Дихановська О. К., Ковальчук А. Ю. ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Дихановська О. К., Ковальчук А. Ю.

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

У сучасній вітчизняній і зарубіжній спеціальній економічній літературі в останні роки серед вчених відбувається дискусія про місце і роль управлінсько-го обліку в системі управління підприємством. Існують крайні погляди деяких вчених щодо існування управлінського обліку. Ряд науковців стверджує, що іс-нує єдиний бухгалтерський облік, а управлінський – відсутній. Це заперечує досвід розвинутих країн заходу, в яких управлінський облік за останні 50-60 років набув широкого розповсюдження у практиці роботи крупних корпорацій.

У контексті зазначеної проблематики існує велика кількість досліджень зарубіжних і вітчизняних вчених таких як Апчерч А., Датар Ш., Друрі К., Фос-тер Дж., Хорнгрен Ч., Яругова А., Вахрушина М. А., Голов С. Ф., Карпова Т. П., Нападовська Л. В., Пушкар М. С., Чумаченко М. Г., Карпенко О. В. та інші.

Сьогодні перспектива розвитку обліку, перш за все, полягає в наступних напрямах: управлінський аналіз; бухгалтерський облік з метою стратегічного управління. Що стосується бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління, то його основна мета - це розробка заходів для успішної роботи пі-дприємства в довгостроковій перспективі шляхом розвитку його виробничого потенціалу і вмілого позиціонування на конкурентному ринку. [4]

Управлінський аналіз є іншою важливою складовою обліку і вважається перспективним напрямом його розвитку. Першорядною метою управлінського аналізу є вивчення минулого, поточного, а, головне, майбутнього в діяльності структурних підрозділів організації, заснованого на прогнозуванні їх доходів, витрат і фінансових результатів при виборі підрозділами тієї або іншої госпо-дарської тактики. Управлінський аналіз інтегрує три види внутрішнього аналі-зу: ретроспективний, оперативний і перспективний, кожному з яких властиве рішення власних завдань.

Поступове становлення та розвиток управлінського обліку – є одним із напрямів удосконалення вітчизняної системи обліку та звітності як ключового інформаційного інституту в забезпеченні конкурентоспроможності національ-ної економіки. Сучасні вчені, що займаються проблемами адаптації системи управлінського обліку до вітчизняної економіки, перспективи розвитку обліку вбачають у таких напрямах:

- формування системи стратегічного управлінського обліку;

- розвиток методики управлінського аналізу [3];

- вдосконалення методичного інструментарію управлінського обліку, зок-рема: аналіз вартісного ланцюжка; калькулювання на основі діяльності (АВС); калькулювання життєвого циклу; цільове калькулювання; калькулювання для безперервного вдосконалення;

- регулювання галузевого управлінського обліку (розробка галузевих ме-тодик організації управлінського обліку, інструкцій по визначенню собівартості продукції та проведення управлінського аналізу);

- наукове обґрунтування ефективної моделі управлінського обліку з ура-хуванням як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. [1]

На наш погляд, перед вченими-економістами, які дослідують управлінсь-кий облік, стоять важливі завдання щодо розробки і впровадження у практику нових методик і процедур, які б могли відігравати важливу роль в процесі при-йняття оперативних і стратегічних рішень. При цьому пріоритет повинен нада-ватися стратегічним рішенням. У той же час розробка нових методів і процедур управлінського обліку неможлива без нових стратегій його розвитку та концеп-цій.

Заслуговують на увагу запропоновані IFAC концепції управлінського об-ліку [2]:

− концепції, пов’язані з функцією (орієнтацією управлінського обліку на продуктивність ресурсів, створення даної вартості, бізнес-проектів, командні цілі та дії);

− концепції, пов’язані з використанням результатів (з точки зору підзвіт-ності, результативності та порівняння з еталоном);

− концепції, пов’язані з процесом і технологією (пояснює зв’язок управ-лінського обліку з іншими процесами управління та є основою чи керівництвом для розробки технологій, що використовуються в управлінському обліку);

− концепції, пов’язані з потенціалом функції (розгляд потенціалу, необ-хідного для ефективного використання функції управлінського обліку з позиції компетенції, безперервного вдосконалення, розвитку найкращих особистісних характеристик, креативного мислення).

Можна зробити висновки, що у найближчі роки основними завданнями управлінського обліку є його переорієнтація від обліку операційної діяльності до обліку явищ і фактів, визначених стратегією розвитку підприємства. Це пе-редбачає процеси стратегічного планування і аналізу бізнес-процесів, бюджету-вання тощо. Разом з тим витрати і надалі залишаються одним із центральних об’єктів управлінського обліку.

Література:

1. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навч. посібник. - Д.-К., 2006. - 440 с.

2. Бєлоусова І. Роль управлінського обліку. // Бухгалтерський облік і ау-дит. - 2005. - № 4.

3. Карпенко, О. В. Управлінський облік: організація, методологія, мето-дика викладання: монографія [Текст] / О. В. Карпенко. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 341 с.

4. Левицька С. Управлінський та внутрішньогосподарський облік: за-вдання, мета, чинники ефективного впровадження // С. Левицька // Бухгалтерсь-кий облік і аудит. – 2009. - № 2. – С.27-35.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.