к. т. н., Проскуряков К. І., Якимчук Т. В. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ

к. т. н., Проскуряков К. І., Якимчук Т. В.

ВТЕІ КНТЕУ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ

Актуальність теми. На сьогодні менеджмент є основою ведення будь-якої справи, особливо що стосується фінансів. В системі пенсійного забезпечення України досі не існує ефективного і відпрацьованого механізму управління фінансами, що є великою проблемою при формуванні бюджету Пенсійного фонду України.

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Проблему управління фінансовими потоками розглядали в своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні вчені як М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, І.В. Авєрічев, А.П.Градов, Р.А. Фатхутдінов та інші. Управління фінансовими потоками в сфері пенсійного страхування розглянула в своїй дисертаційній роботі Т.В. Муравльова.

Мета статті. Основною метою роботи є визначення функцій менеджменту в контексті управління фінансовими потоками в системі пенсійного забезпечення України.

Виклад основного матеріалу. Менеджмент — це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань. Фінансовий менеджмент, в свою чергу, являє собою процес формування вхідних і вихідних потоків грошових коштів, їх синхронізації за обсягом і в часі з метою забезпечення фінансової рівноваги.

Процес управлянні фінансами в системі пенсійного забезпечення відрізняється від системи управління фінансовими потоками на підприємстві, і має свої особливості. Це пов’язано із особливістю формування вхідних фінансових потоків та відсутністю зустрічного товарного потоку, що є необхідною умовою при формуванні фінансових потоків для будь-якого підприємства.

Фінансовим потоком в системі пенсійного забезпечення можна визначити рух грошових коштів від учасників системи державного пенсійного забезпечення згідно чинного законодавства, із подальшим їх акумулюванням та перерозподілом на засадах солідарності між пенсіонерами та іншими учасниками, які мають право на соціальну допомогу.

Економічна наука визначає чотири основні функції менеджменту як процесу управління:

1) планування (головна функція менеджменту, яка передбачає прогнозування, визначення цілей, стратегії, політики і завдань того чи іншого формування; означає свідомий вибір рішення що роботи, як, кому і коли);

2) організація (як функція менеджменту направлена на формування управляючих та координованих систем, а також зв'язків і відносин між ними);

3) мотивація (процес спонукання працівників до високопродуктивної діяльності для задоволення своїх потреб і досягнення цілей організації);

4) контроль (система спостереження і перевірки відповідності функціонування системи встановленим стандартам та іншим нормативам, виявлення допущених відхилень від прийнятих рішень і визначення причин їх невиконання) 3.

Центральним органом виконавчої влади в Україні, який забезпечує реалізацію державної політики з питань пенсійного забезпечення та збору, ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, є Пенсійний фонд України (далі ПФУ) 1.

Відповідно до Положення про Пенсійний фонд України виділяються основні завдання, які покладені на органи ПФУ, серед яких:

 реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення та збору, ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску;

 призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;

 ефективне та цільове використання коштів, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів;

 забезпечення збору, ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску, інших коштів відповідно до законодавства та здійснення контролю за їх сплатою;

 виконання інших завдань, визначених законами України та покладених на Пенсійний фонд України Президентом України 2.

Проаналізувавши основні завдання ПФУ з приводу фінансової діяльності можна визначити, що ефективне управління фінансовими потоками та цільове використання коштів неможливе без виконання основних функцій менеджменту.

Функція планування фінансової діяльності реалізовується шляхом розробки проект бюджету Пенсійного фонду України, здійснює ефективний розподіл фінансових ресурсів для пенсійного забезпечення.

ПФУ організовує, координує та контролює роботу головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управлінь у районах, містах і районах у містах щодо:

 забезпечення додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення і законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;

 забезпечення збору та ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску, інших коштів відповідно до законодавства, стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно не нарахованих та/або не сплачених сум єдиного внеску, страхових внесків та інших платежів, застосовування фінансових санкцій, передбачених законом;

 забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій;

 обліку коштів Пенсійного фонду України, ведення статистичної та бухгалтерської звітності тощо.

Таким чином забезпечується виконання другої функції менеджменту – організації.

Мотиваційна функція управління фінансовими потоками в системі пенсійного забезпечення забезпечується шляхом:

 проведення конкурсного відбору банків, які здійснюють виплату та доставку пенсій;

 організації професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників Пенсійного фонду України;

 узагальнення та поширення прогресивних форм і методів роботи.

Контрольна функція виконується при здійсненні таких заходів як:

 формування звіту про виконання бюджету ПФУ;

 контролю за дотриманням законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати єдиного внеску, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інших платежів, призначенням (перерахунком) і виплатою пенсій;

 застосовування фінансових санкцій, передбачених законом.

Висновок. Управління фінансовими потоками в системі пенсійного забезпечення в Україні здійснюється за схемою прийнятих канонів менеджменту. Ефективне управління фінансами та цільове використання коштів Пенсійного фонду України забезпечуються шляхом виконання основних функцій менеджменту: планування, організації, мотивації та контролю.

Література:

1. Закон України від 05.11.91 № 1788-XII “Про пенсійне забезпечення”

2. Указ Президента України від 6 квітня 2011р. № 384/2011 “Про положення про Пенсійний фонд України”

3. Олексів І.Б. Реалізація функцій менеджменту підприємства на засадах узгодження інтересів груп економічного впливу/ І.Б.Олексів // Економічний простір, 2012. - №57. – С. 289-294.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.