Джегерук О. В. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ

Студентка Джегерук Ольга Володимирівна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ

Кредитування з найдавніших часів є ризиковим видом діяльності. Кредитний ризик, що породжується цією діяльністю, та методи його мінімізації цікавлять як практиків,так і теоретиків. Одним із способів виконання зобов'язань, які активно застосовуються в процесі здійснення кредитних операцій, є страхування кредитних ризиків. Воно є особливо важливим, коли здійснюється кредитування без вимоги щодо застави.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання, фінансово-кредитних установ пов'язана з багатьма ризиками, ступінь впливу яких на результати їхньої фінансової діяльності значно підвищується. Збільшення ступеня впливу фінансових ризиків на результати фінансової діяльності господарюючих суб'єктів пов'язано з швидкою зміною економічної ситуації в країні і кон'юнктури фінансового ринку, розширенням сфери фінансово-кредитних відносин, появою нових фінансових технологій і інструментів. На основі обслуговування різноманітних ризиків фінансового характеру сформувалася так звана сфера фінансового страхування.

Страхування кредитних ризиків є предметом дослідження багатьох вітчизняних та іноземних науковців і практиків. Значний внесок у теорію та практику страхування кредитних ризиків у банківській діяльності зроблено у працях: В. Базилевича, Н. Внукової, О. Василика, В. Суслова, Т. Мосійчука, О. Проніна, Л. Альошиної, В. Сєвки, О. Заруби, І. Бланка, М. Клапківа та інших. Однак, причини виникнення, особливо в конкретних галузях, та методи мінімізації кредитного ризику не можна вважати повністю вивченими та дослідженими. Найбільше уваги слід приділити проблемам, що виникають під час страхування кредитних ризиків, до яких можна віднести як збільшення неповернення коштів за кредитними договорами на ринку фінансових послуг України, так і недосконалість договорів страхування кредитних ризиків.

Фінансово-кредитні ризики можна охарактеризувати як сукупність імовірних небажаних подій при здійсненні фінансово-кредитних операцій,суть яких полягає в тому, що партнер підприємства чи банку не може виконати взятих на себе грошових зобов'язань, а підприємство чи банк не може досягти їх виконання засобами, передбаченими договором.

Фінансові і кредитні ризики розмежовують за суб'єктом, у котрого вони виникають. Так, фінансові ризики виникають у суб’єктів господарювання, переважно у підприємств виробничої сфери. Кредитні ризики виникають у комерційних банків при здійсненні ними активних операцій.

Аналізуючи літературні джерела, можна зробити висновок, що більшість авторів однією із проблем страхування, приміром, фінансових ризиків вважають відсутність чіткого визначення та класифікацій фінансових ризиків у законодавстві України. І це дійсно так, якщо ми звернемося до Закону України «Про страхування» [1], нормами якого користуються у своїй діяльності всі без виключення страхові компанії, то побачимо, що даний нормативний документ лише окреслює види страхування, але не уточнює їх визначення та не надає класифікації.

Фахова література подає наступне визначення фінансовим ризикам: «фінансові ризики – це ризики, які характеризуються ймовірністю втрат фінансових ресурсів (грошових коштів) у підприємницькій діяльності» [2, с. 1 44]. При цьому, у світовій практиці класифікація фінансових ризиків налічує більше 11 видів, серед який найбільш розповсюдженими є: ризик неплатоспроможності, інвестиційний ризик, інфляційний ризик, валютний ризик, кредитний ризик. Як бачимо, поняття фінансового та кредитного ризику поєднано і, як показує аналіз фахової літератури, ці два поняття дійсно ототожнюються. У страховій же практиці фінансові та кредитні ризики умовно розмежовують за суб'єктами виникнення..

Так, до конкретних видів фінансових ризиків підприємства відносять:

1) ризик неплатежу (невиконання зобов'язань згідно договорів);

2) неотримання прибутку при інвестиційних операціях;

3) втрати або зменшення прибутку внаслідок непередбачуваних обставин [4, с.26].

Під кредитними слід розуміти ризики, які виникають у комерційних банків при здійсненні ними активних операцій. Найчастіше кредитний ризик виявляється у неповерненні позичальником отриманого кредиту і несплаті відсотків за користування ним. Класифікація кредитних ризиків є більш деталізованою. Вона передбачає ризик загальної неплатоспроможності та ризики непогашення окремих видів кредитів: експортного, споживчого, іпотечного, сільськогосподарського тощо.

Практика страхування кредитів в Україні переважно має три форми:

1)страхування ризику непогашення кредиту;

2) страхування позичальником відповідальності за неповернення кредиту;

3) страхування позичальником предмета застави [3, с. 17].

Однією важливою проблемою, яка виникає при укладанні та виконанні договорів страхування кредитних ризиків є недосконалість вітчизняного законодавства у цій сфері. Недоліком страхування кредитних ризиків є те, що страховик не вступає у безпосередні правові відносини з банком-кредитором, а пов'язаний з ним опосередковано. Практика показує, що позичальник дуже часто не виконує умов договору або свідомо порушує строки їх виконання, що дає можливість відмовити страховику у виплаті страхового відшкодування банку. Тому необхідним є вироблення загальних умов кредитного страхування, які б охоплювали найсуттєвіші норми кожного виду страхування.

Негативом для страхування фінансових ризиків є також те, що деякі підприємства використовують фінансові ризики як додатковий засіб фінансування, наприклад, страхують проекти, які дорого коштують, перекладаючи весь ризик на страхову компанію; реалізують через цю галузь страхування різні «фінансові схеми» з метою податкової оптимізації, переведення коштів у готівку тощо. Страхові компанії у відповідь встановлюють високий рівень франшизи (від 8 до 15% страхової суми), досить високі страхові тарифи (середній тариф встановлюється на рівні 5-7% та вище залежно від ризиковості та строку страхування), обумовлюють специфічні умови страхування.

Страхування - це ефективна система зменшення впливу кредитних ризиків у банківській діяльності. Останнє не одержало необхідного розвитку через нерозвиненість та неповноту законодавчої бази регулювання кредитного страхування. Проте, надалі страхування кредитних ризиків, очевидно, розвиватиметься не лише шляхом удосконалення діючих умов страхування, але й розширення видів страхування кредитних ризиків, особливо з огляду на розширення факторингових операцій, операцій лізингу, форфейтингу та інших.

Враховуючи значний потенціал страхування фінансово-кредитних ризиків на вітчизняному страховому ринку та подальші перспективи його розвитку, необхідно особливу увагу приділити вдосконаленню законодавчого забезпечення реалізації даного виду страхування. З цією метою необхідно визначити сутність і поняття фінансових та кредитних ризиків, надати чітку класифікацію даної групи ризиків, а також розробити відповідні методики розрахунку страхових тарифів.

Література:

1. Про страхування: Закон України від 16.03.07 №85/96-ВР

2. Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків. – Тернопіль: Економічна думка & Карт-бланш, 2002. – 570 с.

3. Корф М. Страхування ризиків банківської діяльності / М. Корф // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 3. – С. 17–19.

4. Мних М. В. Страхування фінансових ризиків, їх роль та значення в сучасних умовах / М.В. Мних // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – № 14. – С. 26 - 28.

5. Інтернет-журнал про страхування в Україні / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://forinsurer.com

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.