних і предметних умінь і навичок); рівень володіння розумовими операціями (вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо [4, c. 24–28].

До інновацій в оцінюванні навчальних досягнень польських студентів з іноземних мов можна віднести: самооцінювання, використання ІКТ, портфолійне оцінювання.

Самооцінювання (autoewaluacja), що ґрунтується на концепті формувального оцінювання, сьогодні є важливою складовою самостійного навчання і самоактуалізації особистості [там само]. Польські педагоги переконані, що оцінюючи власні знання, студенти краще усвідомлюють свої успіхи і проблеми в навчанні. Такий вид оцінювання позбавлений авторитаризму і дає змогу переорієнтувати навчальний процес на розвиток особистісних якостей та здібностей студента. Найпоширеним видом самооцінювання студентів є тестування з використанням ІКТ. Як свідчить досвід, завдяки використанню комп’ютерних технологій у процесі навчання іноземних мов з’являються резерви навчального процесу, особистості студента; збільшуються дидактичні можливості викладача [1, с. 11].

Важливим засобом оцінювання в польських навчальних закладах стає Портфоліо. Портфоліо – це зібрання студентських робіт, що відображають прогрес студента у вивченні дисципліни (портфоліо розвитку) або зразки кращих робіт студента (демонстраційне портфоліо). Польські педагоги зазначають, що ведення портфоліо дає змогу визначати, коригувати й контролювати індивідуальні освітні “траєкторії” кожного студента; відстежувати, аналізувати та змінювати напрями діяльності викладача; об’єднувати кількісне та якісне оцінювання здібностей студента; здійснювати оцінювання на основі свідомої самооцінки студента. Цінність портфоліо в оцінюванні полягає в розмаїтті видів зібраних даних, які становлять основу для винесення судження про рівень студентського навчання. Портфоліо може продемонструвати: прогрес у навчанні студента за певний період; найкращу роботу студента на певному етапі; розвиток навичок самооцінювання; індивідуальний рівень і темп навчальної діяльності; стан успішності для батьків та інших зацікавлених осіб; рівень співпраці викладача і студента.

Портфоліо використовують і для підсумкового оцінювання студентів з іноземних мов. Основною метою його використання є стандартизація вимог до вивчення іноземних мов. Проте до підсумкового оцінювання рівня володіння іноземними мовами на базі мовного портфоліо найчастіше вдаються ті студенти технічних університетів Польщі, які збираються продовжувати навчання в іншій країні або для яких складання мовного портфоліо є необхідним для подальшого успішного працевлаштування. Отже, портфоліо є формою автентичного оцінювання освітніх результатів, досягнутих студентом у процесі навчання, творчого, соціального та інших видів діяльності. Істотного значення портфоліо надає плануванню та оцінюванню студентом своїх освітніх результатів [5, c. 11–12].

Таким чином, основою якісної підготовки фахівців є об’єктивне оцінювання їхніх знань, як основи мотивації пізнання. Особливостями оцінювання навчальних досягнень студентів з іноземних мов у технічних університетах Польщі є оцінювання навченості студентів з погляду спільних рівневих критеріїв з урахуванням рівня досягнень студента. Основними підходами до оцінювання навчальних досягнень студентів з іноземних мов у технічних університетах Польщі є використання різних видів оцінювання, як традиційних, так й інноваційних, які дають можливість втілювати на практиці ідею формувального оцінювання.

 

Література:

1. Gajek E. Wykorzystanie komputerów i programów multimedialnych w nauczaniu języków obcych (na przykładzie języka angielskiego): podstawy teoretyczne i badania eksperymentalne: rozprawa doktorska / Elżbieta Gajek.– Warszawa, 2007. – 371 s.

2. Jakowicka M. Ocenianie studentów z języków obcych w politechnikach w przemianach edukacyjnych / M. Jakowicka // Edukacja i dialog. – 2007. – № 8. – S. 16–21.

3. Konarzewski K. Ocenianie opisowe – diagnoza i motywacja / K. Konarzewski. – Warszawa, 2008. – 51 s.

4. Rau K. Ocenianie opisowe a rozwój studentów / K. Rau, I. Chodoń. – Poznań : Oficyna Wydawnicza G&P, 2009. – 58 s.

5. Zawadzka E. Różne modele oceniania i ich wpływ na efekt uczenia się / E. Zawadzka. – Kraków, 2009. – 13 s.

 

References:

1. Gajek E. Wykorzystanie komputerów i programów multimedialnych w nauczaniu języków obcych (na przykładzie języka angielskiego): podstawy teoretyczne i badania eksperymentalne: rozprawa doktorska / Elżbieta Gajek.– Warszawa, 2007. – 371 s.

2. Jakowicka M. Ocenianie studentów z języków obcych w politechnikach w przemianach edukacyjnych / M. Jakowicka // Edukacja i dialog. – 2007. – № 8. – S. 16–21.

3. Konarzewski K. Ocenianie opisowe – diagnoza i motywacja / K. Konarzewski. – Warszawa, 2008. – 51 s.

4. Rau K. Ocenianie opisowe a rozwój studentów / K. Rau, I. Chodoń. – Poznań : Oficyna Wydawnicza G&P, 2009. – 58 s.

5. Zawadzka E. Różne modele oceniania i ich wpływ na efekt uczenia się / E. Zawadzka. – Kraków, 2009. – 13 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.