к. т. н., доцент, Палійчук В. К., Шевчук В. А. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ МАШИНИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

к. т. н., доцент, Палійчук В. К., магістр Шевчук В. А.

Житомирський національний агроекологічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ МАШИНИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

Збереження родючості ґрунтів є одним з найбільш важливих загальнодержавних завдань, для успішного вирішення якого необхідно удосконалювати і впроваджувати нові технології та конструкції технічних засобів для вирощування і збирання сільськогосподарських культур, зокрема машин для внесення мінеральних добрив.

З поміж усіх існуючих вимог до машин для внесення мінеральних добрив, на перших місцях завжди фігурували якість розподілення матеріалу по площі внесення і робоча ширина захвату машини.

З позиції системного підходу при вирішенні практичних задач необхідно розглядати сукупність параметрів, що впливають на якісне розподілення матеріалу відцентровими дисками машин для внесення мінеральних добрив:

1) конструкційні параметри;

2) експлуатаційні параметри;

2) природні фактори (рельєф поля, вологість, силу вітру тощо);

3) фізико-механічні властивості добрив.

Дослідженнями машин для внесення мінеральних добрив та їх робочих органів займалися П.М. Василенко, Є.В. Козловський, М.Г. Догановский, С.І. Назаров, В.І. Якубаускас, Ю.Г. Вожик, М.С. Хоменко, В.О. Чорновол, В.М. Соколов, В.В. Адамчук, В.О. Шмонін, В.С. Шерстюк, І.М.Сівак та ін.

Найбільший вклад у розвиток теорії руху матеріальних частинок по поверхні ротаційних площин вніс академік Петро Мефодійович Василенко.

В результаті аналізу літературних джерел [1, 3, 4] було встановлено, що при вирішенні задач моделювання мінеральних добрив і їх взаємодії з робочими органами сільськогосподарських машин, можуть використовуватися наступні методи, які базуються на:

1. Теорії руху матеріальної частинки по шорсткій площині.

2. Механіці суцільного та дискретного середовища.

3. Експериментальних дослідженнях.

Згідно досліджень Ф.С. Завалишина [2] основними параметрами машин для внесення мінеральних добрив є робоча ширина захвату, вантажопідйомність і швидкість руху агрегату.

Наразі відомі наступні технологічні схеми внесення мінеральних добрив: прямоточна, перевалочна, двофазна і перевантажувальна.

Академік В.В. Адамчук [1] зазначає, що сучасний парк техніки для внесення мінеральних добрив більше, ніж на 96 % сформований на базі машин, що здійснюють внесення добрив кидальним способом. При цьому машини відомих моделей вносять добрива з нерівномірністю 23 % і більше на робочій ширині захвату та 10 % і більше за напрямком руху агрегату, що не відповідає вимогам до якості їх роботи. Також машини мають відносно низьку продуктивність за годину змінного часу.

Література:

1. Адамчук В.В. Механіко-технологічні і технічні основи підвищення ефективності внесення твердих мінеральних добрив та хіммеліорантів: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.05.11 / В.В. Адамчук ; Нац. аграр. ун-т. – К., 2006. – 40 с.

2. Завалишин Ф.С. Основы расчета механизированных процессов в растение¬водстве / Ф.С. Завалишин. - М.: Колос, 1973. - 319с.

3. Шерстюк В.С. Обгрунтування параметрів процесу висіву мінеральних добрив розподільчо-дозуючим пристроєм: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / В.С. Шерстюк ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П.Василенка. – Х., 2005. – 20 с.

4. Сівак І.М. Обґрунтування параметрів регулювання розподільника мінеральних добрив в системі точного землеробства: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / І.М. Сівак ; Нац. аграр. ун-т. – К., 2008. – 21 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.