Джегерук О. В. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ: ВИДИ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

студентка Джегерук Ольга Володимирівна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ: ВИДИ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

Масовий виїзд громадян України за кордон, а особливо жіночої статі, супроводжується зниженням рівня народжуваності, підвищенням рівня захворюваності через виснаження на важких роботах.

Актуальність даної теми полягає у тому, що міжнародні міграційні процеси потребують регулювання з боку держав, що беруть участь в обміні трудовими ресурсами. Контролю і регулюванню підлягають соціальний, віковий та професійний склад мігрантів, рівень в'їзду та виїзду іноземних трудящих.

Досить велика кількість дослідників вивчала цей процес, тож міграції присвячено багато наукових праць. Серед дослідників цієї проблеми є як закордонні науковці, так і наші співвітчизники: О. Хомра, О. Малиновська, С. Пирожков, М. Шульга, Н. Пархоменко, Ю. Римаренко, А. Сові та багато інших. Вони зробили вагомі внески у дослідження цього питання.

Проблема міграції набуває все більшого значення у світі, Україна не є винятком. Україна – багатонаціональна держава, де поряд з українцями проживає більш, ніж 110 інших національностей, а саме: росіяни, євреї, білоруси, болгари, поляки, угорці, румуни, греки, гагаузи, кримські татари, німці тощо [2].

Термін «міграція» походить від латинського слова migratio, що означає переміщення, переселення людей через кордони різних країн в цілях постійної чи тимчасової зміни місця проживання [1, c.132].

Існують різні види міграції в залежності від їх ознак.

За географічною ознакою виділяють інтеграційну (вільне або обмежене переміщення населення), зовнішню (міграційні потоки перетинають державні кордони) та внутрішню міграцію (міграційні потоки не перетинають кордонів держави).

За напрямками руху: еміграція (вимушене чи добровільне переселення з батьківщини у інші країни глобального суспільства), імміграція (в’їзд громадян інших держав у країну на короткострокове перебування або постійне місце проживання та рееміграція (повернення емігрантів на батьківщину).

За часом виділяють тимчасову (виїзд в іншу країну на певний період часу), остаточну (виїзд населення в іншу країну на постійне місце проживання), маятникову (коли працівники живуть в одній країні, а працюють в іншій) та сезонну (виїзд населення на сезонну роботу).

За характеристикою правового статусу вирізняють: легальну (перетин кордонів на законних підставах), нелегальну (незаконне перетинання національних кордонів) та напівлегальну міграції (в’їзд в певну країну на законних правах, за візою, але особа після завершення її терміну дії з різних обставин відмовляється покидати країну) [5].

Напрямки міграції відповідають як бажанням населення, так і економічному статусу країни. Можна виділити 6 основних напрямків міжнародної міграції:

1) міграція з країн, що розвиваються, до промислово розвинутих країн;

2) міграція в межах промислово розвинутих країн;

3) міграція робочої сили між країнами, що розвиваються;

4) міграція робочої сили з колишніх соціалістичних країн у промислово розвинуті країни;

5) міграція кваліфікованих фахівців з розвинутих країн в країни, що розвиваються;

6) міграція в межах СНД [5].

Загострення проблем міграції населення пов’язане з рядом причин: політичні негаразди у країні, соціальна незабезпеченість, військові конфлікти, природні катаклізми, незадовільний стан надання освітніх послуг, відсутність перспектив професійного зростання, численні банкрутства підприємств, значне старіння населення тощо [4].

Для України характерна велика кількість емігрантів, що має тенденцію до збільшення. На жаль, високий рівень освіти емігрантів, спричиняє в свою чергу «відплив умів», при чому в багатьох випадках безповоротно. Це спричинено тим, що спеціалісти незадоволені своїм статусом у суспільстві, матеріальним становищем, неможливістю реалізувати свої творчі здібності та низьким соціальним престижем. Україна стала одним із основних трудових донорів для країн Західної Європи, тоді як ринок праці самої держави потребує фахівців практично у всіх галузях економіки. Кожного року з України емігрують десятки тисяч людей, що призводить до негативних наслідків у економіці нашої країни.

Отже, сучасні міграційні процеси в Україні є суперечливим явищем, яке має позитивні й негативні наслідки. До переваг відносимо:

1. Підвищення рівня кваліфікації, освоєння нових технологій, професій, систем організації виробництва трудових мігрантів.

2. Надходження в Україну додаткової іноземної валюти за рахунок грошових переказів трудових емігрантів та інвестування коштів в економіку через створення спільних підприємств з іноземними засновниками.

3. Значне зниження безробіття на українському ринку праці.

4. Сприяння інтеграції України до міжнародного ринку праці через міждержавний обмін робочою силою тощо [3].

Недоліки охоплюють комплекс соціальних та економічних проблем. Основними з них є:

1. Втрата країною найбільш конкурентоздатної частини власних трудових ресурсів.

2. Уповільнення темпів розвитку науково-технічного прогресу в зв'язку з чисельною інтелектуальною еміграцією українських вчених за кордон.

3. Поширення випадків зловживань та обману громадян приватними агентствами з працевлаштування.

4. Виникнення політичних та економічних претензій до нашої країни в зв'язку із збільшенням нелегальної трудової еміграції українців.

5. Використання наших громадян за кордоном на низькокваліфікованих, важких роботах зі шкідливими умовами праці, наявність випадків їх дискримінації та експлуатації з боку місцевих роботодавців тощо.

Отже міграція населення в Україні – це досить серйозна проблема. З кожним роком дане явище стає все вагомішим і починає набирати нечуваних обертів, тож міграція потребує серйозного регулювання з боку держави, з метою усунення негативних наслідків.

Література:

1. Бреева Е. Б. Основы демографии: уч. пособие / Е. Б. Бреева. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. - 352 с.

2. Лавринович О. В. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року: досвід визначальних рішень вітчизняного державотворення [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/33411.

3. Лиман Д.Ю. Вплив міграційних процесів на економіку України [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http: // www. rusnauka. com /12_ENXXI_2010/ Economics / 65385. doc. html.

4. Міжнародна економіка. Сутність міжнародної міграції робочої сили та її основні види [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http: // ualib. com. ua / br_7256. html.

5. Солонінко К. С. Міжнародна економіка. Навчальний посібник Міжнародна трудова міграція – сутність міжнародної міграції робочої сили та її основні види [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://books.br.com.ua/7480.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.