Попович Н. В. ГРОМАДСЬКА ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ

Попович Наталія Василівна

студентка магістратури Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

ГРОМАДСЬКА ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ

Конституція України визначає, що Україна є демократичною, соціальною і правовою державою. Крім того, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. На жаль, Україна ще й досі не досягла згаданих конституційних стандартів. Єдиним можливим шляхом досягнення цього є побудова громадянського суспільства, важливу роль при цьому відіграє правова свідомість суспільства.

Правова свідомість – це певна система почуттів, поглядів, ідей, теорій та традицій, які виражають ставлення громадян до чинного законодавства, юридичної практики, прав, свобод і обов’язків, а також до бажаного права.

Правова свідомість містить такі категорії: оцінка права; осмислення і відчуття необхідності права; усвідомлення потреби в зміні і доповненні чинними нормативно-правовими актами.

За суб’єктами діяльності права свідомість можна поділити на: індивідуальну; групову; громадську. Індивідуальна правова свідомість – це свідомість, яка притаманна конкретній особистості. Групова правова свідомість – це свідомість соціальних груп, громадських об’єднань, партій.

Аналіз розвитку громадянського суспільства в Україні свідчить про наявність комплексу проблем, що є актуальними як для суспільства, так і для держави,так, вітчизняними та міжнародними неурядовими організаціями фіксується низький рівень суспільно значущої добровільної активності громадян, яка є однією з умов формування громадянського суспільства.

Низький рівень усвідомлення громадянами механізмів демократії участі та самоорганізації у процесі розв’язання суспільних проблем зумовлений відсутністю усталеної демократичної практики. Перешкодами розвитку є також несформована громадянська культура, низький рівень усвідомлення суспільством таких базових понять, як «громадянське суспільство», «демократія», «верховенство права», розуміння принципу поділу влади, узгодження інтересів, толерантності та пошуку консенсусу, багатоконфесійності і поваги до прав меншин. Досить високим є й рівень суспільної підтримки патерналістського характеру держави – сучасна українська ментальність, крім попередніх вікових впливів, має відбиток радянського періоду, домінування в ньому деструктивних орієнтацій, надмірної ідеологізації. У результаті, для правового менталітету українців не характерна громадська активність, яка є однією з умов формування громадянського суспільства.

Невизначеність, яка панує нині в українському суспільстві, також відбиває негативні риси на громадську правову свідомість. Причиною цієї невизначеності є розбіжності декларованих політичних намірів різних політичних сил і політичних діячів із тими реальними наслідками, які досягаються суспільством.

Вирішення зазначених проблем можливе шляхом підвищення громадської правової свідомості громадян з метою формування нової майбутньої правлячої еліти. Із цією метою ініціюється комплексний підхід до реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства шляхом затвердження Стратегій.

Враховуючи особливості трансформаційного етапу в Україні, має бути запроваджена така концепція співвідношення особи, суспільства і держави, яка змогла б не тільки змінити сьогоднішню ментальність людини, а й сприяти формуванню вільної особи з високою політичною, економічною і правовою культурою, яка усвідомлює свою цінність і гідність. Нова концепція громадської правової свідомості має передбачати, що епіцентром є людина,її права, свободи і її інтереси, інститути громадянського суспільства і держави утворюються для створення умов нормальної життєдіяльності людини, захисту її прав. При цьому державні інститути мають нести подвійний тягар, забезпечуючи через закони рівні для всіх людей умови і можливості, нормальне функціонування громадянського суспільства.

Подолання деформації правової свідомості та підвищення рівня активної і свідомої участі громадян у політичних процесах є обов’язковою умовою формування громадянського суспільства і правової держави. Українська держава повинна розробити державну політику, спрямовану на підвищення громадської правової свідомості як основного чинника формування громадянського суспільства. Така політика має розроблятися з урахуванням особливостей історичного досвіду України та іноземних держав.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.