Шмельов І. Ю. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Студент Шмельов І. Ю.

Київський університет ринкових відносин

м. Київ

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

В сучасних умовах розвитку ринкових економічних відносин між суб’єктами господарювання, що склалися на даному етапі в Україні, одним з найважливіших питань, що постають перед підприємствами, є питання забезпечення достатньої кількості грошових коштів для підтримання ефективної діяльності. У зв’язку з цим актуальною є проблема дослідження теоретичних аспектів ефективності формування та використання грошових коштів на підприємстві.

Значна кількість економістів науковців та практиків виділяють дефіцит грошових коштів на підприємствах, що значно обмежує можливості їх поточної та інвестиційної діяльності. При докладному вивченні цієї проблеми стає очевидним, що однією з причин цього дефіциту є, зазвичай, низька ефективність залучення та використання грошових коштів, обмеженість фінансових інструментів, технологій та механізмів, що застосовуються при цьому.

Грошовими називають кошти у вигляді грошей, які перебувають у касі підприємства, на рахунках в установах банку, в акредитивах, у підзвітних осіб та у депозитах до запитання [2].

Формування грошових коштів починається в момент заснування підприємства, коли утворюється статутний фонд (капітал). У подальшому вони інвестуються для забезпечення виробничо-господарської діяльності, розширення та розвитку виробництва. Саме так підприємства дістають можливість виробляти та збувати продукцію, одержувати доходи [1, с. 17].

Під час реалізації продукції, робіт, послуг на рахунки підприємств надходять грошові кошти у вигляді виручки від реалізації. Кошти надходять також від фінансово-інвестиційної діяльності підприємств (дивіденди і доходи від придбаних акцій, облігацій та інших видів цінних паперів; від вкладання коштів на депозитні рахунки; від здавання майна в оренду) [3, с. 9].

Ефективне формування грошових коштів означає таке надходження і витрачання грошових коштів, яке створює чистий грошовий потік та дає віддачу у вигляді чистого прибутку. Тому варто виявити збалансованість надходження і витрачання грошових коштів у загальному обсязі, вивчити динаміку показника чистого грошового потоку.

Підвищення ефективності використання грошових коштів може бути досягнуто шляхом інвестування у високоліквідні фінансові інструменти або зберіганням тимчасово вільних грошових коштів у комерційному банку у формі депозитних рахунків. Також, підвищується ефективність використання грошових коштів за рахунок мінімізації сукупних витрат по їх утриманню і зворотній конвертації короткострокових фінансових вкладень в готові засоби платежу [4, с. 156].

Таким чином, при високій впевненості у майбутніх грошових потоках можна тримати менший залишок грошових коштів на поточних рахунках. І навпаки, якщо існує значна невизначеність розміру майбутніх грошових потоків, доцільно тримати великий залишок грошових коштів, щоб бути впевненим у своєчасному виконанні поточних фінансових зобов'язань.

Для вітчизняних підприємств запропоновані наступні заходи, які б допомогли підвищити ефективність використання грошових коштів:

- прискорення обертання оборотних активів, що дасть змогу інвестувати вивільнені кошти в цінні папери чи реінвестувати в виробничу діяльність з метою збільшення надходжень;

- підвищення норми прибутковості продукції, що повинно вплинути на рівень достатності грошових коштів та показники рентабельності;

- активне використання операцій з короткострокового кредитування, в тому числі позик банківських установ і факторингових операцій для зменшення періоду інкасації боргу і покриття дефіциту грошових коштів;

- внутрішнє страхування фінансових ризиків на підприємстві.

Ефективно управляючи грошовими коштами можна забезпечити раціональне розміщення коштів у період їх надлишку, використовуючи для цього різні фінансові інструменти (цінні папери, депозитні рахунки). У разі браку грошових коштів можна використати позики й кредити так, щоб максимально скоротити витрати підприємства й забезпечити формування додаткового надходження коштів на підприємство.

Впровадження вищезазначених заходів сприятиме ефективному формуванню та використанню грошових коштів, що збільшить прибуток та покращить господарську діяльність вітчизняних підприємств. Таким чином, своєчасне прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо ефективного формування та використання грошових коштів є однією з важливих передумов успішної діяльності підприємства.

Література:

1. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. – 3-тє видання. – К.: Знанн-Прес, 2009. - 299 с.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 398/3691 (зі змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказами Міністерства фінансів України від 10 червня 2010 року № 382, від 9 грудня 2011 року № 1591).

3. Фінанси підприємств: Підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін..; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 7-ме вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2008. – 552с.

4. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, Н.Ю. Калач та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 294 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.