кандидат педагогічних наук, Дем'яненко О. Є. ПРОБЛЕМА МІЖКУЛЬТУРНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ1 НЕМОВНОГО ПРОФІЛЮ

кандидат педагогічних наук, Дем'яненко О. Є.

доцент, доцент кафедри іноземних мовМиколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

ПРОБЛЕМА МІЖКУЛЬТУРНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

ТА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ1 НЕМОВНОГО ПРОФІЛЮ

Фундаментальна професійна освіта в сучасній Україні розвивається в нових умовах, на основі концепції глобальної освіти, тенденцій інтеграції в міжнародний освітній простір та модернізації досвіду співробітництва українських вищих навчальних закладів з європейськими. Проте, вважаємо, що трансформація системи підготовки фахівців немовного профілю щодо міжнародного освітнього простору не завершена, тому ця проблема є актуальною.

Аналіз робіт, присвячених вивченню стану проблеми в цій області, показав також відсутність концептуальних положень щодо використання зарубіжного наукового і педагогічного досвіду в модернізації професійної освіти фахівців немовного профілю. Так, повинні залишатися перспективи не тільки збереження традиційних цінностей науки і педагогічної освіти, самобутності, культури і досвіду національних систем вищої освіти, але й їх взаємного збагачення, цілісного педагогічного співробітництва з використанням зарубіжного досвіду, забезпечення міжкультурної взаємодії фахівців немовного профілю. Слід говорити про необхідність цілісного, інтегративного формування і розвитку світової системи освіти з метою розв'язання існуючих протиріч щодо досвіду міжнародної співпраці.

На нашу думку, основними характерними рисами проблематики міжкультурної педагогічної інтеграції є: безперервність дослідження структури наукового педагогічного знання, засобів і методів наукового педагогічного
пізнання, способів обґрунтування і розвитку педагогічного знання; цінність
впливу досліджень в галузі національної педагогічної культури та кроскультури; опосередкований вплив на підсвідомість особистості через зв'язок різних соціально-культурних цінностей між собою зі структурою особистості фахівця немовного профілю.

Визначення інтеграції в аспекті педагогіки можна знайти у 80-х роках ХХ століття у роботі І. Звєрєва та В. Максимової. Інтеграція у навчальному процесі неможлива без інтеграції змісту освіти, яка, в свою чергу, забезпечується інтеграцією змісту навчальних дисциплін. У навчанні інтеграція реалізується злиттям у єдиному синтезованому курсі (темі, розділі програми) елементів різних навчальних дисциплін, наукових понять, методів, комплексуванням основ наук у розкритті міжпредметних проблем [2].

Поняттяпедагогічної інтеграції,як різновидунауковоїінтеграціїврамкахпедагогічної теоріїіпрактики, В. Левченко визначає якнаукове поняттяпедагогіки, що виражаєнайбільш загальні властивостітазв'язки явищпедагогічної дійсності,які, з одного боку, вказуютьнапевний класпедагогічних явищ і фактів, азіншого бокувизначаютьпредметпедагогіки [3]. Говорять також про інтеграційні технології в педагогіці, маючи на увазі дидактичні системи, які забезпечують інтеграцію різнопредметних знань і вмінь, різних видів діяльності на рівні інтегрованих курсів, навчальних тем, навчальних проблем та інших форм організації навчання [1, с. 74].

Під педагогічною інтеграцією розуміємо цілісність педагогічного процесу. Проте педагогічна інтеграція, як цілісність педагогічного процесу, розглядається в умовах української системи професійної освіти переважно у відповідності з цілями і рівнем розвитку національної культури освіти і меншою мірою у відповідності до досвіду світової культури освіти, міжкультурної взаємодії фахівців немовного профілю.

