Менчинська А. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Менчинська Альона

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

В останні десятиліття різко зріс інтерес лінгвістів і фахівців різних галузей науки й техніки до проблем галузевих терміносистем, що пояснюється зростаючим потоком наукової та технічної інформації. З зростанням розвитку інтернет технологій набуває актуальності питання електронної комерції. Також актуальність дослідження зумовлена необхідністю комплексного наукового опису структурно-семантичних особливостей терміносистеми галузі електронної комерції, вироблення цілісних уявлень про структурні, семантичні, словотвірні ознаки аналізованої лексики, встановлення джерел її формування та системних зв'язків у ній.

Термін - це слово або словосполучення з історично умотивованим чи умовно закріпленим значенням, що відбиває одне поняття у спеціалізованій галузі знання чи виробництва [2, с. 191]. Терміни відрізняються від інших слів особливостями значення і сферою вживання. Формально, тобто за своїм вираженням, терміни від інших слів не відрізняються;

Існує три групи термінів, які функціонують у межах одного тексту: інтрагалузеві, тобто спеціальні терміни тієї галузі, якій належить конкретний текст; екстрагалузеві, тобто спеціальні терміни інших галузей, та загальнонаукові, загально технічні та міжгалузеві терміни [3, с. 35-36]. Першочергове завдання термінознавства – показати історію формування термінів і термінологічної системи, а водночас і процес вироблення засад термінотворення, терміновживання.

Електронна комерція (E-commerce) - це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, що проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій. В більш вузькому розумінні електронна комерція (e-coomerce) - це торгівля через Інтернет. В широкому розумінні - це ведення бізнесу в глобальних мережах.

Терміни поділяються на такі групи: 1. Прості терміни – структуру терміна утворює одна основа (agent, byte, domain, entity, filter, host, monitor, tag). 2. Дериваційні терміни – структуру терміна становить основа й один і більше афіксів (acknowledgement, application, connectionless, driver, multicast, multimedia, multiplexing, repeater, selector). 3. Складні терміни – терміни, які утворені шляхом додавання основ (broadband, broadcast, dial-up, gateway, network, telnet, workstation ). 4. Терміни-словосполучення – (application profile, bar coding, card-not-present). 5. Терміни утворені шляхом абревіації – (CAM (Computer-Aided Manufacturing) CGM (Computer Graphics Metafile)) [1, 295с.].

Ми розподіляємо терміни електронної комерції на 5 груп, залежно від способу їх творення: прості терміни , дериваційні, складні, терміни словосполучення і терміни утворені шляхом абревіації. Найчисельнішою виявилась остання група, до якої входить близько 53% від загальної кількості (280) термінів; терміни-словосполучення становлять 21.7% (59 термінів); складні терміни – 9.6% (27 термінів); дериваційні терміни – 8.6% (24 терміни); прості терміни – 7.1% (20). Таким чином, дослідження семантичного та структурного аспектів спеціальної термінології електронної комерції дає змогу отримати цілісну картину інвентарю терміносистеми електронної комерції на сучасному етапі розвитку англійської мови та висвітлити загальнотеоретичні питання, що стосуються процесів виникнення, розвитку та функціонування англійських термінів електронної комерції. Узагальнення наведених знань дає поштовх подальшим дослідженням у галузі електронно-комерційної термінології, особливо при перекладі англійських термінів на українську мову.

Також дослiджуванi термiни можна умовно подiлити на такi тематичнi групи:

1. Торгiвля (продаж): Chargeback, Credit, Discount Rate (or Fee), Order;

2. Економiка: Enterprise, Entity, Merchant, Markup;

3. Комп’ютери: Сlipboard, File, Gateway, Kilobit and Kilobyte, Optical Disk;

4. Соцiальнi вiдносини: Compliance, Newsgroup;

5. Iнтернет: E-Mail (Electronic Mail), File Transfer Protocol (FTP), HTML (Hypertext Markup Language);

Література:

1. Чабан В. Англо-український словник електротехнічних термінів / Чабан В. Близько 11000 термінів. – Л. 1995. – 256 с.

2. Мостовий М.І. / Лексикологія англійської мови / М.І. Мостовий. - Харків 1993. – С. 190-193.

3. Скороходько Е.Ф. Сучасна англійська термінологія: Навч. посіб. / Е.Ф. Скороходько. – К.: УІЛМ, 2002. – 76 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.