к. т. н., Кухарець С.М., д. т. н., Голуб Г. А., Нездвецька І. В., Бушма С. В. ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА І ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВ У АГРОЕКОСИСТЕМАХ

к. т. н., доц. Кухарець С. М., Житомирський національний агроекологічний університет

д. т. н., с. н. с., проф., Голуб Г. А. НДІ ТіТ технічного ННІ НУБіП України

Нездвецька І. В., Бушма С. В., Житомирський національний агроекологічний університет

ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА І ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВ У АГРОЕКОСИСТЕМАХ

Уведення в енергетичний баланс сільськогосподарського виробництва біологічних видів палива, є одним з актуальних завдань сьогодення, що дасть змогу значно підвищити рівень енергетичної автономності агроекосистем. Кожен захід, який пропонується для реалізації в агроекосистемах повинен бути спрямований на підтримання родючості ґрунту, а по можливості, сприяти розширеному відтворенню родючості ґрунтів. Це має безпосереднє відношення і до виробництва та використання біопалив. У зв’язку з цим, серйозною науковою проблемою є визначення обсягів рослинної біомаси, яка може бути задіяна на теплові потреби без шкоди для відтворення родючості ґрунтів. Крім того, важливий вплив на збереження родючості ґрунтів мають технології їх обробітку, вирощування та збирання відповідних сільського господарських культур та параметри техніки, що при цьому застосовується.

Типова агроекосистема зони Полісся України передбачає вирощування культур у відповідній сівозміні [1]. Баланс гумусу в сівозміні визначається як різниця між кількістю мінералізованого гумусу та його надходженням за рахунок гуміфікації кореневих решток, пожнивних залишок, біомаси бур’янів та сидератів, а також внесеного підстилкового гною та інших органічних речовин. Вихідними параметрами (даними) для розрахунку балансу гумусу сівозміні є комплекс статистичних, агрономічних та агрозоотехнічних показників. Серед них мінералізація гумусу культурами сівозміни, вихід сухої маси кореневих решток та сухої біомаси польових культур є такими, що залежать від урожайності польових культур і які згідно літературних джерел змінюються у широких межах [2]. Це дає можливості розробити лише наближений алгоритм розрахунку балансу гумусу.

Таким чином виникає необхідність у створенні детермінованої моделі функціонування агроекосистеми, яка повинна передбачати максимізацію та узгодження рівнів енергозабезпечення (за рахунок власних ресурсів) та економічної ефективності, із відтворенням родючості ґрунтів, за рахунок позитивного балансу гумусу.

Техніко-технологічні заходи, що виконуються в сільському господарстві також повинні бути узгодженні із потребами суміжних галузей аграрного виробництва, підтримувати баланс гумусу ґрунтового середовища та сприяти відтворенню родючості ґрунтів. Тому, перш за все, необхідне визначення обсягів рослинної біомаси, що може бути використання для конверсії із виробництвом та використанням біопалива.

Загальна модель функціонування агроекосистеми включає в себе основні галузі сільськогосподарського виробництва: тваринництво та рослинництво, допоміжні – переробка сільськогосподарської продукції. Крім того, в складі агроекосистеми необхідно розглядати виробництво біопалив, як окремий напрямок [3, 4].

Також, ми пропонуємо заходи спрямовані на відновлення мінеральних речовин в ґрунті виділити в окрему систему – підтримання балансу гумусу. В дану систему необхідно включити спеціальні прийоми обробітку ґрунту - наприклад загортання рослинних решток на визначену глибину для підвищення ефективності використання поживних речовин сільськогосподарськими рослинами [5]. Пропонована система, також, має забезпечувати виробництво компостів та внесення збродженого гною [6]. Впровадження такої системи дозволить встановити необхідні технологічно-конструкційні параметри сільськогосподарських машин, спрямовані на підвищення ефективності відновлення гумусу в ґрунтовому середовищі.

На основі структурної схеми функціонування агроекосистеми розроблено моделі функціонування агроекосистеми із виробництвом продукції та енергії із використання біопалив та відновленням поживних речовин у ґрунті [7]. На основі представлених схем розроблено комп’ютерну імітаційну модель функціонування агроекосистеми із виробництвом біопалива, яка дала змогу встановити основні показники сільськогосподарського виробництва (табл.1) при бездефіцитному балансі гумусу (табл.2)

 

Повний варіант статті Tezi_Kuharec_Golub_Nezdvecka_Bushma.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.