Даний підхіддозволяє розглядати педагогічнуінтеграціюстосовно окремихзмістовно-предметнихрівнів, форм,видівдіяльностівикладача. Отже, педагогічнаінтеграціявсамому широкомузначеннісловацепроцесірезультатрозвитку, становлення та формуваннябагатовимірноїлюдської цілісностівумовахздійсненняінтегративно-педагогічної діяльності. Прицьомурозвитокцепроцеспоступальноїзмінифізичних,душевнихідуховнихвластивостейлюдини, тобто вихідїїнапринципово новий рівеньцілісності.Становленнявиникнення фізичних, душевнихідуховнихновоутвореньв людині. Формуваннянабуттяфізичними, душевнимиідуховниминовоутвореннямивідносної стійкості, визначеностій завершеності. [4, с. 13].

Рішення цієї проблеми може бути знайдено за допомогою реалізації технології міжкультурної педагогічної інтеграції фахівців немовного профілю. Виховна, освітня та розвивальна цілі навчання іноземної мови виступають як один з провідних факторів, що визначають технологію міжкультурної педагогічної інтеграції в умовах немовного вузу в рамках міжнародного або європейського освітнього простору. У цьому плані головну роль грають "соціокультурний" (В. Сафонова, І. Халєєва та ін) і "комунікативний" (Ю. Пассов, О. Соловова та ін) підходи, які дозволяють створювати умови кроскультурного освітнього простору, що сприяють адаптації фахівців в умовах немовного вузу в зарубіжній педагогічній системі, в рамках цілісного педагогічного процесу і наукової діяльності за кордоном.

Аналіз теорії підготовки викладачів вищої школи, технологій і методик підготовки фахівців в умовах немовного вузу до наукової і педагогічної діяльності дозволяє виявити закономірності підготовки фахівців, які не мають базової психолого-педагогічної освіти. Слід зазначити, що в сучасній педагогіці більш розроблені технології підготовки фахівців різних профілів до наукової та педагогічної практики в умовах національної освіти.

Існуючі технології враховують, як правило, систему концептуально значущих ідей, практику вітчизняної науки і педагогіки як науки, а також методи і засоби навчання, які гарантують ефективність, якість навчання в умовах національної освіти. Однак, більш важливим є відтворення вітчизняних технологій і методик навчання, наукових досягнень в умовах міжнародного або європейського освітнього простору. Останні для фахівців в умовах немовного вузу становлять проблему, оскільки інтеграція вітчизняних наукових і педагогічних здобутків у міжнародний освітній простір передбачає вивчення теорії і практики світової (європейської) освіти. Тут процес взаємного пристосування і об'єднання національних педагогічних систем, наукових теорій та практик має міжкультурний характер.

Отже, необхідність розробки міжкультурної педагогічної інтеграції в системі післявузівської професійної освіти обумовлена ​​потребами фахівців (технічного, соціально-економічного та гуманітарного профілів) в організації цілісного педагогічного процесу і наукової роботи в умовах міжнародного (європейського) освітнього простору. Міжкультурна педагогічна інтеграція є дидактичною системою, що включає сукупність взаємопов'язаних принципів, засобів і методів навчання, що гарантує формування особистості із заданими якостями при її наступному відтворенні. Де заданими якостями особистості фахівця в умовах немовного вузу є: а) готовність до міжкультурної педагогічної інтеграції; б) готовність до міжкультурної науково-педагогічної діяльності; в) готовність до науково-педагогічної комунікації під час вивчення іноземної мови. Педагогічний процес в рамках міжнародного (європейського) освітнього простору має бути міжкультурним, що є актуальним для фахівців немовного профілю в умовах соціокультурної взаємодії.

Література:

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посіб./ І.М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

2. Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи всовременной школе / И.Д.Зверев, В.Н. Максимова. − М.: Педагогика, 1981. − 160 с.

3. Левченко В.В. Интегрированный подход к психолого-педагогической подготовкеспециалистов: монография / В.В. Левченко. – М.: Изд-во МПСИ, 2007. – 287 с.

4. Пузанкова Е.Н., Бочкова Н.В. Современная педагогическая интеграция, ее характеристики/ Е.Н. Пузанкова, Н.В. Бочкова // Образование и общество. – 2009. – 1. – С. 9-13.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.