к. т. н., Чубатюк В. М., Ткачук Ю. В. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ БЮДЖЕТІВ

к. т. н., Чубатюк В. М.,

Ткачук Ю. В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ БЮДЖЕТІВ

Актуальність. На шляху європейської інтеграції актуальним для України є реформування фінансової системи і гармонізація чинного законодавства відповідно до міжнародних стандартів, оскільки національна економіка характеризується низьким рівнем ефективності соціально-економічної політики, відсутністю дієвих механізмів управління бюджетними коштами, недосконалістю діючого законодавства з питань здійснення бюджетних видатків.

Запровадження сучасних технологій у галузі державного управління дозволяє підвищити ефективність соціально-економічної політики держави шляхом оптимізації структури бюджетних видатків. Для досягнення цих цілей в Україні з 2002 року почалося впровадження програмно - цільового методу складання державного бюджету, цей процес триває і досі.

Аналіз останніх публікацій. Проблеми розвитку й удосконалення методів бюджетного управління в цілому та програмно-цільового методу зокрема висвітлено у працях українських вчених: Т.С.Бабич, Т.І.Єфименко, Л.Є.Клець, М.І.Крупки, М.І.Кульчицького, Г.В.Кучер, В.Д.Лагутіна, Л.О.Омелянович, К.В.Павлюк, Ю.В.Пасічника, М.Т.Пашути та ін. Відомі роботи з даної тематики зарубіжних вчених: О.І.Андрєєвої, М.П.Афанасьєва, Ханса де Брюйна та ін. Однак, окремі аспекти програмно-цільового методу управління видатками бюджетів до цих пір залишаються невирішеними та потребують подальших розробок.

Мета статті. Метою дослідження є обґрунтування необхідності підвищення рівня бюджетного планування та удосконалення організації виконання бюджетів за допомогою використання програмно-цільового методу складання і виконання бюджетів.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні в Україні сфера запровадження програмно-цільового бюджетування обмежується видатковою частиною бюджетів. У вітчизняній практиці програмно цільовий метод - це система планування та управління бюджетними коштами в середньостроковій перспективі, спрямована на розробку та реалізацію бюджетних програм,орієнтованих на кінцевий результат. Для кожної програми визначають мету та формують завдання, виконання яких забезпечить досягнення поставлених цілей. Важливим обов'язковим елементом програми є встановлення показників виконання програм - кількісних і якісних параметрів, які використовуються для оцінки виконання програми і за якими визначають, чи було досягнуто цілей.

Програмно-цільовий метод широко застосовується в США та європейських країнах. Як свідчить практика, на сьогодні кращого методу формування, реалізації, моніторингу і контролю виконання бюджету, оцінки результативності бюджетних програм немає. [2, с.20]

Досліджуваний метод передбачає здійснення бюджетних видатків на цілі, що відповідають середньо - або довгостроковій стратегії розвитку територіальної громади. Завдяки заздалегідь визначеним показникам виконання бюджетних програм влада разом з громадою може здійснювати контроль не лише за цільовим використанням бюджетних коштів, але й зафактичними результатами від надання громадянам бюджетних послуг.

Програмно-цільовий метод поєднує всі методи планування та додає елементи, за допомогою яких, встановлюється взаємозв'язок між ресурсами і результатами.

Головною рисою ПЦМ є те, що бюджетний процес за своєю суттю є циклом, який починається і закінчується з визначення переліку соціальних та економічних проблем і охоплює поетапне впровадження усіх заходів, необхідних для їх подолання .

Кожен новий цикл бюджетування за ПЦМ починається з оцінки ефективності бюджетної програми після її реалізації, тобто визначається ступінь досягнення поставленої мети.

Однією з визначальних рис програмно-цільового методу планування є орієнтованість на надання найбільшого обєму послуг на одиницю витрачених коштів. [1, с. 14]

Результатом використання ПЦМ у середньостроковому прогнозуванні та складанні планів будуть можливості:

 • пов'язувати політику і бюджет для досягнення довгострокових планів;

 • окреслювати фінансове майбутнє і залишати час для запобігання несприятливим подіям;

 • поліпшувати якість прийняття та виконання фінансових рішень;

 • визначити альтернативні шляхи розв'язання проблем;

 • удосконалювати процес планування бюджету;

 • краще оцінювати бюджетні пропозиції та приймати оптимальні рішення;

 • управляти і приймати рішення більш прозоро.

Програмно-цільовий метод планування бюджету забезпечує комплексний підхід до формування бюджету. Базовими компонентами методології ПЦМ є:

 • якісне стратегічне планування соціально-економічної діяльності
  країни;

 • середньострокове планування бюджету;

 • система моніторингу та оцінка виконання програм;

 • залучення громадськості до прийняття бюджетних рішень
  шляхом збільшення ступеня прозорості інформації про бюджет.

ПЦМ означає як процес, так і формат формування бюджету і потребує дотримання всіх зазначених компонентів.

Основною метою програмно-цільового методу постає забезпечення необхідної інформації про ресурси та ефективність видатків, від яких залежить виконання програм та підпрограм. Така інформація допоможе керівникам, які приймають рішення, правильно вибрати першочергову танайважливішу для населення програму серед інших, альтернативних програм. [З, с. 253]

Отже, програмно-цільове бюджетування — дуже вчасна для України модель, яка задовольняє всім вимогам реформування державної фінансової системи, особливо в умовах обмежених фінансових ресурсів, необхідності продуктивного розподілу бюджетних коштів та підвищення відповідальності за їх використання. Основні елементи покращеного процесу формування бюджету, такі як середньострокове управління видатками, посилений та більш прозорий моніторинг та контроль за виконанням бюджету, а також раціональна структура програм і розподілу ресурсів прямо впливають на можливість органів місцевого самоврядуваннязадовольняти потреби населення. Україна може скористатися досвідом успішного застосування програмно-цільового методу у країнах Європейського Союзу, розглянути необхіднуметодологічну базу, розробку та практику запровадження програмно-цільового бюджетування.

Література:

 1. Зубенко В. В. Самчинська І. В. та ін. Планування місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу: Навч. посіб./[ Під заг. Ред. І. Ф. Щербина]; ІБСЕД Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи » ШАГО.-К, 2011. -108 с.

 2. Огонь Ц. Г. Програмно-цільовий метод та ефективність бюджетних програм /Ц. Г. Огонь // Фінанси України. - 2009. - №7. - С. 20 - 29.

 3. Рожко Д. Д. Особливості використання програмно-цільового методу бюджетного планування в Україні / Д. Д. Рожко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2010. -№1.-С. 251-256.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.