кандидат педагогічних наук, Квас В. М. ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

кандидат педагогічних наук, Квас Валентина Миколаївна

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Динамізм сучасного соціально-економічного життя послідовно впливає на всю систему вищої освіти. Практика показала, що позитивні перетворення в суспільстві не можуть бути досягнуті в рамках традиційної моделі навчання. У зв’язку з переходом на багаторівневе навчання однією з найгостріших проблем сучасної вищої освіти є необхідність вирішення двох вкрай суперечливих завдань. З одного боку, це постійне збільшення об’єму інформації, необхідної для оволодіння фахівцю у відповідній галузі, з іншого – це постійне скорочення термінів вивчення дисциплін. Таким чином зростає об’єм інформації необхідної для самостійного опрацювання. Але, не зважаючи на те, що «самостійне засвоєння матеріалу вимагає великої кількості часу, міцність самостійно засвоєних знань вище» [2, 207]. Перехід на інтенсивно-компетентнісний характер вивчення різних дисциплін передбачає глибокі зміни в їх структурі, ретельний відбір змісту і структурування на принципах мінімізації та ущільнення. Одним із шляхів вирішення цих завдань в умовах сьогодення є залучення можливостей сучасних інформаційних технологій, особливо, для організації та підвищення ефективності самостійної роботи студентів, майбутніх учителів.

Сучасна інформаційна технологія — це сукупність засобів, методів і прийомів збирання, зберігання, опрацювання, подання та передавання повідомлень, що розширює знання людей та розвиває їхні можливості щодо управління технічними та соціальними процессами [1]. Існує три напрямки використання інформаційних технологій в процесі навчання. Перший напрямок передбачає опанування комп’ютерною грамотністю з метою оволодіння знаннями, уміннями та навичками у певній галузі навчальних дисциплін. Другий напрямок ґрунтується на застосуванні комп’ютерної технології як потужного засобу навчання підвищення ефективність навчання студентів. Третій напрямок полягає в інформатизації системи управління навчальним процесом.

Професійна підготовка майбутніх учителів передбачає використання всіх напрямків, відповідно до яких зміст такої підготовки повинен бути спрямований на формування інформаційно-технологічної компетентності як цілісної професійної якості, що дозволяє майбутньому вчителю успішно виконувати професійні інформаційні завдання в професійній сфері з використанням сучасних інформаційних технологій, методів і засобів роботи з інформацією з урахуванням етапів інформаційної діяльності, а в разі необхідності в процесі пошуку вирішення професійних проблем. Інформаційно технологічна компетентність, на нашу думку, це особистісна, інтегративна, сформована якість фахівця, що виявляється в здатності вирішувати стандартні та особливо нестандартні завдання в професійній сфері з використанням сучасних інформаційних технологій.

На різних етапах навчального процесу, особливо при вивченні фахових дисциплін, використовують такі елементи сучасних інформаційних технологій як електронні підручники, інтерактивні дошки, електронні енциклопедії, освітні ресурси Інтернету, диски з фільмами й ілюстраціями, електронні посібники, презентації, які демонструють за допомогою мультимедійного проектора тощо. Відповідно до дидактичних цілей застосовують й різноманітні види комп’ютерних програм: навчальні, тренажери, контролюючі, демонстраційні, імітаційні, довідково-інформаційні, мультимедіа-підручники.

Застосування інформаційних технологій не тільки полегшує засвоєння навчального матеріалу, але і сприяє розвитку творчих здібностей студентів, активізує пізнавальну діяльність, підсилює мотивацію вивчення фахових дисциплін, інтенсифікує процес навчання, сприяє формуванню активної життєвої позиції і в сучасному суспільстві, що не аби як важливо при підготовці майбутніх учителів. Крім того, вони орієнтовані на індивідуалізацію, дистанційність і варіативність освітнього процесу, академічну мобільність студентів, незалежно від віку та рівня освіти.

Варто зазначити, що інформатизація освіти повинна розглядатися не як застосування нових технічних засобів, а як процес створення нової системи освіти, що відповідає вимогам нового інформаційного століття. В умовах сьогодення сучасними інформаційними технологіями вважають технології, які: по перше – ґрунтуються на основних принципах педагогічних технологій (попереднє проектування, відтворюваність, цілісність, тощо); по друге – сприяють більш ефективному вирішенню завдань, в порівнянні з іншими технологіями; по третє – засобом підготовки та передачі інформації в яких є комп’ютер.

Проте впровадження сучасних інформаційних технологій в процес підготовки майбутніх учителів не передбачає повної заміни традиційних методик навчання, оскільки педагогічна технологія – це сукупність методів, методичних прийомів, форм організації навчальної діяльності, що грунтуються на теорії навчання і забезпечують плановані результати.

Отже, застосування сучасних інформаційних технологій в підготовці майбутніх учителів беззаперечно має великий потенціал підвищення ефективності навчання студентів, за умов оптимального та якісно обґрунтованого їх поєднання з традиційними методами навчання.

Література:

1. Жалдак М. І. Про деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі та в педагогічному університеті / М. Жалдак // Наукові записки Тернопільського національного університету. Серія: Педагогіка. — 2005. — № 6. — С. 17–24.

2. Смирнов С.А. и др. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии; под ред. С.А. Смирнова/ – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 512 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.